1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för sådana företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet eller driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Bestämmelserna i 2 kap. 3, 4 och 7 §§ samt 3 kap. gäller dock inte för utländska företag.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

 • ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter (2 kap.),

 • ägar- och ledningsprövning (3 kap.),

 • övriga uppgifter som ska anmälas (4 kap.),

 • krav på verksamheten (5 kap.), och

 • rapportering av uppgifter (6 kap.).

Definitioner

2 §I föreskrifterna och de allmänna råden har termer och uttryck samma betydelse som i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

2 kap. Ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag som ansöker om tillstånd samt godkännande av bolagsordning eller stadgar ska lämna till Finansinspektionen.

Allmänna råd

Företaget bör använda det ansökningsformulär som finns på Finansinspektionens webbplats.

2 §Ett företag ska i sin ansökan ange företagets namn, organisationsnummer och verksamhetsadress. Ansökan ska undertecknas av en behörig firmatecknare för företaget.

Ägarförhållanden

3 §Ett företag ska i sin ansökan lämna en beskrivning över ägarförhållandena i företaget.

Företaget ska till ansökan även bifoga uppgifter för ägarprövning enligt 3 kap. 2 §.

Om företaget tillhör samma grupp som ett annat företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter, inlåningsföretag, institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, försäkringsföretag eller AIF-förvaltare, ska dessa företag anges med namn och organisationsnummer.

Allmänna råd

Företaget får beskriva ägarförhållandena översiktligt, t.ex. genom en ägar- eller koncernskiss där namn och person- eller organisationsnummer samt ägarandelar anges.

Ledningsförteckning

4 §Ett företag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och eventuella suppleanter som ingår i dess styrelse. Det ska även framgå vem som är styrelsens ordförande. Företaget ska vidare ange vem som är verkställande direktör eller motsvarande om en sådan har utsetts, samt vem som är dennes eventuella ersättare.

För de personer som anges i första stycket ska företaget även bifoga uppgifter för ledningsprövning enligt 3 kap. 3 §.

FFFS (2023:16)

Finansiering av verksamheten

5 §Ett företag ska i sin ansökan redogöra för hur det avser att finansiera verksamheten med konsumentkrediter.

Pågående domstolsprocess eller skiljeförfarande

6 §Ett företag ska i sin ansökan ange om det är part i en pågående domstolsprocess eller ett skiljeförfarande som kan innebära en ekonomisk osäkerhet och risk för företagets verksamhet med konsumentkrediter samt lämna en närmare redogörelse om detta.

Bolagsordning eller stadgar

7 §Ett företag ska till ansökan bifoga sin bolagsordning eller sina stadgar.

Verksamhetsplan

8 §Ett företag ska till sin ansökan bifoga en verksamhetsplan som är upprättad enligt 9–14 §§.

Företagets verksamhet

9 §Ett företag ska i verksamhetsplanen utförligt beskriva

 1. hur det avser att driva verksamheten med konsumentkrediter,

 2. den avsedda marknaden och målgruppen,

 3. hur det avser att ta emot kreditansökningar,

 4. kreditgivningens beräknade ledtider från kreditansökan till utbetalning, och

 5. flödesscheman som visar de administrativa processer som finns för verksamheten med konsumentkrediter.

Organisation

10 §I verksamhetsplanen ska det ingå en schematisk översikt av hur verksamheten i företaget ska organiseras. Översikten ska visa vem som är ansvarig för respektive område eller funktion.

Verksamhetsplanen ska även innehålla en beskrivning av de olika områden eller funktioner i företaget som driver verksamheten med konsumentkrediter samt en övergripande redogörelse för de åtgärder som utförs inom respektive del.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

11 §Ett företag ska i sin ansökan redogöra för om det även tillhandahåller, eller avser att tillhandahålla, närliggande tjänster och driva annan verksamhet än sådan som avser viss verksamhet med konsumentkrediter. Företaget ska i verksamhetsplanen särskilt redogöra för sådan verksamhet och dess omfattning.

