1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för fondbolag. För förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige gäller bestämmelser som anges särskilt i dessa föreskrifter. Förvaringsinstitut ska i förekommande fall följa 26 kap. 1 §.

2 §För ett förvaltningsbolag som har fått tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller följande bestämmelser i tillämpliga delar i den verksamhet som rör fonden, om verksamheten drivs från en filial i Sverige enligt 1 kap. 6 § första stycket 1 lagen om värdepappersfonder:

 • 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,

 • 3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,

 • 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion,

 • 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra och fjärde styckena samt 8 a §,

 • 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5 samt fjärde och femte styckena,

 • 16 kap. Uppföranderegler,

 • 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,

 • 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,

 • 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,

 • 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order,

 • 21 kap. Incitament,

 • 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,

 • 24 kap. Tillåtna tillgångar,

 • 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument, 1–22 §§,

 • 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,

 • 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,

 • 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,

 • 29 kap. Informationsbroschyr,

 • 30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,

 • 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse för värdepappersfonder,

 • 32 kap. Information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige, 1, 7 och 8 §§, samt

 • 33 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7–12, 14 och 15 §§.

För annan verksamhet än den som avses i första stycket och som drivs på det sätt som anges i 1 kap. 6 § första stycket 1 lagen om värdepappersfonder, ska följande bestämmelser gälla i tillämpliga delar:

 • 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,

 • 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra och fjärde styckena,

 • 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5 samt fjärde och femte styckena,

 • 16 kap. Uppföranderegler,

 • 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,

 • 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,

 • 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,

 • 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order, samt

 • 21 kap. Incitament.

FFFS (2023:10)

3 §För ett förvaltningsbolag som har fått tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller följande bestämmelser i tillämpliga delar i den verksamhet som rör fonden, om verksamheten drivs från förvaltningsbolagets hemland enligt 1 kap. 6 § första stycket 2 lagen om värdepappersfonder:

 • 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde, 9 §,

 • 3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,

 • 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion,

 • 7 kap. Organisatoriska krav, 8 a §,

 • 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,

 • 24 kap. Tillåtna tillgångar,

 • 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument, 1–22 §§,

 • 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,

 • 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,

 • 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,

 • 29 kap. Informationsbroschyr,

 • 30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,

 • 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse,

 • 32 kap. Information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige, 1, 7 och 8 §§, samt

 • 33 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7–12, 14 och 15 §§.

FFFS (2023:10)

4 §När bestämmelser enligt 2 och 3 §§ gäller för ett förvaltningsbolag, ska vad som anges om ett fondbolag i stället gälla förvaltningsbolaget.

5 §För en sådan verksamhet som ett fondbolag driver enligt 2 kap. 12 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller samtliga bestämmelser i dessa föreskrifter i tillämpliga delar, utom följande:

 • 3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,

 • 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion,

 • 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra och fjärde styckena, och 8 a §,

 • 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5,

 • 16 kap. Uppföranderegler,

 • 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,

 • 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,

 • 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,

 • 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order,

 • 21 kap. Incitament,

 • 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,

 • 24 kap. Tillåtna tillgångar,

 • 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument, 1–22 §§,

 • 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,

 • 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,

 • 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,

 • 29 kap. Informationsbroschyr,

 • 30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,

 • 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse, samt

 • 33 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7–12, 14 och 15 §§.

För annan verksamhet än den som avses i första stycket, och som drivs från en filial enligt 2 kap. 12 § första stycket lagen om värdepappersfonder, gäller samtliga bestämmelser i dessa föreskrifter i tillämpliga delar, utom följande:

 • 7 kap. Organisatoriska krav, 1 § första stycket 4, 7 och 9 samt andra och fjärde styckena,

 • 14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing), 2 § andra stycket 5,

 • 16 kap. Uppföranderegler,

 • 17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar,

 • 18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner,

 • 19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order,

 • 20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order, samt

 • 21 kap. Incitament.

FFFS (2023:10)

6 §För en sådan verksamhet som ett fondbolag driver enligt 2 kap. 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, gäller samtliga bestämmelser i dessa föreskrifter i tillämpliga delar, utom följande:

 • 3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser, 2–5 §§,

 • 4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion,

 • 7 kap. Organisatoriska krav, 8 a §,

 • 23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll,

 • 24 kap. Tillåtna tillgångar,

 • 25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument, 1–22 §§,

 • 26 kap. Matar- och mottagarfonder, 2–5 §§,

 • 27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner,

 • 28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation,

 • 29 kap. Informationsbroschyr,

 • 30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr, 1 och 2 §§,

 • 31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse, samt

 • 33 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7–12, 14 och 15 §§.

FFFS (2023:10)

7 §När 5 § första stycket eller 6 § gäller för ett fondbolag i sin förvaltning av ett fondföretag som i sitt hemland har ett sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), ska vad som anges om en värdepappersfond i tillämpliga bestämmelser i stället gälla för fondföretaget. Vad som anges om fondbestämmelser ska också gälla för vad som i fondföretagets hemland motsvarar fondbestämmelser, t.ex. en bolagsordning.

8 §I dessa föreskrifter finns bestämmelser om

 • tillstånd för verksamhet (första avdelningen),

 • sund verksamhet med mera (andra avdelningen),

 • värdepappersfonder (tredje avdelningen),

 • information om värdepappersfonder (fjärde avdelningen), samt

 • information och rapportering (femte avdelningen).

FFFS (2021:33)

Definitioner

9 §Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om inget annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

 1. Absolut Value at Risk: Value at Risk uttryckt som en högsta procentuell andel av en värdepappersfonds värde.

 2. AIF-förvaltare: Detsamma som i 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

 3. Allmän placeringsinriktning: Detsamma som mål och placeringsinriktning enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats.

 4. Alternativ investeringsfond: Detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

 5. Anställda i ledande strategiska befattningar: Anställda som, utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i fondbolaget, till exempel anställda som ansvarar för portföljförvaltning, personal, administration eller marknadsföring.

 6. Den delegerade förordningen till Mifid 2: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet.

 7. Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som ett fondbolag på individuell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta omfattar inte ackumulerade förmåner som anställda har tjänat in enligt villkoren i fondbolagets pensionssystem.

 8. Egen affär: Handel med ett finansiellt instrument som utförs av en relevant person eller för en relevant persons räkning, om åtminstone en av följande punkter är uppfylld.

  1. Den relevanta personen handlar utanför ramarna för den verksamhet som han eller hon utför i egenskap av relevant person.

  2. Handeln utförs för någon av följande personers räkning:

   • den relevanta personen själv,

   • en annan person som den relevanta personen har ett nära förhållande till eller har nära förbindelser med,

   • en person som den relevanta personen har sådana förbindelser med att den relevanta personen har direkt eller indirekt väsentligt intresse av handelns resultat, annat än en avgift eller kommission för handelns utförande.

 9. Ersättning: Alla ersättningar och förmåner från fondbolaget till en anställd. Med ersättningar och förmåner från fondbolaget avses till exempel kontant lön och andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar i en värdepappersfond, eller ett instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar i en värdepappersfond, pensionsavsättningar, avgångsvederlag eller bilförmåner.

 10. Ersättningspolicy: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas, tillämpas och följas upp samt för hur ett fondbolag definierar vilka anställda som kan påverka riskprofilen för fondbolaget och för varje förvaltad värdepappersfond.

 11. Fondandelsägare: En fysisk eller juridisk person eller en värdepappersfond, en alternativ investeringsfond, ett fondföretag eller motsvarande, som innehar en eller flera andelar i en värdepappersfond eller i ett fondföretag.

 12. Handelsplats: En reglerad marknad, en handelsplattform, en systematisk internhandlare enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES eller en enhet som motsvarar någon av de föregående utanför EES.

 13. Hållbarhetsfaktorer: Detsamma som hållbarhetsfaktorer enligt artikel 2.24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

 14. Hållbarhetsrisk: Detsamma som hållbarhetsrisk enligt artikel 2.22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088.

 15. Interna regler: Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument som styr verksamheten och som fastställs av styrelsen eller den verkställande direktören.

 16. Investerare: Varje fondandelsägare eller presumtiv fondandelsägare.

 17. Justeringsfaktor: Den faktor som ett fondbolag använder för att i en värdepappersfond justera fondandelsvärdet enligt 4 kap. 10 b § lagen om värdepappersfonder.

 18. Kontrollfunktion: Ett fondbolags funktion eller funktioner för riskhantering, regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

 19. Kund: En fysisk eller juridisk person, eller en värdepappersfond, en alternativ investeringsfond, ett fondföretag eller motsvarande, som tillhandahålls fondverksamhet, diskretionär portföljförvaltning eller sådana tjänster enligt 7 kap. 1 § första stycket lagen om värdepappersfonder som utförs av ett fondbolag.

 20. Likviditetsrisk: Risken för att en position i en värdepappersfond inte kan säljas, lösas in eller avslutas till en begränsad kostnad inom rimlig tid, och att 4 kap. 13 § första stycket första meningen lagen om värdepappersfonder därför inte kan följas vid varje tidpunkt för fonden.

 21. Marknadsrisk: Risken för en förlust i en värdepappersfond på grund av förändringar i marknadsvärdet på positioner i fonden till följd av ändrade marknadsvariabler, till exempel räntor, växelkurser, aktie- och råvarupriser eller en emittents kreditvärdighet.

 22. Motpartsrisk: Risken för en förlust i en värdepappersfond till följd av att motparten i en transaktion inte uppfyller sina förpliktelser innan transaktionen avvecklas.

 23. Operativ risk: Risken för förlust i en värdepappersfond dels på grund av bristande interna rutiner för personal och system i fondbolaget eller yttre faktorer, dels på grund av rättsliga risker och dokumentationsrelaterade risker samt dels risker till följd av handels-, avvecklings- och värderingsrutiner.

 24. OTC-derivat: Sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder.

 25. Person som en relevant person har ett nära förhållande till:

  1. Den relevanta personens make eller sambo,

  2. omyndiga barn som står under den relevanta personens vårdnad, och

  3. andra närstående till den relevanta personen som har gemensamt hushåll med denna person sedan minst ett år vid tidpunkten för den berörda transaktionen.

 26. Placeringsstrategier: Grunddragen för den strategiska placeringen av tillgångar och de placeringstekniker som krävs för att den allmänna placeringsinriktningen för varje värdepappersfond ska genomföras korrekt och effektivt.

 27. Portföljtransaktion: En transaktion för en värdepappersfonds räkning som ett fondbolag genomför i sin fondverksamhet.

 28. Relativ Value at Risk: En värdepappersfonds Value at Risk dividerat med Value at Risk för fondens referensportfölj.

 29. Relevant person:

  1. En styrelseledamot, delägare, verkställande direktör eller annan chef i fondbolaget,

  2. en av bolagets anställda samt varje annan fysisk person som dels utför tjänster åt fondbolaget, dels står under bolagets kontroll och deltar i driften av fondverksamheten för bolagets räkning, och

  3. en fysisk person som, inom ramen för ett uppdragsavtal, utför delar av fondverksamheten för fondbolagets räkning.

 30. Riskbegränsningssystem: Ett dokumenterat system av lämpliga interna placeringsbegränsningar för en värdepappersfond. Systemet är utformat för att hantera samtliga risker av väsentlig betydelse för fonden och för att säkerställa att fondförvaltningen sker enligt lagar och andra författningar samt fondbestämmelserna för fonden.

 31. Risktagare: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över riskprofilen för ett fondbolag eller en förvaltad värdepappersfond. Det gäller normalt anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för fondbolaget eller för en förvaltad värdepappersfond, eller som på annat sätt kan påverka fondbolaget eller den förvaltade värdepappersfondens risk.

 32. Rörlig ersättning: En ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden som kan komma att ändra ett fondbolags eller en värdepappersfonds resultat- eller balansräkning.

 33. Samlingsindikator för risk och avkastning: Detsamma som samlingsindikator enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010.

 34. Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen, samt anställda som ingår i följande personalkategorier och som inte har undantagits enligt 8 a kap. 5 §:

  1. anställda i ledande strategiska befattningar,

  2. anställda med ansvar för kontrollfunktioner,

  3. risktagare, och

  4. anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen.

 35. Tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

 36. Tröskelvärde: Det nettoflöde in i eller ut ur en värdepappersfond vid vilket ett fondbolag tillämpar ett justerat fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § lagen om värdepappersfonder.

 37. Value at Risk: Ett mått för den högsta förväntade förlusten vid ett givet konfidensintervall under en viss period, under normala marknadsförhållanden.

 38. Varaktigt medium: Ett medel som

  1. gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till den personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och under en tidsperiod som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen, och

  2. möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen.

 39. Verkställande ledning: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare, samt andra personer i ett fondbolags ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

 40. Värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

FFFS (2023:10)

Första avdelningen Tillstånd för verksamhet

2 kap. Ansökan om tillstånd för verksamhet

Tillämpningsområde

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller för ett fondbolag när det ansöker om tillstånd att

 1. driva fondverksamhet, eller

 2. utföra diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Bestämmelserna avser också i tillämpliga delar förfarandet vid ett fondbolags ansökan om tillstånd att inrätta filial i ett land utanför EES.

Ansökans utformning

2 §Ett fondbolag ska i sin ansökan ange vilket eller vilka tillstånd som det ansöker om. Ansökan ska undertecknas av en behörig företrädare för bolaget.

3 §Ett fondbolag ska bifoga följande till sin ansökan:

 1. Styrelseprotokollet som visar att styrelsen har godkänt ansökan.

 2. Ett registreringsbevis för bolaget från Bolagsverket, eller motsvarande handling, som inte är äldre än två månader och som visar att det uppfyller kravet på startkapital enligt 2 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

 3. En kopia av bolagsordningen, där det framgår vilken verksamhet som kommer att drivas.

 4. Protokollet från den bolagsstämma vid vilken bolagsordningen har fastställts.

 5. En verksamhetsplan, upprättad i enlighet med 5–33 §§.

 6. Ett exemplar av fondbestämmelserna för den eller de värdepappersfonder som ska förvaltas.

 7. Ett faktablad.

 8. En informationsbroschyr.

 9. Ett styrelseprotokoll eller skriftliga uppgifter som anger vid vilket styrelsemöte fondbestämmelserna fastställts.

4 §Ett fondbolag ska i ansökan ange om det ska förvalta en matarfond och ska bifoga de handlingar som avses i 5 a kap. 5 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Verksamhetsplanens innehåll

Fondbolagets verksamhet

5 §Verksamhetsplanen ska innehålla en utförlig beskrivning av fondbolagets verksamhet, och det ska anges om bolaget

 1. driver fondverksamhet,

 2. utför diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, och

 3. tar emot uppdrag att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner för fondbolag, AIF-förvaltare, förvaltningsbolag eller fondföretag.

Innehållet i verksamhetsplanen ska anpassas till den typ av verksamhet som bolaget driver. Verksamhetsplanen ska även anpassas till eventuell verksamhet från en filial och sådan förvaltning av ett fondföretag som avses i 2 kap. 12 § andra stycket och 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Ägarförteckning

6 §I verksamhetsplanen ska det finnas en ägarförteckning som anger ett fondbolags ägarförhållanden. Förteckningen ska innehålla uppgift om bolagets direkta och indirekta ägare.

Till ansökan ska bolaget även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av 6 kap.

Koncernbeskrivning m.m.

7 §Ett fondbolag som ingår i en koncern eller i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, ska se till att verksamhetsplanen innehåller en schematisk översikt över koncernens eller gruppens struktur, uppgifter om de enskilda företag som ingår i denna samt deras ägarandel i bolaget som ansöker om tillstånd. Fondbolaget ska lämna uppgifter om samtliga led som ingår i ägarkedjan.

Det ska även anges i verksamhetsplanen om bolaget ingår i ett finansiellt konglomerat enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Det ska också finnas uppgifter om bolaget har nära förbindelser med någon juridisk eller fysisk person på det sätt som framgår av 1 kap. 2 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

FFFS (2021:19)

Ledningsförteckning

8 §Ett fondbolag ska i verksamhetsplanen ange vilka ledamöter och eventuella suppleanter som ingår i styrelsen samt vem som är styrelsens ordförande. Bolaget ska vidare lämna uppgifter om vem som är verkställande direktör, dennes ställföreträdare samt vilka som har ett särskilt funktionsansvar. Med särskilt funktionsansvar avses t.ex. de personer som är ansvariga för funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering samt den person som ansvarar för förvaltningen av fonden.

För samtliga personer som anges i ledningsförteckningen ska det finnas uppgifter om utbildning samt tidigare och aktuell erfarenhet av finansiell verksamhet. Det ska även anges om dessa personer eventuellt har uppdrag eller ägarintressen i andra företag inom den finansiella sektorn eller i aktiemarknadsbolag.

Till ansökan ska fondbolaget även bifoga de uppgifter för ledningsprövning som framgår av 6 kap.

Ekonomiska förhållanden

9 §Ett fondbolag ska i verksamhetsplanen lämna en prognos för sina ekonomiska förhållanden för de tre närmaste verksamhetsåren. Bolaget ska i prognosen redovisa vilka antaganden som den bygger på. Prognosen ska omfatta

 1. en balans- och resultaträkning,

 2. en analys av kapitalkraven enligt 2 kap. 810 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder, och

 3. en beskrivning av hur resultatet av balans- och resultaträkningen påverkar det startkapital som bolaget ska ha enligt lagen om värdepappersfonder.

I verksamhetsplanen ska bolaget lämna uppgifter om beräknade fasta omkostnader för det första verksamhetsåret. Om verksamheten har drivits under en period som är längre än ett år, ska verksamhetsplanen uppdateras löpande med uppgifter om föregående års fasta omkostnader.

En känslighetsanalys ska även lämnas som visar hur ändrade antaganden, exempelvis för förvaltningsvolymer och avkastning i förvaltade fonder, påverkar angivna prognoser och kapitalkrav enligt lagen om värdepappersfonder.

Ett fondbolag ska redogöra för hur det avser att finansiera verksamheten.

FFFS (2021:19)

Organisation

10 §I verksamhetsplanen ska det finnas en schematisk översikt av hur verksamheten är organiserad. Översikten ska visa vem som är ansvarig för respektive område eller funktion samt hur många personer som är verksamma inom dessa områden eller funktioner. Den ska även visa var i organisationen funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering ingår.

I verksamhetsplanen ska ett fondbolag även beskriva de olika områdena eller funktionerna samt övergripande redogöra för de åtgärder och funktioner som utförs inom respektive del.

Det ska finnas uppgift om antalet anställda i bolaget och om det finns anställda i bolaget som även har anställning i ett annat företag.

Uppdragsavtal (outsourcing)

11 §Om ett fondbolag uppdrar eller har uppdragit åt någon annan att för bolagets räkning förvalta en värdepappersfond eller utföra därmed sammanhängande administrativa åtgärder, ska bolaget i verksamhetsplanen ange till vem det avser att ge eller har gett uppdraget samt redogöra för uppdragets omfattning.

Bolaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för

 1. uppdragstagarens sakkunskap och kompetens med hänsyn till uppdragsavtalet,

 2. uppdragstagarens andra verksamheter av betydelse, samt

 3. sådana förhållanden som kan komma att medföra konflikt mellan uppdragstagarens intressen och uppdragsgivarens eller andelsägarnas intressen.

Bolaget ska vidare redogöra för hur det säkerställer att de krav som framgår av 14 kap. uppfylls.

Bolaget ska till verksamhetsplanen bifoga kopior av de uppdragsavtal som det ingått eller avser att ingå.

Informationssystem och säkerhetsfrågor

12 §I verksamhetsplanen ska det finnas uppgifter om hur it-verksamheten ska vara organiserad. Det ska finnas en översiktlig beskrivning av vilka system som finns samt av systemens funktioner och användningsområden.

Det ska även framgå vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller informationssäkerhet och fysisk säkerhet. I sammanhanget ska det redogöras för vilka funktioner för sekretesskydd som används för att hindra obehöriga att ta del av sekretessbelagd information. Uppgifter ska också lämnas om fondbolaget delar lokaler och teknisk utrustning med andra, och, i förekommande fall, hur bolaget avser att hantera sekretessfrågor med anledning av detta.

Bästa möjliga resultat

13 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för och en hänvisning till de interna reglerna om hur fondbolaget avser att uppnå bästa möjliga resultat enligt bestämmelserna i 18 och 19 kap.

Fördelning av portföljtransaktioner och kunders order

14 §I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler som fondbolaget tillämpar för fördelning av portföljtransaktioner och kunders order enligt 20 kap. 6 §.

Intressekonflikter

15 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för hur fondbolaget arbetar med att identifiera intressekonflikter i sin verksamhet och en hänvisning till de interna regler för att hantera intressekonflikter som bolaget har i enlighet med 15 kap. 2 §. En hänvisning ska även finnas till de interna reglerna som anger bolagets strategier för att använda rösträtter enligt 15 kap. 9 §.

Incitament

16 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för de typer av incitament enligt 21 kap. som finns i fondbolagets verksamhet och som uppfyller de kriterier som anges i 21 kap. 1 §. Det ska även finnas en redogörelse för hur bolaget avser att informera fondandelsägarna enligt 21 kap. 1 § 2 a.

Administrativa processer

17 §Verksamhetsplanen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de administrativa processer som finns i verksamheten. Beskrivningen ska omfatta en redogörelse för hur en transaktion handläggs genom hela behandlingskedjan och hur fondbolaget säkerställer att ingen ensam handlägger en transaktion genom denna behandlingskedja (dualitetsprincipen).

Regelefterlevnad (compliance)

18 §Det ska framgå av verksamhetsplanen hur fondbolaget avser att säkerställa att det följer de regler som gäller för verksamheten. Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för hur funktionen för regelefterlevnad ska utformas och hur dess arbete bedrivs.

Riskhantering

19 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av fondbolagets system för riskhantering. Verksamhetsplanen ska även innehålla en redogörelse för hur funktionen för riskhantering enligt 7 kap. 16 § är utformad och hur funktionens arbete bedrivs. Det ska vidare finnas en hänvisning till de interna reglerna om riskhantering.

Rutiner och metoder för värdering av OTC-derivat

20 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av de rutiner och metoder som fondbolaget har för att bedöma värdet av OTC-derivat. Det ska även finnas en hänvisning till bolagets interna regler om bedömning av värdet av OTC-derivat.

Internrevision

21 §Verksamhetsplanen för ett fondbolag som har en funktion för internrevision enligt 7 kap. 18 §, ska innehålla en redogörelse för hur denna funktion är utformad och hur dess arbete bedrivs.

Revisor

22 §I verksamhetsplanen ska det anges vem som har utsetts till revisor av bolagsstämman.

Händelser av väsentlig betydelse

23 §I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler för att hantera och rapportera händelser av väsentlig betydelse som fondbolaget ska ha enligt 10 kap. 4 §.

Hantering av etiska frågor

24 §I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler för att hantera etiska frågor som fondbolaget ska ha enligt 11 kap. 1 §.

Klagomålshantering

25 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för de rutiner som fondbolaget tillämpar för att hantera klagomål från investerare enligt 12 kap. 1–3 §§. Det ska även finnas en hänvisning till de interna reglerna om hantering av klagomål.

Egna affärer

26 §I verksamhetsplanen ska det finnas en övergripande redogörelse för de rutiner som fondbolaget tillämpar enligt 13 kap. 2 § för relevanta personers egna affärer. Det ska även finnas en hänvisning till bolagets interna regler om egna affärer.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

27 §I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som fondbolaget ska ha enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det ska även finnas en uppgift om vem som är centralt funktionsansvarig i dessa frågor.

FFFS (2017:6)

Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

28 §Ett fondbolag som utför eller avser att ansöka om tillstånd att utföra diskretionär portföljförvaltning för finansiella instrument enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska i verksamhetsplanen lämna en särskild redogörelse för detta. Redogörelsen ska innehålla uppgifter om

 1. de olika kategorier av finansiella instrument som förvaltningen omfattar,

 2. hur bolaget delar in sina kunder i kategorierna icke-professionella respektive professionella kunder och hur denna indelning påverkar behandlingen av kunder i de olika kategorierna,

 3. hur bolaget underrättar kunderna enligt artikel 45.1 och 45.2 i den delegerade förordningen till Mifid 2,

 4. om bolaget behandlar vissa professionella kunder som jämbördiga motparter, och

 5. en hänvisning till de interna regler som bolaget tillämpar för fördelning av order enligt artikel 68.1 c i den delegerade förordningen till Mifid 2.

