1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för AIF-förvaltare som ska tillämpa lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Förvaringsinstitut ska i förekommande fall följa 12 kap. 10 §.

2 §För en AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder gäller endast 2 kap. och 4 kap. 5 §.

3 §För en AIF-förvaltare som till sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder marknadsför sådana alternativa investeringsfonder som avses i 4 kap. 5 § samma lag, gäller inte följande bestämmelser:

 • 13 kap. Informationsbroschyr, 11–15 §§,

 • 14 kap. Faktablad,

 • 15 kap. Tillhandahållande av information, 1 och 2 §§, samt

 • 16 kap. Informations- och rapporteringskrav, 7 §.

4 §För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att förvalta en specialfond enligt 5 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten:

 • 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,

 • 12 kap. Specialfonder,

 • 13 kap. Informationsbroschyr,

 • 14 kap. Faktablad,

 • 15 kap. Tillhandahållande av information, 3 §, och

 • 16 kap. Informations- och rapporteringskrav, 4–6, 10 och 11 §§.

FFFS (2022:19)

5 §För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 5 eller 7 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller bestämmelserna i 5 kap. för den verksamheten.

6 §För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 6 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten:

 • 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,

 • 14 kap. Faktablad, samt

 • 15 kap. Tillhandahållande av information, 1 och 2 §§ såvitt avser faktablad.

7 §För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 10 eller 12 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten:

 • 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,

 • 11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter, samt

 • 13 kap. Informationsbroschyr, 1–5 §§.

8 §För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten:

 • 5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige,

 • 11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter,

 • 13 kap. Informationsbroschyr, 1–5 samt 11–15 §§,

 • 14 kap. Faktablad, samt

 • 15 kap. Tillhandahållande av information, 1 och 3 §§.

FFFS (2022:19)

Definitioner

9 §Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, om inte något annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

 1. Anställda i ledande strategiska befattningar: Anställda som, utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i AIF-förvaltaren, t.ex. anställda ansvariga för portföljförvaltning, personal, administration eller marknadsföring.

 2. Den delegerade förordningen till Mifid 2: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet.

 3. Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som en AIF-förvaltare på individuell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta omfattar inte ackumulerade förmåner som anställda tjänat in enligt villkoren i förvaltarens pensionssystem.

 4. Ersättning: Alla ersättningar och förmåner från AIF-förvaltaren samt alla belopp som betalas direkt av fonden (inklusive särskild vinstandel) till en anställd. Med ersättningar och förmåner från AIF-förvaltaren avses t.ex. kontant lön och andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, eller ett instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, pensionsavsättningar, avgångsvederlag eller bilförmåner.

 5. Ersättningspolicy: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas, tillämpas och följas upp samt för hur en AIF-förvaltare definierar vilka anställda som kan påverka förvaltarens och varje förvaltad alternativ investeringsfonds riskprofil.

 6. Interna regler: Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument som fastställs av styrelsen eller motsvarande beslutande organ, eller den verkställande direktören eller motsvarande ledande befattningshavare, och genom vilka verksamheten styrs.

 7. Kontrollfunktion: En AIF-förvaltares funktion eller funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

 8. Risktagare: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över en AIF-förvaltares eller en förvaltad alternativ investeringsfonds riskprofil; här avses normalt anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för AIF-förvaltarens eller för en förvaltad alternativ investeringsfonds räkning, eller på annat sätt påverka förvaltaren eller den förvaltade fondens risk.

 9. Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra en AIF-förvaltares eller en alternativ investeringsfonds resultat- eller balansräkning.

 10. Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen och anställda i följande personalkategorier som AIF-förvaltaren har identifierat som särskilt reglerad personal enligt 9 kap. 5 §:

  1. anställda i ledande strategiska befattningar,

  2. anställda med ansvar för kontrollfunktioner,

  3. risktagare, och

  4. anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen.

 11. Tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

 12. Verkställande ledning: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt andra personer i en AIF-förvaltares ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören. För en förvaltare som inte är aktiebolag avses motsvarande ledande befattningshavare.

 13. Värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

FFFS (2021:20)

2 kap. Anmälan om registrering av verksamhet

1 §En AIF-förvaltares anmälan om registrering av verksamhet enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver det som anges i den paragrafen och i artikel 5 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013, innehålla

 1. uppgifter om investerarnas rätt till inlösen, och

 2. en redogörelse för hur marknadsföring till icke-professionella investerare förhindras.

För en AIF-förvaltare som förvaltar sådana slutna fonder som avses i 4 kap. 5 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder gäller inte första stycket 2 vid marknadsföring till sådana icke-professionella investerare som avses i 4 kap. 5 § andra stycket samma lag.

3 kap. Ansökan om tillstånd för verksamhet

Tillämpningsområde

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att

 1. förvalta alternativa investeringsfonder enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller

 2. utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3 kap. 2 § första stycket samma lag.

Ansökans utformning

2 §En AIF-förvaltare ska i sin ansökan ange vilket eller vilka tillstånd som den ansöker om. Ansökan ska undertecknas av en behörig företrädare för förvaltaren.

3 §En AIF-förvaltare ska, utöver vad som anges i 3 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, bifoga följande till sin ansökan:

 1. styrelseprotokoll eller motsvarande handling som visar att ledningen har godkänt ansökan,

 2. ett registreringsbevis från Bolagsverket, eller motsvarande handling, som inte är äldre än två månader och som visar att AIF-förvaltaren har ett startkapital som motsvarar minst det startkapital som anges i 7 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 3. en kopia av bolagsordningen eller motsvarande regelverk där det framgår vilken verksamhet som kommer att drivas,

 4. protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande högsta beslutande organ vid vilken bolagsordningen eller motsvarande regelverk har fastställts för AIF-förvaltaren,

 5. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 § första stycket 3 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, upprättad i enlighet med 10–36 §§,

 6. ett styrelseprotokoll, eller motsvarande handling, eller skriftliga uppgifter som anger att ledningen har fastställt fondbestämmelserna eller motsvarande regelverk, samt

 7. en kopia av försäkringsbrevet om AIF-förvaltaren har tecknat en ansvarsförsäkring mot skadeståndsansvar enligt 7 kap. 5 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

4 §En AIF-förvaltare som ska förvalta en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ange detta i ansökan och, utöver vad som anges i 3 §, bifoga de handlingar som anges i 5 a kap. 5 § andra stycket 1–6 lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Uppgifter om ägare

5 §I ansökan ska en fysisk person som innehar ett kvalificerat innehav av ägarandelar eller aktier i AIF-förvaltaren, lämna de uppgifter som anges i avsnitt 1, bilaga 1. Om ägaren är en juridisk person ska de uppgifter bifogas som framgår av avsnitt 1, bilaga 2.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i en juridisk person som äger ett kvalificerat innehav, ska de uppgifter som framgår av bilaga 3 bifogas till ansökan. Om den juridiska person som innehar ett kvalificerat innehav är en annan juridisk person än ett aktiebolag ska bilaga 3 användas för uppgifter om motsvarande ledande befattningshavare.

6 §En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 2, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

7 §En juridisk eller fysisk person som innehar ett kvalificerat innehav eller ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse och som tidigare ägar- eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 2 respektive avsnitten 1.2 och 1.11–1.13 i bilaga 1, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Om en annan behörig myndighet inom EES gjort prövningen, ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

8 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från att lämna information enligt bilagorna 1–3, om

 • kraven på information inte kan anses motsvara den nytta Finansinspektionen har av den vid prövningen, eller

 • det annars finns särskilda skäl.

Uppgifter om ledningspersoner

9 §I ansökan ska en AIF-förvaltare som är ett aktiebolag lämna de uppgifter som framgår av bilaga 4 om

 • styrelseordförande,

 • styrelseledamot,

 • styrelsesuppleant, och

 • en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, dvs. den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Andra AIF-förvaltare än aktiebolag ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 4 för motsvarande ledande befattningshavare.

Verksamhetsplanens innehåll

AIF-förvaltarens verksamhet

10 §Verksamhetsplanen ska innehålla en utförlig beskrivning av AIF-förvaltarens verksamhet, och det ska anges om den avser att

 1. förvalta alternativa investeringsfonder,

 2. utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer, och

 3. ta emot uppdrag att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner för AIF-förvaltare, fondbolag, förvaltningsbolag eller fondföretag.

Innehållet i verksamhetsplanen ska anpassas till den typ av verksamhet som AIF-förvaltaren driver. Verksamhetsplanen ska även anpassas till eventuell verksamhet från en filial och sådan förvaltning av alternativa investeringsfonder som avses i 6 kap. 1 och 7 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ägarförteckning

11 §I verksamhetsplanen ska det finnas en ägarförteckning som anger en AIF-förvaltares ägarförhållanden. Förteckningen ska innehålla uppgift om förvaltarens direkta och indirekta ägare samt uppgift om kvalificerade innehav och de belopp som varje innehav motsvarar.

Koncernbeskrivning m.m.

