FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2014:12 Tillsynskrav och kapitalbuffertar

(senast ändrad genom FFFS 2020:32)

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

I föreskrifterna finns även bestämmelser om vilka uppgifter ett finansiellt holdingföretag, eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska lämna till Finansinspektionen i samband med att det ansöker om godkännande eller undantag från kravet på godkännande enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

FFFS (2020:32)

2 §Föreskrifterna gäller för

 1. bankaktiebolag,

 2. sparbanker,

 3. medlemsbanker,

 4. kreditmarknadsbolag,

 5. kreditmarknadsföreningar,

 6. värdepappersbolag,

 7. betalningsinstitut, och

 8. Svenska skeppshypotekskassan.

Ett företag enligt första stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av företagets konsoliderade situation, enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Om företaget kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag, ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval av det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets konsoliderade situation.

FFFS (2019:6)

3 §Ett företag som ingår i konsolideringen enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, behöver inte tillämpa 8 kap. 4–8 §§ på individuell nivå.

FFFS (2019:6)

3 §1Ett företag som ingår i konsolideringen enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, behöver inte tillämpa 8 kap. 4 § på individuell nivå.

Denna lydelse träder i kraft den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2020:32)

4 §För ett betalningsinstitut gäller endast bestämmelserna om kapitalbas i 3 kap. 1–3 §§.

FFFS (2019:6)

5 §För Svenska skeppshypotekskassan gäller inte bestämmelserna om

 • stora exponeringar i 5 kap.,

 • offentliggörande av information i 8 kap. 1 och 6 §§, och

 • dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess i 10 kap.

FFFS (2019:6)

5 §2För Svenska skeppshypotekskassan gäller inte bestämmelserna om

 • stora exponeringar i 5 kap.,

 • offentliggörande av information i 8 kap. 1 och 4 §§, och

 • dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess i 10 kap.

Denna lydelse träder i kraft den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2020:32)

6 §Föreskrifterna är indelade i följande tio kapitel:

 • Tillämpningsområde och definitioner (1 kap.),

 • Konsoliderad situation (2 kap.),

 • Kapitalbas och kapitalbaskrav (3 kap.),

 • Kreditrisk (4 kap.),

 • Stora exponeringar (5 kap.),

 • Likviditet (6 kap.),

 • Rapportering (7 kap.),

 • Offentliggörande av information (8 kap.),

 • Kapitalbuffertar (9 kap.),

 • Dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess (10 kap.), och

 • Innehåll i ansökningar för finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag (11 kap.).

FFFS (2020:32)

7 §Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2014:966) om kapitalbuffertar och förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, om inte något annat anges.

2 kap. Konsoliderad situation

1 §Företag som har en sådan förbindelse med varandra som avses i artikel 18.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska konsolideras fullständigt. Finansinspektionen kan besluta om att konsolidering sker på annat sätt, om det finns särskilda skäl.

2 §Företag som har en sådan förbindelse med varandra som avses i artikel 18.4 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska konsolideras genom proportionell konsolidering (klyvningsmetoden).

3 §Om det finns sådana ägarintressen som avses i artikel 18.5 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska konsolidering ske enligt kapitalandelsmetoden. Finansinspektionen kan besluta om att konsolidering i stället görs genom fullständig konsolidering eller proportionell konsolidering (klyvningsmetoden).

Andra former av kapitalbindningar som avses i artikel 18.5 konsolideras inte. Finansinspektionen kan dock besluta om att konsolidering ska ske genom fullständig konsolidering, proportionell konsolidering (klyvningsmetoden) eller kapitalandelsmetoden om det finns särskilda skäl.

FFFS (2019:6)

4 §Ett företag som avses i artikel 18.6 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag konsolideras inte. Finansinspektionen kan dock besluta om att konsolidering ska ske genom fullständig konsolidering, proportionell konsolidering (klyvning) eller kapitalandelsmetoden om det finns särskilda skäl.

FFFS (2019:6)

5 §Bestämmelser om att Finansinspektionen får besluta om fullständig konsolidering eller proportionell konsolidering (klyvning) i andra fall än enligt 1–4 §§ finns i artikel 18.8 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag.

FFFS (2020:32)

3 kap. Kapitalbas och kapitalbaskrav

1 §Ett företag ska tillämpa alternativ a enligt artikel 89.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

2 §Ett företag ska till och med den 31 december 2023 tillämpa en procentsats på 100 procent enligt artikel 478.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

FFFS (2019:6)

3 §Ett företag ska till och med den 31 december 2021 tillämpa en procentsats på 0 procent, enligt artikel 486.6 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

FFFS (2019:6)

4 §Exponeringar mot institut ska anses uppfylla kraven i artikel 129.1 c i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, även om institutet endast uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 2. Detta gäller dock endast om den totala exponeringen av detta slag uppgår till högst tio procent av det nominella beloppet av det emitterande institutets utestående säkerställda obligationer.