FFFS (2017:6)

Ta emot fondandelar för förvaring

29 §Ett fondbolag som i verksamheten tar emot fondandelar för förvaring ska i verksamhetsplanen redogöra för de tekniska system som används samt för vilka rutiner som tillämpas för att registrera ägarnas innehav.

Ta emot medel med redovisningsskyldighet

30 §Ett fondbolag som i verksamheten tar emot medel med redovisningsskyldighet, ska i verksamhetsplanen översiktligt beskriva hur det säkerställer att dessa medel avskiljs från fondbolagets egna tillgångar.

Lämna investeringsråd

31 §Ett fondbolag som i verksamheten lämnar investeringsråd om sådana finansiella instrument som avses i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska i verksamhetsplanen översiktligt redogöra för bolagets eventuella interna regler för denna verksamhet.

Fondbolag som förvaltar ett fondföretag

32 §Ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag enligt 2 kap. 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska beskriva de åtgärder som fondbolaget har vidtagit för att säkerställa att verksamheten drivs enligt tillämpliga bestämmelser om fondföretagets bildande och drift i fondföretagets hemland enligt 2 kap. 17 a § lagen om värdepappersfonder.

Interna regler

33 §Ett fondbolag ska till verksamhetsplanen bifoga de interna regler som ska finnas för verksamheten enligt 27 § och 7–13 samt 15–22 kap.

Ansökan om att inrätta filial

34 §Ett fondbolag som ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 16 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska använda bilaga 5 och bilaga 6.

3 kap. Anmälningspliktiga förfaranden och underrättelser

Uppdragsavtal

1 §En anmälan enligt 4 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder av ett fondbolag, ska innehålla de uppgifter som anges i 2 kap. 11 § första–tredje styckena. En kopia av det avtal som reglerar uppdraget ska bifogas till anmälan.

Bolaget ska lämna anmälan till Finansinspektionen senast en månad före det datum som avtalet ska träda i kraft.

Filialverksamhet och gränsöverskridande verksamhet inom EES

2 §Ett fondbolag som underrättar Finansinspektionen om filialverksamhet eller gränsöverskridande verksamhet inom EES enligt 2 kap. 12 eller 15 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska använda bilaga 5 eller bilaga 6.

3 §Bestämmelser om innehåll och form på en underrättelse till Finansinspektionen om marknadsföring av fondandelar enligt 2 kap. 15 c § lagen (2004:46) om värdepappersfonder finns i kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter.

4 §En underrättelse enligt 3 § ska vara upprättad på engelska. Underrättelsen får dock vara upprättad på svenska om det godkänns av den behöriga myndigheten i det land där verksamheten ska drivas samt om svenska är ett officiellt språk i det landet.

5 §Ett fondbolag som har lämnat en sådan underrättelse som avses i 3 § ska för varje värdepappersfond, tillhandahålla de handlingar som lämnats tillsammans med underrättelsen på sin webbplats, eller på en annan webbplats som bolaget anger i underrättelsen eller i en eventuell uppdatering av denna. Samtliga dokument ska tillhandahållas i ett vedertaget elektroniskt format.

4 kap. Språklig utformning av handlingar vid ansökan om tillstånd till gränsöverskridande fusion

1 §Bestämmelser om vilka handlingar ett fondbolag ska lämna tillsammans med en ansökan om Finansinspektionens tillstånd till gränsöverskridande fusion, finns i 8 kap. 19 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Handlingarna ska vara upprättade på ett språk som är officiellt i det övertagande fondföretagets hemland eller på ett annat språk som godkänns av den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland.

5 kap. Kapitalkrav för fondbolag

Tillämpningsområde

1 §Ett fondbolag ska tillämpa bestämmelserna i detta kapitel när det beräknar de poster som anges i 2 kap. 4 och 810 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

FFFS (2020:25)

Startkapital

2 §Med ett fondbolags startkapital enligt 2 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder avses fondbolagets aktiekapital.

Egna medel

3 §Ett fondbolag får i sina egna medel räkna in de poster som ingår i kapitalbasen enligt artiklarna 25–91 i tillsynsförordningen samt 3 kap. 1–3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

FFFS (2021:19)

4 §har upphävts genom FFFS 2021:19.

Andra avdelningen Sund verksamhet m.m.

6 kap. Ägar- och ledningsprövning

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett fondbolag och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Undantag

2 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från att lämna en viss information enligt bilagorna 1–3, om

 • kraven på information inte kan anses motsvara den nytta Finansinspektionen har av den vid prövningen, eller

 • kraven inte kan anses vara anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets art.

Skriftlig information till Finansinspektionen

3 §Ett fondbolag och dess ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 4–9 §§. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilagorna 1–4.

Ägarprövning

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

4 §En ansökan om tillstånd att förvärva aktier i ett fondbolag ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 för en fysisk person och bilaga 2 för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 2 användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 3 för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen.

Ansökan om tillstånd att driva verksamhet

5 §En fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier i fondbolaget, ska lämna de uppgifter som anges i avsnitt 1, bilaga 1 i en ansökan om tillstånd att driva verksamhet. Om ägaren är en juridisk person ska de uppgifter bifogas som framgår av avsnitt 1, bilaga 2.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav, ska de uppgifter som framgår av bilaga 3 bifogas till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet.

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

6 §En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 2, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Förenklad ansökan för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse

7 §En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse och som tidigare ägar- eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 2 respektive avsnitten 1.2, 1.11–1.13 i bilaga 1, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Om en annan behörig myndighet inom EES gjort prövningen, ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett fondbolag

8 §En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett fondbolag, ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 3. Vilka ändringar som föranleder en anmälan framgår av 9 §.

Ledningsprövning

9 §Ett fondbolag ska informera Finansinspektionen i samband med att följande personer utses i bolaget:

 • styrelseordförande,

 • styrelseledamot,

 • styrelsesuppleant,

 • en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, dvs. den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Fondbolaget ska även underrätta Finansinspektionen om när antalet styrelseledamöter minskas.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i ett fondbolag ska de uppgifter bifogas som framgår av bilaga 4.

7 kap. Organisatoriska krav

Allmänna organisatoriska krav

1 §Ett fondbolag ska vara organiserat och ha rutiner enligt följande:

 1. Det ska finnas aktuella och dokumenterade beslutsrutiner som tydligt anger rapporteringsvägar samt en organisationsstruktur som tydligt fördelar funktioner och ansvarsområden.

 2. Relevanta personer ska vara medvetna om vilka rutiner de ska följa för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

 3. Det ska finnas aktuella och lämpliga interna kontrollmekanismer som säkerställer att beslut och rutiner följs på alla nivåer inom bolaget.

 4. Bolaget ska ha personal med den kompetens och kunskap som krävs för att de ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

 5. Det ska finnas en aktuell och effektiv intern rapportering och spridning av information i bolaget samt ett effektivt informationsutbyte med berörda tredje parter.

 6. Bolaget ska bevara relevanta uppgifter som avser fondverksamheten och den interna organisationen i minst fem år.

 7. Om en relevant person arbetar inom flera funktioner, ska det inte hindra personen från att fullgöra sina uppgifter på ett sunt, ärligt och professionellt sätt.

 8. Det ska finnas en ansvars- och arbetsfördelning som definieras ur kontrollsynpunkt. En sådan ansvars- och arbetsfördelning ska syfta till att ingen person ensam ska handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan (dualitetsprincipen).

 9. Bolaget ska säkerställa att det följer 14 kap. 2 § andra stycket 5.

När bolaget tillämpar första stycket ska det ta hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

När bolaget tillämpar första stycket 1–3, 5 och 6 ska det beakta hållbarhetsrisker.

När bolaget tillämpar första stycket 4, 7 och 9 ska det ha resurser och personal med den kunskap som krävs för att integrera hållbarhetsrisker.

FFFS (2022:14)

2 §Ett fondbolag ska ha aktuella system och rutiner för att skydda säkerhet, integritet och konfidentialitet i dess information. Dessa system och rutiner ska ta hänsyn till den berörda informationens art.

3 §Styrelsen eller den verkställande direktören ska fastställa aktuella och lämpliga interna regler för att ett fondbolag ska kunna driva sin verksamhet utan avbrott.

Det ska framgå av de interna reglerna att bolaget, vid ett eventuellt system- eller procedurfel, ska se till att dels dess viktigaste information och funktioner bevaras, dels dess verksamhet upprätthålls.

Om detta inte är möjligt ska bolaget se till att informationen och funktionerna återställs utan dröjsmål, så att verksamheten kan återupptas inom rimlig tid.

4 §Ett fondbolag ska ha aktuella interna regler och rutiner för sin redovisning som gör det möjligt för bolaget att på Finansinspektionens begäran i rimlig tid, lämna finansiella rapporter som dels ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning, dels överensstämmer med alla tillämpliga standarder och regler för redovisning. De interna reglerna ska fastställas av bolagets styrelse.

5 §Ett fondbolag ska övervaka och regelbundet utvärdera sina system, interna kontrollmekanismer och rutiner som det infört enligt 1–4 §§, för att säkerställa att de är effektiva. Bolaget ska dessutom vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella brister.

Interna regler och rutiner för värdepappersfonders redovisning

6 §Vad som i 4 § anges om interna regler och rutiner för ett fondbolags redovisning, ska gälla på motsvarande sätt i fråga om redovisning för de värdepappersfonder som bolaget förvaltar. Bolagets styrelse ska fastställa de interna reglerna för fondredovisningen.

Räkenskaperna för en fond ska föras på ett sätt som innebär att samtliga tillgångar och skulder som ingår i fonden går att identifiera vid varje tidpunkt.

Om ett fondbolag förvaltar ett fondföretag som i sitt hemland har ett tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och består av olika delfonder, ska bolaget föra separata räkenskaper för varje delfond.

Värdering av tillgångar och skulder i en värdepappersfond

7 §Ett fondbolag ska ha lämpliga rutiner för att dels säkerställa att det korrekt värderar tillgångarna i varje värdepappersfond som bolaget förvaltar, dels se till att de skulder som belastar fonden tas upp vid värderingen av fonden. Värderingen ska ske enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna för fonden. Rutinerna ska anges i bolagets interna regler för fondredovisningen.

Beräkning av fondandelsvärdet

8 §De interna reglerna för fondredovisningen ska även ange vilka rutiner som ska tillämpas för att säkerställa att beräkningen av fondandelsvärdet för varje värdepappersfond blir korrekt och att order om teckning och inlösen kan utföras till detta andelsvärde.

Om en värdepappersfond består av olika andelsklasser ska det vara möjligt att få fram andelsvärdet för de enskilda andelsklasserna ur räkenskaperna.

Justerat fondandelsvärde

8 a §Ett fondbolag som tillämpar ett justerat fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder i en värdepappersfond som bolaget förvaltar, ska ha lämpliga rutiner som säkerställer att tillämpningen är korrekt och enhetlig.

Rutinerna ska åtminstone ange

 1. enligt vilka metoder bolaget beräknar och använder tröskelvärdet och justeringsfaktorn,

 2. hur bolaget organiserar och utför arbetet med sin tillämpning av det justerade fondandelsvärdet,

 3. vilken eller vilka funktioner i bolaget som ansvarar för arbetet, och

 4. hur bolaget följer upp, utvärderar och dokumenterar sin tillämpning av det justerade fondandelsvärdet.

Bolaget ska ange rutinerna i sina interna regler för fondredovisning eller i motsvarande skriftliga dokument som fastställs av styrelsen.

FFFS (2023:10)

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar

9 §Styrelsen ansvarar för att se till att ett fondbolag fullgör de skyldigheter som följer av lagen (2004:46) om värdepappersfonder och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. Bolagets verkställande direktör ansvarar för att bolaget fullgör sådana skyldigheter som ingår i den verkställande direktörens uppgifter enligt lag och andra författningar samt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

10 §Styrelsen i ett fondbolag ska

 1. fastställa interna regler där det anges vilka placeringsstrategier som bolaget tillämpar för varje fond som det förvaltar,

 2. fastställa interna regler där det anges vilka rutiner för beslut om placeringar av fondmedel som bolaget tillämpar för varje fond som det förvaltar, eller se till att den verkställande direktören fastställer sådana interna regler,

 3. regelbundet följa upp och kontrollera att den allmänna placeringsinriktningen, placeringsstrategierna och riskbegränsningssystemet för varje fond som bolaget förvaltar genomförs på ett korrekt samt effektivt sätt och följs, och

 4. regelbundet följa upp och kontrollera effektiviteten och lämpligheten i bolagets system för riskhantering.

10 a §Styrelsen ansvarar för att hållbarhetsrisker integreras

 1. i de uppgifter som avses i 10 §,

 2. i den funktion för regelefterlevnad som fondbolaget ska ha enligt 14 §,

 3. när varje fonds placeringsinriktning genomförs enligt fondbestämmelserna, och

 4. när de interna reglerna som avses i 10 § 2 regelbundet bedöms och ses över enligt 11 § första stycket.

FFFS (2022:14)

11 §Styrelsen och den verkställande direktören ska även regelbundet bedöma och se över fondbolagets interna regler.

Därutöver ska styrelsen eller den verkställande direktören se över effektiviteten i de rutiner, åtgärder, metoder och liknande som bolaget har antagit för att följa lagen (2004:46) om värdepappersfonder och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

12 §Styrelsen och den verkställande direktören ska få regelbundna, åtminstone årliga, skriftliga rapporter om de områden som omfattas av bestämmelserna i detta kapitel, dvs. rapporter om regelefterlevnad, riskhantering och internrevision.

Rapporterna ska bl.a. innehålla uppgifter om vilka lämpliga åtgärder som har vidtagits vid brister.

Styrelsen och den verkställande direktören ska även få regelbundna rapporter om hur fondbolaget följer placeringsstrategierna samt dess rutiner för placeringsbeslut.

Regelefterlevnad (compliance)

13 §Ett fondbolag ska ha aktuella och lämpliga interna regler och rutiner för att kunna upptäcka vilka risker som finns för att bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. De interna reglerna ska fastställas av styrelsen.

Bolaget ska införa lämpliga åtgärder och rutiner för att minimera dessa risker och göra det möjligt för Finansinspektionen att utöva en effektiv tillsyn.

Bolaget ska när det utformar interna regler och rutiner ta hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet, och arten på och omfattningen av dess fondverksamhet och tjänster.

Funktion för regelefterlevnad

14 §Ett fondbolag ska ha en effektiv funktion för regelefterlevnad.

Funktionen ska arbeta oberoende och

 1. dels kontrollera och regelbundet bedöma om de åtgärder och rutiner som ska finnas enligt 13 § andra stycket är lämpliga och effektiva, dels utvärdera de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i bolagets regelefterlevnad, och

 2. ge råd och stöd till relevanta personer så att fondverksamheten drivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

15 §För att funktionen för regelefterlevnad ska kunna fullgöra sina uppgifter korrekt och på ett oberoende sätt, ska ett fondbolag ansvara för att

 1. funktionen har de befogenheter, resurser och den sakkunskap som krävs samt tillgång till all relevant information,

 2. utse en person som ansvarar för funktionen och för all rapportering vad gäller regelefterlevnad enligt kraven i 12 §,

 3. de personer som ingår i funktionen inte deltar i utförandet av tjänster i verksamhet som de kontrollerar, och

 4. metoden för att fastställa ersättning till anställda som ingår i funktionen inte äventyrar, eller sannolikt kan komma att äventyra, deras objektivitet.

Ett fondbolag är dock inte skyldigt att uppfylla kraven enligt första stycket 3 och 4 om bolaget med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet kan visa att dessa krav inte är proportionerliga och att dess funktion för regelefterlevnad fortfarande är effektiv.

Funktion för riskhantering

16 §Ett fondbolag ska ha en effektiv funktion för riskhantering.

Riskhanteringsfunktionen ska vara organisatoriskt och funktionellt oberoende av de operativa enheterna i bolaget.

Bolaget får dock avvika från kravet i andra stycket om det är lämpligt och rimligt med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Bolaget ska kunna visa att det har vidtagit lämpliga åtgärder till skydd mot intressekonflikter för att möjliggöra ett oberoende utförande av riskhanteringsfunktionens uppgifter enligt 17 § och att dess system för riskhantering uppfyller kraven i 5 kap. 2 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

17 §Riskhanteringsfunktionen i ett fondbolag ska

 1. införa bolagets interna regler och rutiner för riskhantering enligt 8 kap.,

 2. säkerställa att riskbegränsningssystemet, inklusive begränsningar för sammanlagda exponeringar och motpartsrisk, följs för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar,

 3. ge råd till styrelsen vid identifiering av riskprofilen för varje fond som bolaget förvaltar,

 4. tillhandahålla styrelsen regelbundna rapporter om

  1. hur den aktuella risknivån för varje fond som bolaget förvaltar förhåller sig till fondens riskprofil,

  2. hur riskbegränsningssystemet följs för varje fond som bolaget förvaltar, och att

  3. systemet för riskhantering är lämpligt och effektivt samt framförallt om lämpliga korrigeringsåtgärder vidtagits vid brister,

 5. tillhandahålla regelbundna rapporter till åtminstone den verkställande direktören om aktuell risknivå för varje fond som bolaget förvaltar samt alla faktiska eller förutsebara överskridanden av de placeringsbegränsningar som ingår i riskbegränsningssystemet för att säkerställa att lämpliga åtgärder kan vidtas omgående, samt

 6. granska och, när det är lämpligt, ge stöd i bolagets arbete med att värdera OTC-derivat enligt 9 kap.

Riskhanteringsfunktionen ska ha de befogenheter som är nödvändiga och tillgång till den information som krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt första stycket.

Funktion för internrevision

18 §Ett fondbolag ska ha en funktion för internrevision, om det är lämpligt och rimligt med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Funktionen ska vara åtskild från och oberoende av bolagets övriga funktioner och verksamheter.

Funktionen för internrevision ska

 1. ha en aktuell revisionsplan som bolagets styrelse fastställt för att kunna undersöka och bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva,

 2. utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som utförts enligt 1,

 3. kontrollera hur dessa rekommendationer följs, och

 4. vad gäller internrevisionsfrågor rapportera enligt 12 §.

Elektroniska system

19 §Ett fondbolag ska ha elektroniska system för att kunna dokumentera samtliga portföljtransaktioner och order om teckning och inlösen av fondandelar, så att kraven i 20–23 §§ kan följas. Bolaget ska se till att det kan garantera en hög säkerhetsnivå vid elektronisk databehandling samt de dokumenterade uppgifternas integritet och, om det behövs, konfidentialitet.

Dokumentation av portföljtransaktioner

20 §Ett fondbolag ska dokumentera varje portföljtransaktion för samtliga värdepappersfonder som bolaget förvaltar. Dokumentationen ska ske på ett sådant sätt att portföljtransaktioner kan rekonstrueras i detalj. Detta gäller för en portföljtransaktion som bolaget antingen utför själv eller låter en annan part utföra.

21 §Dokumentationen som avses i 20 § ska innehålla de av följande uppgifter som är tillämpliga

 1. namn, eller en annan beteckning, på dels värdepappersfonden, dels den person som handlar för fondens räkning,

 2. uppgifter som är nödvändiga för att identifiera instrumentet i fråga,

 3. kvantitet,

 4. en placerad order eller en utförd transaktions typ,

 5. pris,

 6. datum och klockslag för placering av en order och namn eller en annan beteckning på den person som tar emot ordern, eller datum och klockslag för ett beslut att handla och utföra en transaktion,

 7. namn på den person som placerar ordern eller utför portföljtransaktionen,

 8. orsaker till att en order dras tillbaka, och

 9. motpart och handelsplats för en portföljtransaktion som utförts.

Dokumentation av order om teckning och inlösen av fondandelar

22 §Ett fondbolag ska när det tar emot en order om teckning eller inlösen av fondandelar i en värdepappersfond, omgående se till att ordern dokumenteras.

23 §Dokumentationen som avses i 22 § ska innehålla de av följande uppgifter som är tillämpliga

 1. den relevanta värdepappersfonden,

 2. namn på den person som lämnade eller vidarebefordrade ordern,

 3. namn på den person som tog emot ordern,

 4. datum och tidpunkt för mottagandet av ordern,

 5. betalningsvillkor och betalningsmedel,

 6. orderns typ,

 7. datum för teckning eller inlösen av fondandelar,

 8. antalet andelar som tecknats eller lösts in,

 9. tecknings- eller inlösenpris per andel,

 10. andelarnas sammanlagda tecknings- eller inlösenpris, och

 11. orderns bruttovärde, inklusive teckningsavgifter, eller nettobeloppet efter avdrag för inlösenavgift.

Bevarande av uppgifter

24 §Ett fondbolag ska bevara de uppgifter som avses i 20–23 §§ under minst fem år.

Finansinspektionen får kräva att bolaget bevarar en del av eller alla de uppgifter som avses i första stycket under en period som är längre än fem år om det behövs för att inspektionen ska kunna utöva den tillsyn som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Den ytterligare tidsperiodens längd ska bestämmas med hänsyn till instrumentets eller transaktionens karaktär.

25 §Om ett fondbolag har fått sitt tillstånd återkallat ska bolaget bevara uppgifterna till dess att den femårsperiod som avses i 24 § har löpt ut.

26 §Om förvaltningen av en värdepappersfond övergår från ett fondbolag till ett annat fondbolag, ska det överlåtande bolaget ge det övertagande bolaget tillgång till de uppgifter som avses i 20–23 §§ för de senaste fem åren.

27 §Ett fondbolag ska bevara uppgifterna som avses i 20–23 §§ på ett medium som gör det möjligt att lagra information så att den är tillgänglig för Finansinspektionen. Uppgifterna ska även bevaras i en sådan form och på ett sådant sätt att

 1. Finansinspektionen utan svårighet kan komma åt uppgifterna och rekonstruera varje viktigt steg i hanteringen av varje enskild portföljtransaktion och order om teckning och inlösen av fondandelar,

 2. det är möjligt att utan svårighet fastställa alla korrigeringar och övriga ändringar samt uppgifternas innehåll före dessa korrigeringar och ändringar, och

 3. det inte är möjligt att manipulera eller förändra uppgifterna på annat sätt.

8 kap. System för riskhantering

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Interna regler för riskhantering

2 §Styrelsen i ett fondbolag ska fastställa lämpliga interna regler för riskhantering. De interna reglerna ska innehålla

 • uppgifter om vilka risker som bolaget har identifierat att varje värdepappersfond som det förvaltar exponeras mot eller kan komma att exponeras mot,

 • en beskrivning av hur bolaget ska kunna bedöma varje fonds exponering mot marknads-, likviditets-, hållbarhets- och motpartsrisker samt exponeringen mot alla andra risker, däribland operativa risker, som kan vara av väsentlig betydelse för den enskilda fonden, och

 • en redogörelse för hur riskerna ska hanteras.

FFFS (2022:14)

3 §Ett fondbolag ska i de interna reglerna för riskhanteringen åtminstone ange

 1. de tekniker, verktyg och rutiner m.m. som gör det möjligt för fondbolaget att uppfylla kraven i 7–9 §§ och beräkna varje värdepappersfonds sammanlagda exponeringar enligt 25 kap. 3 och 4 §§,

 2. vilken riskbedömningsmetod som används för att beräkna de sammanlagda exponeringarna för varje värdepappersfond som fondbolaget förvaltar, och

 3. ansvarsfördelningen inom fondbolaget som avser riskhantering.

4 §De interna reglerna för riskhanteringen ska därutöver innehålla uppgifter om dels vilket innehåll riskhanteringsfunktionens rapportering ska ha, dels hur ofta denna rapportering ska göras till styrelsen och den verkställande direktören.

5 §De interna reglerna för riskhanteringen ska anpassas efter verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Processer för riskhantering

Riskbedömning och riskhantering

6 §Ett fondbolag ska

 1. vid varje tidpunkt bedöma och hantera de risker som varje värdepappersfond som fondbolaget förvaltar är eller kan komma att bli exponerad mot, och

 2. säkerställa att placeringsbegränsningarna för fonden följs enligt lag och andra författningar samt fondbestämmelserna.