12 §En AIF-förvaltare som ingår i en koncern eller i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen eller artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, ska se till att verksamhetsplanen innehåller en schematisk översikt över koncernens eller gruppens struktur, uppgifter om de enskilda företag som ingår i denna samt deras ägarandel i den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd. AIF-förvaltaren ska lämna uppgifter om samtliga led som ingår i ägarkedjan.

Det ska även anges i verksamhetsplanen om förvaltaren ingår i ett finansiellt konglomerat enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Det ska också finnas uppgifter om förvaltaren har nära förbindelser med någon juridisk eller fysisk person på det sätt som framgår av 1 kap. 11 § 18 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

FFFS (2021:20)

Ledningsförteckning

13 §En AIF-förvaltare som är ett aktiebolag ska i verksamhetsplanen ange vilka ledamöter och eventuella suppleanter som ingår i styrelsen, vem som är styrelsens ordförande, vem som är verkställande direktör samt dennes ställföreträdare. Andra förvaltare ska lämna uppgifter om vilka som ingår i ledningen. Här avses personer med ansvar som kan anses motsvara det som en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör har i ett aktiebolag.

En AIF-förvaltare ska även lämna uppgifter om personer med ett särskilt funktionsansvar, t.ex. ansvariga för funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering samt den person som ansvarar för förvaltningen av fonden.

För samtliga personer som anges i ledningsförteckningen ska det finnas uppgifter om utbildning samt tidigare och aktuell erfarenhet av relevant verksamhet. Det ska även finnas uppgifter om eventuella uppdrag och ägarintressen i andra företag inom den finansiella sektorn eller i aktiemarknadsbolag.

Ekonomiska förhållanden

14 §En AIF-förvaltare ska i verksamhetsplanen lämna en prognos för sina ekonomiska förhållanden de tre närmaste verksamhetsåren. Förvaltaren ska i prognosen redovisa vilka antaganden som den bygger på. Prognosen ska omfatta

 1. en balans- och resultaträkning,

 2. en analys av kapitalkraven enligt 7 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, samt

 3. en beskrivning av hur resultatet av balans- och resultaträkningen påverkar det startkapital som förvaltaren ska ha enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I verksamhetsplanen ska AIF-förvaltaren lämna uppgifter om beräknade fasta omkostnader för det första verksamhetsåret. Om verksamheten har drivits under en period som är längre än ett år, ska verksamhetsplanen innehålla uppgifter om föregående års fasta omkostnader.

En känslighetsanalys ska även lämnas som visar hur ändrade antaganden, exempelvis för förvaltningsvolymer och avkastning i förvaltade alternativa investeringsfonder, påverkar angivna prognoser och kapitalkrav enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

En AIF-förvaltare ska redogöra för hur den avser att finansiera verksamheten.

Organisation

15 §I verksamhetsplanen ska det finnas en schematisk översikt av hur verksamheten är organiserad. Översikten ska visa vem som är ansvarig för respektive område eller funktion samt hur många personer som är verksamma inom dessa områden eller funktioner. Den ska även visa var i organisationen funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering ingår.

I verksamhetsplanen ska en AIF-förvaltare även beskriva de olika områdena eller funktionerna samt övergripande redogöra för de åtgärder och funktioner som utförs inom respektive del.

Det ska finnas uppgifter om antalet anställda i förvaltaren och om det bland dessa finns personer som även har anställning i ett annat företag.

Uppdragsavtal (outsourcing)

16 §Om en AIF-förvaltare enligt 8 kap. 14 eller 16 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder uppdrar eller har uppdragit åt någon annan att för förvaltarens räkning utföra ett visst arbete eller vissa funktioner, ska förvaltaren i verksamhetsplanen ange till vem den avser att ge eller har gett uppdraget samt redogöra för uppdragets omfattning.

Förvaltaren ska i verksamhetsplanen även redogöra för

 1. de objektiva grunder som motiverar delegeringen,

 2. hur uppdragstagaren uppfyller kraven på resurser, sakkunskap, erfarenhet och gott anseende i artikel 77 i kommissionens delegerade förordning,

 3. uppdragstagarens andra verksamheter av betydelse,

 4. sådana förhållanden som kan komma att medföra konflikt mellan uppdragstagarens intressen och uppdragsgivarens eller investerarnas intressen,

 5. hur förvaltaren säkerställer att de krav som framgår av artiklarna 75 och 79 i kommissionens delegerade förordning uppfylls, samt

 6. i tillämpliga fall, om vidaredelegering har skett och i så fall till vem.

Förvaltaren ska till verksamhetsplanen bifoga kopior av de uppdragsavtal som den ingått eller avser att ingå.

Informationssystem och säkerhetsfrågor

17 §I verksamhetsplanen ska det finnas uppgifter om hur it-verksamheten ska vara organiserad. Det ska finnas en översiktlig beskrivning av vilka system som finns samt av systemens funktioner och användningsområden.

Det ska även framgå vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller informationssäkerhet. I sammanhanget ska det redogöras för vilka funktioner för sekretesskydd som används för att hindra obehöriga att ta del av sekretessbelagd information.

Bästa möjliga resultat

18 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för och en hänvisning till de interna reglerna om hur AIF-förvaltaren avser att uppnå bästa möjliga resultat enligt artiklarna 27 och 28 i kommissionens delegerade förordning.

Fördelning av portföljtransaktioner och kunders order

19 §I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler som AIF-förvaltaren tillämpar för att fördela portföljtransaktioner och kunders order enligt artikel 29 i kommissionens delegerade förordning.

Intressekonflikter

20 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse för hur AIF-förvaltaren arbetar med att identifiera, hantera samt övervaka intressekonflikter i sin verksamhet och en hänvisning till de interna regler som förvaltaren ska ha enligt artikel 31 i kommissionens delegerade förordning. En hänvisning ska även finnas till de interna regler som anger förvaltarens strategier för att använda rösträtter enligt artikel 37 i kommissionens delegerade förordning.

Incitament

21 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande redogörelse enligt artikel 24 i kommissionens delegerade förordning för de typer av incitament som finns i AIF-förvaltarens verksamhet och som uppfyller de kriterier som anges i den artikeln. Det ska även finnas en redogörelse för hur förvaltaren avser att informera investerarna enligt artikel 24 i kommissionens delegerade förordning.

Ersättningssystem

22 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av AIF-förvaltares ersättningssystem. Till verksamhetsplanen ska bifogas den ersättningspolicy som ska finnas för verksamheten enligt 9 kap. 3 §.

Administrativa processer

23 §Verksamhetsplanen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de administrativa processer som finns i verksamheten. Beskrivningen ska redogöra för hur en transaktion handläggs genom hela behandlingskedjan och hur AIF-förvaltaren säkerställer att ingen ensam handlägger en transaktion genom denna behandlingskedja.

Regelefterlevnad (compliance)

24 §Det ska framgå av verksamhetsplanen hur AIF-förvaltaren avser att säkerställa att den följer de regler som gäller för verksamheten. Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för hur funktionen för regelefterlevnad ska utformas och hur dess arbete drivs.

Riskhantering

25 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av AIF-förvaltarens system för riskhantering. Verksamhetsplanen ska även innehålla en redogörelse enligt artikel 39 i kommissionens delegerade förordning för hur funktionen för riskhantering är utformad och hur funktionens arbete bedrivs. Det ska vidare finnas en hänvisning till de interna reglerna om riskhantering.

Likviditetshantering

26 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av AIF-förvaltarens system för likviditetshantering. Det ska även finnas en hänvisning till de interna reglerna om likviditetshantering.

Första stycket gäller inte för en AIF-förvaltares förvaltning av sådana slutna fonder som avses i 8 kap. 3 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Rutiner och metoder för värdering

27 §Verksamhetsplanen ska innehålla en övergripande beskrivning av de rutiner och metoder som AIF-förvaltaren ska ha när det gäller värdering av fondens tillgångar. Det ska även framgå om värderingsfunktionen är internt eller externt organiserad och det ska finnas en hänvisning till de interna reglerna om värdering.

Internrevision

28 §Verksamhetsplanen för en AIF-förvaltare som har en funktion för internrevision ska innehålla en redogörelse för hur denna funktion är utformad och hur dess arbete bedrivs.

Revisor

29 §I verksamhetsplanen ska det anges vem som har utsetts till revisor.

Egna affärer

30 §I verksamhetsplanen ska det finnas en övergripande redogörelse för de rutiner som AIF-förvaltaren tillämpar för relevanta personers egna affärer enligt artikel 63 i kommissionens delegerade förordning. Det ska även finnas en hänvisning till förvaltarens interna regler om egna affärer.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

31 §I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som AIF-förvaltaren ska ha enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det ska även finnas en uppgift om vem som är centralt funktionsansvarig i dessa frågor.

FFFS (2017:7)

Diskretionär förvaltning av investeringsportföljer

32 §En AIF-förvaltare som utför eller som avser att ansöka om tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt 3 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska i verksamhetsplanen lämna en särskild redogörelse för detta. Redogörelsen ska innehålla uppgifter om

 1. de olika kategorier av tillgångar som förvaltningen omfattar,

 2. hur förvaltaren delar in sina kunder i kategorierna icke-professionella respektive professionella kunder och hur denna indelning påverkar behandlingen av kunder i de olika kategorierna,

 3. hur förvaltaren underrättar kunderna enligt artikel 45.1 och 45.2 i den delegerade förordningen till Mifid 2,

 4. om förvaltaren behandlar vissa professionella kunder som jämbördiga motparter, och

 5. en hänvisning till de interna regler som förvaltaren tillämpar för att fördela order enligt artikel 68.1 c i den delegerade förordningen till Mifid 2.