Företaget ska även uppge hur det säkerställer att dess finansiella sundhet och Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn över företaget inte försämras av att det tillhandahåller, eller avser att tillhandahålla, annan verksamhet än viss verksamhet med konsumentkrediter.

Uppdragsavtal

12 §Ett företag ska i verksamhetsplanen redogöra för om det uppdragit, eller avser att uppdra, verksamhet åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i dess verksamhet med konsumentkrediter. Företaget ska även lämna uppgifter om till vem det gett, eller avser att ge, ett sådant uppdrag samt redogöra för uppdragets omfattning.

Sundhet

13 §Ett företag ska i verksamhetsplanen redogöra för hur det uppfyller kraven på sundhet enligt 5 kap.

Gränsöverskridande verksamhet

14 §Ett företag ska i verksamhetsplanen ange om det avser att driva viss verksamhet med konsumentkrediter i andra länder. I sådana fall ska företaget även ange i vilket land det avser att driva sådan verksamhet och bifoga en plan för verksamheten med uppgifter om filialens organisation, adress och ansvariga ledning.

Interna regler för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

15 §Ett företag ska till sin ansökan bifoga företagets rutiner m.m. enligt 2–6 kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företaget ska även redogöra för dess allmänna riskbedömning enligt 2 kap. 1 och 2 §§ lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

FFFS (2017:14)

Interna regler för kreditgivning

16 §Ett företag ska till sin ansökan bifoga företagets interna regler för kreditgivning enligt 5 kap. 2 §.

3 kap. Ägar- och ledningsprövning

1 §Bestämmelserna i detta kapitel anger vilka uppgifter som ska lämnas till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning.

Ägarprövning

2 §En ansökan om tillstånd att förvärva eller öka ett kvalificerat innehav i ett företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter ska göras enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

FFFS (2023:16)

Ledningsprövning

3 §En anmälan om ändring av ett företags styrelse eller ledande befattningshavare ska göras enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

FFFS (2023:16)

4 kap. Övriga uppgifter som ska anmälas

1 §Ett företag ska i en anmälan enligt 14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter lämna de uppgifter om uppdragsavtal som anges i 2 kap. 12 §.

Företaget ska komma in med en anmälan till Finansinspektionen senast en månad innan avtalet ska börja gälla.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

2 §Ett företag som avser att tillhandahålla, eller förändra, närliggande tjänster eller annan verksamhet än den som regleras av dessa föreskrifter, ska anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i 2 kap. 11 §.

Företaget ska göra en anmälan enligt första stycket senast en månad innan den planerade förändringen.

5 kap. Krav på verksamheten

1 §Bestämmelserna i detta kapitel anger vilka krav ett företag måste uppfylla för att verksamheten ska anses sund enligt 12 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Interna regler för kreditgivning

2 §Ett företags styrelse ska fastställa skriftliga interna regler för kreditgivning som tydligt anger när beslut om att lämna kredit kan fattas i företaget.

De interna reglerna ska innehålla uppgifter om

 1. beslutsnivåer inom företaget för att bevilja krediter och under vilka förutsättningar en kredit får beviljas,

 2. kreditlimiter,

 3. företagets rutin för villkorsändringar i ett kreditavtal,

 4. vilka uppgifter om beviljade krediter som ska rapporteras till företagets styrelse,

 5. företagets rutin för att utföra kreditprövning enligt konsumentkreditlagen (2010:1846),

 6. hur ett kreditärende ska dokumenteras enligt 3 §,

 7. hur beviljade krediter ska bevakas och följas upp enligt 4 §, och

 8. hur företaget avser att hantera förfallna krediter enligt 5 §.

Om företaget endast förmedlar krediter ska det fastställa interna regler för kreditförmedling enligt andra stycket punkterna 5–7.

Allmänna råd

Företaget bör i de interna reglerna ange att kreditbeslut inte fattas av en ensam beslutsfattare.