7 §För att uppfylla kraven i 6 § ska bolaget för varje värdepappersfond som det förvaltar

 1. införa sådana tekniker, verktyg, rutiner m.m. för riskbedömning som krävs i syfte att korrekt bedöma de risker som är knutna till tagna positioner och hur dessa påverkar fondens riskprofil utifrån välgrundade och tillförlitliga uppgifter, samt se till att detta dokumenteras på ett lämpligt sätt,

 2. följa upp och kontrollera att teknikerna, verktygen, rutinerna m.m. för riskbedömning är tillförlitliga genom att i lämplig utsträckning utföra regelbundna utfallstester (backtesting),

 3. utföra regelbundna stresstester och scenarioanalyser för att hantera riskerna vid potentiella förändringar i marknadsvillkoren som kan komma att påverka fonden negativt,

 4. ha ett riskbegränsningssystem som är förenligt med fondens riskprofil,

 5. säkerställa att fondens nuvarande risknivå och sammansättning är förenlig med riskbegränsningssystemet, och

 6. ha lämpliga rutiner som, vid faktiska eller förutsebara överskridanden av gränserna i riskbegränsningssystemet för fonden, utan dröjsmål leder till avhjälpande åtgärder i fondandelsägarnas intresse.

Teknikerna, verktygen, rutinerna m.m. som avses i första stycket ska vara proportionerliga med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet samt vara förenliga med varje fonds riskprofil och placeringsinriktning.

Hantering av likviditetsrisker

8 §Ett fondbolag ska ha en lämplig process för hantering av likviditetsrisker för att säkerställa att 4 kap. 13 § första stycket första meningen lagen (2004:46) om värdepappersfonder vid varje tidpunkt följs för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar.

Bolaget ska i lämplig utsträckning utföra stresstester som gör det möjligt att bedöma varje fonds likviditetsrisk under extraordinära omständigheter.

Bolaget ska säkerställa att likviditetsprofilen för de tillgångar som ingår i varje fond som det förvaltar är förenlig med de villkor för inlösen av fondandelar som gäller för fonden.

Uppföljning och kontroll av bolagets system för riskhantering

9 §Ett fondbolag ska regelbundet och på lämpligt sätt följa upp och kontrollera dels bolagets system för riskhantering och att detta följs, dels dess funktion för riskhantering.

Styrelsen och den verkställande direktören ska få information om resultatet av uppföljningen och kontrollen.

8 a kap. Ersättningssystem

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om det ersättningssystem som ett fondbolag ska ha enligt 2 kap. 17 c § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Ersättningssystemet ska omfatta fondbolagets särskilt reglerade personal.

FFFS (2016:26)

Annan lagstiftning

2 §Bestämmelserna i detta kapitel påverkar inte ett fondbolags skyldigheter enligt tillämplig avtals- och arbetsrätt. Bestämmelserna har inte heller någon inverkan på de rättigheter som arbetsmarknadens parter har vid kollektivavtalsförhandlingar.

FFFS (2016:26)

Ersättningspolicy

3 §Ett fondbolag ska ha en dokumenterad ersättningspolicy som omfattar fast och rörlig ersättning inklusive diskretionära pensionsförmåner. Den ska innehålla en förteckning över åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter.

Ersättningspolicyn ska vara uppdaterad och ses över regelbundet.

FFFS (2016:26)

4 §Ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är förenligt med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättningspolicyn ska motverka ett risktagande som är oförenligt med de förvaltade värdepappersfondernas riskprofil och fondbestämmelser. Ersättningspolicyn och tillämpningen av den får inte hindra fondbolaget från att uppfylla sin skyldighet att agera i fondandelsägarnas intresse.

Ersättningspolicyn ska också utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till fondbolagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska överensstämma med affärsstrategi, mål, värderingar och intressen för fondbolaget och de förvaltade värdepappersfonderna och fondandelsägarna i värdepappersfonderna.

FFFS (2016:26)

5 §Ett fondbolag ska analysera vilka risker som är förenade med bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Fondbolaget ska på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal inom bolaget. Bolaget ska även dokumentera och särskilt motivera om anställda i någon av de personalkategorier som anges i 1 kap. 9 § andra stycket 34 a–d inte utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för fondbolaget, eller de förvaltade värdepappersfonderna, och därför inte ska anses tillhöra bolagets särskilt reglerade personal.

FFFS (2023:10)

Pensionspolicy

6 §Ett fondbolag som tillämpar rörlig ersättning som innehåller diskretionära pensionsförmåner ska ha en pensionspolicy. Pensionspolicyn ska överensstämma med fondbolagets och de förvaltade värdepappersfondernas affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

Fondbolaget ska överlåta diskretionära pensionsförmåner i form av andelar i den berörda värdepappersfonden, eller i form av instrument som uppnår en motsvarande intressegemenskap.

FFFS (2016:26)

7 §Ett fondbolag ska se till att diskretionära pensionsförmåner, som överlåts till en anställd när han eller hon går i pension, omfattas av en tidsperiod på minst fem år inom vilken den anställde inte får förfoga över instrumenten.

Om fondbolaget överlåter diskretionära pensionsförmåner till en anställd innan han eller hon går i pension, på grund av att anställningen upphör, ska de diskretionära pensionsförmånerna skjutas upp i fem år.

FFFS (2016:26)

Rörlig ersättning

Begränsning av garanterad rörlig ersättning

8 §Ett fondbolag får inte lämna garanterad rörlig ersättning annat än i samband med nyanställning. Fondbolaget ska begränsa sådan ersättning till det första anställningsåret.

FFFS (2016:26)

Risksäkringsstrategier

9 §Ett fondbolag ska säkerställa att dess anställda förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller.

FFFS (2016:26)

Ersättning i samband med att en anställning upphör

10 §Ett fondbolag ska säkerställa att rörlig ersättning som lämnas till en anställd i samband med att anställningen upphör står i relation till den anställdes prestationer under anställningstiden. Ersättningen ska beräknas så att den inte belönar osunt risktagande.

FFFS (2016:26)

Styrning

Styrelse

11 §Ett fondbolags styrelse ska besluta om en ersättningspolicy. Beslutet ska grundas på den analys som avses i 5 §. Styrelsen ska se till att ersättningspolicyn tillämpas, och följs upp åtminstone årligen.

FFFS (2016:26)

12 §Ett fondbolags styrelse ska besluta om

 1. ersättning till den verkställande ledningen,

 2. ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av fondbolagets kontrollfunktioner, och

 3. åtgärder för att följa upp tillämpningen av fondbolagets ersättningspolicy.

Styrelsens beslut ska i tillämpliga fall följa vad bolagsstämman har beslutat i fråga om ersättning för fondbolaget.

FFFS (2016:26)

13 §En styrelseledamot som ansvarar för att bereda styrelsens beslut enligt 11 eller 12 § ska ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av frågor om ersättning och riskhantering. Ledamoten får inte ingå i fondbolagets verkställande ledning.

Vid beredningen av styrelsens beslut ska hänsyn tas till de långsiktiga intressen som gäller för fondandelsägare och övriga intressenter samt till allmänhetens intresse.

FFFS (2016:26)

Ersättningskommitté

14 §Ett betydande fondbolag ska ha en ersättningskommitté som ska utföra en oberoende bedömning av fondbolagets ersättningspolicy och tillämpningen av den.

För att bedöma om ett fondbolag är betydande ska hänsyn tas till hur stort fondbolaget är, hur stora värdepappersfonder fondbolaget förvaltar, vilken intern organisation som fondbolaget har samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ordföranden och övriga medlemmar i ersättningskommittén ska ingå i fondbolagets styrelse, men får inte ingå i dess verkställande ledning. Ersättningskommittén ska ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av frågor om ersättning och riskhantering.

Om det i styrelsen ingår arbetstagarledamöter, som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, ska arbetstagarledamöterna ha rätt att ingå i ersättningskommittén.

FFFS (2016:26)

15 §Ersättningskommittén ska bereda styrelsens beslut enligt 12 §. När ersättningskommittén bereder beslut ska den ta hänsyn till de långsiktiga intressen som gäller för fondandelsägare och övriga intressenter samt till allmänhetens intresse.

FFFS (2016:26)

Kontroll

16 §Ett fondbolag ska minst årligen låta en kontrollfunktion granska om fondbolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn. Kontrollfunktionen ska rapportera resultatet av granskningen till styrelsen.

FFFS (2016:26)

17 §Om anställda i kontrollfunktioner får rörlig ersättning, ska fondbolaget se till att den bestäms utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen, oberoende av resultatet i de affärsområden de kontrollerar.

FFFS (2016:26)

Balans mellan fast och rörlig ersättning

18 §Ett fondbolag, vars ersättning innehåller rörliga delar, ska se till att det finns en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar av ersättningen. De fasta delarna ska stå för en så stor del av den anställdes totala ersättning att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll.

Fondbolaget ska i sin ersättningspolicy ange hur stora de rörliga delarna högst kan bli i förhållande till de fasta delarna för särskilt reglerad personal som kan få rörlig ersättning. Undantag från dessa förhållanden ska i varje enskilt fall godkännas av styrelsen.

FFFS (2016:26)

Resultatbedömning och riskjustering

19 §Ett fondbolags bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning, ska baseras på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas.

Om ett fondbolag använder sig av subjektiva bedömningar för justering av resultat utifrån risk, ska de överväganden som ligger till grund för justeringen vara väl avvägda och dokumenterade.

FFFS (2016:26)

20 §Ett fondbolags resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv anpassat till den innehavsperiod som rekommenderas investerarna i de värdepappersfonder som förvaltas av fondbolaget. Bedömningen ska baseras på värdepappersfondernas långsiktigt hållbara resultat och dess investeringsrisker.

Den faktiska utbetalningen av de resultatbaserade delarna av ersättningen fördelas över samma tidsperiod som anges i första stycket.

FFFS (2016:26)

21 §Ett fondbolag ska basera den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal på en sammanvägd bedömning av den anställdes resultat, den berörda affärsenhetens eller den berörda värdepappersfondens resultat och risker samt fondbolagets totala resultat. Vid bedömningen av den anställdes resultat ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.

De finansiella och icke-finansiella kriterier som fondbolaget lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras.

FFFS (2016:26)

Uppskjutande av rörlig ersättning

22 §Ett fondbolag ska se till att utbetalning eller överlåtelse av minst 40 procent av den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal skjuts upp och fördelas över en lämplig tidsperiod. Perioden ska uppgå till minst tre år. När fondbolaget beslutar om hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp, och hur länge, ska fondbolaget ta hänsyn till den innehavsperiod som rekommenderas investerare i den berörda värdepappersfonden.

Fondbolaget ska skjuta upp minst 60 procent av den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal, vars rörliga ersättning uppgår till ett särskilt högt belopp.

Fondbolaget får betala ut eller överlåta uppskjuten ersättning en gång om året, jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjuts upp (pro rata). Den första utbetalningen eller överlåtelsen får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades.

FFFS (2016:26)

Andelar i värdepappersfonden och andra instrument

23 §Ett fondbolag ska se till att minst 50 procent av den rörliga ersättningen består av

 1. andelar i den berörda värdepappersfonden, eller

 2. instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar i den berörda värdepappersfonden.

Första stycket ska endast tillämpas på ett fondbolag vars förvaltning av värdepappersfonder står för minst 50 procent av den totala portfölj som fondbolaget förvaltar.

Första stycket ska tillämpas både på rörlig ersättning som skjuts upp och på rörlig ersättning som inte skjuts upp.

FFFS (2021:19)

24 §Ett fondbolag ska se till att rörlig ersättning som lämnas i form av andelar i den berörda värdepappersfonden, eller i form av instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap, omfattas av restriktioner som innebär att den anställde inte får förfoga över instrumenten under minst ett år efter att äganderätten har gått över till den anställde. Restriktionerna ska vara längre om det är motiverat utifrån fondbolagets, den berörda värdepappersfondens eller investerarnas långsiktiga intressen. Detta gäller oavsett om den rörliga ersättningen har skjutits upp eller inte.

FFFS (2016:26)

Justering av rörlig ersättning

25 §Ett fondbolag ska säkerställa att rörlig ersättning endast betalas ut, eller övergår till den anställde, till den del det är försvarbart med hänsyn till fondbolagets finansiella situation och motiverat med hänsyn till den berörda värdepappersfondens, affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna falla bort helt av samma skäl.

FFFS (2016:26)

9 kap. Värdering av OTC-derivat

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om de rutiner och metoder som ett fondbolag ska ha för att bedöma värdet på OTC-derivat enligt 5 kap. 2 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Rutiner och metoder för värdering av OTC-derivat

2 §Ett fondbolag ska kontrollera att varje värdepappersfonds exponering mot OTC-derivat ges ett rimligt värde som inte enbart bygger på motpartens marknadsnoteringar för OTC-transaktionen och som uppfyller kraven i 24 kap. 10 § andra stycket.

3 §Ett fondbolag ska ha rutiner och metoder som säkerställer en lämplig, transparent och rimlig värdering av varje värdepappersfonds exponering mot OTC-derivat.

Bolaget ska säkerställa att OTC-derivatens rimliga värde bedöms på ett lämpligt, exakt och oberoende sätt.

Riskhanteringsfunktionen i bolaget ska ges särskilda uppgifter och ansvarsområden när det gäller värdering av OTC-derivat.

4 §Rutinerna och metoderna för att värdera OTC-derivat ska finnas dokumenterade i interna regler som ska fastställas av fondbolagets styrelse. De ska vara lämpliga och proportionerliga med hänsyn till varje OTC-derivats art och komplexitet.

10 kap. Rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Rapportering till Finansinspektionen

1 §När sådana händelser inträffar som framgår av 2 och 3 §§, ska de omedelbart rapporteras skriftligt till Finansinspektionen. Rapporten ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 7.

2 §Ett fondbolag ska rapportera sådana händelser som kan äventyra bolagets stabilitet, skyddet av kundernas tillgångar eller som innebär att bolaget inte kan uppfylla sina åtaganden mot kunder.

Ett bolag ska vidare rapportera

 1. händelser som kan medföra att ett större antal kunder orsakas betydande ekonomisk skada, och

 2. händelser som kan medföra en väsentlig ryktesförlust för bolaget.

3 §En revisor ska rapportera när den vidtar sådana åtgärder som anges i 9 kap. 43 och 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Interna regler för hantering och rapportering

4 §Styrelsen ska fastställa interna regler för att hantera och rapportera händelser av väsentlig betydelse.

Anmälan till polismyndighet eller åklagare

5 §Vid misstanke om brott ska ett fondbolag göra en anmälan om detta till polismyndighet eller åklagare.

11 kap. Hantering av etiska frågor

Allmänt

1 §Ett fondbolag ska ha interna regler om hur bolaget ska hantera etiska frågor i verksamheten. Reglerna ska redogöra för hur de anställda ska handla i situationer där ett lämpligt agerande kan vara oklart ur en etisk synvinkel eller där rättsreglerna på området inte ger tillräcklig vägledning.

De interna reglerna för hantering av etiska frågor ska fastställas av styrelsen och dokumenteras på ett lämpligt sätt. Reglerna ska löpande ses över och uppdateras om det behövs.

De interna reglernas omfattning

2 §Interna regler för att hantera etiska frågor ska omfatta ett fondbolags samtliga verksamheter. Reglerna ska utformas med utgångspunkt i att verksamheten ska präglas av en god affärssed och ett konsekvent agerande samt att kundens intressen behandlas rättvist.

De interna reglernas innehåll

3 §De interna reglerna ska behandla områden där etiska frågor särskilt kan uppstå. Vidare ska reglerna innehålla handlingsregler som syftar till att säkerställa att verksamheten vid varje tidpunkt drivs inom ramen för gällande regelverk och på ett etiskt godtagbart sätt.

4 §De interna reglerna för att hantera etiska frågor ska innehålla

 1. praktiska anvisningar för hur de anställda ska agera i vissa situationer och till vem de ska vända sig i tveksamma situationer, samt

 2. uppgifter om hur hanteringen av gåvor och andra förmåner, uppdrag utom tjänsten m.m. ska skötas.

Uppföljning, kontroll och rapportering

5 §Ett fondbolag ska följa upp hur de interna reglerna för att hantera etiska frågor följs, genom den interna granskning som ska ske enligt anvisningar som styrelsen beslutat.

Bolaget ska upprätta interna rapporteringsrutiner som säkerställer att styrelsen utan dröjsmål får information om principiella eller övriga viktiga frågor som rör verksamheten och de anställdas agerande.

Intern information och utbildning

6 §Ett fondbolag ska säkerställa att de anställda löpande får information och utbildning som rör etiska frågor.

12 kap. Klagomålshantering

1 §Styrelsen i ett fondbolag ska fastställa interna regler där det anges vilka rutiner bolaget har för att hantera klagomål från investerare. Rutinerna ska vara effektiva och redovisas öppet, så att klagomål kan hanteras på ett snabbt och rimligt sätt.

Uppgifter om rutinerna enligt första stycket ska finnas tillgängliga eller tillhandahållas kostnadsfritt till investerare.

2 §Ett fondbolag ska bevara uppgifter om varje klagomål och de åtgärder som det vidtagit för att avhjälpa detta.

3 §Klagomål ska kunna lämnas till ett fondbolag utan kostnad.

13 kap. Egna affärer

Tillämpningsområde

1 §I detta kapitel finns bestämmelser om de interna regler och rutiner som ett fondbolag ska ha för att hantera egna affärer.

Tillämpliga bestämmelser

2 §Styrelsen i ett fondbolag ska fastställa interna regler där det anges vilka rutiner för egna affärer som bolaget ska tillämpa.

Rutinerna ska gälla för en relevant person som

 1. deltar i en verksamhet som kan ge upphov till en intressekonflikt, eller

 2. har tillgång till insiderinformation enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, eller annan konfidentiell information som avser värdepappersfonder eller fondföretag.

FFFS (2016:37)

3 §Rutinerna ska vara aktuella och lämpliga, i syfte att förhindra

 1. att den relevanta personen utför en egen affär,

  1. som strider mot Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014,

  2. som innebär missbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information, eller

  3. som strider mot, eller kan komma att strida mot, fondbolagets skyldigheter enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 2. att den relevanta personen, på ett annat sätt än inom ramen för sin anställning eller ett tjänsteavtal, råder eller påverkar någon annan person att utföra en affär med finansiella instrument som, om det gällde en egen affär från den relevanta personens sida, skulle

  1. omfattas av 1, eller

  2. utgöra missbruk av information om ännu inte genomförda portföljtransaktioner,

 3. att en relevant person, oavsett vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, på annat sätt än inom ramen för sin anställning eller ett tjänsteavtal röjer information eller ställningstagande till någon annan person om den relevanta personen vet, eller rimligtvis borde veta, att den andra personen till följd av röjandet kommer att eller sannolikt skulle komma

  1. att utföra en affär med finansiella instrument som, om det gällde en egen affär från den relevanta personens sida, skulle vara en sådan som avses i 2, eller

  2. att råda eller påverka en annan person att utföra en sådan affär.

FFFS (2016:37)

4 §Rutinerna ska bl.a. säkerställa att

 1. alla relevanta personer som omfattas av dem är medvetna om dels de begränsningar som finns för egna affärer, dels de åtgärder som fastställts av fondbolaget och som reglerar egna affärer och röjande enligt 3 §,

 2. fondbolaget snabbt underrättas om alla egna affärer som utförts av en relevant person, antingen genom en anmälan, eller på annat sätt, som gör det möjligt för bolaget att identifiera dessa transaktioner, och

 3. uppgifter bevaras om egna affärer, som anmäls till eller som identifieras av fondbolaget.

I uppgifterna om egna affärer ska alla godkännanden eller förbud ingå som i förekommande fall getts för dessa transaktioner.

Vid uppdragsavtal ska fondbolaget säkerställa att uppdragstagaren registrerar relevanta personers egna affärer och på begäran omedelbart överlämnar denna information till bolaget.

5 §Bestämmelserna i 2–4 §§ ska inte tillämpas på

 1. egna affärer som genomförs som ett led i en portföljförvaltningstjänst, där det inte finns något föregående utbyte av information i samband med transaktionen mellan portföljförvaltaren och den relevanta personen, eller någon annan person för vars räkning transaktionen utförs, eller

 2. egna affärer med andelar i fonder och fondföretag som uppfyller villkoren i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, eller som omfattas av tillsyn enligt lagstiftningen i en medlemsstat som kräver en likvärdig riskspridning bland tillgångarna, förutsatt att inte den relevanta personen eller någon annan person för vars räkning transaktionerna utförs, deltar i förvaltningen av fonden eller fondföretaget.

14 kap. Uppdragsavtal (outsourcing)

Inledande bestämmelser

1 §Detta kapitel innehåller närmare föreskrifter om uppdragsavtal (outsourcing), utöver de bestämmelser som finns i 4 kap. 47 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Villkor för uppdragsavtal

2 §Ett fondbolag ska handla med den skicklighet, omsorg och aktsamhet som krävs när det ingår, hanterar och säger upp uppdragsavtal som avser fondverksamheten.

Om bolaget avser att uppdra åt någon annan att för bolagets räkning förvalta en värdepappersfond eller utföra administrativa åtgärder som hänger samman med förvaltningen av fonden, ska bolaget bland annat säkerställa att

 1. uppdragstagaren utför det utlagda arbetet eller de utlagda funktionerna effektivt och bolaget ska i detta syfte fastställa metoder för att bedöma hur väl uppdragstagaren utför sina uppgifter,

 2. uppdragstagaren övervakar utförandet av det utlagda arbetet eller de utlagda funktionerna och hanterar riskerna i samband med detta på ett lämpligt sätt,

 3. lämpliga åtgärder vidtas om uppdragstagaren inte utför uppdraget effektivt och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och andra bestämmelser,

 4. uppdragstagaren underrättar bolaget om händelser som väsentligt kan påverka uppdragstagarens möjlighet att effektivt utföra det utlagda arbetet eller de utlagda funktionerna i enlighet med tillämpliga lagar och andra bestämmelser,

 5. bolaget dels har den kunskap och de resurser som krävs för att effektivt övervaka det utlagda arbetet och de utlagda funktionerna samt hantera riskerna i samband med utläggandet, dels övervakar dessa funktioner och hanterar dessa risker,

 6. uppdragstagaren samarbetar med Finansinspektionen när det gäller det utlagda arbetet eller de utlagda funktionerna,

 7. bolaget, dess revisorer och Finansinspektionen har faktisk tillgång till uppgifter om det utlagda arbetet eller de utlagda funktionerna samt till uppdragstagarens lokaler, och att Finansinspektionen kan utöva tillsyn över det uppdrag som uppdragstagaren utför,

 8. uppdragstagaren skyddar all konfidentiell information som avser bolaget eller dess kunder,

 9. bolaget och uppdragstagaren har en beredskapsplan för att återställa verksamheten dels efter oförutsedda händelser, dels för återkommande test av rutinerna för backup, där detta är nödvändigt med hänsyn till de delar av fondverksamheten som har lagts ut på uppdragstagaren, samt

 10. uppdragsavtalet kan sägas upp utan att det påverkar kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten.

Om bolaget avser att uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner som ingår i fondverksamheten, och som inte omfattas av andra stycket, ska det vidta de åtgärder som är lämpliga och rimliga med hänsyn till uppdragets art, omfattning och komplexitet.

När bolaget tillämpar första och andra styckena i fråga om uppdragsavtal som avser riskhantering ska det beakta hållbarhetsrisker.

Om bolaget beaktar investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt artikel 4.1 a, 4.3 eller 4.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, ska det beakta sådana huvudsakliga negativa konsekvenser när det tillämpar första och andra styckena i fråga om uppdragsavtal som avser riskhantering.

FFFS (2022:14)

3 §Rättigheter och skyldigheter för fondbolaget respektive uppdragstagaren ska klart och tydligt regleras genom ett skriftligt avtal.

4 §Om fondbolaget och uppdragstagaren tillhör samma företagsgrupp, får bolaget när det tillämpar 2 och 3 §§, beakta i vilken utsträckning det kontrollerar uppdragstagaren eller har möjlighet att utöva inflytande över denne.

15 kap. Intressekonflikter

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur ett fondbolag ska identifiera och hantera intressekonflikter. Kapitlet innehåller även bestämmelser om strategier för att använda rösträtter.