FFFS (2017:7)

Förvaring och administration av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar

33 §En AIF-förvaltare som i verksamheten förvarar och administrerar andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar, ska i verksamhetsplanen redogöra för de tekniska system som används samt för vilka rutiner som tillämpas för att registrera ägarnas innehav.

Ta emot medel med redovisningsskyldighet

34 §En AIF-förvaltare som i verksamheten tar emot medel med redovisningsskyldighet, ska i verksamhetsplanen översiktligt beskriva hur den säkerställer att dess medel avskiljs från förvaltarens egna tillgångar.

Mottagande och vidarebefordran av order

35 §En AIF-förvaltare som i verksamheten tar emot och vidarebefordrar order i fråga om finansiella instrument ska i verksamhetsplanen översiktligt redogöra för denna verksamhet.

Lämna investeringsråd

36 §En AIF-förvaltare som i verksamheten lämnar investeringsråd ska i verksamhetsplanen översiktligt redogöra för denna verksamhet.

Interna regler

37 §En AIF-förvaltare ska till verksamhetsplanen bifoga de interna regler som ska finnas för verksamheten enligt 31 §, 12 kap. 11 och 12 §§ samt artiklarna 27–29, 31, 37, 40, 61, 63 och 67 i kommissionens delegerade förordning.

Väsentliga ändringar

Ägarkretsen

38 §En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som gäller ändringar i ägarkretsen, ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 för en fysisk person och bilaga 2 för en juridisk person. När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 2 användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 3 för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, ställföreträdare för den verkställande direktören eller en annan motsvarande ledande befattningshavare i AIF-förvaltaren i den förvärvande juridiska personen.

Vid tillämpningen av första stycket gäller även 6–8 §§.

Om anmälan gäller ändringar i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare, ska anmälan innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 3. Vilka ändringar som föranleder en anmälan framgår av 9 §.

Ledningen

39 §En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska, om ändringen avser en styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, ställföreträdare för den verkställande direktören eller en annan motsvarande ledande befattningshavare i förvaltaren, innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 4.

En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt första stycket ska även innehålla uppgifter om, i förekommande fall, antalet styrelseledamöter eller andra motsvarande ledande befattningshavare har minskat.

Övriga ändringar

40 §En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk för fonden

 1. om ändringen innebär att ytterligare en alternativ investeringsfond ska förvaltas, eller

 2. om fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ska ändras i väsentligt avseende.

Som framgår av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs Finansinspektionens tillstånd om ändringen innebär att ytterligare en specialfond ska förvaltas, eller om fondbestämmelserna för en specialfond ska ändras.

Om AIF-förvaltaren gör någon annan väsentlig ändring än en sådan som avses i första stycket, 38 eller 39 §, ska anmälan innehålla en verksamhetsplan som uppdaterats i fråga om ändringen.

4 kap. Svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige

Tillämpningsområde

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltares marknadsföring av andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i Sverige enligt 4 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare

Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade inom EES

2 §En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 4 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

 1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

 2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

 3. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

 4. uppgifter om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond till en alternativ investeringsfond,

 5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 6. ett faktablad,

 7. senaste årsberättelsen,

 8. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § första stycket 4 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

 9. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

En AIF-förvaltare ska, i stället för den information som anges i första stycket 3, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

 • marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap. 2 § tredje stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

 • kraven i 4 kap. 3 § andra stycket samma lag är uppfyllda.

FFFS (2022:19)

Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade i ett land utanför EES

3 §En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 4 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla vad som anges i 2 § första stycket.

Om kraven på förvaringsinstitut i 9 kap. lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder inte är uppfyllda och AIF-förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§ samma lag, ska ansökan, i stället för vad som anges i 2 § första stycket 3, innehålla följande:

 1. uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet som avser den som ansvarar för att utföra uppgifterna, och

 2. en redogörelse som visar att den som avses i 1 har den kunskap och de resurser som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Alternativa investeringsfonder upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES

4 §En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 4 kap. 4 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver vad som anges i 2 § första stycket 1–7, även innehålla uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

En AIF-förvaltare ska, i stället för den information som anges i 2 § första stycket 3, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

 • marknadsföringen avser en sådan fond som anges i 4 kap. 4 § andra stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

 • kraven i 4 kap. 3 § andra stycket samma lag är uppfyllda.

Alternativa investeringsfonder som får marknadsföras till vissa icke-professionella investerare

5 §En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 4 kap. 5 § samma lag, ska innehålla följande:

 1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond som ska marknadsföras och var denna är etablerad,

 2. den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

 3. uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,

 4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ investeringsfond,

 5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §,

 6. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än sådana som anges i 4 kap. 5 § andra stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 7. uppgifter om investerarnas rätt till inlösen,

 8. den alternativa investeringsfondens investeringspolicy, och

 9. senaste årsberättelsen.

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, i stället för den information som anges i första stycket 3, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

 • marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap. 5 § tredje stycket samma lag, och

 • kraven i 4 kap. 3 § andra stycket samma lag är uppfyllda.

Första stycket 3, 5 och 9 gäller inte för en AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Sonderande marknadsföring av EES-baserade alternativa investeringsfonder till professionella investerare

5 a §En AIF-förvaltares underrättelse om sonderande marknadsföring av alternativa investeringsfonder, enligt 4 kap. 5 c § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska lämnas i pappersformat eller elektroniskt format.

FFFS (2022:11)

5 b §En AIF-förvaltare ska dokumentera sin sonderande marknadsföring, enligt 4 kap. 5 b § första stycket 3 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vid varje tillfälle som förvaltaren bedriver sådan marknadsföring och på ett sådant sätt att marknadsföringsmaterialet kan tillhandahållas i sin helhet.

Dokumentationen som avses i första stycket ska även innehålla uppgifter om

 1. namn eller annan beteckning på dem som den sonderande marknadsföringen har riktats mot,

 2. datum för varje tillfälle som den sonderande marknadsföringen har utförts, och

 3. hur förvaltaren har säkerställt att det inte har bedrivits någon anmälnings- eller tillståndspliktig marknadsföring.

FFFS (2022:11)

Marknadsföring av EES-baserade alternativa investeringsfonder till professionella investerare

6 §I 4 kap. 9 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om marknadsföring till professionella investerare av andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond enligt 4 kap. 6 § första stycket samma lag.

Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder samt vissa matarfonder till professionella investerare

7 §En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare enligt 4 kap. 8 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

 1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

 2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

 3. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

 4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,

 5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, samt

 6. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till icke-professionella investerare.

Om kraven på förvaringsinstitut enligt 9 kap. lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder inte är uppfyllda och AIF-förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§ samma lag, ska ansökan, i stället för vad som anges i första stycket 3, innehålla

 1. uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet avseende den som ansvarar för att utföra uppgifterna, och

 2. en redogörelse som visar att den som avses i 1 har den kunskap och de resurser som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Väsentliga ändringar

8 §En anmälan om väsentliga ändringar enligt 4 kap. 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla en verksamhetsplan som uppdaterats i fråga om ändringen. Om ändringen innebär att fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ändras, ska AIF-förvaltaren även bifoga dessa uppdaterade handlingar till anmälan.

Som framgår av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs Finansinspektionens tillstånd om ändringarna innebär att fondbestämmelserna för en specialfond ska ändras.

5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige

Tillämpningsområde

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller för utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige enligt 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

EES-baserade AIF-förvaltare

Förvaltning av en specialfond

2 §En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att förvalta en specialfond enligt 5 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla följande:

 1. ett styrelseprotokoll eller motsvarande handlingar eller skriftliga uppgifter som anger när ledningen har fastställt fondbestämmelserna,

 2. bolagsordning, bolagsavtal eller jämförbara stadgar som visar att förvaltaren har sådan rättslig struktur som avses i 5 kap. 2 § andra stycket 3 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 3. fondens fondbestämmelser,

 4. uppgifter om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta specialfonden eller utföra visst arbete eller vissa funktioner,

 5. en informationsbroschyr enligt 12 kap. 7 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 6. faktablad som avses i 12 kap. 8 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

 7. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra de uppgifter som anges i 5 kap. 2 § andra stycket 4 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

FFFS (2022:19)

Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder och vissa matarfonder till professionella investerare i Sverige

3 §En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare enligt 5 kap. 5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla

 1. ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010,

 2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

 3. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

 4. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

 5. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,

 6. den information som anges i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder, samt

 7. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till icke-professionella investerare.