FFFS (2019:6)

5 §Ett företag som emitterar kapitalinstrument som ska inkluderas i kapitalbasen ska anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast samma dag som emissionen äger rum.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • namn på utfärdaren,

 • syftet med emissionen,

 • utfärdarens position i den konsoliderade situationen,

 • vilken nivå i den konsoliderade situationen som instrumentet ska inkluderas på,

 • om instrumentet ges ut externt eller internt inom den konsoliderade situationen,

 • typ av instrument,

 • datum för emissionen,

 • belopp som emitteras och i vilken valuta, samt

 • under vilket lands lagstiftning instrumentet ges ut.

Kravet i första stycket gäller inte för emissioner av instrument som omfattas av tillståndsplikt eller underrättelseskyldighet enligt artikel 26.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Allmänna råd

OOm en sådan emission som avses i första stycket innehåller komplexa villkor eller nya villkor i förhållande till tidigare emissioner, bör företaget dessutom anmäla detta i förväg till Finansinspektionen. Företaget bör göra en sådan föranmälan i god tid innan emissionen är planerad att äga rum, och den bör innehålla information om de komplexa eller nya villkoren i fråga.

FFFS (2020:32)

FFFS (2020:32)

6–12 §§har upphävts genom FFFS 2019:6.

4 kap. Kreditrisk

1 §Ett företag ska, när det tillämpar artikel 178.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, senast den 31 december 2020 använda följande trösklar för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är:

 1. För exponeringar mot hushåll är väsentlighetströskelns absoluta komponent 1.000 kronor och den relativa komponenten 1 procent.

 2. För andra exponeringar än exponeringar mot hushåll är väsentlighetströskelns absoluta komponent 5.000 kronor och den relativa komponenten 1 procent.

FFFS (2020:32)

2 §har upphävts genom FFFS 2020:32.

5 kap. Stora exponeringar

1 §Ett företag ska undanta följande exponeringar när det tillämpar artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag:

 1. Exponeringar som företaget har mot sitt moderföretag, andra dotterföretag till moderföretaget eller sina egna dotterföretag, om företagen är föremål för samma gruppbaserade tillsyn som företaget självt i enlighet med förordningen, eller med motsvarande standarder i tredje land.

 2. Exponeringar mot ett institut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om dessa

  1. enligt avtal förfaller påföljande bankdag,

  2. är i danska, norska eller svenska kronor, och

  3. inte ingår i dessa instituts kapitalbas.

2 §Ett företag ska när det tillämpar artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ta upp skuldförbindelser som är utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer och motsvarande utländska skuldförbindelser med 10 procent av sitt värde. Posterna får inte ingå i det emitterande institutets kapitalbas.

3 §Ett företag får när det tillämpar artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag efter medgivande från Finansinspektionen, ta upp följande exponeringar med de värden som Finansinspektionen beslutar:

 1. Exponeringar mot centralbanker till följd av lagstadgade krav på minimireserver angivna i respektive lands nationella valuta.

 2. Exponeringar mot stater i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i statspapper vilka anges och finansieras i respektive lands nationella valuta, förutsatt att staten har en extern kreditvärdering som motsvarar kreditkvalitetssteg 3 eller bättre.

4 §har upphävts genom FFFS 2019:6.

6 kap. Likviditet

1 §Ett företag och alla eller några av dess dotterföretag får avstå från att tillämpa artikel 412 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag i det fall som avses i artikel 8.2 i förordningen.

För detta krävs att företaget skriftligt anmäler till Finansinspektionen vilka företag som ingår i likviditetsundergruppen. I sin anmälan ska företaget även intyga

 1. att villkoren i artiklarna 8.1 a–8.1 d i förordningen är uppfyllda, och

 2. att rättsutlåtande finns om att villkoren i artiklarna 8.1 c och 8.1 d i förordningen är uppfyllda.

1 §3Ett företag och alla eller några av dess dotterföretag får avstå från att tillämpa artiklarna 412 och 413 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag i det fall som avses i artikel 8.2 förordningen.

För detta krävs att företaget skriftligt anmäler till Finansinspektionen vilka företag som ingår i likviditetsundergruppen. I sin anmälan ska företaget även intyga

 1. att villkoren i artiklarna 8.1 a–8.1 d i förordningen är uppfyllda, och

 2. att rättsutlåtande finns om att villkoren i artiklarna 8.1 c och 8.1 d i förordningen är uppfyllda.