Interna regler för att hantera intressekonflikter

2 §Ett fondbolag ska ha interna regler där det framgår hur bolaget hanterar intressekonflikter. De interna reglerna ska fastställas av styrelsen och vara lämpliga med hänsyn till bolagets storlek och organisation samt till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Om bolaget ingår i en företagsgrupp, ska de interna reglerna också ta hänsyn till omständigheter som, till följd av gruppens struktur eller verksamheten i andra företag i gruppen, kan ge upphov till en intressekonflikt.

3 §I de interna reglerna för intressekonflikter enligt 2 §, ska fondbolaget

 1. identifiera de omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en väsentlig risk för att fondandelsägares eller andra kunders intressen påverkas negativt med hänsyn till fondverksamheten, och

 2. ange vilka rutiner som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera sådana konflikter.

Kriterier för identifiering av intressekonflikter

4 §För att kunna identifiera de intressekonflikter som uppstår i fondverksamheten och, i förekommande fall, den diskretionära portföljförvaltningen samt den verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder och som kan påverka fondandelsägares intressen negativt, ska fondbolaget som driver verksamheten åtminstone ta hänsyn till om bolaget, en relevant person eller en person som genom sådan ägarkontroll som avses i 1 kap. 2 § samma lag är direkt eller indirekt knuten till bolaget

 1. sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av värdepappersfonden,

 2. har ett annat intresse än andelsägarna, av verksamhetens resultat eller en portföljtransaktion som genomförs för fondens räkning, eller en order som genomförs för en annan kunds räkning,

 3. har ett ekonomiskt skäl, eller annat skäl, för att gynna en annan kund eller kundgrupp framför andelsägarna,

 4. utför samma slags verksamhet för fonden som för en eller flera andra kunder, eller

 5. i samband med fondverksamhet tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för verksamheten i fråga, av någon annan än fonden.

5 §Ett fondbolag ska när det identifierar intressekonflikter ta hänsyn till

 1. bolagets, företagsgruppens och kundernas intressen samt bolagets skyldigheter gentemot värdepappersfonden, och

 2. de olika intressen som kan finnas hos fondandelsägarna i två eller flera förvaltade fonder eller fondföretag.

5 a §Ett fondbolag ska, när det identifierar de olika typer av intressekonflikter som kan skada fondandelsägarnas intressen, inkludera de typer av intressekonflikter som kan uppstå till följd av att hållbarhetsrisker integreras i bolagets processer, system och interna kontroller.

FFFS (2022:14)

Hantering av intressekonflikter

6 §Ett fondbolag ska ha rutiner och genomföra åtgärder som säkerställer att de relevanta personer som deltar i olika affärsverksamheter och som berörs av en intressekonflikt, driver verksamheten på ett lämpligt och oberoende sätt med hänsyn till bolagets storlek och verksamhet, till den företagsgrupp som de tillhör och till hur påtaglig risken är för att fondandelsägares eller andra kunders intressen ska påverkas negativt.

Rutinerna enligt 3 § 2 ska, om det är nödvändigt och lämpligt för att fondbolaget ska kunna säkerställa det oberoende som krävs, innehålla uppgifter om att bolaget ska

 1. förhindra eller kontrollera utbyte av information mellan relevanta personer som deltar i en sådan fondverksamhet som innebär en risk för intressekonflikt där utbytet av den berörda informationen kan påverka en eller flera kunders intressen negativt,

 2. särskilt kontrollera relevanta personer som främst utför fondverksamhet åt eller tillhandahåller tjänster till kunder eller investerare vars intressen kan vara motstridiga eller till kunder eller investerare som på annat sätt företräder olika intressen som kan vara motstridiga, t.ex. i förhållande till bolagets egna intressen,

 3. genomföra åtgärder för att avlägsna alla direkta samband mellan ersättning till relevanta personer som främst utför en verksamhet och ersättning till eller intäkter som genererats av olika relevanta personer som i huvudsak utför en annan verksamhet, om det kan uppstå en intressekonflikt i samband med dessa verksamheter,

 4. genomföra åtgärder för att förhindra eller begränsa möjligheten för personer att utöva olämpligt inflytande över det sätt på vilket en relevant person utför fondverksamhet, och

 5. genomföra åtgärder för att förhindra eller kontrollera en relevant persons deltagande i en viss del av fondverksamheten, när ett sådant engagemang kan påverka hanteringen av intressekonflikter negativt.

Om dessa åtgärder och rutiner inte är tillräckliga för att säkerställa att fondbolaget har det oberoende som krävs, ska bolaget genomföra de åtgärder som är nödvändiga.

7 §Styrelsen eller den verkställande direktören i ett fondbolag ska omgående informeras, om inte bolagets organisation eller administrativa åtgärder och rutiner förhindrar att fondandelsägares intressen påverkas negativt av en intressekonflikt. Styrelsen eller den verkställande direktören ska då fatta de beslut som är nödvändiga för att komma till rätta med situationen.

Bolaget ska informera investerarna om sådana situationer som avses i första stycket och motivera sitt beslut. Informationen ska lämnas på ett varaktigt medium.

Dokumentation av verksamhet som ger upphov till intressekonflikter

8 §Ett fondbolag ska dokumentera och regelbundet uppdatera uppgifter om fondverksamheten, om det uppstår en intressekonflikt som innebär en väsentlig risk för att fondandelsägares eller andra kunders intressen påverkas negativt.

Strategier för att använda rösträtter

9 §Styrelsen i ett fondbolag ska fastställa interna regler där det anges vilka strategier som bolaget ska följa för att bestämma när och hur det ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje värdepappersfond. Rösträtterna ska enbart användas till förmån för fonden.

10 §Strategierna enligt 9 § ska vara effektiva och lämpliga och omfatta åtgärder för att

 1. bevaka relevanta företagshändelser,

 2. säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda värdepappersfondens mål och placeringsinriktning, och

 3. förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

En sammanfattning av strategierna ska finnas tillgänglig för investerarna. Uppgifter om de åtgärder som vidtagits utifrån dessa strategier ska på begäran kostnadsfritt göras tillgängliga för fondandelsägarna.

16 kap. Uppföranderegler

Handla i fondandelsägares intressen

1 §Ett fondbolag ska se till att fondandelsägarna i varje värdepappersfond som det förvaltar behandlas rättvist. Fondbolaget ska inte prioritera vissa andelsägares intressen framför andras.

Fondbolaget ska följa strategier och rutiner för att förhindra sådana oegentligheter som rimligen kan förväntas påverka marknadens stabilitet och integritet.

Fondbolaget ska säkerställa att rimliga, korrekta och transparenta prissättningsmodeller och värderingssystem används för de fonder som det förvaltar. Fondbolaget ska även kunna visa att egendomen som ingår i en fond som det förvaltar är riktigt värderad.

Fondbolaget ska agera på ett sätt som innebär att omotiverade kostnader inte uppstår för andelsägarna.

Krav på vederbörlig aktsamhet

2 §Ett fondbolag ska handla med en hög grad av aktsamhet när det väljer och löpande övervakar placeringar av fondmedel.

Bolaget ska ha lämplig kunskap om och förståelse för de tillgångar som ingår i de värdepappersfonder som det förvaltar.

Bolaget ska också ha interna regler och rutiner för att iaktta den aktsamhet som krävs och vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att placeringsbeslut som fattas för en fond utförs i överensstämmelse med målet, placeringsstrategierna och riskbegränsningssystemet för fonden. De interna reglerna ska fastställas av fondbolagets styrelse eller verkställande direktör.

3 §Ett fondbolag ska innan det genomför en placering, om det är lämpligt, ta fram prognoser och analyser om placeringens bidrag till värdepappersfondens sammansättning och likviditet samt till dess risk- och avkastningsprofil. Analyserna ska baseras på information som är tillförlitlig och uppdaterad i både kvantitativt och kvalitativt hänseende.

4 §När ett fondbolag tillämpar 2 och 3 §§ ska det beakta hållbarhetsrisker.

Om bolaget beaktar investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt artikel 4.1 a, 4.3 eller 4.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, ska det beakta sådana huvudsakliga negativa konsekvenser när det tillämpar 2 och 3 §§.

FFFS (2022:14)

17 kap. Bekräftelse av order om teckning och inlösen av fondandelar

Tidpunkt och metod för bekräftelse

1 §Ett fondbolag ska när det har utfört en order om teckning eller inlösen av fondandelar, bekräfta detta till fondandelsägaren. Bolaget behöver dock inte göra detta om samma information omgående ska lämnas till andelsägaren av en tredje part.

Bekräftelsen ska lämnas genast eller senast den första affärsdagen efter utförandet eller, om bolaget tar emot en bekräftelse från en tredje part, senast första affärsdagen efter mottagandet av bekräftelsen från den tredje parten.

Informationen ska lämnas på ett varaktigt medium.

Bekräftelsens innehåll

2 §En bekräftelse enligt 1 § ska innehålla de av följande uppgifter som är tillämpliga:

 1. identifieringsuppgifter om fondbolaget,

 2. fondandelsägarens namn eller annan beteckning,

 3. datum och tidpunkt för mottagandet av ordern samt betalningsmetod,

 4. datum för teckning eller inlösen av fondandelar,

 5. identifieringsuppgifter om värdepappersfonden,

 6. orderns beskaffenhet (teckning eller inlösen),

 7. antal berörda andelar,

 8. fondandelsvärdet vid tidpunkten för teckning eller inlösen,

 9. datum för betalningen av teckning av fondandelar, om betalningen tillförts fonden efter att andelarna har utfärdats,

 10. orderns bruttovärde, inklusive teckningsavgifter, eller nettobeloppet efter avdrag för inlösenavgifter, och

 11. den totala summan av provisioner och avgifter som tagits ut och, om en investerare begär det, en specifikation av de enskilda posterna.

I 4 kap. 11 § fjärde stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder finns ytterligare bestämmelser om vad fondbolaget ska bekräfta till en andelsägare.

Order som utförs regelbundet

3 §När order utförs regelbundet åt en fondandelsägare ska ett fondbolag antingen vidta de åtgärder som avses i 1 §, eller minst en gång var sjätte månad tillhandahålla andelsägaren de uppgifter som avses i 2 § om dessa transaktioner.

Information på begäran

4 §Ett fondbolag ska på begäran tillhandahålla en fondandelsägare information om status på dennes tecknings- eller inlösenorder.

18 kap. Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om att uppnå bästa möjliga resultat när ett fondbolag utför portföljtransaktioner.

2 §När ett fondbolag utför en portföljtransaktion, ska det vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för värdepappersfonden med avseende på

 1. pris,

 2. kostnad,

 3. snabbhet,

 4. sannolikhet för utförande och avveckling,

 5. transaktionens storlek,

 6. transaktionens art, och

 7. andra för utförandet väsentliga förhållanden.

För att fastställa den relativa betydelsen av dessa faktorer ska fondbolaget beakta följande:

 1. mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden,

 2. transaktionens beskaffenhet,

 3. utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtransaktionen, och

 4. utmärkande egenskaper för de handelsplatser där portföljtransaktionen kan utföras.

Interna regler om bästa möjliga resultat

3 §Ett fondbolag ska ha system för och interna regler om hur det ska uppnå bästa möjliga resultat enligt 2 §. Styrelsen eller den verkställande direktören ska fastställa de interna reglerna.

4 §Ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag som inte behöver utse ett förvaltningsbolag, ska begära ett förhandsgodkännande i fråga om fondbolagets interna regler om bästa möjliga resultat av fondföretaget.

5 §Ett fondbolag ska göra lämplig information tillgänglig för fondandelsägarna som avser bolagets interna regler om bästa möjliga resultat. Bolaget ska även tillgängliggöra information om väsentliga ändringar i de interna reglerna om bästa möjliga resultat.

6 §Ett fondbolag ska regelbundet övervaka och årligen uppdatera sina interna regler om och system för hur bästa möjliga resultat uppnås.

Bolaget ska se över sina interna regler varje gång det inträffar en väsentlig förändring som påverkar bolagets förutsättningar att uppnå bästa möjliga resultat för de värdepappersfonder som det förvaltar.

7 §Ett fondbolag som förvaltar ett sådant fondföretag som avses i 4 §, ska på begäran av fondföretaget och Finansinspektionen kunna visa att det har utfört portföljtransaktioner enligt fondbolagets interna regler för bästa möjliga resultat.

19 kap. Bästa möjliga resultat vid placering av order

Tillämpningsområde

1 §Ett fondbolag som placerar order hos någon annan för att få portföljtransaktioner utförda, ska följa det som anges i detta kapitel.

Kriterier för bästa möjliga resultat

2 §Ett fondbolag ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de värdepappersfonder som det förvaltar med beaktande av de faktorer som anges i 18 kap. 2 § första stycket. Den relativa betydelsen av dessa faktorer ska fastställas utifrån de kriterier som anges i 18 kap. 2 § andra stycket.

Interna regler om bästa möjliga resultat

3 §Styrelsen eller den verkställande direktören i fondbolaget ska fastställa interna regler för att uppnå bästa möjliga resultat enligt 2 §. I de interna reglerna ska det för varje kategori av finansiella instrument anges de parter som bolaget använder för att placera order för utförande. Bolaget får endast ingå i ett system för utförande av order som uppfyller kraven som anges i detta kapitel.

Bolaget ska göra lämplig information tillgänglig för fondandelsägarna om de interna regler som har fastställts enligt första stycket och om väsentliga ändringar i de interna reglerna.

4 §Ett fondbolag ska regelbundet kontrollera att de interna regler som upprättats är effektiva, särskilt när det gäller kvaliteten på utförandet av order hos de parter som anges i de interna reglerna, och åtgärda de brister som förekommer.

Bolaget ska dessutom årligen se över sina interna regler. En översyn ska också göras när en väsentlig förändring inträffar som påverkar bolagets förutsättningar att fortsätta att uppnå bästa möjliga resultat för de värdepappersfonder som det förvaltar.

5 §Ett fondbolag som förvaltar ett sådant fondföretag som avses i 18 kap. 4 §, ska på begäran av fondföretaget och Finansinspektionen kunna visa att det har placerat order i enlighet med fondbolagets interna regler om bästa möjliga resultat.

20 kap. Hantering av portföljtransaktioner och order

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur ett fondbolag ska hantera dels portföljtransaktioner, dels order för egen och kunders räkning.

Allmänna principer

2 §Ett fondbolag ska genomföra en portföljtransaktion snabbt, effektivt och rättvist.

Fondbolaget ska för att uppnå detta säkerställa att

 1. portföljtransaktioner som genomförts dokumenteras och fördelas snabbt och korrekt, och

 2. i övrigt jämförbara portföljtransaktioner genomförs genast och i tidsordning, om detta är möjligt med hänsyn till portföljtransaktionernas beskaffenhet eller rådande marknadsförhållanden och fondandelsägarnas intressen.

3 §Finansiella instrument eller medel som har tagits emot för att avveckla en genomförd portföljtransaktion, ska snabbt och korrekt överföras till värdepappersfondens depå eller konto.

4 §Ett fondbolag får inte missbruka information som avser ännu inte genomförda portföljtransaktioner och det ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att bolagets relevanta personer missbrukar sådan information.

Sammanläggning och fördelning av portföljtransaktioner och order

5 §Ett fondbolag får endast genomföra en portföljtransaktion tillsammans med en annan portföljtransaktion eller en annan kunds order, eller med en order för egen räkning, om det är osannolikt att sammanläggningen generellt kommer att vara till nackdel för några av de värdepappersfonder eller andra kunder vars portföljtransaktioner eller order ingår i den sammanlagda ordern.

6 §Styrelsen eller den verkställande direktören i ett fondbolag ska fastställa interna regler för fördelning av portföljtransaktioner och kunders order och införa dessa effektivt, så att en sammanlagd order fördelas rättvist. De interna reglerna ska innehålla uppgifter om hur volym och pris bestämmer fördelningen och behandlingen av delvis genomförda affärer.

7 §Ett fondbolag som har lagt samman en portföljtransaktion med en eller flera andra portföljtransaktioner eller andra kunders order och endast delvis genomför den sammanlagda ordern, ska fördela de berörda affärerna enligt dess interna regler.

Fördelning av order för egen räkning

8 §Ett fondbolag som har lagt samman en order för egen räkning med en portföljtransaktion eller en annan kunds order, ska inte fördela dessa affärer på ett sätt som är till nackdel för en värdepappersfond eller en annan kund.

9 §Om ett fondbolag har lagt samman en portföljtransaktion eller en annan kunds order med en order för egen räkning och endast delvis genomfört den sammanlagda ordern, ska bolaget när det fördelar affärerna prioritera värdepappersfonden eller den andra kunden framför bolaget.

Om fondbolaget däremot på rimliga grunder kan visa att det inte skulle ha kunnat genomföra portföljtransaktionen eller kundens order överhuvudtaget eller till sådana fördelaktiga villkor utan denna kombination, får bolaget fördela affären proportionerligt enligt dess interna regler.

21 kap. Incitament

1 §Ett fondbolag får i förvaltningen av en värdepappersfond och när det utför de därmed sammanhängande administrativa åtgärderna, endast betala eller ta emot en avgift eller kommission, eller ge eller ta emot en naturaförmån, om

 1. den betalas av eller ges till eller av fonden eller en person för fondens räkning,

 2. den betalas av eller ges till eller av en tredje part eller en person som agerar för en tredje parts räkning, om

  1. fondandelsägarna har fått fullständig, korrekt och begriplig information om avgiftens, kommissionens eller förmånens förekomst, art och belopp eller om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet, och

  2. betalningen av avgiften eller kommissionen eller tillhandahållandet av naturaförmånen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten och inte hindrar fondbolaget från att agera i andelsägarnas intressen, eller

 3. det är faktiska avgifter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla fondverksamheten, t.ex. depåkostnader, avvecklings- och handelsavgifter, lagstadgade avgifter, och som genom sin art inte strider mot fondbolagets skyldighet att handla hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med andelsägarnas intressen.

2 §Ett fondbolag får när det tillämpar 1 § 2 a informera om de grundläggande villkoren för systemet som avser avgiften, kommissionen eller naturförmånen i form av en sammanfattning, förutsatt att fondandelsägarna informeras om att fondbolaget lämnar ut närmare uppgift på en andelsägares begäran.

22 kap. Särskilt om tillämpningen av andra regelverk vid viss verksamhet

Portföljförvaltning som avser finansiella instrument

1 §Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning som avser finansiella instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt 7 kap. 1 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpa 4 kap., 5 kap. 17–25 §§, 6 och 7 kap. samt 8 kap. 1 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

FFFS (2017:6)

Mottagande av medel med redovisningsskyldighet

2 §Ett fondbolag som i sin verksamhet tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 1  kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska i denna del tillämpa 6 kap. 2–5, 10–13 och 21–23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

FFFS (2020:25)

Rådgivning om andelar i fonder inom fondverksamheten

3 §Ett fondbolag som i sin verksamhet lämnar råd till kunder om fondandelar i andra fall än det som avses i 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska, när det utför sådana tjänster, uppfylla de krav som anges i artiklarna 27, 33, 37, 52, 54 och 55 i den delegerade förordningen till Mifid 2.

När fondbolaget utför tjänster enligt första stycket ska det även tillämpa 4 kap. samt 7 kap. 1–5 och 8–21 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

FFFS (2022:3)

Särskilda bestämmelser för fondbolag som är PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer

4 §För fondbolag som är PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt), finns ytterligare bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2022:20) om en paneuropeisk privat pensionsprodukt.

FFFS (2022:21)

Tredje avdelningen Värdepappersfonder

23 kap. Fondbestämmelsernas innehåll

Allmänt

1 §Ett fondbolag ska upprätta fondbestämmelser för varje värdepappersfond. Fondbestämmelserna ska ha det innehåll och följa den uppställning som framgår av 2–19 §§.

Värdepappersfondens rättsliga ställning

2 §I fondbestämmelserna ska värdepappersfondens namn anges. Vidare ska det av fondbestämmelserna framgå att fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Om fonden består av andelsklasser ska detta anges liksom andelsklassernas namn eller beteckning. Fondbestämmelserna ska vidare ange vad som utmärker respektive andelsklass.

Av fondbestämmelserna ska fondens rättsliga karaktär framgå. Det ska anges att fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt. Det ska även anges att varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Om fonden består av andelsklasser ska det i stället anges att andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Det ska även framgå att fondbolaget som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden och att fonden inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Förteckning över andelsklasser

3 §I fondbestämmelserna för en värdepappersfond som består av andelsklasser ska det finnas en förteckning över dessa andelsklasser. Förteckningen ska upprättas enligt följande principer. Den första andelsklassen som bildas benämns A, den andra B, den tredje C osv. och namnet eller beteckningen på andelsklassen ska anges. Om en fond har 30 andelsklasser eller fler ska de som överstiger 29 i förteckningen benämnas AA, BB, CC osv.

Fondförvaltare

4 §Fondbestämmelserna ska ange vilket fondbolag som förvaltar värdepappersfonden.

Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

5 §Det ska framgå av fondbestämmelserna vilket förvaringsinstitut som anlitas för värdepappersfondens räkning. Förvaringsinstitutets uppgifter ska beskrivas översiktligt.

Värdepappersfondens karaktär

6 §I fondbestämmelserna ska det finnas en övergripande och kortfattad beskrivning av värdepappersfondens karaktär med avseende på hur fondens tillgångar placeras, dess mål och eventuella strategier.

Värdepappersfondens placeringsinriktning

7 §Fondbestämmelserna ska innehålla en noggrann redogörelse för värdepappersfondens placeringsinriktning. Redogörelsen ska göra det möjligt för en investerare att bedöma vilka risker som är förknippade med värdepappersfonden.

Värdepappersfondens placeringsinriktning ska beskrivas utifrån följande urvalskriterier:

 1. I vilka tillgångsslag värdepappersfonden får placera med hänvisning till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt placering på konto hos kreditinstitut,

 2. Om värdepappersfonden får placera endast i en viss bransch, geografiskt område, eller i finansiella instrument utfärdade av en viss emittent eller liknande,

 3. Andra, objektivt fastställda urvalskriterier.

8 §Beskrivningen av placeringsinriktningen enligt 7 §, för en matarfond ska innehålla en uppgift om namnet på mottagarfonden eller mottagarfondföretaget.

Fondbestämmelserna för en matarfond ska innehålla en hänvisning till faktabladet och till informationsbroschyren för en uppgift om vad som anges i 29 kap. 15 § 3–5.

9 §Fondbestämmelserna för en värdepappersfond vars sammanlagda exponeringar beräknas med en Value at Risk-modell eller någon annan avancerad riskbedömningsmetod, ska innehålla en beskrivning av modellen eller metoden som tillämpas för fonden.

10 §Det ska framgå av fondbestämmelserna på vilka reglerade marknader, eller motsvarande marknader utanför EES samt andra marknadsplatser eller marknader, som värdepappersfondens medel får placeras.

Särskild placeringsinriktning

11 §I fondbestämmelserna ska det särskilt anges om värdepappersfonden får använda sig av följande tillgångar eller strategier:

 1. Sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

 2. Derivatinstrument, och då särskilt angivet om derivatinstrument får användas

  • för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen, eller för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, eller bara i syfte att skydda värdet på tillgångarna i fonden enligt 5 a kap. 2 § lagen om värdepappersfonder, eller

  • såsom ett led i fondens placeringsinriktning.

 3. OTC-derivat.

Om värdepappersfonden inte har möjlighet att använda de tillgångar eller strategier som anges i första stycket 1–3 ska det framgå av fondbestämmelserna.

Det ska även framgå av fondbestämmelserna om värdepappersfondens placeringsinriktning innebär att följande tillgångar eller strategier kan användas:

 1. Sådana obligationer och andra skuldförbindelser som anges i 5 kap. 8 § lagen om värdepappersfonder, med angivande av de emittenter eller garanter som ger ut eller garanterar skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde avses att placeras i.

 2. Om fonden till en betydande del placerar fondmedlen i andelar i andra värdepappersfonder och fondföretag (så kallade fondandelsfonder).

 3. Om fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder ska det index som fonden avser att följa och den marknad där det används beskrivas.

 4. Om fonden vid varje tidpunkt använder sig av valutaderivat i syfte att helt eller delvis valutasäkra sina innehav.

 5. Om fonden använder sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § för att skapa hävstång i fonden.

 6. Om fonden är en matarfond.

Värdering

12 §I fondbestämmelserna ska grunderna för beräkning av värdepappersfondens och fondandelarnas värde anges. Om fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket samma lag, ska det särskilt anges hur dessa tillgångar ska värderas och vilka värderingsprinciper som tillämpas.