Om kraven på förvaringsinstitut enligt 9 kap. lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder inte är uppfyllda och AIF-förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§ samma lag, ska ansökan, i stället för vad som anges i första stycket 4, innehålla

 1. uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet som avser den som ansvarar för att utföra uppgifterna, och

 2. en redogörelse som visar att den som avses i 1 har den kunskap och de resurser som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än specialfonder till icke-professionella investerare i Sverige

4 §En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 5 kap. 6 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla

 1. ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

 3. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

 4. uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

 5. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,

 6. den information som anges i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 7. ett faktablad,

 8. senaste årsberättelsen,

 9. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § första stycket 4 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen, och

 10. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

En AIF-förvaltare ska, i stället för den information som anges i första stycket 4, lämna den information som anges i 3 § andra stycket, om

 • marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 5 kap. 6 § tredje stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

 • kraven i 5 kap. 5 § tredje stycket samma lag är uppfyllda.

FFFS (2022:19)

5 §En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 5 kap. 6 § första stycket 2 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver vad som anges i 4 § första stycket 1–8 samt andra stycket, även innehålla uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

6 §En utländsk EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare och sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 5 kap. 7 § samma lag, ska innehålla följande:

 1. ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd eller är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

 3. den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

 4. uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,

 5. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ investeringsfond,

 6. den information som anges i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 7. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än sådana som anges i 4 kap. 5 § andra stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 8. uppgift om investerarnas rätt till inlösen,

 9. den alternativa investeringsfondens investeringspolicy, och

 10. senaste årsberättelsen.

Första stycket 4, 6 och 10 gäller inte för en sådan AIF-förvaltare som är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Funktioner i Sverige

6 a §Bestämmelser om att en utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra vissa uppgifter, och informera investerare om de uppgifter som funktionerna utför, finns i 5 kap. 2 § andra stycket 4 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Att motsvarande krav gäller för en utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige följer av 5 kap. 6 § första stycket 1 samma lag.

Informationen om de uppgifter som funktioner som avses i första stycket utför ska tillhandahållas på ett varaktigt medium. Funktionerna ska tillhandahållas på svenska.

FFFS (2022:11)

Offentliggörande av avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige

6 b §Offentliggörande enligt 5 kap. 7 a § första stycket 2 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ske genom att AIF-förvaltaren på sin webbplats tillhandahåller information om avsikten att upphöra med marknadsföringen i Sverige.

FFFS (2022:11)

Informationsskyldighet efter att marknadsföring har upphört

6 c §En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som har upphört att i Sverige marknadsföra en alternativ investeringsfond, får använda alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation för att förse kvarvarande andels- eller aktieägare i fonden här i landet med information enligt 5 kap. 7 c § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

FFFS (2022:11)

Filial

7 §Om verksamheten i Sverige ska drivas från en filial enligt 5 kap. 8 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska en ansökan om tillstånd enligt 5 kap. 2 eller 57 §§ samma lag även innehålla uppgifter om filialens organisation, adress och ansvariga ledning.

Väsentliga ändringar

8 §En utländsk AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 5 kap. 9 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla en verksamhetsplan som uppdaterats avseende ändringen. Om fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ska ändras ska anmälan även innehålla dessa.

Som framgår av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs Finansinspektionens tillstånd om ändringarna innebär att ytterligare en specialfond ska förvaltas, eller om fondbestämmelserna för en specialfond ska ändras.

Icke EES-baserade AIF-förvaltare

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder i Sverige till professionella investerare

9 §En icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare enligt 5 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla följande:

 1. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kraven i 10 kap. 1 och 410 §§, 11 kap. samt 13 kap. 25 §§ lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

 3. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,

 4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,

 5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 6. senaste årsberättelsen, samt

 7. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till icke-professionella investerare.

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder i Sverige till icke-professionella investerare

10 §En icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 5 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla det som anges i 9 § 1–6 samt

 1. en kopia av AIF-förvaltarens tillstånd att driva verksamhet,

 2. ett intyg från tillsynsmyndigheten om att förvaltaren står under tillsyn i hemlandet och om vad denna tillsyn innebär,

 3. uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,

 4. ett faktablad,

 5. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren ska tillhandahålla funktioner här i landet för att utföra de uppgifter som anges i 4 kap. 2 § första stycket 4 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen, och

 6. en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

FFFS (2022:19)

10 a §Av 5 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder följer att en icke EES-baserad AIF-förvaltare som marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige ska uppfylla kraven i 4 kap. 2 § andra stycket samma lag.

Informationen om de uppgifter som funktioner som avses i första stycket utför ska tillhandahållas på ett varaktigt medium. Funktionerna ska tillhandahållas på svenska.

FFFS (2022:11)

11 §En utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 5 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver vad som anges i 9 § 1–6 och 10 § 4, även innehålla uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

FFFS (2022:11)

12 §En utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare och sådana icke-professionella investerare i Sverige som avses i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 5 kap. 12 § samma lag, ska, utöver vad som anges i 9 § 1–6, innehålla följande:

 1. information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än sådana som anges i 4 kap. 5 § andra stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 2. uppgift om investerarnas rätt till inlösen, och

 3. den alternativa investeringsfondens investeringspolicy.

Filial

13 §Om verksamheten i Sverige ska drivas från en filial enligt 5 kap. 13 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska ansökan även innehålla uppgifter om filialens organisation, adress och ansvariga ledning.

Anmälan om väsentliga ändringar

14 §För en utländsk icke EES-baserad AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 5 kap. 13 § tredje stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska 8 § första stycket gälla.

6 kap. Svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands

Tillämpningsområde

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 eller 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som avser att driva verksamhet utomlands enligt 6 kap. samma lag.

FFFS (2015:4)

Förvaltning av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES

2 §I 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om förvaltning av en alternativ investeringsfond eller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES.

FFFS (2015:4)

Sonderande marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES till professionella investerare

2 a §En AIF-förvaltares underrättelse om sonderande marknadsföring av en alternativ investeringsfond enligt 6 kap. 2 c § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska lämnas i pappersformat eller elektroniskt format.

FFFS (2022:11)

2 b §En AIF-förvaltare ska dokumentera sin sonderande marknadsföring, enligt 6 kap. 2 b § första stycket 3 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vid varje tillfälle som förvaltaren bedriver sådan marknadsföring och på ett sådant sätt att marknadsföringsmaterialet kan tillhandahållas i sin helhet.

Dokumentationen som avses i första stycket ska även innehålla uppgifter om

 1. namn eller annan beteckning på dem som den sonderande marknadsföringen har riktats mot,

 2. datum för varje tillfälle som den sonderande marknadsföringen har utförts, och

 3. hur förvaltaren har säkerställt att det inte har bedrivits någon anmälnings- eller tillståndspliktig marknadsföring.

FFFS (2022:11)

Marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES

3 §I 6 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om marknadsföring av andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare i ett annat land inom EES.

Språk

4 §En sådan underrättelse som avses i 2 eller 3 § ska upprättas på engelska.

Väsentliga ändringar

5 §En anmälan om väsentliga ändringar enligt 6 kap. 6 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla en verksamhetsplan som uppdaterats avseende ändringen. Om fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ska ändras ska anmälan även innehålla dessa.

Som framgår av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs Finansinspektionens tillstånd om ändringarna innebär att fondbestämmelserna för en specialfond ska ändras.

Verksamhet i ett land utanför EES

6 §En AIF-förvaltares ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land utanför EES enligt 6 kap. 7 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla följande:

 1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investeringsfond som ska förvaltas och var den är etablerad, och

 2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

7 §För en AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 6 kap. 7 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska 5 § första stycket gälla.

7 kap. Kapitalbas

1 §En AIF-förvaltare får i den kapitalbas som avses i 7 kap. 24 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, räkna in de poster som ingår i kapitalbasen enligt artiklarna 25–91 i tillsynsförordningen samt 3 kap. 1–3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

FFFS (2021:20)

8 kap. Uppdragsavtal

1 §En AIF-förvaltares underrättelse om delegering enligt 8 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 § andra stycket samma lag, ska innehålla uppgift om vem förvaltaren avser att ge eller har gett uppdraget till samt redogöra för uppdragets omfattning.

AIF-förvaltaren ska dessutom redogöra för

 1. de objektiva grunder som motiverar delegeringen,

 2. hur uppdragstagaren uppfyller kraven på resurser, sakkunskap, erfarenhet och gott anseende i artikel 77 i kommissionens delegerade förordning,

 3. uppdragstagarens andra verksamheter av betydelse,

 4. sådana förhållanden som kan komma att medföra konflikt mellan uppdragstagarens intressen och uppdragsgivarens eller investerarnas intressen, och

 5. hur AIF-förvaltaren säkerställer att kraven i artiklarna 75 och 79 i kommissionens delegerade förordning uppfylls.

En kopia av det avtal som reglerar uppdraget ska bifogas till underrättelsen eller ansökan.

2 §I artikel 81 i kommissionens delegerade förordning finns bestämmelser om vad en underrättelse om vidaredelegering enligt 8 kap. 18 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska innehålla.

9 kap. Ersättningssystem

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem för särskilt reglerad personal kan medföra.

Annan lagstiftning

2 §Dessa föreskrifter påverkar inte en AIF-förvaltares skyldigheter enligt tillämplig avtals- och arbetsrätt. Föreskrifterna har inte heller någon inverkan på de rättigheter som arbetsmarknadens parter har vid kollektivavtalsförhandlingar.