Denna lydelse träder i kraft den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2020:32)

2 §Rättsutlåtandet enligt 1 § ska utfärdas av en extern oberoende juridisk rådgivare med stor erfarenhet på området. Utlåtandet ska vara ställt direkt till institutet.

3 §Ett värdepappersbolag som inte har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden behöver inte tillämpa artiklarna 411–428 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Detta gäller även för en grupp av värdepappersbolag om inget av företagen i gruppen har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 lagen om värdepappersmarknaden.

7 kap. Rapportering

1 §De uppgifter som ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ska anges i svenska kronor.

2 §Ett företag ska räkna om tillgångar, skulder och avsättningar samt positioner och åtaganden utanför balansräkningen till annan valuta än svenska kronor, med ledning av de avistakurser som gäller vid beräkningstillfället. Omräkning av samtliga positioner i utländsk valuta ska göras vid samma tidpunkt.

Företaget ska fastställa och dokumentera principerna för den omräkning som det ska göra enligt första stycket. Omräkningsprinciperna som företaget fastställt ska tillämpas konsekvent.

3 §Ett företag ska dokumentera de uppgifter som är underlag för rapportering till Finansinspektionen på ett sätt som möjliggör kontroll vid varje tidpunkt. Uppgifterna ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

8 kap. Offentliggörande av information

Upplysningskravens omfattning

1 §Bestämmelser om omfattningen av den information som ett företag ska offentliggöra finns i artikel 431 i.

Allmänna råd

Företaget bör när det tillämpar artikel 431.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, redogöra för sitt totala kapitalbaskrav och sin kapitalbas på ett samlat sätt. Redogörelsen bör avse både det riskbaserade kapitalbaskravet och bruttosoliditetskravet, och vara uppställd på det sätt som anges nedan.

Riskbaserat kapitalbaskrav

Företaget bör lämna uppgifterna både i kronor och i procent av totalt riskvägt exponeringsbelopp. Med totalt riskvägt exponeringsbelopp avses det riskvägda exponeringsbelopp som följer av artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Företaget bör i redogörelsen särredovisa åtminstone följande poster:

 1. Kapitalbaskrav enligt artikel 92.1 a–c i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 2. Särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § 2 lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-krav).

 3. Kombinerat buffertkrav enligt 2 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

 4. En underrättelse enligt 2 kap. 1 c § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-vägledning).

I redogörelsen bör företaget även redovisa

 • summan av posterna 1–4 (total lämplig kapitalbasnivå), och

 • företagets kapitalbas enligt del två i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Kapitalbaskrav som avser bruttosoliditet

Uppgifterna bör lämnas både i kronor och i procent av totalt exponeringsmått för bruttosoliditet. Med totalt exponeringsmått för bruttosoliditet avses det exponeringsbelopp som följer av artikel 429.4 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Företaget bör i redogörelsen särredovisa åtminstone följande poster:

 1. Kapitalbaskrav enligt artikel 92.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 2. Särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § 1 lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-krav).

 3. En underrättelse enligt 2 kap. 1 c § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-vägledning).

I redogörelsen bör företaget även redovisa

 • summan av posterna enligt 1–3 (totalt lämplig kapitalbasnivå), och

 • företagets primärkapital enligt del två i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

FFFS (2020:32)

FFFS (2020:32)

Information som ska offentliggöras minst årligen

2 §Den information som ska offentliggöras enligt artiklarna 435–455 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, och enligt 3 § första stycket, ska finnas tillgänglig på ett företags webbplats.

Om företaget inte har en webbplats ska det kunna tillhandahålla informationen på annat sätt till allmänheten.

FFFS (2019:6)

2 §4Den information som ett företag ska offentliggöra enligt 3 § första stycket och 4 § första stycket ska finnas tillgänglig på företagets webbplats.

Om företaget inte har en webbplats ska det kunna tillhandahålla informationen på annat sätt till allmänheten.

Denna lydelse träder i kraft den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2020:32)

3 §Den information som ska offentliggöras enligt 6 kap. 2 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska offentliggöras årligen och åtminstone innehålla en beskrivning av

 1. den organisatoriska och rättsliga strukturen mellan de företag som ingår i moderföretagets konsoliderade situation,

 2. de nära förbindelser som institut i den konsoliderade situationen har till fysiska eller juridiska personer, och

 3. vilka åtgärder som moderföretaget vidtar för att styra verksamheten i de företag som ingår i den konsoliderade situationen.