12 a §Ett fondbolag som tillämpar ett justerat fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder i värdepappersfonden, ska se till att fondbestämmelserna innehåller en tydlig beskrivning av hur det justerade fondandelsvärdet beräknas och används. Beskrivningen ska inkludera metoden för hur fondbolaget fastställer tröskelvärdet och justeringsfaktorn samt den högsta möjliga justeringsfaktor som bolaget kan tillämpa i fonden.

FFFS (2023:10)

Försäljning och inlösen av fondandelar

13 §I fondbestämmelserna ska det anges i vilken utsträckning som värdepappersfonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar, samt när och var försäljnings- och inlösenkursen för fondandelarna offentliggörs.

Fondbestämmelserna ska även innehålla en uppgift om vilka principer som används för att fastställa försäljnings- och inlösenkurs i värdepappersfonden. Det ska särskilt anges att försäljning eller inlösen ska ske till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning eller inlösen okänd kurs.

I fondbestämmelserna ska det också anges om det är möjligt att stänga värdepappersfonden för teckning av nya fondandelar. Om fonden kan stängas måste det framgå under vilka objektiva förutsättningar som en sådan åtgärd är möjlig. Om det ska vara möjligt att upphöra med att söka kapital från andra investerare enligt 5 a kap. 47 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska detta anges liksom villkoren för åtgärden.

14 §I fondbestämmelserna ska det anges att värdepappersfonden kan komma att stängas för in- och utträde om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

Avgifter och ersättningar

15 §Om en avgift tas ut vid försäljning respektive inlösen av fondandelar ska det i fondbestämmelserna anges hur sådana avgifter beräknas. Avgifternas högsta storlek ska anges i procent av fondandelarnas värde. Det ska framgå om avgifterna tillfaller värdepappersfonden eller fondbolaget.

I fondbestämmelserna ska det finnas uppgift om den högsta fasta avgift som får tas ut ur värdepappersfonden för att täcka fondbolagets avgift för förvaltningen. Uppgiften ska inkludera kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Avgiften ska anges som en årlig procentuell andel av fondens värde.

Om det ur värdepappersfonden tas ut en prestationsbaserad förvaltningsavgift ska avgiftsmodellen inklusive beräkningsgrunden för avgiften tydligt framgå av fondbestämmelserna. Det ska framgå villkor för avgiften samt hur avgiften beräknas och tas ut ur fonden.

Om medel i en värdepappersfond till en betydande del placeras i andra värdepappersfonder, fondföretag eller alternativa investeringsfonder, ska fondbestämmelserna innehålla en hänvisning till informationsbroschyren för uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de värdepappersfonder, fondföretag eller alternativa investeringsfonder i vars fondandelar medlen placeras. Fondbestämmelserna för en matarfond ska innehålla en hänvisning till informationsbroschyren för uppgift om vad som anges i 29 kap. 15 § 9 och 10.

Utdelning

16 §Det ska framgå av fondbestämmelserna om värdepappersfonden lämnar utdelning till andelsägare eller någon annan. Om fonden är utdelande ska det anges när utdelning sker. Grunderna för vad som får utdelas ska anges såsom avkastning på fondens medel, kvarstående restbelopp av utdelningsbart belopp från tidigare år, realiserade och orealiserade värdestegringar eller annat utdelningsbart belopp.

Om utdelade medel ska användas till förvärv av nya andelar i värdepappersfonden ska det anges särskilt.

Värdepappersfondens räkenskapsår

17 §I fondbestämmelserna ska det anges vilket räkenskapsår som tillämpas för värdepappersfonden.

Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

18 §Det ska finnas uppgifter i fondbestämmelserna om när och var halvårsredogörelse och årsberättelse ska offentliggöras samt uppgift om var ändringar av fondbestämmelserna tillkännages.

Pantsättning och överlåtelse

19 §Det ska framgå av fondbestämmelserna om det är möjligt för andelsägarna att pantsätta sina fondandelar och i så fall hur detta går till. Vidare ska det anges om det inte är möjligt att överlåta fondandelarna till någon annan.

Annan nödvändig och skälig information

20 §I fondbestämmelserna får det tas in annan information som fondbolaget bedömer är nödvändig för andelsägarna och som Finansinspektionen finner vara skälig för andelsägarna. Sådan information ska tas in i fondbestämmelserna först efter de uppgifter som anges i 2–19 §§.

24 kap. Tillåtna tillgångar

Överlåtbara värdepapper

1 §Medel i en värdepappersfond får placeras i överlåtbara värdepapper som uppfyller följande kriterier:

 1. den potentiella förlust som fonden kan komma att åsamkas genom innehavet av dessa instrument är begränsad till det belopp som betalats för dem,

 2. likviditeten i dessa instrument äventyrar inte förmågan hos fondbolaget att uppfylla kraven i 4 kap. 13 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 3. det finns en tillförlitlig värdering för dessa instrument enligt följande:

  1. för överlåtbara värdepapper som ingår i fonden i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om värdepappersfonder i form av korrekt, tillförlitlig och regelbunden prissättning antingen i form av marknadspriser eller i form av priser som tillhandahållits genom värderingssystem som är oberoende i förhållande till emittenten,

  2. för överlåtbara värdepapper som ingår i fonden i enlighet med 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder i form av periodisk värdering som härrör från information från emittenten av värdepapperet eller från kvalificerad investeringsanalys,

 4. det finns lämplig information om dessa instrument tillgänglig enligt följande,

  1. för överlåtbara värdepapper som ingår i fonden i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om värdepappersfonder i form av regelbunden, korrekt och omfattande information till marknaden om värdepapperet eller, i tillämpliga fall, den portfölj i vilken värdepapperet ingår,

  2. för överlåtbara värdepapper som ingår i fonden i enlighet med 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder i form av regelbunden och korrekt information till fondbolaget om värdepapperet eller, i tillämpliga fall, den portfölj i vilken värdepapperet ingår,

 5. de är försäljningsbara,

 6. förvärvet av instrumenten är förenligt med fondens placeringsinriktning enligt fondbestämmelserna, samt

 7. fondbolagets system för riskhantering enligt 5 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder fångar på ett tillfredställande sätt upp de risker som är förenade med instrumenten.

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten, förutsätts uppfylla kraven i 2 och 5, om inte fondbolaget har tillgång till information som skulle leda till en annan slutsats.

2 §Överlåtbara värdepapper omfattar även

 1. andelar i fonder av sluten typ som har bildats som investeringsbolag eller enligt trustlagstiftning (som s.k. unit trusts) och som

  1. uppfyller kraven i 1 §,

  2. omfattas av system för företagsstyrning, och

  3. i de fall förvaltningen av tillgångarna utförs av en annan enhet för fonden av sluten typs räkning, omfattas den enheten av nationell reglering som syftar till att skydda investerare,

 2. andelar i fonder av sluten typ som har bildats på kontraktsrättslig grund och som

  1. uppfyller kraven i 1 §,

  2. omfattas av system för företagsstyrning motsvarande de som avses i 1 b, och

  3. förvaltas av en enhet som omfattas av nationell reglering som syftar till att skydda investerare,

 3. finansiella instrument som

  1. uppfyller kraven i 1 §, och

  2. backas upp av eller är kopplade till resultatutvecklingen för andra tillgångar som kan skilja sig från de som anges i 5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Om ett finansiellt instrument som omfattas av första stycket 3 innefattar en derivatkomponent som avses i 12 §, ska kraven i 5 kap. 2 och 13 §§ lagen om värdepappersfonder samt de ytterligare krav som följer av 25 kap. vara tillämpliga på den komponenten.

Penningmarknadsinstrument

3 §Medel i en värdepappersfond får placeras i penningmarknadsinstrument som uppfyller ett av följande kriterier:

 1. de har en löptid vid emissionstillfället på högst 397 dagar,

 2. de har en återstående löptid på högst 397 dagar,

 3. de är föremål för regelbundna avkastningsjusteringar som överensstämmer med förhållandena på penningmarknaden åtminstone var 397:e dag, eller

 4. de har en riskprofil, inklusive kredit- och ränterisker, som motsvarar den som gäller för finansiella instrument som har en löptid som avses i 1 eller 2, eller som är föremål för en avkastningsjustering som avses i 3.

4 §Kravet att penningmarknadsinstrument enligt definitionen i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska vara likvida ska förstås som att instrumenten ska kunna säljas till en begränsad kostnad inom en tillfredställande kort tidsram med beaktande av skyldigheten enligt 4 kap. 13 § första stycket samma lag.

Kravet att penningmarknadsinstrument ska ha ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas, ska förstås som att det ska vara instrument för vilka det finns korrekta och tillförlitliga värderingssystem som

 1. gör det möjligt för fondbolaget att beräkna ett nettotillgångsvärde som överensstämmer med det värde till vilket det finansiella instrumentet som innehas i portföljen skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, och

 2. baseras på antingen marknadsnoteringar eller värderingsmodeller, inberäknat modeller för beräkning av upplupen anskaffningskostnad.

De kriterier som avses i första och andra styckena ska förutsättas vara uppfyllda i fråga om finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden och som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, eller är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten, såvida inte fondbolaget har tillgång till information som skulle kunna leda till en annan slutsats.

5 §Kravet i 5 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder för andra penningmarknadsinstrument än sådana som anges i 5 kap. 3 § samma lag och där reglerna för emissionen eller emittenten av instrumenten medför ett särskilt skydd för investerare, ska förstås som att det ska vara instrument som uppfyller följande kriterier:

 1. de uppfyller ett av kriterierna i 3 § och samtliga kriterier i 4 § första och andra styckena,

 2. lämplig information finns tillgänglig om dem, inberäknat information som möjliggör en lämplig bedömning av de kreditrisker som är förenade med investeringen i sådana instrument, med beaktande av andra, tredje och fjärde styckena, och

 3. de är fritt överlåtbara.

När det gäller penningmarknadsinstrument som omfattas av 5 kap. 4 § 2 och 4 lagen om värdepappersfonder, eller de penningmarknadsinstrument som har emitterats av en regional eller lokal myndighet i en medlemsstat eller av en internationell offentlig organisation, men som inte har garanterats av en medlemsstat eller, i fråga om förbundsstater som är medlemsstater, en av de delstater som ingår i förbundsstaten, ska lämplig information som avses i första stycket 2 omfatta följande

 1. information om både emissionen eller emissionsprogrammet och emittentens rättsliga och finansiella ställning före emissionen av penningmarknadsinstrumentet,

 2. regelbundna uppdateringar av den information som avses i 1 och närhelst en väsentlig händelse inträffar,

 3. den information som avses i 1, verifierad av för ändamålet kvalificerade tredje parter som inte tar emot instruktioner av emittenten, och

 4. tillgänglig och tillförlitlig statistik om emissionen eller emissionsprogrammet.

När det gäller penningmarknadsinstrument som omfattas av 5 kap. 4 § 3 lagen om värdepappersfonder, ska lämplig information som avses i första stycket 2 omfatta

 1. information om emissionen eller emissionsprogrammet eller om emittentens rättsliga och finansiella ställning före emissionen av penningmarknadsinstrumentet,

 2. regelbundna uppdateringar av den information som avses i 1 och när en väsentlig händelse inträffar, och

 3. tillgänglig och tillförlitlig statistik om emissionen eller emissionsprogrammet eller andra uppgifter som gör det möjligt att göra en lämplig bedömning av de kreditrisker som är förenade med en investering i sådana instrument.

Lämplig information som avses i första stycket 2 ska bestå av information om emissionen eller emissionsprogrammet eller om emittentens rättsliga och finansiella ställning före emissionen av penningmarknadsinstrumentet, när det gäller penningmarknadsinstrument som

 • emitterats eller garanterats av en central myndighet, Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken, en icke-medlemsstat eller en av de stater som utgör förbundsstaten, samt

 • inte emitterats men som har garanterats av en regional myndighet, lokal myndighet, eller offentlig organisation som en eller flera medlemsstater tillhör.

6 §Kravet i 5 kap. 4 § 3 lagen (2004:46) om värdepappersfonder att det organ som har gett ut eller garanterat penningmarknadsinstrumenten omfattas av och följer sådana tillsynsregler som motsvarar de kriterier som fastställs i gemenskapslagstiftningen, ska förstås som att emittenten ska omfattas av och följa tillsynsregler och uppfylla ett av följande kriterier:

 1. den har säte inom EES,

 2. den har säte i ett OECD-land som tillhör G 10 gruppen,

 3. den har något av de fyra högsta kreditbetygen (investment grade),

 4. det kan, på grundval av en fördjupad analys av emittenten, visas att de tillsynsregler som är tillämpliga på emittenten är minst lika stränga som de som anges i gemenskapslagstiftningen.

7 §Kravet i 5 kap. 4 § 4 c lagen (2004:46) om värdepappersfonder att penningmarknadsinstrumenten ska ha getts ut av en enhet som ägnar sig åt att finansiera värdepapperisering, ska förstås som att det som avses är strukturer, oavsett om de är upprättade i bolagsform, enligt trustlagstiftning, eller i kontraktsform, som inrättats för värdepapperiseringsverksamhet.

Kravet i 5 kap. 4 § 4 c lagen om värdepappersfonder att den enhet som har gett ut penningmarknadsinstrumenten ska omfattas av kreditförstärkning från en bank, ska förstås som att det som avses är bankfaciliteter som garanterats av ett företag som självt uppfyller kraven i 5 kap. 4 § 3 samma lag.

Derivatinstrument

8 §Finansiella derivatinstrument får ingå i en värdepappersfond om de är likvida. Kravet på likviditet ska anses vara uppfyllt om instrumenten uppfyller följande kriterier:

 1. underliggande komponenter består av en eller flera av följande delar,

  1. tillgångar enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen (2004:46) om värdepappersfonder, inklusive finansiella instrument som har en eller flera av de tillgångarnas särdrag,

  2. räntesatser,

  3. valutakurser eller valutor,

  4. finansiella index,

 2. när det gäller OTC-derivat, att de uppfyller de villkor som anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder.

9 §Finansiella derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska anses omfatta instrument som uppfyller följande kriterier

 1. de möjliggör överföring av kreditrisken för en tillgång som avses i 8 § 1 oberoende av de övriga risker som är förenade med den tillgången,

 2. de resulterar inte i leverans eller överföring av andra tillgångar, inberäknat i form av kontanter, än de som avses i 5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen om värdepappersfonder,

 3. de är förenliga med de kriterier för OTC-derivat som fastställs i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder samt 10 §,

 4. de risker som är förenade med dem fångas på ett tillfredsställande sätt upp av systemet för riskhantering och av de interna kontrollmekanismerna när det gäller risker för asymmetrisk information mellan fondbolaget och motparten till kreditderivatet till följd av motpartens potentiella tillgång till inofficiell information om bolag vilkas tillgångar utgör underliggande komponenter till kreditderivatet.

Råvaruderivat får inte ingå i en värdepappersfond.

10 §Kravet i 5 kap. 12 § andra stycket 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder att derivatinstrumentet ska kunna säljas, lösas in eller avslutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt värde, ska förstås som det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har intresse av att transaktionen genomförs.

Kravet i 5 kap. 12 § andra stycket 2 lagen om värdepappersfonder att derivatinstrumentet ska vara föremål för en tillförlitlig och kontrollerbar värdering, ska förstås som en värdering, utförd av fondbolaget och motsvarande det rimliga värde som avses i första stycket, som inte bara bygger på marknadsnoteringar från motparten och som uppfyller följande kriterier:

 1. grunden för värderingen är antingen ett tillförlitligt aktuellt marknadsvärde för instrumentet eller, om ett sådant värde inte finns att tillgå, en prissättningsmodell som använder en lämplig erkänd metodik,

 2. kontrollen av värderingen utförs på ett av följande sätt

  1. av en lämplig tredje part som har en oberoende ställning i förhållande till motparten för OTC-derivatet och som med en lämplig regelbundenhet utför kontrollen på ett sådant sätt att fondbolaget har möjlighet att verifiera den, eller

  2. av en enhet inom fondbolaget som har en oberoende ställning i förhållande till den avdelning som är ansvarig för förvaltningen av tillgångarna och som har tillräckliga resurser för detta ändamål.

Finansiella index

11 §Finansiella index enligt 5 kap. 12 § första stycket 1 lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska förstås som ett index som uppfyller följande kriterier:

 1. Det har tillräckligt diversifierad sammansättning för att säkerställa att

  1. prisrörelser eller handel som rör en komponent inte har en otillbörlig inverkan på hur hela indexet utvecklas,

  2. om indexet är sammansatt av tillgångar som avses i 5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen om värdepappersfonder, är dess sammansättning åtminstone diversifierad i enlighet med 5 kap. 7 § samma lag,

  3. om indexet är sammansatt av andra tillgångar än de som avses i 5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen om värdepappersfonder, är det diversifierat på ett sätt motsvarande det som anges i 5 kap. 7 § samma lag.

 2. Det utgör en lämplig referens för den marknad det hänför sig till genom att

  1. indexet mäter utvecklingen för en representativ grupp underliggande komponenter på ett relevant och tillfredsställande sätt,

  2. indexet ses över eller omviktas med jämna mellanrum så att det avspeglar de marknader det hänför sig till enligt allmänt tillgängliga kriterier, och

  3. de underliggande komponenterna är tillräckligt likvida, vilket gör det möjligt för användarna att vid behov efterbilda indexet.

 3. Det offentliggörs på ett lämpligt sätt, så att

  1. processen för att offentliggöra indexet bygger på tillförlitliga förfaranden för att samla in priser, beräkna och därefter offentliggöra indexvärdet, inberäknat prissättningsförfaranden för komponenter för vilka marknadspriser inte finns att tillgå, och

  2. väsentlig information om frågor såsom indexberäkning, omviktningsmetoder, indexförändringar eller eventuella driftmässiga problem när det gäller att lämna punktlig och korrekt information tillhandahålls på en bred grund och i rätt tid.

Om sammansättningen av de tillgångar som utgör de underliggande komponenterna till finansiella derivatinstrument i enlighet med 5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen om värdepappersfonder inte uppfyller de kriterier som anges i första stycket, ska de finansiella derivatinstrumenten, om de uppfyller de kriterier som anges i 8 §, betraktas som finansiella derivatinstrument baserade på en sammansättning av de tillgångar som avses i 8 § 1 a–1 c.

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som innefattar derivat

12 §Överlåtbara värdepapper som enligt 5 kap. 13 § fjärde stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder innefattar ett derivatinstrument ska förstås som finansiella instrument som uppfyller de kriterier som anges i 1 § och som innehåller en komponent som uppfyller följande kriterier:

 1. på grund av denna komponent kan delar av eller alla de betalningsströmmar som följer av innehavet av det överlåtbara värdepapper som fungerar som värdkontrakt modifieras i överensstämmelse med en specificerad räntesats, ett pris på ett finansiellt instrument, en växelkurs, ett pris- eller ränteindex, ett kreditbetyg eller ett kreditindex eller någon annan variabel och därför variera på ett liknande sätt som ett fristående derivatinstrument,

 2. dess ekonomiska egenskaper och risker är inte nära förknippade med värdkontraktets ekonomiska egenskaper och risker, och

 3. det har väsentlig inverkan på det överlåtbara värdepapperets riskprofil och prissättning.

Penningmarknadsinstrument som uppfyller ett av de kriterier som anges i 3 § och samtliga kriterier som anges i 4 § första och andra styckena och som innehåller en komponent som uppfyller de kriterier som anges i första stycket, ska betraktas som penningmarknadsinstrument som innefattar ett derivatinstrument.

Ett överlåtbart värdepapper eller penningmarknadsinstrument ska inte anses innefatta ett derivatinstrument om det innehåller en komponent som enligt kontrakt kan överlåtas oberoende av det överlåtbara värdepapperet eller penningmarknadsinstrumentet. En sådan komponent ska anses utgöra ett separat finansiellt instrument.

Tekniker och instrument för att effektivisera förvaltningen

13 §Tekniker och instrument som enligt 5 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder hänför sig till överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument och som används för att effektivisera förvaltningen av tillgångarna, ska förstås som tekniker och instrument som uppfyller följande kriterier:

 1. de är ekonomiskt ändamålsenliga i den meningen att de genomförs på ett kostnadseffektivt sätt,

 2. de införs i ett eller flera av följande specifika syften

  1. för att minska risker,

  2. för att minska kostnader, eller

  3. för att öka avkastningen i värdepappersfonden med en risknivå som är förenlig med fondens riskprofil och de riskspridningsregler som anges i 5 kap. lagen om värdepappersfonder, och

 3. förfarandet för riskhantering fångar på tillfredställande sätt upp de risker som är förenade med dem.

Värdepappersfonder som efterbildar index

14 §Att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex eller index för skuldförbindelser enligt 5 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska förstås som att efterbilda sammansättningen av indexets underliggande tillgångar, inklusive användningen av derivatinstrument eller tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket samma lag och 13 §.

Ett index som har en tillräckligt diversifierad sammansättning enligt 5 kap. 7 § första stycket 1 lagen om värdepappersfonder, ska förstås som ett index som uppfyller kraven på riskspridning i 5 kap. 7 § andra stycket samma lag.

Ett index som utgör en lämplig referens för den marknad det hänför sig till enligt 5 kap. 7 § första stycket 2 lagen om värdepappersfonder, ska förstås som ett index där den som tillhandahåller indexet använder en erkänd metod som generellt sett inte leder till att en viktig emittent på den marknad som indexet hänför sig till utesluts.

Ett index som offentliggörs på lämpligt vis enligt 5 kap. 7 § första stycket 3 lagen om värdepappersfonder, ska förstås som ett index som uppfyller följande kriterier

 1. det är allmänt tillgängligt,

 2. den som tillhandahåller indexet har en oberoende ställning i förhållande till den värdepappersfond som efterbildar indexet.

Vad som anges i fjärde stycket 2 utesluter inte att den som tillhandahåller indexet och fondbolaget ingår i samma företagsgrupp, under förutsättning att effektiva system för att hantera intressekonflikter har införts.

25 kap. Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument

Allmänt

1 §Ett fondbolag får inte för en värdepappersfonds räkning – genom att använda derivatinstrument eller sådana tekniker och instrument som avses i 24 kap. 13  § – göra placeringar som i realiteten innebär att man överskrider de placeringsbestämmelser som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, i dessa föreskrifter eller i fondbestämmelserna.

FFFS (2020:25)

2 §En värdepappersfond kan använda sig av derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen eller som ett led i placeringsinriktningen. I vilket syfte en matarfond får använda derivatinstrument anges i 5 a kap. 2 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Beräkning av sammanlagda exponeringar

3 §En värdepappersfonds sammanlagda exponeringar enligt 5 kap. 13 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska beräknas som

 1. fondens exponering som genereras genom användandet av derivatinstrument, inklusive sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 13 § fjärde stycket lagen om värdepappersfonder, eller

 2. marknadsrisken i fonden.

Om en värdepappersfond använder sådana tekniker och instrument som avses i 24 kap. 13 §, inklusive återköpsavtal eller värdepapperslån, ska fondbolaget ta hänsyn till dessa transaktioner när det dels väljer riskbedömningsmetod enligt 4 §, dels beräknar de sammanlagda exponeringarna enligt 5 eller 6 §. Vad som i 5 § anges om derivatinstrument gäller i tillämpliga delar även för tekniker och instrument. Vid tillämpningen av 6 § ska exponeringarna genom tekniker och instrument inkluderas i beräkningen av fondens Value at Risk eller vid användandet av en annan avancerad riskbedömningsmetod.

Fondbolaget ska beräkna en värdepappersfonds sammanlagda exponeringar minst en gång varje dag.

4 §Ett fondbolag får beräkna de sammanlagda exponeringarna med hjälp av åtagandemetoden, en Value at Risk-modell eller någon annan lämplig avancerad riskbedömningsmetod. En Value at Risk-modell eller någon annan avancerad riskbedömningsmetod får fondbolaget endast använda efter att ha fått tillstånd av Finansinspektionen.

Fondbolaget ska för varje värdepappersfond välja den metod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna som är mest lämplig med hänsyn till fondens placeringsstrategier, typen av derivatinstrument som används och deras komplexitet samt hur stor del av fonden som utgörs av derivatinstrument.