Ersättningspolicy

3 §En AIF-förvaltare ska ha en dokumenterad ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättningspolicyn ska motverka ett risktagande som är oförenligt med de förvaltade alternativa investeringsfondernas riskprofil, fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

Ersättningspolicyn ska vara uppdaterad och ses över regelbundet.

4 §Ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till AIF-förvaltarens storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska överensstämma med affärsstrategi, mål, värderingar och intressen för förvaltaren och de förvaltade alternativa investeringsfonderna eller investerarna i de alternativa investeringsfonderna, samt innehålla en förteckning över åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter.

5 §En AIF-förvaltare ska analysera vilka risker som är förenade med förvaltarens ersättningspolicy och ersättningssystem. AIF-förvaltaren ska på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos förvaltaren. Förvaltaren ska dokumentera och särskilt motivera om anställda i någon av de personalkategorier som anges i 1 kap. 9 § andra stycket 10 inte väsentligen anses kunna påverka AIF-förvaltarens eller de förvaltade alternativa investeringsfondernas riskprofil och därför inte ska anses tillhöra AIF-förvaltarens särskilt reglerade personal.

FFFS (2021:20)

Pensionspolicy

6 §En AIF-förvaltare som tillämpar rörlig ersättning som innehåller diskretionära pensionsförmåner ska ha en pensionspolicy. Pensionspolicyn ska överensstämma med förvaltarens och de förvaltade alternativa investeringsfondernas affärsstrategier, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

AIF-förvaltaren ska överlåta eller betala ut diskretionära pensionsförmåner i form av aktier eller andelar i den berörda alternativa investeringsfonden eller andra sådana instrument som avses i 25 §.

7 §En AIF-förvaltare ska se till att diskretionära pensionsförmåner som överlåts på en anställd när han eller hon går i pension, omfattas av en tidsperiod på minst fem år inom vilken den anställde inte får förfoga över instrumenten.

Om AIF-förvaltaren överlåter diskretionära pensionsförmåner till en anställd innan han eller hon går i pension, på grund av att anställningen upphör, ska de diskretionära pensionsförmånerna skjutas upp i fem år.

Rörlig ersättning

Begränsning av garanterad rörlig ersättning

8 §En AIF-förvaltare får inte lämna garanterad rörlig ersättning annat än i samband med nyanställning. Förvaltaren ska begränsa en sådan ersättning till det första anställningsåret.

Risksäkringsstrategier

9 §En AIF-förvaltare ska säkerställa att dess anställda förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller.

Ersättning i samband med att en anställning upphör

10 §En AIF-förvaltare ska säkerställa att ersättning som utgår till en anställd i samband med att anställningen upphör står i relation till den anställdes prestationer under anställningstiden och beräknas så att den inte belönar osunt risktagande.

Styrning

11 §En AIF-förvaltares ledning ska besluta om en ersättningspolicy. Beslutet ska grundas på den analys som avses i 5 §. Ledningen ska se till att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp.

12 §En AIF-förvaltares ledning ska besluta om

 1. ersättning till den verkställande ledningen,

 2. ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av AIF-förvaltarens kontrollfunktioner, och

 3. åtgärder för att följa upp tillämpningen av AIF-förvaltarens ersättningspolicy.

Ledningens beslut ska i tillämpliga fall följa vad bolagsstämma eller motsvarande högsta beslutande organ i AIF-förvaltaren beslutat i fråga om ersättning i AIF-förvaltaren.

13 §Beslut om ersättning till AIF-förvaltarens ledning ska fattas av bolagsstämman eller motsvarande högsta beslutande organ i förvaltaren.

Ersättningskommitté

14 §En betydande AIF-förvaltare ska ha en ersättningskommitté som ska utföra en oberoende bedömning av förvaltarens ersättningspolicy och ersättningssystem.

Vid bedömningen av om en AIF-förvaltare är betydande ska beaktas hur stor förvaltaren är, hur stora alternativa investeringsfonder som den förvaltar, vilken intern organisation som förvaltaren har samt art, omfattning och komplexitet i förvaltarens verksamhet.

Ordföranden och övriga medlemmar i ersättningskommittén ska ingå i AIF-förvaltarens ledning, men får inte ingå i dess verkställande ledning. Medlemmarna i ersättningskommittén ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor om riskhantering och kontrollfunktioner.

15 §Ersättningskommittén ska bereda sådana ledningsbeslut om ersättning och åtgärder som avses i 12 §.

Kontroll

16 §En AIF-förvaltare ska minst årligen låta en kontrollfunktion granska om förvaltarens ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn. Kontrollfunktionen ska rapportera resultatet av granskningen till ledningen.

17 §En AIF-förvaltare ska se till att lämpliga kontrollfunktioner deltar i den bedömningsprocess som ska göras enligt 14 §.

Ersättning till anställda i kontrollfunktioner

18 §Om anställda i kontrollfunktioner får rörlig ersättning, ska AIF-förvaltaren se till att den bestäms utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen, oberoende av resultatet i de affärsområden de kontrollerar.

Balans mellan fast och rörlig ersättning

19 §En AIF-förvaltare vars ersättning innehåller rörliga delar, ska se till att det finns en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar av ersättningen. De fasta delarna ska stå för en så stor del av den anställdes totala ersättning att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll.

AIF-förvaltaren ska i sin ersättningspolicy ange hur stora de rörliga delarna högst kan bli i förhållande till de fasta delarna för särskilt reglerad personal som kan få rörlig ersättning. Undantag från dessa förhållanden ska i varje enskilt fall godkännas av ledningen.

Resultatbedömning och riskjustering

20 §En AIF-förvaltares bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning, ska baseras på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas.

Om en AIF-förvaltare använder sig av subjektiva bedömningar för justering av resultat utifrån risk, ska de överväganden som ligger till grund för justeringen vara väl avvägda och dokumenterade.

21 §En AIF-förvaltares resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv anpassat till livscykeln för de alternativa investeringsfonder som förvaltas. Det ska därigenom säkerställas dels att bedömningen baseras på långsiktigt hållbara resultat, dels att de förvaltade alternativa investeringsfondernas inlösenpolicy och investeringsrisker beaktas när den rörliga ersättningen betalas ut.

22 §En AIF-förvaltare ska basera den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal på den anställdes resultat, på den berörda affärsenhetens eller den alternativa investeringsfondens resultat och på förvaltarens totala resultat. Vid bedömningen av den anställdes resultat ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.

De finansiella och icke-finansiella kriterier som AIF-förvaltaren lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras.

Information till särskilt reglerad personal

23 §En AIF-förvaltare ska informera särskilt reglerad personal dels om vilka kriterier som styr deras ersättning, dels om hur deras resultat bedöms. Bedömningsprocessen och ersättningspolicyn ska vara tillgänglig för alla anställda som utgör särskilt reglerad personal.

Uppskjutande

24 §En AIF-förvaltare ska se till att minst 40 procent av den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal, vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst 100.000 kronor, skjuts upp minst tre till fem år, innan den betalas ut eller äganderätten går över på den anställde. När förvaltaren beslutar om hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp, och hur länge, ska den ta hänsyn till dels livscykeln, inlösenpolicyn och investeringsriskerna i den alternativa investeringsfond som ersättningen är hänförlig till, dels den anställdes ansvar och arbetsuppgifter, dels storleken på den rörliga ersättningen.

AIF-förvaltaren ska skjuta upp minst 60 procent av den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal vars rörliga ersättning uppgår till ett särskilt högt belopp.

En AIF-förvaltare får betala ut uppskjuten ersättning en gång om året jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades.

Andelar eller aktier i fonden och andra instrument

25 §En AIF-förvaltare ska, om det är möjligt med hänsyn till den rättsliga strukturen på den berörda alternativa investeringsfonden och till dess fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk, se till att minst 50 procent av den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal består av

 1. andelar eller aktier i den berörda alternativa investeringsfonden, eller

 2. instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar eller aktier i den berörda alternativa investeringsfonden.

Första stycket ska endast tillämpas på en AIF-förvaltare vars förvaltning av alternativa investeringsfonder står för minst 50 procent av den totala portfölj som förvaltas av förvaltaren.

Första stycket ska tillämpas både på rörlig ersättning som skjuts upp och rörlig ersättning som inte skjuts upp.

26 §En AIF-förvaltare ska i ersättningspolicyn uppställa krav på att den anställde inte inom viss tid förfogar över rörlig ersättning som lämnas i form av andelar eller aktier i den berörda fonden och andra instrument som avses i 25 §.

Förvaltaren ska se till att de andelar eller aktier och andra instrument som avses i 25 § omfattas av restriktioner som innebär att den anställde inte får förfoga över instrumenten under minst ett år efter det att äganderätten till instrumenten har gått över till den anställde eller längre om det är motiverat av förvaltarens, den berörda alternativa investeringsfondens och investerarnas långsiktiga intressen. Detta gäller oavsett om den rörliga ersättningen har skjutits upp eller inte.