Informationen enligt första stycket ska offentliggöras tillsammans med övrig information enligt artiklarna 435–455 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Ett företag får lämna informationen i fullständig form eller i form av hänvisningar till likvärdig information.

FFFS (2019:6)

Information som ska offentliggöras kvartalsvis

4 §Ett företag ska fyra gånger per år offentliggöra åtminstone följande information om kapitalbasen:

 1. kärnprimärkapital,

 2. övrigt primärkapital,

 3. supplementärkapital, och

 4. total kapitalbas.

Informationen ska lämnas på det sätt som framgår av bilaga 4 till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om tekniska standarder för genomförande med avseende på de upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

FFFS (2019:6)

4 §5Ett företag ska offentliggöra uppgifter om det internt bedömda kapitalbehovet enligt sin interna process för bedömning av kapitalbehov enligt 6 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Företaget ska offentliggöra informationen enligt första stycket tillsammans med övrig information enligt artiklarna 435–455 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Denna lydelse träder i kraft den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2020:32)

5 §Ett företag ska fyra gånger per år offentliggöra totalt riskvägt exponeringsbelopp uppdelat på det sätt som anges i artikel 438 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

FFFS (2019:6)

Undantag från skyldighet att offentliggöra information

5 §6Finansinspektionen kan medge att ett företag inte offentliggör sådan information om exponeringar för motpartskreditrisk som avses i artikel 439 första stycket d och e i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag om ett offentliggörande av informationen skulle kunna avslöja att företaget har tagit emot akut likviditetsstöd i form av säkerhetsswappar från en centralbank.

Om ett företag vill ha undantag från det som anges i första stycket, ska företaget lämna in en ansökan om detta till Finansinspektionen.

Denna lydelse träder i kraft den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2020:32)

6 §7Ett företag ska fyra gånger per år offentliggöra det internt bedömda kapitalbehov som blivit resultatet av företagets interna process för bedömning av kapitalbehovet enligt 6 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Denna paragraf upphör att gälla den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2019:6)

7 §8Ett företag ska fyra gånger per år offentliggöra information om kapitalrelationer och kapitalbuffertar enligt bilaga 4 till kommissionens genomförandeförordning nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om tekniska standarder för genomförande med avseende på de upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Denna paragraf upphör att gälla den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2019:6)

8 §9Ett företag som är betydande i fråga om storlek, intern organisation och verksamhetens art, omfattning och komplexitet ska fyra gånger per år offentliggöra information om företagets bruttosoliditetsgrad beräknad enligt artikel 429 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Denna paragraf upphör att gälla den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2019:6)

9 §10Den information som ska offentliggöras enligt 4–8 §§ ska avse förhållanden per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. Informationen ska offentliggöras så snart som möjligt, dock senast två månader efter balansdagen. Det ska framgå av informationen att den offentliggörs enligt dessa föreskrifter.

Denna paragraf upphör att gälla den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2019:6)

10 §11Den information som ska offentliggöras enligt 4–8 §§ ska finnas tillgänglig på företagets webbplats. Om företaget endast offentliggör informationen i sin årsredovisning, koncernredovisning eller sina delårsrapporter ska även dessa dokument finnas tillgängliga på företagets webbplats. Om företaget inte har en webbplats ska det kunna tillhandahålla informationen till allmänheten på annat sätt.

Denna paragraf upphör att gälla den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2019:6)

11 §12Om ett företag offentliggör information enligt 4–8 §§ vid samma tidpunkt som den årliga informationen som ska offentliggöras i samband med årsredovisningen eller koncernredovisningen, enligt artikel 433 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska informationen offentliggöras senast fyra månader efter balansdagen.

Denna paragraf upphör att gälla den 28 juni 2021 enligt FFFS 2020:32 [red.anm.].

FFFS (2019:6)

9 kap. Kapitalbuffertar

Undantag för små och medelstora företag

1 §Små och medelstora värdepappersbolag undantas från kravet på att upprätthålla en kontracyklisk kapitalbuffert enligt 6 kap. 1 och 2 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Med små och medelstora företag, enligt första stycket, avses företag som sysselsätter färre än 250 personer och har en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år, beräknad enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

FFFS (2019:6)

Institutsspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

2 §Med berörda kreditexponeringar enligt 6 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar avses alla andra exponeringsklasser än de som anges i artikel 112 a–f i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och som regleras av följande:

 1. Kapitalbaskraven för kreditrisk enligt del tre avdelning 2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 2. Om exponeringen ingår i handelslagret, kapitalbaskraven för specifik risk enligt del tre avdelning 4 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag eller tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker enligt del tre avdelning 4 kapitel 5 i samma förordning.