Åtagandemetoden

5 §Om ett fondbolag använder åtagandemetoden för att beräkna de sammanlagda exponeringarna ska den tillämpas på samtliga derivatinstrument, inklusive sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 13 § fjärde stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Detta gäller oavsett om en värdepappersfond använder derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen eller för att effektivisera förvaltningen.

Vid beräkning av de sammanlagda exponeringarna ska derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Terminskontrakt, swappar samt andra likartade derivatinstrument beräknas enligt underliggande exponerat värde. För optionskontrakt, warranter, teckningsrätter och likartade instrument ska en deltaberäkning göras. En deltaberäkning ska göras enligt någon vedertagen värderingsmodell. Om det inte är lämpligt att göra en deltaberäkning ska en beräkning göras enligt underliggande exponerat värde. En beräkning enligt underliggande exponerat värde får inte leda till att exponeringen mot derivatinstrument underskattas.

Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna får fondbolaget ta hänsyn till nettning och hedgning, om detta inte leder till att bolaget bortser från uppenbara och väsentliga risker och att detta resulterar i en tydlig reducering av riskexponeringen i fonden.

Om en värdepappersfond använder derivatinstrument som inte leder till att ytterligare exponering genereras är det inte nödvändigt att inkludera den underliggande exponeringen i beräkningen av fondens sammanlagda exponeringar.

Vid beräkningen behöver fondbolaget inte beakta kortfristiga penninglån enligt 5 kap. 23 § andra stycket lagen om värdepappersfonder.

6 §De sammanlagda exponeringarna får, när exponeringen beräknas med hjälp av åtagandemetoden, högst uppgå till 100 procent av fondförmögenheten.

Value at Risk och andra avancerade riskbedömningsmetoder

7 §En Value at Risk-modell får vara av absolut eller relativ typ.

En absolut Value at Risk-modell begränsar den högsta Value at Risk en värdepappersfond kan ha i förhållande till dess fondförmögenhet. Fondens absoluta Value at Risk får inte överstiga 20 procent av fondens värde.

En relativ Value at Risk-modell begränsar fondens Value at Risk till att vara högst dubbelt så hög som Value at Risk för fondens referensportfölj. Referensportföljen ska vara obelånad och lämplig med hänsyn till fondens placeringsinriktning och riskprofil.

8 §En absolut och en relativ Value at Risk ska beräknas utifrån ett ensidigt konfidensintervall på 99 procent. Innehavsperioden ska vara en månad (20 affärsdagar). Den historiska observationsperioden ska vara minst ett år (250 affärsdagar) när det gäller ingående data om inte en kortare observationsperiod är motiverad med anledning av en mycket betydande ökning i prisvolatiliteten. Ingående data ska uppdateras kvartalsvis eller oftare när marknadspriserna är föremål för betydande förändringar.

En värdepappersfond får dock använda ett annat ensidigt konfidensintervall eller en annan innehavsperiod än vad som anges i första stycket under förutsättning att konfidensintervallet inte understiger 95 procent och att innehavsperioden inte överstiger en månad (20 affärsdagar).

En värdepappersfond som använder en absolut Value at Risk-modell och som använder ett annat ensidigt konfidensintervall eller en annan innehavsperiod än vad som anges i första stycket, ska skala om fondens högsta tillåtna Value at Risk. Omskalning kan endast göras baserat på antagandet av en normalfördelning med identisk och oberoende fördelning av riskfaktorernas avkastning med hänvisning till normalfördelningens kvantiler och roten ur tiden.

9 §Om en Value at Risk-modell eller någon annan avancerad riskbedömningsmetod används ska fondbestämmelserna innehålla en beskrivning av den metoden.

Derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen

10 §En värdepappersfond får, som en del i att effektivisera förvaltningen, använda sig av derivatinstrument för att minska kostnader och risker i förvaltningen, under förutsättning att detta anges i fondbestämmelserna. Med att minska kostnader och risker i förvaltningen avses sådan handel med derivatinstrument som syftar till att skydda värdet av fondens underliggande tillgångar eller kostnadsbesparande åtgärder för att upprätthålla fondens placeringsinriktning.

11 §När en värdepappersfond använder derivatinstrument för att minska kostnader och risker i förvaltningen får handeln inte syfta till att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondförmögenheten.

12 §Utöver vad som anges i 10 och 11 §§ men alltjämt som en del i att effektivisera förvaltningen, får en värdepappersfond använda sig av derivatinstrument i syfte att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Detta får ske under de förutsättningar som gäller för värdepappersfonder som använder derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen enligt 13 § och ska anges i fondbestämmelserna.

Derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen

13 §En värdepappersfond får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning, om detta anges i fondbestämmelserna.

Exponering mot en enskild emittent

14 §Ett fondbolag ska använda åtagandemetoden när det beräknar en exponering mot en enskild emittent för en värdepappersfond. Vid beräkning av en exponering mot en enskild emittent får fondbolaget nettoberäkna de exponeringar som fonden har mot emittenten. I denna beräkning ska även medräknas dels motpartsrisk enligt 16–20 §§, dels exponering som uppstår genom användningen av tekniker och instrument enligt 21 §.

Täckningsregler vid handel med derivatinstrument

15 §Om ett derivatinstrument, automatiskt eller på motpartens begäran, kan leda till leverans av derivatinstrumentets underliggande tillgång, ska värdepappersfonden ha kapacitet att leverera den underliggande tillgången under derivatkontraktets hela avtalsperiod.

Kravet på leveranskapacitet enligt första stycket kan tillgodoses genom att värdepappersfonden innehar andra likvida tillgångar. Detta förutsätter att tillgångarna vid varje tillfälle kan användas för att köpa det underliggande instrumentet som ska levereras och att riskjustering (värderingsavdrag) görs i lämplig omfattning.

Om derivatinstrumentet kontantavräknas automatiskt eller på värdepappersfondens begäran, och därför inte kan leda till att en underliggande tillgång levereras, gäller i stället följande. I ett sådant fall ska värdepappersfonden inneha likvida tillgångar i tillräcklig omfattning för att kunna fullgöra alla de förpliktelser som följer av derivatkontraktet. Tillgångarna ska innehas under derivatkontraktets hela avtalsperiod och värderingsavdrag ska göras i lämplig omfattning. Det ska för varje värdepappersfond finnas lämpliga metoder för att fastställa den täckningsnivå som krävs för att kunna fullgöra de förpliktelser som följer av derivatkontraktet.

Motpartsrisker vid handel med OTC-derivat

16 §Vid beräkningen av en värdepappersfonds motpartsrisk enligt 5 kap. 14, 21 och 22 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska ett fondbolag använda det positiva aktuella marknadsvärdet av OTC-derivatavtalet med denna motpart.

17 §En derivattransaktion ska anses sakna motpartsrisk om den genomförs på en marknad där clearingorganisationen uppfyller följande krav:

 1. deltagarna i clearingen ska dagligen ställa säkerheter för den exponering de utsätter clearingorganisationen för, och

 2. säkerheten ska täcka både den aktuella exponeringen och eventuell framtida exponering.

18 §En värdepappersfond får nettoberäkna sina OTC-derivatpositioner gentemot samma motpart om

 1. ett fondbolag juridiskt kan hävda överenskommelser om nettoberäkning med motparten på fondens vägnar, och

 2. nettoberäkningen inte görs med en annan exponering som fonden har mot den motparten.

19 §En värdepappersfonds exponering mot en motpart i en OTC-derivattransaktion får reduceras genom att säkerhet tas emot. Säkerheten ska vara så likvid att den kan säljas omgående till ett pris som ligger nära värderingen före försäljningen.

20 §Om en värdepappersfond har lämnat säkerhet till en motpart i en OTC-derivattransaktion ska denna säkerhet tas med i beräkningen av exponeringen mot motparten enligt 5 kap. 14 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Den lämnade säkerheten får enbart beaktas vid en nettoberäkning, om fondbolaget har möjlighet att juridiskt hävda överenskommelser om nettoberäkning med denna motpart för fondens räkning.

Tekniker och instrument

21 §En värdepappersfond får använda sig av sådana tekniker och instrument, förutom derivatinstrument, som avses i 24 kap. 13 § för att minska kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

Om en värdepappersfond använder sig av dessa tekniker och instrument för att skapa hävstång i fonden ska det anges i fondbestämmelserna.

En värdepappersfond får inte låna ut finansiella instrument (värdepapperslån) i större omfattning än vad som motsvarar 20 procent av fondförmögenheten.

22 §Värdepapperslån från en värdepappersfond får ges endast mot betryggande säkerhet på villkor som är sedvanliga för marknaden. Värdepapperslån får ges till eller via clearingorganisation eller värdepappersinstitut. Värdepapperslån får även ges till eller via utländskt finansiellt institut som

 1. får ingå sådana avtal,

 2. står under tillsyn avseende sin värdepappersrörelse av myndighet eller annat behörigt organ, samt

 3. är allmänt erkänt på marknaden.

26 kap. Matar- och mottagarfonder

Förvaringsinstitutets underrättelseskyldighet

1 §De fel och försummelser som ett förvaringsinstitut för en mottagarfond ska rapportera enligt 5 a kap. 18 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska åtminstone innefatta

 1. fel i beräkningen av fondandelsvärdet för mottagarfonden,

 2. fel i transaktioner avseende, eller avveckling av, matarfondens teckning eller inlösen av andelar i mottagarfonden,

 3. fel i betalningen eller kapitaliseringen av intäkter från mottagarfonden, eller i beräkningen av källskatter,

 4. överträdelser av mottagarfondens mål, placeringsinriktning eller placeringsstrategier, enligt beskrivningen i dess fondbestämmelser, och

 5. överträdelser av placerings- och lånebegränsningar enligt lag och fondbestämmelserna för mottagarfonden.

Mottagarfondens upplösning, fusion eller delning

2 §Medel som tillfaller en matarfond när en mottagarfond upplöses får bestå av finansiella instrument om fondbolaget som förvaltar matarfonden begär det och om avtalet, enligt 5 a kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller de skriftliga rutinerna, enligt 5 a kap. 11 § samma lag, och beslutet om att lösa upp mottagarfonden föreskriver detta.

3 §Medel som tillfaller en matarfond när en mottagarfond fusioneras eller delas får bestå av finansiella instrument om fondbolaget som förvaltar matarfonden begär det och om avtalet, enligt 5 a kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder föreskriver detta.

4 §Om finansiella instrument tillfaller en matarfond i samband med att en mottagarfond upplöses, fusioneras eller delas, får dessa realiseras mot pengar.

5 §De pengar som tillfaller en matarfond i samband med att en mottagarfond upplöses, fusioneras eller delas får före den dag som avses i 5 a kap. 37 eller 46 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder endast återinvesteras för en effektiv likviditetsförvaltning.

Mottagarfondföretag

6 §Vad som föreskrivs i 2–4 §§ om en mottagarfond ska i tillämpliga delar också gälla ett mottagarfondföretag. Det som anges om fondbestämmelserna för en mottagarfond och upplösning av en mottagarfond ska då även gälla bolagsordningen för ett mottagarfondföretag och likvidation av ett mottagarfondföretag.

Fjärde avdelningen Information om värdepappersfonder

27 kap. Information till fondandelsägare vid fusioner

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om den information som ska lämnas till fondandelsägare vid fusioner enligt 8 kap. 8 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

I de fall bestämmelserna i detta kapitel bara ska tillämpas vid gränsöverskridande fusioner anges det särskilt. Detsamma gäller om bestämmelserna bara avser information som ska lämnas till andelsägare i en överlåtande värdepappersfond eller en övertagande värdepappersfond.

Inledande bestämmelser

2 §Informationen som avses i 8 kap. 8 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska vara tydlig och begriplig samt formulerad på ett icke-tekniskt sätt, så att fondandelsägarna kan göra väl underbyggda bedömningar av den föreslagna fusionens påverkan på deras investeringar.

Informationen ska lämnas i ett dokument (informationsdokument).

3 §En sammanfattning av de viktigaste punkterna i informationen om fusionen som lämnas i början av informationsdokumentet, ska innehålla hänvisningar till de delar av dokumentet där det finns ytterligare information.

4 §Informationsdokumentet till fondandelsägarna i en överlåtande värdepappersfond ska uppfylla behoven för investerare som inte har förhandskunskaper om den övertagande värdepappersfondens eller det övertagande fondföretagets särdrag eller verksamhet. Det bör innehålla en uppmaning till andelsägarna om att de bör läsa faktabladet för den övertagande fonden eller det övertagande fondföretaget.

5 §Informationsdokumentet till fondandelsägarna i en övertagande värdepappersfond ska fokusera på hur fusionen ska genomföras och på dess potentiella konsekvenser för fonden.

6 §Vid gränsöverskridande fusioner ska informationsdokumentet tydligt förklara alla begrepp eller förfaranden som är förknippade med det övertagande fondföretaget och som skiljer sig från de som vanligen används i Sverige.

Information om konsekvenser av en fusion

7 §Informationsdokumentet till fondandelsägarna i en överlåtande värdepappersfond ska, i fråga om de konsekvenser fusionen kan få, innehålla

 1. en uppgift om eventuella väsentliga skillnader i mål och placeringsinriktning mellan fonden och den övertagande värdepappersfonden eller det övertagande fondföretaget,

 2. uppgifter om eventuella skillnader i rättigheter, t.ex. rätten att få del av regelbunden rapportering, för andelsägarna innan respektive efter det att fusionen genomförts,

 3. om faktabladen för fonden och den övertagande fonden eller det övertagande fondföretaget innehåller olika kategorier samlingsindikatorer för risk- och avkast- ning eller pekar på olika väsentliga risker i den åtföljande beskrivningen; en uppgift om skillnaderna,

 4. en jämförelse mellan fonden och den övertagande fonden eller det övertagande fondföretaget av alla avgifter, arvoden och kostnader som tas ut, där jämförelsen ska baseras på de belopp som anges i faktabladen,

 5. om det för förvaltningen av fonden tillämpas en resultatbaserad avgiftsmodell; en uppgift om hur den kommer att tillämpas fram till den dag då fusionen genomförs,

 6. om det för den övertagande fonden eller det övertagande fondföretaget tillämpas en resultatbaserad avgiftsmodell; en uppgift om hur denna, efter den dag då fusionen genomförts, kommer att tillämpas för att säkerställa en rättvis behandling av de andelsägare som tidigare haft andelar i den överlåtande fonden,

 7. en uppgift om hur eventuella upplupna intäkter i fonden eller den övertagande fonden eller det övertagande fondföretaget ska behandlas i samband med fusionen samt om fusionen kan leda till utspädningseffekter för fondens resultat, och

 8. om en betydande ändring av sammansättningen av tillgångar i fonden är avsedd att genomföras innan den dag då fusionen genomförs; en uppgift om detta.

8 §Informationsdokumentet till fondandelsägarna i en övertagande värdepappersfond ska ange om fusionen förväntas ha någon väsentlig inverkan på fondens sammansättning av tillgångar och om någon betydande ändring av fondens sammansättning är avsedd att genomföras antingen innan eller efter den dag då fusionen genomförts. Det ska även finnas en uppgift om hur eventuella upplupna intäkter i fonden eller den överlåtande värdepappersfonden eller det överlåtande fondföretaget ska behandlas i samband med fusionen samt om fusionen kan leda till utspädningseffekter för fondens resultat.

Skattemässiga konsekvenser

9 §Om det är relevant ska informationsdokumentet innehålla en särskild upplysning om att fusionen kan få skattemässiga konsekvenser för fondandelsägarna. Upplysningen ska finnas på en framträdande plats.

Information om särskilda rättigheter i samband med fusioner

10 §Informationsdokumentet ska i fråga om de särskilda rättigheter som fondandelsägarna har i samband med en fusion innehålla en uppgift om

 1. att andelsägarna har rätt att få sina fondandelar inlösta eller utbytta enligt vad som anges i 8 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 2. sista dagen att utnyttja möjligheten att begära inlösen eller utbyte av fondandelar enligt 1, och

 3. hur andelsägarna kan få tillgång till det yttrande som avses i 8 kap. 7 § lagen om värdepappersfonder och om eventuella möjligheter att få del av kompletterande information om fusionen.

11 §Om villkoren för fusionen medger kontant utbetalning, enligt 8 kap. 2 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska informationsdokumentet till fondandelsägarna i den överlåtande värdepappersfonden innehålla en uppgift om detta, samt om när och hur andelsägarna kommer att erhålla den kontanta utbetalningen.

Information om förfarande och planerad tidpunkt för en fusion

12 §Informationsdokumentet ska i fråga om förfarande och planerad tidpunkt för genomförande av en fusion innehålla uppgifter om

 1. varje stängning av den överlåtande värdepappersfonden och den övertagande värdepappersfonden eller det övertagande fondföretaget som är planerad för att fusionen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt, och

 2. när fusionen ska genomföras enligt 8 kap. 14 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Informationsdokumentet till fondandelsägarna i en överlåtande värdepappersfond ska även innehålla uppgifter om

 1. den period då andelsägarna ska kunna fortsätta att teckna och lösa in andelar i fonden, och

 2. den tidpunkt då de andelsägare som inte utnyttjar sina rättigheter enligt 8 kap. 11 § lagen om värdepappersfonder inom den tillämpliga tidsfristen, ska kunna utöva sina rättigheter som andelsägare i den övertagande värdepappersfonden eller det övertagande fondföretaget.

28 kap. Metod för tillhandahållande av viss fondinformation

Information om fusioner

1 §Informationen som avses i 8 kap. 8 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska lämnas i pappersform eller via ett annat varaktigt medium.

Informationen till samtliga eller vissa andelsägare får tillhandahållas via ett annat varaktigt medium än papper endast om

 1. tillhandahållandet av information är lämpligt i det sammanhang där affären mellan andelsägaren och respektive fondbolag som förvaltar den överlåtande eller övertagande värdepappersfonden, genomförs eller ska genomföras,

 2. den andelsägare till vilken informationen ska tillhandahållas uttryckligen väljer ett annat varaktigt medium än papper.

Vid tillämpning av första och andra styckena ska tillhandahållandet av information via elektronisk kommunikation anses vara lämplig i det sammanhang som avses i andra stycket 1, om det finns bevis för att andelsägaren har regelbunden tillgång till internet. Om andelsägaren har lämnat en mejladress för att genomföra affären ska denna betraktas som bevis.

Underrättelse om ändringar i fondbestämmelser

2 §För en underrättelse om ändringar i fondbestämmelser enligt 4 kap. 9 a § eller 5 a kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska 1 § gälla på motsvarande sätt. Vad som anges i 1 § om en överlåtande eller övertagande värdepappersfond ska i stället avse den värdepappersfond vars fondbestämmelser ändras.

29 kap. Informationsbroschyr

Allmänt

1 §Bestämmelser om innehållet i en informationsbroschyr finns i 4 kap. 15, 16 och 2527 §§ samt 5 kap. 18 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Informationsbroschyren ska även innehålla de uppgifter som framgår av 2–22 §§.

Om värdepappersfonden består av andelsklasser ska informationsbroschyrens innehåll anpassas efter detta och andelsklassernas utmärkande drag beskrivas.

FFFS (2022:14)

Fondbolaget

2 §Informationsbroschyren ska innehålla följande uppgifter om fondbolaget:

 1. fondbolagets namn,

 2. datum för fondbolagets bildande,

 3. storleken på fondbolagets aktiekapital,

 4. att fondbolaget är ett aktiebolag,

 5. fondbolagets säte och huvudkontor, om kontoret finns på annan plats, och

 6. namn på styrelsens ledamöter och eventuella suppleanter, den verkställande direktören, hans eller hennes ställföreträdare och de personer som har andra ledande befattningar samt uppgifter om deras huvudsysselsättningar utanför fondbolaget när dessa är av betydelse för bolaget.

Informationsbroschyren ska dessutom innehålla

 1. en beskrivning av fondbolagets ersättningspolicy och av hur ersättningar och förmåner beräknas och beslutas, samt uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning när en sådan utsetts, eller

 2. en sammanfattning av ersättningspolicyn tillsammans med en upplysning om att den information som avses i 1 finns tillgänglig på en angiven webbplats och att en papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

Om fondbolaget förvaltar andra värdepappersfonder ska informationsbroschyren innehålla en uppräkning av dessa fonder.

FFFS (2016:26)

Särskilt om förvaltningsbolag

3 §Om ett förvaltningsbolag förvaltar en värdepappersfond, ska informationsbroschyren för fonden innehålla en uppgift om att förvaltningsbolaget har ett annat hemland än fonden.

Uppdragsavtal

4 §Ett fondbolag ska i informationsbroschyren dels lämna uppgift om det har uppdragit åt någon annan att för bolagets räkning förvalta värdepappersfonden eller sköta därmed sammanhängande åtgärder, dels ange vem som har fått detta uppdrag.

Om fondbolaget uppdragit åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner som ingår i fondverksamheten och som inte omfattas av första stycket, ska informationsbroschyren innehålla en uppgift om detta samt en hänvisning till en separat bilaga som bifogas informationsbroschyren eller fondbolagets webbplats, där det anges till vem eller vilka ett sådant uppdrag lämnats.

Förvaringsinstitutet

5 §Informationsbroschyren ska innehålla följande uppgifter om förvaringsinstitutet:

 1. förvaringsinstitutets namn,

 2. förvaringsinstitutets rättsliga form,

 3. förvaringsinstitutets säte och huvudkontor, om kontoret finns på annan plats, och

 4. en beskrivning av förvaringsinstitutets uppgifter samt de intressekonflikter som kan uppstå.

Om förvaringsinstitutet har uppdragit åt annan att utföra förvaringsfunktioner, enligt 3 kap. 10 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska informationsbroschyren innehålla en beskrivning av uppdraget, uppgift om vem det lämnats till samt om vidaredelegering av uppdraget har skett enligt 3 kap. 13 § samma lag och i så fall till vem.

Informationsbroschyren ska innehålla en beskrivning av de intressekonflikter som kan uppstå med anledning av uppdragsavtal som anges i andra stycket.

Det ska framgå av informationsbroschyren att aktuella uppgifter enligt denna bestämmelse tillhandahålls en investerare på begäran.

FFFS (2016:26)

Fonden

6 §Informationsbroschyren ska innehålla följande uppgifter som rör värdepappersfonden:

 1. Fondens namn.

 2. Vem som för register över samtliga innehavare av andelar i fonden.

 3. Om det finns en inskränkning i möjligheten att genomföra försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar.

 4. Under vilka förutsättningar fonden kan upphöra eller överlåtas och hur och när andelsägarna kommer att informeras om det.

7 §Informationsbroschyren för en värdepappersfond ska innehålla namnen på de revisorer som enligt 4 kap. 19 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska granska räkenskaperna som ligger till grund för årsberättelsen för fonden.

8 §Om värdepappersfondens fondandelar är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES eller föremål för handel vid någon annan marknadsplats eller marknad, ska informationsbroschyren innehålla en uppgift om detta.

Fondens riskprofil

9 §I informationsbroschyren ska det finnas en utförlig beskrivning av värdepappersfondens riskprofil. Beskrivningen ska ta upp de specifika risker som finns på grund av fondens placeringsstrategi.

10 §Informationsbroschyren ska innehålla en beskrivning av värdepappersfondens målgrupp.

11 §Informationsbroschyren ska innehålla en uppgift om vilken riskbedömningsmetod som används för att beräkna värdepappersfondens sammanlagda exponeringar.

12 §Informationsbroschyren för en värdepappersfond vars sammanlagda exponeringar beräknas med hjälp av en Value at Risk-modell eller en annan avancerad riskbedömningsmetod, ska innehålla en uppgift om hur hög hävstång fonden förväntas ha liksom att fondens hävstång kan komma att överstiga den förväntade nivån. Hävstången ska beräknas som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade värden.

13 §Informationsbroschyren för en värdepappersfond vars sammanlagda exponeringar beräknas med hjälp av en relativ Value at Risk-modell, ska innehålla en beskrivning av fondens referensportfölj.