Bortfall av ersättning

Justering av uppskjuten ersättning

27 §En AIF-förvaltare ska säkerställa att rörlig ersättning som skjutits upp endast betalas ut eller övergår till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till AIF-förvaltarens finansiella situation och motiverat med hänsyn till den berörda alternativa investeringsfondens, affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna falla bort helt av samma skäl.

10 kap. Särskilt om tillämpning av andra regelverk vid viss verksamhet

Portföljförvaltning som avser finansiella instrument

1 §En AIF-förvaltare som utför diskretionär portföljförvaltning som avser finansiella instrument ska i denna förvaltning och när den utför tjänster enligt 3 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpa 4 kap., 5 kap. 17–25 §§, 6 och 7 kap. samt 8 kap. 1 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

När det gäller försäljning och rådgivning till en kund som avser strukturerade insättningar, ska förvaltaren även tillämpa 1 kap. 5 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse.

FFFS (2018:14)

Mottagande av medel med redovisningsskyldighet

2 §En AIF-förvaltare som i sin verksamhet tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska tillämpa 6 kap. 2–5, 10–13 och 21–23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

FFFS (2020:26)

Rådgivning om andelar i fonder inom fondverksamheten

3 §En AIF-förvaltare som i sin verksamhet lämnar råd till kunder om andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i andra fall än det som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 4 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, när den utför sådana tjänster, uppfylla de krav som anges i artiklarna 27, 33, 37, 52, 54 och 55 i den delegerade förordningen till Mifid 2.

När AIF-förvaltaren utför tjänster enligt första stycket ska den även tillämpa 4 kap. samt 7 kap. 1–5 och 8–21 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

FFFS (2022:4)

Särskilda bestämmelser för AIF-förvaltare som är PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer

4 §För AIF-förvaltare som är PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt), finns ytterligare bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2022:20) om en paneuropeisk privat pensionsprodukt.

FFFS (2022:22)

11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om innehållet i den underrättelse som en AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektionen vid en förvaltad alternativ investeringsfonds förvärv eller avyttring av aktier i ett onoterat företag, eller när en sådan fond uppnått kontroll över ett onoterat företag eller en emittent enligt 11 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

2 §En AIF-förvaltares underrättelse om en förvaltad alternativ investeringsfonds förvärv eller avyttring av aktier i ett onoterat företag enligt 11 kap. 4 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla uppgift om

 1. AIF-förvaltarens namn, organisationsnummer och adress,

 2. den alternativa investeringsfondens namn och organisations- eller identitetsnummer,

 3. det onoterade företagets namn,

 4. andel av samtliga aktier och av rösträtt efter transaktionen,

 5. antal och slag av aktier efter transaktionen,

 6. i tillämpliga fall, kedjan av kontrollerade företag genom vilka rösträtterna innehas,

 7. datum då tröskelvärdet nåddes, överskreds eller underskreds, samt

 8. i tillämpliga fall, andra fysiska eller juridiska personer som innehar aktierna i eget namn men som agerar för den alternativa investeringsfonden eller för ett företag som kontrolleras av fonden.

3 §En AIF-förvaltares underrättelse om att en förvaltad alternativ investeringsfond uppnått kontroll över ett onoterat företag eller en emittent enligt 11 kap. 5 och 7 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver vad som anges i de paragraferna, innehålla uppgift om

 1. AIF-förvaltarens namn, organisationsnummer och adress,

 2. den alternativa investeringsfondens namn och organisations- eller identitetsnummer,

 3. det onoterade företagets eller emittentens namn,

 4. andel av samtliga aktier, samt

 5. antal och slag av aktier efter transaktionen.

12 kap. Specialfonder

Fondbestämmelsernas innehåll

1 §För en specialfond ska bestämmelserna om fondbestämmelsernas innehåll i 23 kap. i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder gälla. Vad som där anges om värdepappersfond ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

2 §För en specialfond med sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska fondbestämmelserna även innehålla

 1. information om att fonden har en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 2. en hänvisning till informationsbroschyren för sådana uppgifter som anges i 29 kap. 15 § 3–5, 9 och 10 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, samt

 3. en hänvisning till faktabladet för sådana uppgifter som anges i 29 kap. 15 § 3–5 Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder.

Beskrivningen av placeringsinriktningen för en specialfond som avses i första stycket ska innehålla namnet på den värdepappersfond eller specialfond som fondens medel ska placeras i.

3 §Fondbestämmelserna för en specialfond ska ange i vilka avseenden specialfonden avviker från vad som gäller för värdepappersfonder samt vilka begränsningar som gäller för specialfonden. Det ska även framgå om specialfondens placeringsinriktning innebär att sådana derivatinstrument som avses i 12 kap. 13 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder kan användas.

Fondbestämmelserna ska även innehålla uppgifter om vilken risknivå som eftersträvas och vilket riskmått som används. Riskmåttet ska vara relevant för de förvaltningsmetoder som AIF-förvaltaren använder sig av.

4 §Om en specialfonds tillgångar inte beräknas och publiceras minst en gång varje månad ska ett indikativt fondandelsvärde beräknas och publiceras. I fondbestämmelserna ska det anges när det indikativa fondandelsvärdet kommer att publiceras. Det indikativa fondandelsvärdet ska beräknas och publiceras mellan tidpunkterna för beräkning och publicering av officiellt fondandelsvärde, dock senast en vecka före den sista dag för anmälan av försäljning eller inlösen som fonden enligt sina fondbestämmelser tillämpar.

Tillåtna tillgångar

5 §För specialfonder ska bestämmelserna om tillåtna tillgångar i 24 kap. 1–8 §§, 9 § första stycket och 10–13 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder gälla. Vad som där anges om värdepappersfond ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

FFFS (2021:20)

Handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument

6 §För specialfonder ska bestämmelserna om handel med derivatinstrument samt användning av andra tekniker och instrument i 25 kap. 1–22 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder gälla om inte Finansinspektionen har beslutat om undantag och detta anges i fondbestämmelserna.

7 §En specialfond, som enligt 12 kap. 13 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder får ha derivatinstrument med andra underliggande tillgångar än de som avses i 5 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska när det gäller dessa derivatinstrument tillämpa 25 kap. 1–22 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder på motsvarande sätt, om inte Finansinspektionen har beslutat om undantag och detta anges i fondbestämmelserna.

Justerat fondandelsvärde

7 a §Vad som anges i 7 kap. 8 a § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder i fråga om justerat fondandelsvärde, ska också gälla för en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder. Vad som där anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare och vad som anges om värdepappersfond ska avse specialfond.

FFFS (2023:11)

Information till investerare vid fusion

8 §Om en fusion genomförs enligt 12 kap. 16 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska bestämmelserna om information till fondandelsägare vid fusion i 27 kap. 1–12 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder gälla.

Metod för tillhandahållande av viss information

9 §Bestämmelserna om metod för tillhandahållande av viss information i 28 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder ska gälla för en AIF-förvaltare vid

 1. fusion enligt 12 kap. 16 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

 2. en sådan underrättelse om ändringar i fondbestämmelser som avses i 12 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Vad som anges i 28 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Särskilda bestämmelser för specialfonder med viss placeringsinriktning

10 §Vad som anges i 26 kap. 1–5 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder om en matarfond och en mottagarfond samt ett förvaringsinstitut för en mottagarfond, ska i tillämpliga delar också gälla för en specialfond med sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och den värdepappersfond eller specialfond som specialfondens medel placeras i samt förvaringsinstitutet för den mottagande fonden.

Hantering av etiska frågor

11 §Vad som anges i 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder i fråga om hantering av etiska frågor, ska också gälla för en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder. Vad som där anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Klagomålshantering

12 §Vad som anges i 12 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder i fråga om klagomålshantering, ska också gälla för en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder. Vad som där anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Årsberättelse och halvårsredogörelse

13 §Som framgår av 12 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska en AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond upprätta en årsberättelse och en halvårsredogörelse med visst innehåll. I artiklarna 103–107 i kommissionens delegerade förordning finns ytterligare bestämmelser om innehållet i en årsberättelse.

Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska därutöver ha det innehåll som framgår av 31 kap. 3 §, 4 § 3 och 4 samt 6–56 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Vad som där anges om

 • värdepappersfond ska avse specialfond,

 • fondbolag ska avse AIF-förvaltare, samt

 • förvaltningsberättelse ska avse verksamhetsberättelse enligt 10 kap. 5 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

14 §Årsberättelsen för en specialfond med sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla uppgift om de sammanlagda kostnader som debiterats av de AIF-förvaltare eller det fondbolag som förvaltar specialfonden och den fond som specialfondens medel placeras i.

Av specialfondens årsberättelse ska det framgå var årsberättelse och, i tillämpliga fall, halvårsredogörelse för den fond som specialfondens medel placeras i finns att tillgå.