Dokumentationskrav

3 §Ett företag ska dokumentera information i ett kreditärende på ett sådant sätt att ärendets hantering kan följas. Kreditbeslutet och företagets uppföljning enligt 5 § ska alltid ingå i kreditärendet.

Om kredittagaren lämnar säkerhet ska företaget värdera denna och dokumentera värderingen i kreditärendet samt informera kredittagaren om värderingen. Företaget ska om det behövs omvärdera säkerheten.

Kreditärendet ska bevaras på ett säkert sätt, elektroniskt eller i pappersform, och vara enkelt att ta fram och identifiera.

Skyldighet att följa upp ärendet

4 §Ett företag ska ha system och rutiner för att bevaka och följa upp enskilda kreditärenden. Företaget ska om det behövs justera bedömningen av kredittagarens återbetalningsförmåga och riskutvecklingen.

Företaget ska även ha system för att följa upp dess totala kreditexponering och löpande rapportera om riskutvecklingen till företagets styrelse.

Förfallna krediter

5 §Ett företag som lämnar krediter till konsumenter ska ha rutiner för att hantera förfallna krediter. Rutinerna ska bland annat omfatta företagets process för betalningspåminnelser, process för indrivning av fordringar samt företagets hantering för ned- och avskrivning av fordringar.

Vissa rörliga ersättningar

6 §Ett företag som lämnar krediter till konsumenter får inte låta rörlig ersättning till anställda eller styrelseledamöter påverkas av hur många krediter som beviljats eller av det totala kreditbeloppet som beviljats.

Klagomålshantering

7 §Ett företag ska ha effektiva och öppet redovisade rutiner för att på ett snabbt ett rimligt sätt kunna hantera klagomål om verksamheten.

Företaget ska bevara uppgifter om varje sådant klagomål och de åtgärder som det vidtagit för att avhjälpa detta.

Undantag

8 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från bestämmelsen i 6 §, om det finns särskilda skäl.

6 kap. Rapportering av uppgifter

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka upplysningar som ett företag ska rapportera till Finansinspektionen.

Påbörjad verksamhet

2 §Ett företag som har fått tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter ska skriftligen informera Finansinspektionen när det påbörjar verksamheten med konsumentkreditgivning.

Ändringar i verksamheten som är av större betydelse

3 §Ett företag ska löpande uppdatera verksamhetsplanen med de ändringar som sker i verksamheten.

Företaget ska så snart som möjligt lämna uppgifter till Finansinspektionen om ändringar i verksamhetsplanen eller de interna reglerna för kreditgivning som är av större betydelse.

Informationsplikt på grund av åtgärder från revisorn

4 §Om en revisor i ett företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter vidtar sådana åtgärder som anges i 9 kap. 43 och 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551), ska företaget snarast informera Finansinspektionen om detta.

Uppgifter till Finansinspektionen

5 §Ett företag ska per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december lämna Finansinspektionen uppgifter om

 • den utlånade volymen,

 • den förmedlade kreditvolymen,

 • antalet krediter,

 • antalet kunder,

 • ränteintäkter,

 • avgiftsintäkter,

 • antalet oreglerade fordringar,

 • antalet ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, och

 • kreditförluster.

Uppgifterna ska lämnas via Finansinspektionens webbtjänst periodisk rapportering på myndighetens webbplats på det sätt som närmare anvisas där.

Vid omräkning från annan valuta än svenska kronor ska den avistakurs tillämpas som gäller på balansdagen.

6 §Uppgifterna enligt 5 § ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april, 10 augusti, 31 oktober samt 31 januari och avse föregående kvartal.

Vid årsbokslut ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den tjugonde dagen i den andra månaden efter balansdagen. Om årsbokslutet inte sammanfaller med någon av balansdagarna ska uppgifterna lämnas vid det rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

7 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från bestämmelserna i 5 och 6 §§, om det finns särskilda skäl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:16

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juli 2023.