Ändringar i fondbestämmelser

14 §Informationsbroschyren för en värdepappersfond ska innehålla en redogörelse för möjligheterna att ändra fondbestämmelserna för fonden. Redogörelsen ska innehålla en uppgift om att ändringarna kan påverka fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

Matarfonder

15 §Informationsbroschyren för en matarfond ska innehålla

 1. en uppgift om att fonden är en matarfond till en viss mottagarfond eller ett visst mottagarfondföretag och att minst 85 procent av fondens medel placeras i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget,

 2. en uppgift om fondens mål och placeringsinriktning,

 3. en uppgift om huruvida fondens och mottagarfondens eller mottagarfondföretagets resultat är identiska eller i vilken utsträckning och av vilka skäl de skiljer sig åt,

 4. om inte hela fondförmögenheten placeras i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget; en uppgift om hur resterande fondmedel placeras,

 5. en sammanfattning av mottagarfondens eller mottagarfondföretagets mål, placeringsinriktning och riskprofil samt av organisationen hos fondbolaget eller förvaltningsbolaget som förvaltar mottagarfonden eller mottagarfondföretaget,

 6. en uppgift om var informationsbroschyren för mottagarfonden eller mottagarfondföretaget finns att tillgå,

 7. en sammanfattning av det avtal eller de interna uppföranderegler som avses i 5 a kap. 9 och 11 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder och en uppgift om var avtalet finns att tillgå,

 8. en uppgift om var ytterligare information om mottagarfonden eller mottagarfondföretaget finns att tillgå,

 9. en uppgift om samtliga kostnader för fonden som är hänförliga till placeringen av fondens medel i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget, och

 10. en uppgift om samtliga avgifter som debiteras av fondbolagen eller förvaltningsbolagen som förvaltar fonden och mottagarfonden eller mottagarfondföretaget.

Handel med fondandelar på sekundärmarknaden

16 §Om en fondandel i en värdepappersfond enbart kan lösas in på det sätt som anges i 4 kap. 13 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska informationsbroschyren för fonden innehålla en uppgift om detta.

Informationsbroschyren för fonden ska även innehålla

 1. en uppgift om vilken eller vilka reglerade marknader som andelarna är upptagna till handel på och för vilka det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från andelsvärdet enligt 4 kap. 10 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder,

 2. en uppgift om hur fondbolaget säkerställer att det noterade fondandelsvärdet på den eller de marknader som avses i 1 inte i väsentlig mån avviker från andelsvärdet enligt 4 kap. 10 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder, och

 3. om fondbolaget anlitar en eller flera marknadsgaranter för att säkerställa att vad som anges i 2 uppfylls; en uppgift om garanten eller garanterna.

Informationsbroschyren ska vidare innehålla en upplysning om att fondbolagets skyldighet att säkerställa att det noterade andelsvärdet inte i väsentlig mån avviker från andelsvärdet för fonden endast gäller för den eller de marknader som anges i andra stycket 1.

Avgifter

17 §I informationsbroschyren ska följande upplysningar lämnas:

 1. En uppgift, angiven i procent av fondandelarnas värde, om den högsta avgift som det fondbolag som förvaltar värdepappersfonden får ta ut vid försäljning respektive inlösen av fondandelar i fonden.

 2. En uppgift, angiven i procent av fondandelarnas värde, om den gällande avgift som det fondbolag som förvaltar värdepappersfonden tar ut vid försäljning respektive inlösen av fondandelar i fonden.

 3. En uppgift, angiven som en årlig procentuell andel av fondens värde, om den högsta fasta avgift som det fondbolag som förvaltar värdepappersfonden får ta ut ur fonden för att täcka kostnaderna för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

 4. En uppgift, angiven som en årlig procentuell andel av värdepappersfondens värde, om den gällande avgift som det fondbolag som förvaltar fonden tar ut ur fonden för att täcka kostnaderna enligt 3.

 5. Om fondbolaget tar ut en prestationsbaserad förvaltningsavgift ur värdepappersfonden ska det i informationsbroschyren finnas ett lättbegripligt och tydligt räkneexempel som visar på effekterna av avgiftsmodellen. Räkneexemplet ska åtföljas av en text som tydligt förklarar hur avgiftsmodellen fungerar och beskriver eventuella effekter som avgiftsmodellen kan medföra.

 6. Om fondbolaget tillämpar ett justerat fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder i värdepappersfonden, ska bolaget i informationsbroschyren tydligt beskriva vad det justerade fondandelsvärdet innebär och hur det används, samt informera om den högsta möjliga justeringsfaktor som kan tillämpas i fonden. Det ska även framgå av beskrivningen vilken betydelse tillämpning av det justerade fondandelsvärdet har för fondandelsvärdet och andelsägarna. Beskrivningen ska också innehålla ett lättbegripligt och tydligt räkneexempel som visar på effekterna av att ett justerat fondandelsvärde används.

Uppgifter enligt första stycket 2 och 4–6 får bolaget lämna i en bilaga till informationsbroschyren.

FFFS (2023:10)

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

17 a §Information enligt 4 kap. 26 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder i informationsbroschyren, om volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning, ska baseras på månadsdata från de två senaste åren.

Information enligt 4 kap. 2527 §§ lagen om värdepappersfonder ska presenteras i anslutning till uppgifterna i 17 § första stycket 3.

FFFS (2019:17)

Utfärdande av fondandelar innan betalning tillförts fonden

18 §Om ett fondbolag medger att fondandelar utfärdas innan betalning tillförts värdepappersfonden enligt 4 kap. 10 a § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska informationsbroschyren för fonden innehålla en uppgift om detta liksom en beskrivning av de villkor som fondbolaget tillämpar.

Historisk avkastning

19 §Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter om värdepappersfondens historiska avkastning för de senaste tio kalenderåren eller, om fondens funnits kortare tid, det antal år som fonden funnits.

Om faktabladet för fonden ska innehålla en jämförelsenorm vid presentationen av fondens tidigare resultat, ska den historiska avkastningen åtminstone jämföras med samma jämförelsenorm.

Uppgifterna får lämnas i en bilaga till informationsbroschyren.

Skatteregler

20 §Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter som är relevanta för fondandelsägarna om de skatteregler som gäller för värdepappersfonden.

Informationsbroschyren för en matarfond ska innehålla en beskrivning av de skattemässiga konsekvenser som uppkommer för fonden när den placerar i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget.

Marknadsföring av fondandelar i ett annat EES-land

21 §Informationsbroschyren för en värdepappersfond vars andelar marknadsförs i ett annat land inom EES enligt 2 kap. 15 c § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska innehålla uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att i det landet kunna göra utbetalningar till fondandelsägarna, lösa in andelar och tillhandahålla information.

Skadestånd

22 §Informationsbroschyren för en värdepappersfond ska innehålla en uppgift om skadeståndsansvaret enligt 2 kap. 21 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

FFFS (2021:19)

Publiceringsdag

23 §Informationsbroschyren ska innehålla en uppgift om vilket datum den publicerades.

30 kap. Tillhandahållande av faktablad och informationsbroschyr

1 §Ett fondbolag får tillhandahålla ett faktablad eller en informationsbroschyr för en värdepappersfond på ett varaktigt medium eller på bolagets webbplats. En papperskopia av faktabladet och informationsbroschyren ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas en investerare.

Faktabladet ska alltid finnas tillgängligt på fondbolagets webbplats.

Bestämmelser om villkor som gäller när ett faktablad eller en informationsbroschyr för en värdepappersfond tillhandahålls på ett annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats finns i artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010.

Det som anges i första–tredje styckena gäller inte faktablad som avses i 4 kap. 16 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

FFFS (2022:18)

2 §Faktabladet och informationsbroschyren för en värdepappersfond ska tillhandahållas på svenska.

Det som anges i första stycket gäller inte faktablad som avses i 4 kap. 16 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

FFFS (2022:18)

3 §För ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska 1 § gälla på motsvarande sätt för verksamheten i Sverige.

31 kap. Årsberättelse och halvårsredogörelse för värdepappersfonder

Tillämpningsområde

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller för ett fondbolag när det upprättar en årsberättelse och en halvårsredogörelse för en värdepappersfond som fondbolaget förvaltar.

Allmänna bestämmelser om årsberättelse och halvårsredogörelse

2 §Bestämmelser om innehållet i en årsberättelse och en halvårsredogörelse finns i 4 kap. 18 § andra och tredje styckena lagen (2004:46) om värdepappersfonder. I 5 kap. 18 § lagen om värdepappersfonder finns ytterligare bestämmelser om innehållet i en årsberättelse. Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska därutöver ha det innehåll som framgår av bestämmelserna i detta kapitel.

FFFS (2020:25)

3 §Om en värdepappersfond består av andelsklasser ska årsberättelsens och halvårsredogörelsens innehåll anpassas efter detta.

Årsberättelse

Årsberättelsens delar

4 §En årsberättelse ska bestå av

 1. en balansräkning,

 2. en resultaträkning,

 3. uppgifter om värdepappersfondens innehav och positioner i finansiella instrument,

 4. tilläggsupplysningar, samt

 5. en förvaltningsberättelse.

Revisionsberättelse

5 §Bestämmelser om vad som gäller för revisionsberättelsen för en värdepappersfond finns i 4 kap. 19 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Överskådlighet och god redovisningssed

6 §Årsberättelsen ska upprättas på ett överskådligt sätt och enligt god redovisningssed.

Rättvisande bild

7 §Årsberättelsen ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av värdepappersfondens resultat och exponering för finansiella risker samt dess ställning och utveckling i övrigt. Om det behövs för att ge en rättvisande bild, ska tilläggsupplysningar lämnas utöver vad som framgår av 34–48 §§.

Andra grundläggande redovisningsprinciper

8 §Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och tilläggsupplysningarna ska följande iakttas:

 1. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.

 2. Tillgångar och skulder får inte nettoredovisas. Inte heller intäkter och kostnader får nettoredovisas om inget annat anges i detta kapitel.

 3. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Språk

9 §Årsberättelsen ska tillhandahållas på svenska.

Valuta

10 §Beloppen i årsberättelsen ska anges i svenska kronor. Om värdepappersfonden handlas i en annan valuta än svenska kronor, får beloppen i stället anges i denna valuta.

Om årsberättelsen för en fond upprättas i en annan valuta än den som användes i årsberättelsen för det föregående räkenskapsåret, ska beloppen i årsberättelsen som avser tidigare räkenskapsår räknas om till den nya valutan. Den omräknade balansräkningen för det föregående räkenskapsåret ska utgöra ingående balans för det nya räkenskapsåret. Omräkning ska ske enligt den växelkurs som har fastställts av Riksbanken på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen), eller den närmast föregående bankdagen.

Om fonden handlas i en annan valuta än svenska kronor ska årsberättelsen innehålla en upplysning om omräkningskursen mellan handelsvalutan och svenska kronor på balansdagen.

Allmänna bestämmelser om balansräkning och resultaträkning

Balansräkningens innehåll

11 §Balansräkningen ska i sammandrag redovisa värdepappersfondens samtliga tillgångar och skulder på balansdagen. Balansräkningen ska avslutas med uppgifter om fondförmögenheten. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.

Resultaträkningens innehåll

12 §Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa värdepappersfondens samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Uppställningsformer

13 §Balansräkningen ska upprättas enligt uppställningen i bilaga 8.

Resultaträkningen ska upprättas enligt uppställningen i bilaga 9.

14 §Andra poster än de som finns upptagna i balansräkningen i bilaga 8 får tas upp, om innehållet i dessa inte redan täcks av poster i uppställningen. Posterna får delas in i delposter. Kompletterande poster ska ges en beteckning som tydligt anger vad som ingår i posten.

Jämförelsetal

15 §Jämförelsesiffror för varje post eller delpost ska anges för motsvarande period föregående år i balansräkningen och resultaträkningen.

Balansräkningens poster

Finansiella instrument

16 §I balansräkningen ska finansiella instrument med positivt marknadsvärde redovisas som tillgångar. Finansiella instrument med negativt marknadsvärde ska redovisas som skulder.

OTC-derivat med positivt marknadsvärde respektive övriga derivat med positivt marknadsvärde ska redovisas under tillgångsposterna OTC-derivat med positivt marknadsvärde respektive övriga derivat med positivt marknadsvärde. OTC-derivat respektive övriga derivat med negativt marknadsvärde redovisas under skuldposterna OTC-derivat med negativt marknadsvärde respektive övriga derivat med negativt marknadsvärde.

In- och utlånade finansiella instrument

17 §Finansiella instrument som värdepappersfonden har lånat ut ska redovisas som tillgångar i balansräkningen. Inlånade finansiella instrument ska inte tas upp som en tillgång.

Mottagna och ställda säkerheter samt utlånade finansiella instrument ska tas upp till marknadsvärde som poster inom linjen.

Resultaträkningens poster

Värdeförändringar

18 §I resultaträkningen ska posterna värdeförändring på överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, OTC-derivatinstrument respektive övriga derivatinstrument omfatta realiserade och orealiserade vinster samt realiserade och orealiserade förluster som är hänförliga till respektive post.

Intäkter

19 §I resultaträkningen ska såväl upplupna som erhållna räntor redovisas som ränteintäkter.

Värdeförändring på diskonteringsinstrument ska redovisas som ränteintäkter.

20 §I resultaträkningen ska utdelningar på aktier, fondandelar och andra finansiella instrument redovisas som utdelningar.

Utdelning och kupongskatt på utländska aktier ska redovisas netto, med beaktande av eventuell restitution.

Ersättning för utdelning i samband med utlåning av aktier ska ingå i posten utdelningar.

21 §I resultaträkningen ska resultat av valutaderivat och valutakursförändringar på bankkonto i utländsk valuta redovisas som valutakursvinster och valutakursförluster netto. Realiserade och orealiserade vinster och förluster ska resultatföras i sin helhet.

22 §I resultaträkningen ska premier vid utlåning av aktier samt eventuella övriga finansiella intäkter redovisas som övriga finansiella intäkter. Om en eller flera fondandelsägare har tillfört värdepappersfonden intäkter som kompensation för transaktionskostnader, ska dessa samt eventuella övriga intäkter redovisas som övriga intäkter.

Kostnader

23 §Om värdepappersfonden betalar ersättning till fondbolaget som i sin tur ersätter förvaringsinstitutet och revisorerna samt betalar avgift till tillsynsmyndigheten, ska totalbeloppet av denna ersättning redovisas i resultaträkningen under posten förvaltningskostnad. I annat fall ska ersättningarna anges separat i resultaträkningen enligt uppställningsformen i bilaga 9.

24 §I resultaträkningen ska räntekostnader som värdepappersfonden har erlagt vid upplåning redovisas som räntekostnader.

25 §I resultaträkningen ska premier vid inlåning av aktier, erlagd ersättning för utdelning vid inlåning av aktier samt eventuella övriga finansiella kostnader redovisas som övriga finansiella kostnader.

Transaktionskostnader samt eventuella andra övriga kostnader ska redovisas som övriga kostnader.

26 §I resultaträkningen ska värdepappersfondens beräknade skattekostnad baserad på fondens skattepliktiga resultat redovisas som skatt.

Värderingsregler

27 §Egendomen i en värdepappersfond ska värderas till gällande marknadsvärde. Med egendom avses i detta sammanhang även derivatinstrument och skulder.

Gällande marknadsvärde kan fastställas genom olika metoder, vilka ska tillämpas enligt följande ordning:

 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad ska senaste betalkurs på balansdagen användas. Om balansdagen inte är handelsdag gäller motsvarande för senaste handelsdag före balansdagen.

 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska gällande marknadsvärde härledas utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden.

 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används.

Innehav och positioner i finansiella instrument

28 §Innehav av och positioner i finansiella instrument i en värdepappersfond ska specificeras med utgångspunkt från geografiskt område, bransch eller på ett annat sätt som är relevant, utifrån fondens placeringsinriktning. Innehavet enligt denna uppdelning ska uttryckas i procent av fondförmögenheten per balansdagen.

29 §I årsberättelsen för en värdepappersfond ska det även finnas en specifikation där innehaven och positionerna i fonden delas upp på följande kategorier:

 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

 7. Övriga finansiella instrument.

Specifikationen ska för varje innehav innehålla uppgifter om emittent och om innehavets marknadsvärde uttryckt i kronor och procentuell andel av fondförmögenheten.

När denna specifikation upprättas ska derivatinstrument anges i anslutning till underliggande avistainnehav. Detta ska också göras om derivatinstrumentets marknadsvärde är negativt. Vidare ska också antalet, men inte värdet, av inlånade värdepapper tas med.

30 §Specifikationen enligt 29 § ska upprättas så att det direkt går att härleda de innehav och positioner som gemensamt utgör balansposterna summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde respektive summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde.

Specifikationen ska avslutas med en summering av marknadsvärdet för samtliga finansiella instrument. Vidare ska specifikationen innehålla uppgifter om nettot av värdepappersfondens tillgångar och skulder som inte är finansiella instrument samt den sammanlagda fondförmögenheten.

31 §Årsberättelsen för en värdepappersfond ska dessutom innehålla en uppgift om hur stor andel av fondförmögenheten som respektive kategori enligt 29 § utgör. Uppgiften ska uttryckas i procent.

32 §Om en värdepappersfond har exponeringar genom olika typer av finansiella tillgångar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp, ska fonden för varje företag eller företagsgrupp uppge hur stor procentuell andel av fondförmögenheten som den sammanlagda exponeringen utgör.

33 §Årsberättelsen för en värdepappersfond ska innehålla uppgifter om de derivatinstrument som fonden innehar respektive har utställda. Dessa ska vara fördelade på sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder respektive OTC-derivat. Årsberättelsen ska också innehålla uppgifter om fondens värdepapperslån, uppdelat på in- respektive utlåning.

Tilläggsupplysningar

Allmänt

34 §Ett fondbolag ska, utöver vad som följer av övriga bestämmelser i detta kapitel, se till att årsberättelsen innehåller de upplysningar som anges i 35–48 b §§.

FFFS (2023:10)

35 §Om balansposterna övriga tillgångar och övriga skulder uppgår till väsentliga belopp ska posterna specificeras till storlek och art. Om posterna övriga finansiella intäkter och övriga finansiella kostnader respektive övriga intäkter och övriga kostnader uppgår till väsentliga belopp ska även dessa poster specificeras till storlek och art.

Förändring av fondförmögenhet

36 §Årsberättelsen ska innehålla information om

 1. fondförmögenheten vid årets början,

 2. andelsutgivning,

 3. andelsinlösen,

 4. årets resultat enligt resultaträkning,

 5. inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning,

 6. utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen,

 7. lämnad utdelning, samt

 8. fondförmögenheten vid årets slut (summan av de poster som har redovisats enligt 1–7).

37 §Årsberättelsen ska innehålla en jämförande redovisning av värdepappersfondens utveckling för vart och ett av de senaste tio åren vad gäller

 1. fondförmögenhet,

 2. andelsvärde,

 3. antalet utestående andelar,

 4. utdelning per andel,

 5. totalavkastning i procent, och

 6. uppgifter om utvecklingen under motsvarande år för ett relevant jämförelseobjekt, i procent.

Om förvaltningen av fonden har påbörjats under den senaste tioårsperioden anges i stället utvecklingen från starttidpunkten.

Information enligt 4 kap. 26 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder i årsberättelsen, om volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning, ska baseras på månadsdata från de två senaste åren och presenteras i anslutning till uppgifterna i första stycket 5.

Om faktabladet för fonden ska innehålla en jämförelsenorm vid presentationen av fondens tidigare resultat, ska samma jämförelsenorm användas vid tillämpningen av första stycket 6. Årsberättelsen ska innehålla grundläggande information om fondens jämförelseobjekt och i tillämpliga fall en motivering till varför objektet är relevant.

FFFS (2019:17)

Upplysningar om marknadsvärdering

38 §Årsberättelsen ska innehålla upplysningar om hur marknadsvärdet på värdepappersfondens tillgångar och skulder har fastställts.

Om det i fonden ingår finansiella instrument som inte är föremål för regelbunden handel eller där det av någon annan orsak har förekommit svårigheter med att fastställa marknadsvärdet, ska årsberättelsen innehålla upplysningar om de metoder som fondbolaget har använt för att fastställa marknadsvärdet.

Om det råder väsentlig osäkerhet kring något redovisat värde ska årsberättelsen innehålla en särskild upplysning om detta.

Specifikation av värdeförändring

39 §En värdepappersfond som enligt fondbestämmelserna får ta realiserade vinster i anspråk för utdelning, ska specificera värdeförändring på innehavda finansiella instrument enligt denna paragraf.

Årsberättelsen ska för de finansiella instrumenten som ingår i fonden innehålla

 1. realisationsvinster,

 2. realisationsförluster,

 3. orealiserade vinster eller förluster, och

 4. summan av de poster som har redovisats enligt 1–3.

Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående

40 §Årsberättelsen ska innehålla upplysningar om det sammanlagda värdet av köp och försäljning (omsättning) av finansiella instrument, som har skett för värdepappersfondens räkning med värdepappersbolag, kreditinstitut, AIF-förvaltare och utländska bank-­, kredit- och värdepappersföretag som ingår i samma koncern som fondbolaget. Denna upplysning ska anges i procent av fondens totala omsättning.

41 §Årsberättelsen ska innehålla information om det sammanlagda värdet av omsättningen av finansiella instrument, som har skett för värdepappersfondens räkning från en annan fond eller ett fondföretag som förvaltas av samma fondbolag. Denna upplysning ska anges i procent av fondens totala omsättning.

Derivatinstrument

42 §Det ska framgå av årsberättelsen i vilken omfattning och på vilket sätt fondbolaget för värdepappersfondens räkning har

 1. handlat med derivatinstrument,

 2. handlat med sådana överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som innefattar derivatinstrument, eller

 3. använt sådana tekniker och instrument som avses i 24 kap. 13 §.

Om det i fonden får ingå sådana instrument som avses i första stycket 1 och 2, men denna möjlighet inte har utnyttjats, ska detta framgå av årsberättelsen. Det ska också framgå om det i förvaltningen av fonden finns möjlighet att använda tekniker och instrument enligt första stycket 3, men denna möjlighet inte har utnyttjats.

43 §Årsberättelsen för en värdepappersfond som får använda derivatinstrument för att öka avkastningen och skapa hävstång eller som ett led i placeringsinriktningen, ska innehålla uppgift om fondens högsta, lägsta och genomsnittliga hävstång under räkenskapsåret. Hävstången ska beräknas som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade värden.

Riskbedömning

44 §Årsberättelsen ska innehålla en uppgift om vilken riskbedömningsmetod som används för att beräkna de sammanlagda exponeringarna i en värdepappersfond.

45 §Årsberättelsen för en värdepappersfond vars sammanlagda exponeringar beräknas med hjälp av en Value at Risk-modell, ska innehålla uppgifter om fondens

 1. Value at Risk per balansdagen,

 2. högsta Value at Risk under räkenskapsåret,

 3. lägsta Value at Risk under räkenskapsåret, och

 4. genomsnittliga Value at Risk under räkenskapsåret.

Årsberättelsen ska innehålla en beskrivning av den Value at Risk-modell som används för fonden. Beskrivningen ska innehålla en uppgift om modellen och dess parametrar såsom konfidensintervall och innehavsperiod.

46 §Årsberättelsen för en värdepappersfond vars sammanlagda exponeringar beräknas med hjälp av en relativ Value at Risk-modell, ska innehålla en beskrivning av fondens referensportfölj.

Matarfonder

47 §Årsberättelsen för en matarfond ska innehålla en uppgift om de sammanlagda kostnader som debiterats av de fondbolag som förvaltar matarfonden och mottagarfonden.

Av matarfondens årsberättelse ska det framgå var mottagarfondens årsberättelse och halvårsredogörelse finns att tillgå.

Vad som anges i första och andra styckena om en mottagarfond eller ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond, ska även gälla på motsvarande sätt för ett mottagarfondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar en mottagarfond eller ett mottagarfondföretag.

Handel på sekundärmarknaden

48 §Om en värdepappersfonds fondandelar enbart kan lösas in på det sätt som avses i 4 kap. 13 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska årsberättelsen för fonden innehålla en uppgift om den genomsnittliga och den största skillnaden mellan det noterade fondandelsvärdet och andelsvärdet enligt 4 kap. 10 § lagen om värdepappersfonder under räkenskapsåret.