Informationskrav för vissa specialfonder

15 §Om en sådan institutionell investerare som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, har investerat i en specialfond som förvaltas av en AIF-förvaltare och fondens medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska årsberättelsen – utöver vad som anges i 13 och 14 §§ – i fråga om sådana aktier innehålla information om

 1. hur fondens investeringsstrategi bidrar till utvecklingen av fondens tillgångar på medellång till lång sikt,

 2. fondens omsättningskostnader,

 3. anlitande av röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden,

 4. riktlinjer för utlåning av värdepapper och hur dessa tillämpas för att fullfölja engagemanget i tillämpliga fall, särskilt vid bolagsstämmor i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden, och

 5. huruvida några intressekonflikter har uppkommit i samband med placeringen och i så fall vilka samt hur de har hanterats.

Om informationen redan är tillgänglig för allmänheten behöver den inte tas med i redogörelsen.

FFFS (2019:16)

13 kap. Informationsbroschyr

Allmänt

1 §Bestämmelser om innehållet i en informationsbroschyr finns i 10 kap. 1 och 1315 §§ samt 12 kap. 7 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Informationsbroschyren ska därutöver innehålla det som framgår av 2–15 §§.

FFFS (2022:15)

Finansiell hävstång

2 §Om en AIF-förvaltare förvaltar en alternativ investeringsfond som får använda sig av finansiell hävstång, ska informationsbroschyren innehålla uppgifter om

 1. under vilka förutsättningar fonden får använda finansiell hävstång,

 2. tillåtna typer och källor av finansiell hävstång och därmed förenade risker,

 3. eventuella restriktioner som gäller vid användningen av finansiell hävstång,

 4. eventuella arrangemang om att förfoga över säkerheter eller tillgångar, samt

 5. den högsta nivå av finansiell hävstång som en AIF-förvaltare har rätt att använda för fondens räkning.

Delegering

3 §Om en AIF-förvaltare delegerar förvaltningsfunktioner eller om ett förvaringsinstitut delegerar förvaringsfunktioner, ska informationsbroschyren innehålla

 1. en beskrivning av de förvaltnings- eller förvaringsfunktioner som delegerats,

 2. uppgifter om till vem förvaltnings- eller förvaringsfunktionerna har delegerats, samt

 3. en beskrivning av de intressekonflikter som kan uppstå vid delegeringen.

Primärmäklare

4 §Om en AIF-förvaltare förvaltar en alternativ investeringsfond som anlitar en primärmäklare ska informationsbroschyren innehålla

 1. en redogörelse för de intressekonflikter som kan uppstå mellan fonden och primärmäklaren, och hur sådana intressekonflikter hanteras,

 2. information om huruvida fondens tillgångar kan överföras till förvaringsinstitutet och om förvaringsinstitutet i så fall kan förfoga över tillgångarna, samt

 3. information om överföring av ansvar till primärmäklaren.

Förmånsbehandling

5 §Informationsbroschyren ska innehålla en beskrivning av hur AIF-förvaltaren säkerställer att investerarna behandlas rättvist.

Om en investerare ges rätt till förmånsbehandling ska informationsbroschyren innehålla

 1. en beskrivning av förmånsbehandlingen,

 2. uppgift om vilken typ av investerare som ges förmånsbehandling, samt

 3. i tillämpliga fall, uppgift om en sådan investerares juridiska eller ekonomiska koppling till den alternativa investeringsfonden eller AIF-förvaltaren.

Särskilt om informationsbroschyr för specialfonder och matarfondsliknande specialfonder

6 §För en informationsbroschyr för en specialfond gäller även 29 kap. 1 § andra stycket, 2 § första och tredje styckena, 6, 8, 10–14, 16–19 samt 23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Vad som där anges om värdepappersfond gäller specialfond och vad som anges om fondbolag gäller AIF-förvaltare.

FFFS (2016:27)

7 §Om en utländsk AIF-förvaltare förvaltar en specialfond, ska informationsbroschyren innehålla en uppgift om att förvaltaren har ett annat hemland än fonden.

8 §Vad som anges i 29 kap. 15 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder om en matarfond, ska i tillämpliga delar gälla på motsvarande sätt för en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vad som där anges om fondbolag eller förvaltningsbolag ska avse AIF-förvaltare och vad som anges om mottagarfond eller mottagarfondföretag ska avse den värdepappersfond eller specialfond som specialfondens medel placeras i.

9 §Informationsbroschyren för en specialfond ska innehålla uppgifter som är relevanta för investerarna om de skatteregler som gäller för specialfonden.

Informationsbroschyren för en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska innehålla en beskrivning av de skattemässiga konsekvenser som uppstår för fonden när den placerar i den mottagande fonden.

10 §Informationsbroschyren för en specialfond ska innehålla uppgift om skadeståndsansvaret enligt 8 kap. 28 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Särskilt om informationsbroschyr för andra alternativa investeringsfonder än specialfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare

11 §För en informationsbroschyr som gäller en annan alternativ investeringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare, än en sådan fond som avses i 6–10 §§, gäller även 29 kap. 1 § andra stycket, 2 § första och tredje styckena, 6, 8, 10, 14, 19 samt 23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder i tillämpliga delar. Vad som där anges om värdepappersfond gäller alternativ investeringsfond och vad som anges om fondbolag gäller AIF-förvaltare.

FFFS (2016:27)

12 §Vad som anges i 29 kap. 15 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder om en matarfond, ska i tillämpliga delar gälla på motsvarande sätt för en matarfond till en alternativ investeringsfond om matarfonden är en sådan fond som avses i 11 §. Vad som där anges om fondbolag eller förvaltningsbolag ska avse AIF-förvaltare och vad som anges om mottagarfond eller mottagarfondföretag ska avse mottagarfonden.

13 §Om en AIF-förvaltare medger att andelar eller aktier i en sådan alternativ investeringsfond som avses i 11 § utfärdas innan betalning tillförts den alternativa investeringsfonden, ska informationsbroschyren för fonden innehålla en uppgift om detta liksom en beskrivning av de villkor som AIF-förvaltaren tillämpar.

14 §Informationsbroschyren för en sådan alternativ investeringsfond som avses i 11 § ska innehålla uppgifter som är relevanta för investerarna om de skatteregler som gäller för den alternativa investeringsfonden.

Informationsbroschyren för en matarfond till en alternativ investeringsfond, ska, om fonden är en sådan fond som avses i 11 §, innehålla en beskrivning av de skattemässiga konsekvenser som uppstår när fonden placerar i en mottagarfond.

15 §Informationsbroschyren för en sådan alternativ investeringsfond som avses i 11 §, ska innehålla uppgift om skadeståndsansvaret enligt 8 kap. 28 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

14 kap. Faktablad

Allmänt

1 §Bestämmelserna i detta kapitel kompletterar 10 kap. 2 § och 12 kap. 8 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder om när ett faktablad ska upprättas och vad det ska innehålla. De gäller inte faktablad som avses i 10 kap. 2 a § samma lag.

FFFS (2022:19)

Faktabladets innehåll

2 §Ett faktablad ska vara utformat och i tillämpliga delar ha det innehåll som anges i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats. Vad som där anges om fondföretag ska avse alternativa investeringsfonder och vad som anges om förvaltningsbolag ska avse AIF-förvaltare. Vad som anges om feederfondföretag ska avse en matarfond till en alternativ investeringsfond och vad som anges om masterfondföretag ska avse mottagarfond.

Rättslig ställning

3 §Faktabladet ska innehålla en lättbegriplig beskrivning av den alternativa investeringsfondens rättsliga ställning. Beskrivningen ska innehålla en redogörelse för vilka risker som är förknippade med fondens rättsliga ställning.

Särskilt om faktablad för specialfonder

4 §Om fonden är en specialfond ska detta framgå av faktabladet. Det ska vidare framgå om Finansinspektionen enligt 12 kap. 13 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder har tillåtit undantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Särskilt om faktablad för andra alternativa investeringsfonder än specialfonder

5 §Av faktabladet för en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond ska det tydligt framgå att fonden inte är en värdepappersfond och att den inte omfattas av de krav på riskspridning som gäller för värdepappersfonder.

15 kap. Tillhandahållande av information

1 §En AIF-förvaltare som marknadsför alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare, får tillhandahålla ett faktablad eller en informationsbroschyr för en fond via ett varaktigt medium eller på förvaltarens webbplats. En investerare ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas en papperskopia av faktabladet eller informationsbroschyren.

Faktabladet ska alltid finnas tillgängligt på AIF-förvaltarens webbplats.

Om ett faktablad eller en informationsbroschyr för en alternativ investeringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare ska tillhandahållas på ett annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats gäller det som anges i artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010.

Det som anges i första–tredje styckena gäller inte faktablad som avses i 10 kap. 2 a § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

FFFS (2022:19)

2 §Faktabladet och informationsbroschyren för en alternativ investeringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare ska tillhandahållas på svenska.

Det som anges i första stycket gäller inte faktablad som avses i 10 kap. 2 a § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

FFFS (2022:19)

3 §En utländsk AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige enligt 5 kap. 2 eller 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska tillhandahålla investerare faktabladet på svenska. Informationsbroschyren samt fondens årsberättelse och, i tillämpliga fall, halvårsredogörelse, ska tillhandahållas investerare på engelska eller svenska.