Ersättningar

48 a §Årsberättelsen ska innehålla information om

 1. antalet anställda som har fått fast eller rörlig ersättning utbetald under räkenskapsåret,

 2. det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal har fått utbetalt under räkenskapsåret, fördelat på de kategorier av anställda som anges i 1 kap. 9 § andra stycket 34,

 3. hur ersättning och förmåner till anställda har beräknats, och

 4. resultatet av de granskningar som avses i 8 a kap. 16 § samt de eventuella avsteg från ersättningspolicyn som har förekommit.

FFFS (2023:10)

Justerat fondandelsvärde

48 b §Ett fondbolag som tillämpar ett justerat fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder i värdepappersfonden, ska se till att årsberättelsen innehåller

 • en beskrivning av den metod som bolaget har tillämpat, och

 • information om vilken justeringsfaktor som bolaget har använt under den aktuella perioden.

FFFS (2023:10)

Förvaltningsberättelse

Värdepappersfondens utveckling

49 §Förvaltningsberättelsen ska innehålla

 1. en redogörelse för hur fondförmögenheten har utvecklats när det gäller netto av in- och utflöde samt avkastning,

 2. en redogörelse för och kommentarer till väsentliga faktorer som har påverkat resultatutfallet, såsom större valutakursförändringar,

 3. upplysningar om eventuella personella eller organisatoriska förändringar av väsentlig betydelse för värdepappersfonden,

 4. upplysningar om andra väsentliga händelser, t.ex. ändring av placeringsinriktning eller jämförelseindex,

 5. upplysningar om sådana faktorer, händelser och förändringar som avses i 2–4 och som har inträffat efter räkenskapsårets slut, samt

 6. en redogörelse för var och en av de väsentliga risker som är förknippade med de innehav som fonden har per balansdagen.

50 §Förvaltningsberättelsen ska även innehålla uppgifter om nyckeltal som beskriver värdepappersfondens värdeutveckling, risker och kostnader samt omsättningshastighet på fondens innehav av finansiella instrument.

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

50 a §Förvaltningsberättelsen ska innehålla information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till jämförelseindex enligt 4 kap. 25 eller 27 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

FFFS (2019:17)

Omsättningshastighet

51 §Omsättningshastigheten enligt 50 § ska beräknas genom att summan av köpta finansiella instrument under perioden divideras med den genomsnittliga fondförmögenheten under perioden. Om summan av sålda finansiella instrument är lägre än summan av köpta finansiella instrument, ska i stället summan av sålda finansiella instrument användas.

I summan av köpta respektive sålda finansiella instrument ska transaktioner som avser derivatinstrument som inte kommer att resultera i leverans av underliggande tillgångar inte räknas in. Inte heller transaktioner som avser värdepapperslån ska räknas in.

För en värdepappersfond vars huvudsakliga tillgångar utgörs av aktier ska inte heller transaktioner räknas in som avser räntebärande finansiella instrument som vid förvärvstillfället hade en återstående löptid på högst 397 dagar.

52 §Om en värdepappersfond under perioden har handlat med derivatinstrument och en beräkning enligt 51 § medför att informationen om omsättningshastigheten blir missvisande, ska fonden även beräkna omsättningshastigheten enligt 50 § genom att summan av köpta och sålda finansiella instrument under perioden minskas med summan av tecknade och inlösta andelar i fonden. Detta belopp divideras med fondens genomsnittliga fondförmögenhet under perioden.

53 §Omsättningshastigheten enligt 51 och 52 §§ ska anges som antalet gånger den genomsnittliga fondförmögenheten har omsatts under perioden med minst en decimal. Om beräkningen enligt samma paragrafer leder till en väsentligt missvisande uppgift, ska årsberättelsen innehålla en förklaring till detta.

I anslutning till uppgiften om omsättningshastighet enligt 50 §, ska årsberättelsen innehålla en förklaring till skillnaden mellan den beräknade omsättningshastigheten enligt 51 § respektive 52 §.

Förvaltningskostnad

54 §Förvaltningsberättelsen ska innehålla en redogörelse för den sammanlagda förvaltningskostnaden som har erlagts under året. Förvaltningskostnaden ska uttryckas i kronor för ett andelsinnehav som vid årets ingång antas vara värt 10.000 kronor. Det ska även antas att andelarna i värdepappersfonden har behållits under hela året. En eventuell utdelning från fonden ska antas ha återinvesterats i nya andelar och värdet av dessa andelar ska ingå vid beräkningen av den sammanlagda förvaltningskostnaden.

Informationskrav för vissa värdepappersfonder

54 a §Om en sådan institutionell investerare som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, har investerat i en fond och fondens medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska årsberättelsen – utöver vad som anges i 2–54 §§ – i fråga om sådana aktier innehålla information om

 1. hur fondens investeringsstrategi bidrar till utvecklingen av fondens tillgångar på medellång till lång sikt,

 2. fondens omsättningskostnader,

 3. anlitande av röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden,

 4. riktlinjer för utlåning av värdepapper och hur dessa tillämpas för att fullfölja engagemanget i tillämpliga fall, särskilt vid bolagsstämmor i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden, och

 5. huruvida några intressekonflikter har uppkommit i samband med placeringen och i så fall vilka samt hur de har hanterats.

Om informationen redan är tillgänglig för allmänheten behöver den inte tas med i redogörelsen.

FFFS (2019:15)

Halvårsredogörelse

55 §Halvårsredogörelsen ska innehålla en översiktlig redogörelse för värdepappersfondens ställning och utveckling under redovisningsperioden.

56 §Ett fondbolag ska när det upprättar halvårsredogörelsen tillämpa 2, 3 och 6–11 §§, 13 § första stycket, 14–17, 27–32, 48 b och 49 §§.

Vid tillämpningen av 15 § ska uppgifterna enligt 11 § avse utgående balans för föregående räkenskapsår.

FFFS (2023:10)

32 kap. Information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur och på vilket språk vissa fondföretag och förvaltningsbolag ska lämna information i Sverige.

FFFS (2022:10)

Information i samband med fusion

2 §Ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder och som deltar i en fusion med en värdepappersfond eller ett annat fondföretag som i sitt hemland har ett sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, ska på svenska lämna den information om fusionen som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla.

Information vid omvandling till matarfondföretag

3 §Ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder och som omvandlas till ett matarfondföretag, ska på svenska lämna den information om omvandlingen som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla.

Information vid byte av mottagarfond eller mottagarfondföretag

4 §Vad som anges i 3 § ska gälla på motsvarande sätt för ett matarfondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder och som byter mottagarfondföretag eller mottagarfond.

Faktabladets språkliga utformning

5 §Ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska tillhandahålla företagets faktablad på svenska till investerare.

Det som anges i första stycket gäller inte faktablad som avses i 4 kap. 16 b § lagen om värdepappersfonder.

FFFS (2022:18)

Övriga språkkrav

6 §Ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska på engelska eller svenska tillhandahålla investerare företagets informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse.

Funktioner i Sverige

7 §Den information som förvaltningsbolag och fondföretag ska tillhandahålla investerare, enligt 1 kap. 6 c § första stycket 5 eller 8 § första stycket 5 lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om de uppgifter som funktioner i Sverige utför, ska tillhandahållas på ett varaktigt medium.

FFFS (2022:10)

8 §De funktioner som förvaltningsbolag och fondföretag ska tillhandahålla i Sverige, enligt 1 kap. 6 c § första stycket eller 8 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska tillhandahållas på svenska.

FFFS (2022:10)

Information i samband med att marknadsföring i Sverige upphör

9 §Offentliggörande enligt 1 kap. 9 § första stycket 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska ske genom att fondföretaget på sin webbplats tillhandahåller information om avsikten att upphöra med marknadsföringen av andelar i företaget i Sverige.

Den information som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 lagen om värdepappersfonder, om avsikten att upphöra med marknadsföringen här i landet och om inlösen av andelar i fondföretaget, ska fondföretaget tillhandahålla på svenska.

FFFS (2022:10)

Information efter att marknadsföring har upphört

10 §Faktablad som ska tillhandahållas kvarvarande andelsägare i Sverige enligt 1 kap. 9 a § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, efter att ett fondföretag har upphört att här i landet marknadsföra andelar i företaget, ska tillhandahållas på svenska. Övrig information som avses i samma paragraf ska tillhandahållas på svenska eller engelska.

Ett fondföretag som har upphört med marknadsföringen i Sverige, får använda alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation för att förse kvarvarande andelsägare här i landet med den information som ska tillhandahållas enligt 1 kap. 9 a § första stycket lagen om värdepappersfonder. Detta gäller förutsatt att investerarna får tillgång till kommunikationstekniken på svenska eller engelska och att språkkraven i första stycket är uppfyllda.

FFFS (2022:10)

Femte avdelningen Information och rapportering

33 kap. Informations- och rapporteringskrav

Information om verksamheten

1 §Ett fondbolag ska skriftligen underrätta Finansinspektionen när verksamheten har påbörjats.

2 §Ett fondbolag ska löpande uppdatera verksamhetsplanen med de ändringar som sker i verksamheten.

3 §Ett fondbolag ska till Finansinspektionen lämna uppgifter om ändringar i verksamhetsplanen som är av större betydelse. Sådan rapportering ska ske utan dröjsmål.

Riskhantering

4 §Ett fondbolag ska skriftligen underrätta Finansinspektionen när det gör väsentliga ändringar i sitt system för riskhantering.

Kvartalsrapportering för fondbolag

5 §Ett fondbolag ska vid utgången av varje kvartal lämna en kvartalsrapport för bolaget till Finansinspektionen. Rapporten ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning med specifikationer samt uppgifter för beräkning av egna medel och kapitalkrav.

FFFS (2021:19)

6 §Kvartalsrapporten ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare anges på myndighetens webbplats.

Kvartalsrapporten ska gälla förhållanden den sista dagen i varje kalenderkvartal (rapportdagen) och ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 21 april, 21 juli, 21 oktober respektive 21 januari.

Vid årsbokslut ska kvartalsrapporten för fondbolaget ha kommit in till Finansinspektionen senast den femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen. Om årsbokslutet inte sammanfaller med någon av rapportdagarna ska uppgifterna lämnas vid det rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

Kvartalsrapportering för värdepappersfonder

7 §Ett fondbolag ska vid utgången av varje kvartal lämna Finansinspektionen en kvartalsrapport för respektive värdepappersfond.

Kvartalsrapporten ska innehålla uppgifter om

 1. fonden är en aktiefond, kort räntefond, lång räntefond, blandfond, fond-i-fond eller annan typ av fond,

 2. fondandelsvärdet och antalet utestående fondandelar i fonden,

 3. lämnad utdelning och utdelningsdatum,

 4. avgifter för försäljning och inlösen av fondandelar i fonden,

 5. fondens genomsnittliga likviditet,

 6. fondens tillgångar och skulder,

 7. fondens värde fördelat på kategori av fondandelsägare,

 8. transaktioner under kvartalet som avser inbetalt sålda fondandelar och utbetalt inlösta fondandelar fördelade på kategori av fondandelsägare,

 9. innehav i fonden av belåningsbara statsskuldförbindelser, certifikat, obligationer och andra räntebärande värdepapper, aktier som är upptagna till eller föremål för handel vid en marknadsplats som anges i 5 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till eller föremål för handel på en sådan marknadsplats, handelsnoterade aktier, övriga aktier, andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och sådana utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller kraven i 5 kap. 15 § första stycket 3 lagen om värdepappersfonder, finansiella derivatinstrument, övriga innehav samt banktillgodohavanden som ingår i fondens placeringsinriktning,

 10. kvartalets bokförda köp och försäljningar (netto) avseende innehav i fonden av belåningsbara statsskuldförbindelser, certifikat, obligationer, aktier som är upptagna till eller föremål för handel vid en marknadsplats som anges i 5 kap. 3 § lagen om värdepappersfonder, instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till eller föremål för handel på en sådan marknadsplats, handelsnoterade aktier, övriga aktier, andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och sådana utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller kraven i 5 kap. 15 § första stycket 3 lagen om värdepappersfonder, finansiella derivatinstrument, övriga innehav samt skulder och korta positioner,

 11. kvartalets bokförda köp och försäljningar av finansiella derivatinstrument (netto) uppdelat på tillgångar och skulder, samt

 12. övriga specifikationer enligt en särskild instruktion meddelad av Finansinspektionen.

8 §För kvartalsrapporten för en värdepappersfond tillämpas 6 § första och andra stycket på motsvarande sätt.

Rapportering av innehav, avgifter och risker

9 §Ett fondbolag ska, för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar, göra en sammanställning per den sista bankdagen i varje kvartal över fondens innehav av sådana tillgångar som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, över fondförmögenheten, övriga tillgångar och skulder som ingår i fonden samt fondandelsvärdet.

Sammanställningen ska även innehålla information om

 1. hävstång, beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade värden,

 2. standardavvikelse,

 3. procentuell andel av fondens tillgångar som kan likvideras inom 1 dag, 2–7 dagar, 8–30 dagar, 31–90 dagar, 91–180 dagar, 181–365 dagar respektive 366 dagar eller mer,

 4. förvaltningsavgift,

 5. prestationsbaserad avgift,

 6. typ av fond,

 7. jämförelseindex,

 8. aktiv risk,

 9. placering av medel på konto hos kreditinstitut,

 10. motpartsexponering för OTC-derivat, och

 11. exponering mot företagsgrupp.

Om fondens sammanlagda exponering beräknas med hjälp av en Value at Risk-modell ska sammanställningen innehålla information om modellen samt fondens Value at Risk och hur den har beräknats.

Sammanställningen ska upprättas på det sätt som närmare anges på Finansinspektionens webbplats.

FFFS (2020:25)

10 §har upphävts genom FFFS 2018:8.

11 §Sammanställningen ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare anges på myndighetens webbplats. Den ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den fjortonde dagen i efterföljande månad.

FFFS (2020:25)

Derivatrapportering för värdepappersfonder

12 §Ett fondbolag ska lämna Finansinspektionen uppgifter om användningen av derivatinstrument i förvaltningen av varje värdepappersfond. Uppgifterna ska ge en rättvisande och komplett bild av

 1. de typer av derivatinstrument som används, och

 2. de kvantitativa begränsningarna för derivatinstrumenten.

Informationen ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare anvisas på myndighetens webbplats.

Informationen ska avse föregående kalenderår och ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 15 februari.

Derivatrapportering för fondbolag

13 §Ett fondbolag ska till Finansinspektionen lämna fullständig information om användningen av derivatinstrument i de värdepappersfonder som bolaget förvaltar. Informationen ska ge en rättvisande och komplett bild av

 1. de typer av derivatinstrument som används,

 2. de underliggande riskerna till derivatinstrumenten, och

 3. de metoder som har valts för att bedöma de risker som hör samman med derivattransaktionerna.

Informationen ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare anvisas på myndighetens webbplats.

Informationen ska avse föregående kalenderår och ska ha kommit in till myndigheten senast den 15 februari.

Årlig resultatrapportering för värdepappersfonder

14 §Ett fondbolag ska årligen lämna en resultatrapport till Statistiska centralbyrån (SCB) för respektive värdepappersfond som var aktiv den 31 december närmast föregående kalenderår.

Resultatrapporten ska gälla förhållandena för närmast föregående kalenderår och innehålla uppgifter om

 1. värdeförändringar i fonden uppdelade på olika typer av instrument,

 2. ränteintäkter,

 3. erhållna och lämnade utdelningar,

 4. valutakursvinster och valutakursförluster,

 5. övriga intäkter,

 6. förvaltningskostnader, räntekostnader, finansiella kostnader, transaktionskostnader, övriga finansiella kostnader och övriga kostnader,

 7. skatt, samt

 8. årets resultat enligt resultaträkningen.

Resultatrapporten ska lämnas på det sätt som närmare anges av SCB och ska ha kommit in till SCB senast den 31 maj.

FFFS (2021:33)

Undantag

15 §Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen besluta om undantag från bestämmelserna i 6–11 och 14 §§.

FFFS (2021:33)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2013:9

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder ska upphöra att gälla.

 2. Den gamla författningen gäller dock för fondbolag, värdepappersbolag, svenska kreditinstitut, förvaltningsbolag och fondföretag som under en övergångsperiod tillämpar lagen (2004:46) om värdepappersfonder i dess lydelse före den 22 juli 2013.

2019:15

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 juni 2019 och tillämpas första gången för den årsberättelse som ska lämnas 2020.

2019:17

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

 2. Bestämmelserna i 31 kap. 37 och 50 a §§ tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2019.

2020:25

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:19

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 juni 2021 i fråga om 2 kap. 9 § och 5 kap. 4 § och i övrigt den 7 juli 2021.

2021:33

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.

2022:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2022.

2022:10

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juni 2022.

2022:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2022.

2022:18

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

2022:21

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

2023:10

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2023.

Bilaga 1 Ansökan ägarprövning – fysisk person

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

 1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

 2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som söker tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolag avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses i punkten den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:19)

Bilaga 2 Ansökan ägarprövning – juridisk person

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

 1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

 2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som söker tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolaget avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvaren avses i punkten den juridiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:19)

Bilaga 3 Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till ett fondbolag

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 2.

En prövning ska ske i följande situationer:

 1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver ansöka om tillstånd för detta.

 2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet.

 3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget ska detta anmälas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:19)

Bilaga 4 Ansökan/anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar av ovanstående personkrets.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:19)

Bilaga 5 Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom gränsöverskridande verksamhet i annat land – fondverksamhet

Denna bilaga ska fyllas i av fondbolag som inom ramen för fondverksamheten avser att etablera en filial i ett annat land eller erbjuda och tillhandahålla sådana tjänster genom så kallad gränsöverskridande verksamhet utan att etablera en filial.

Ett fondbolag som avser att etablera en filial i ett annat land ska besvara frågorna 1–9. Ett fondbolag som avser att erbjuda och tillhandahålla tjänster genom en annan gränsöverskridande verksamhet ska besvara frågorna 1, 2, 6 och 9.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag enligt 2 kap. 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska dessutom frågorna 10 och 11 besvaras.

Denna underrättelse kommer Finansinspektionen att sända till berörd tillsynsmyndighet i verksamhetslandet.

 1. Ange det fullständiga firmanamnet samt adress till huvudkontoret i Sverige.

 2. Ange det land etableringen avser.

 3. Ange under vilken firma verksamheten ska drivas i verksamhetslandet, fullständig adress samt telefon- och faxnummer till filialen.

 4. Ange namn samt personnummer på den person som ska vara ansvarig för filialverksamheten. En meritförteckning bör bifogas.

 5. Ange om styrelse kommer att utses i filialen samt, i förekommande fall, dess sammansättning och befogenheter.

 6. Ange de verksamheter som avses bedrivas enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Beskrivningen bör vara så utförlig som möjligt.

 7. Beskriv de interna reglerna för hur fondbolaget avser att garantera att en erfoderlig likviditet kommer att upprätthållas i filialen.

 8. Beskriv filialens organisation (bifoga ett organisationsschema) och administrativa struktur.

 9. Ange namn på och adressuppgift till den person som kan kontaktas med anledning av denna underrättelse.

 10. Beskriv den planerade verksamheten och de planerade tjänsterna samt det system för riskhantering som fondbolaget avser att tillämpa för verksamheten.

 11. Beskriv de åtgärder som fondbolaget har vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna tillhandahålla funktioner för att utföra de uppgifter som anges i 2 kap. 12 § andra stycket 2 eller 15 § andra stycket 2 lagen om värdepappersfonder.

Undertecknade bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga samt åtar sig att snarast underrätta Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i verksamhetslandet om något av ovan nämnda förhållanden ändras.

Ort och datum

Namn

Namn

Befattning

Befattning

FFFS (2022:10)

Bilaga 6 Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom gränsöverskridande verksamhet i annat land – diskretionär portföljförvaltning

Denna bilaga ska fyllas i av fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och som avser att etablera filial i ett annat land eller erbjuda och tillhandahålla sådana tjänster genom s.k. gränsöverskridande verksamhet utan att etablera filial.

Ett fondbolag som avser att etablera filial i ett annat land ska besvara samtliga nedanstående frågor. Ett fondbolag som avser att erbjuda och tillhandahålla tjänster genom annan gränsöverskridande verksamhet ska besvara frågorna 1, 2, 6 och i förekommande fall 7 och 9.

Denna underrättelse kommer Finansinspektionen att sända till berörd tillsynsmyndighet i verksamhetslandet.

 1. Ange det fullständiga firmanamnet samt adress till huvudkontoret i Sverige.

 2. Ange det land etableringen avser.

 3. Ange under vilken firma verksamheten ska drivas i verksamhetslandet, fullständig adress samt telefon- och faxnummer till verksamhetsorten i filiallandet.

 4. Ange namn samt personnummer på den person som ska vara ansvarig för filialverksamheten. En meritförteckning bör bifogas.

 5. Ange om styrelse kommer att utses i filialen samt, i förekommande fall, dess sammansättning och befogenheter.

 6. Ange de tjänster som avses bedrivas enligt nedan:

  1. Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

  2. Ta emot fondandelar för förvaring.

  3. Ta emot medel med redovisningsskyldighet.

  4. Lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

  Beskrivningen bör vara så utförlig som möjlig.

 7. Beskriv instruktionerna för hur fondbolaget avser att garantera att en erforderlig likviditet kommer att upprätthållas i filialen.

 8. Beskriv filialens organisation (bifoga ett organisationsschema).

 9. Ange namn på och adressuppgift till den person som kan kontaktas med anledning av denna underrättelse.

Undertecknade bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga samt åtar sig att snarast underrätta Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheten i verksamhetslandet om något av ovan nämnda förhållanden ändras.

Ort och datum

Namn

Namn

Befattning

Befattning

FFFS (2021:19)

Bilaga 7 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse

När sådana händelser inträffar som framgår av 10 kap. 2 och 3 §§, ska nedanstående information omedelbart rapporteras till Finansinspektionen.

 1. Ange bolagets namn och adress.

 2. Lämna uppgifter om bolagets kontaktperson, namn och telefonnummer.

 3. Om någon anställd hos bolaget är berörd ange vilken tjänst personen har.

 4. Beskriv hur händelsen gått till och övriga omständigheter som är av betydelse.

 5. Ange den ekonomiska omfattningen (beloppets storlek) och gör en bedömning av den skada händelsen har orsakat eller kan komma att orsaka bolaget eller dess kunder.

 6. Ange vid vilken tidpunkt händelsen upptäcktes och lämna uppgift om hur länge händelsen hade pågått innan den upptäcktes.

 7. Beskriv omständigheterna kring händelsens upptäckt, t.ex. vilken roll som funktionerna för regelefterlevnad och internrevision spelat. Av beskrivningen bör det framgå om det har förekommit brister i bolagets interna kontroll och i så fall vilka bristerna är.

 8. Beskriv vilka åtgärder som bolaget har vidtagit eller kommer att vidta med anledning av händelsen för t.ex. interna instruktioner, ansvars- och arbetsfördelning från kontrollsynpunkt, informations- och rapportsystem, kontroller för IT-säkerhet, kontroller inom ekonomisystem, redovisningsprinciper, information till drabbade kunder m.m.

 9. Beskriv vilka eventuella disciplinära åtgärder bolaget har vidtagit eller avser att vidta.

 10. Om händelsen är anmäld till polismyndighet eller åklagare ska tidpunkten för anmälan anges.

 11. Ange datum och underskrift.

Bilaga 8 Uppställningsform för balansräkning

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper

Penningmarknadsinstrument

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde

Fondandelar

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

Placering på konto hos kreditinstitut

Summa placeringar med positivt marknadsvärde

Bankmedel och övriga likvida medel

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga tillgångar

Summa tillgångar

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde

Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde

Skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga skulder

Summa skulder

Fondförmögenhet

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument

Övriga mottagna säkerheter

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument

Övriga ställda säkerheter

Bilaga 9 Uppställningsform för resultaträkning

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper

Värdeförändring på penningmarknadsinstrument

Värdeförändring på OTC-derivatinstrument

Värdeförändring på övriga derivatinstrument

Värdeförändring på fondandelar

Ränteintäkter

Utdelningar

Valutakursvinster och -förluster netto

Övriga finansiella intäkter

Övriga intäkter

Summa intäkter och värdeförändring

Kostnader

Förvaltningskostnader

Ersättning till fondbolaget

Ersättning till förvaringsinstitutet

Ersättning till tillsynsmyndighet

Ersättning till revisorer

Räntekostnader

Övriga finansiella kostnader

Övriga kostnader

Summa kostnader

Skatt

Årets resultat