Det som anges i första stycket gäller inte faktablad som avses i 10 kap. 2 a § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

FFFS (2022:19)

16 kap. Informations- och rapporteringskrav

Information om verksamheten

1 §En AIF-förvaltare som har fått tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska informera Finansinspektionen skriftligt när verksamheten har påbörjats.

Kvartalsrapportering för förvaltare av specialfonder

2 §En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond ska vid utgången av varje kvartal lämna en kvartalsrapport för förvaltaren till Finansinspektionen. Kvartalsrapporten ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning med specifikationer samt uppgifter för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav.

3 §Kvartalsrapporten ska lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare anges på myndighetens webbplats.

Kvartalsrapporten ska gälla förhållanden den sista dagen i varje kalenderkvartal (rapportdagen) och ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 21 april, 21 juli, 21 oktober respektive 21 januari.

Vid årsbokslut ska kvartalsrapporten för AIF-förvaltaren ha kommit in till Finansinspektionen senast den femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen. Om årsbokslutet inte sammanfaller med någon av rapportdagarna ska uppgifterna lämnas vid det rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

Kvartalsrapportering för specialfonder

4 §En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond ska vid utgången av varje kvartal lämna en kvartalsrapport till Finansinspektionen för respektive specialfond.

Kvartalsrapporten ska innehålla uppgifter om

 1. fonden är en aktiefond, kort räntefond, lång räntefond, blandfond, fond-i-fond eller annan typ av fond,

 2. fondandelsvärdet och antalet utestående fondandelar i fonden,

 3. lämnad utdelning och utdelningsdatum,

 4. avgifter för försäljning och inlösen av fondandelar i fonden,

 5. fondens genomsnittliga likviditet,

 6. fondens tillgångar och skulder,

 7. fondens värde fördelat på kategori av investerare,

 8. transaktioner under kvartalet som avser inbetalt sålda fondandelar och utbetalt inlösta fondandelar fördelade på kategori av investerare,

 9. innehav i fonden av belåningsbara statsskuldförbindelser, certifikat, obligationer och andra räntebärande värdepapper, aktier som är upptagna till eller föremål för handel vid en marknadsplats som anges i 5 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till eller föremål för handel på en sådan marknadsplats, handelsnoterade aktier, övriga aktier, andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och sådana utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller kraven i 5 kap. 15 § första stycket 3 lagen om värdepappersfonder, finansiella derivatinstrument, övriga innehav samt banktillgodohavanden som ingår i fondens placeringsinriktning,

 10. kvartalets bokförda köp och försäljningar (netto) avseende innehav i fonden av belåningsbara statsskuldförbindelser, certifikat, obligationer, aktier som är upptagna till eller föremål för handel vid en marknadsplats som anges i 5 kap. 3 § lagen om värdepappersfonder, instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till eller föremål för handel på en sådan marknadsplats, handelsnoterade aktier, övriga aktier, andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och sådana utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller kraven i 5 kap. 15 § första stycket 3 lagen om värdepappersfonder, finansiella derivatinstrument, övriga innehav samt skulder och korta positioner,

 11. kvartalets bokförda köp och försäljningar av finansiella derivatinstrument (netto) uppdelat på tillgångar och skulder, samt

 12. övriga specifikationer enligt en särskild instruktion som Finansinspektionen meddelar.

5 §För kvartalsrapporten för en specialfond tillämpas 3 § första och andra styckena på motsvarande sätt.

Rapportering av innehav, avgifter och risker för specialfonder

6 §En AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska, för varje specialfond som bolaget förvaltar, göra en sammanställning per den sista bankdagen i varje kvartal över fondens innehav av sådana tillgångar som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, över fondförmögenheten, övriga tillgångar och skulder som ingår i fonden samt fondandelsvärdet.

Sammanställningen ska även innehålla information om

 1. standardavvikelse,

 2. förvaltningsavgift,

 3. prestationsbaserad avgift,

 4. typ av fond,

 5. jämförelseindex,

 6. aktiv risk,

 7. placering av medel på konto hos kreditinstitut,

 8. motpartsexponering för OTC-derivat, och

 9. exponering mot företagsgrupp.

Sammanställningen ska upprättas och lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare anges på myndighetens webbplats.

Sammanställningen ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den fjortonde dagen i efterföljande månad eller – för en specialfond som har Finansinspektionens godkännande enligt 12 kap. 6 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder – senast den tjugonde dagen i efterföljande månad.

FFFS (2020:26)

Kvartalsrapportering för förvaltare av andra alternativa investeringsfonder än specialfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare

7 §För en AIF-förvaltare som till icke-professionella investerare marknadsför en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond gäller 2, 3 och 10 §§. Vad som där anges om specialfond ska avse alternativ investeringsfond.

Övrig rapportering för AIF-förvaltare

8 §En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller en annan alternativ investeringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare ska varje halvår lämna Finansinspektionen den information som anges i artikel 110.1 och 110.2 i kommissionens delegerade förordning om den sammanlagda förvaltade portföljförmögenheten underskrider de tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Informationen ska omfatta samtliga alternativa investeringsfonder som förvaltaren förvaltar.

En sådan AIF-förvaltare som avses i första stycket och som förvaltar en alternativ investeringsfond som i betydande grad använder finansiell hävstång enligt artikel 111 i kommissionens delegerade förordning ska, utöver den information som anges i första stycket, samtidigt lämna den information som anges i artikel 110.5 i kommissionens delegerade förordning.

Informationen enligt första och andra styckena ska lämnas enligt mallen i bilaga 4 till kommissionens delegerade förordning. Informationen ska lämnas senast en månad efter utgången av rapporteringsperioden. Om fonden är en fond-i-fond får förvaltaren förlänga denna period med 15 dagar.

9 §Den information som avses i 8 § ska varje år lämnas av en AIF-förvaltare som

 1. förvaltar andra alternativa investeringsfonder än de som anges i 8 § första stycket,

 2. förvaltar en sammanlagd portföljförmögenhet som underskrider de tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

 3. frivilligt ansöker om tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I artiklarna 110.3 a–d och 110.5 i kommissionens delegerade förordning finns bestämmelser om den information som en AIF-förvaltare som förvaltar alternativa investeringsfonder vars sammanlagda förvaltade portföljförmögenhet överstiger de tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska lämna till Finansinspektionen.

Årlig resultatrapportering för specialfonder

10 §En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond ska årligen lämna en resultatrapport till Statistiska centralbyrån (SCB) för respektive specialfond som var aktiv den 31 december närmast föregående kalenderår.

Resultatrapporten ska gälla förhållandena för närmast föregående kalenderår och innehålla uppgifter om

 1. värdeförändringar i fonden uppdelade på olika typer av instrument,

 2. ränteintäkter,

 3. erhållna och lämnade utdelningar,

 4. valutakursvinster och valutakursförluster,

 5. övriga intäkter,

 6. förvaltningskostnader, räntekostnader, finansiella kostnader, transaktionskostnader, övriga finansiella kostnader och övriga kostnader,

 7. skatt, samt

 8. årets resultat enligt resultaträkningen.

Resultatrapporten ska lämnas på det sätt som närmare anges av SCB och ska ha kommit in till SCB senast den 31 maj.

FFFS (2021:34)

Undantag

11 §Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen besluta om undantag från bestämmelserna i 3–6 och 10 §§.

FFFS (2021:34)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2013:10

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013.

 2. För en AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter förvaltar slutna alternativa investeringsfonder där teckningstiden för investerarna löpte ut före den 22 juli 2011 och som har upprättats för en tidsperiod som löper ut senast tre år efter den 22 juli 2013, gäller bara bestämmelserna i 11 kap.

2018:14

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2018 i fråga om 16 kap. 6 § och i övrigt den 1 augusti 2018.

 2. Bestämmelserna i 16 kap. 6 § tillämpas första gången på sammanställningar per den 28 december 2018.

2019:16

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 juni 2019 och tillämpas första gången för den årsberättelse som ska lämnas 2020.

2019:18

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

2020:26

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:20

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

2021:34

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.

2022:4

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2022.

2022:11

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juni 2022.

2022:15

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2022.

2022:19

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

2022:22

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

2023:11

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2023.

Bilaga 1 Ägarprövning – fysisk person

En fysisk person som har ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som söker tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Med målbolag avses då den AIF-förvaltare som söker tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses den fysiska ägaren till den AIF-förvaltare som söker tillstånd att driva verksamhet.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:20)

Bilaga 2 Ägarprövning – juridisk person

En juridisk person som innehar ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som söker tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Med målbolag avses då den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvaren avses den juridiska ägaren till den AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:20)

Bilaga 3 Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till en AIF-förvaltare

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befattningshavare i den juridiska personen lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 2. En prövning ska ske om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare som ansöker om tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Uppgifter enligt denna bilaga ska även lämnas till Finansinspektionen

 1. vid en anmälan om förändringar i ägarkretsen enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

 2. vid en anmälan om förändringar i ledningen i ägarföretaget enligt 3 kap. 10 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:20)

Bilaga 4 Ansökan/anmälan om ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller annan motsvarande ledande befattningshavare i en AIF-förvaltare ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när AIF-förvaltaren ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid en anmälan om ändringar i ledningen enligt 3 kap. 10 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:20)