 3. När exponeringen är en värdepapperisering, kapitalbaskraven enligt del tre avdelning 2 kapitel 5 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

3 §När ett företag beräknar det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärdena enligt 6 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska det för varje tillämpligt kontracyklisk buffertvärde använda det sammanlagda kapitalbaskravet för kreditrisk, fastställt enligt del tre avdelningarna 2 och 4 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag för de berörda kreditexponeringarna i det landet, dividerat med det sammanlagda kapitalbaskravet för kreditrisk för samtliga av företagets berörda kreditexponeringar.

4 §När ett företag beräknar sitt institutsspecifika kontracykliska kapitalbuffertvärde ska det ange berörda kreditexponeringars geografiska område enligt de tekniska standarder för tillsyn som har antagits enligt artikel 140.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

FFFS (2020:32)

Systemriskbuffert

5 §Ett företag ska beräkna sin systemriskbuffert enligt 4 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar enligt följande:

FFFS20140012_bild1

där:

BSR =

systemriskbufferten,

rT =

det buffertvärde som är tillämpligt på ett instituts totala riskvägda exponeringsbelopp,

ET =

ett instituts totala riskvägda exponeringsbelopp beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag,

i=

det index som anger undergruppen av exponeringar enligt artikel 133.5 i direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag,

ri =

det buffertvärde som är tillämpligt på det riskvägda exponeringsbeloppet för undergruppen av exponeringar ’i’, och

Ei =

ett instituts riskvägda exponeringsbelopp för undergruppen av exponeringar ’i’, beräknat enligt artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Företaget ska ange kreditexponeringarnas geografiska tillhörighet enligt de tekniska standarder för tillsyn som har antagits enligt artikel 140.7 i direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag.

FFFS (2020:32)

Ingripanden och restriktioner om det kombinerade buffertkravet inte uppfylls

6 §Det högsta förfogandebeloppet enligt 8 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska beräknas genom att ett förfogandebelopp multipliceras med en faktor.

Förfogandebeloppet enligt första stycket ska bestå av:

 1. delårsöverskott och årsöverskott som inte räknas in i kärnprimärkapitalet enligt artikel 26.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag netto efter vinstutdelning eller betalningar som är resultatet av de åtgärder som anges i 8 kap. 3 § 1–3 lagen om kapitalbuffertar, minskat med

 2. det belopp som skulle ha betalats i skatt om överskotten som anges i a hade behållits i företaget.

Faktorn enligt första stycket ska bestämmas enligt följande:

När företagets kärnprimärkapital, som inte används för att uppfylla kapitalbaskravet enligt artikel 92.1 a, b och c i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och det särskilda kapitalbaskrav som följer av ett beslut enligt 2 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, uttryckt i procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet som beräknas enligt artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ligger inom det kombinerade buffertkravets

 1. första kvartil, ska faktorn vara 0,

 2. andra kvartil, ska faktorn vara 0,2,

 3. tredje kvartil, ska faktorn vara 0,4, eller

 4. fjärde kvartil, ska faktorn vara 0,6.

Den undre och övre gränsen i varje kvartil ska beräknas enligt följande:

Undre gräns i kvartilen =

Kombinerat buffertkrav
4

× (Qn –1)

Övre gräns i kvartilen =

Kombinerat buffertkrav
4

× Qn

där Qn anger ordningstalet för den berörda kvartilen, Qn = 1 motsvarar första kvartilen, Qn = 2 motsvarar andra kvartilen, Qn = 3 motsvarar tredje kvartilen och Qn = 4 motsvarar fjärde kvartilen.

7 §En kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § 2 lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla följande.

 1. En uppskattning av inkomster och utgifter och en prognos för tillgångar, skulder och eget kapital i balansräkningen.

 2. De åtgärder som ska vidtas för att öka företagets kapitalrelation.

 3. En plan och tidsram för att öka kapitalbasen med målet att uppfylla det kombinerade buffertkravet fullt ut enligt 2 kap. 2 § lagen om kapitalbuffertar.

 4. All övrig information som företaget anser är nödvändig för att Finansinspektionen ska kunna bedöma kapitalkonserveringsplanen.

8 §Den underrättelse som ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 8 kap. 5 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla information om följande.

 1. Företagets kapitalbas, indelad i:

  1. kärnprimärkapital,

  2. övrigt primärkapital, och

  3. supplementärkapital.

 2. Företagets delårs- och årsöverskott.

 3. Det högsta förfogandebeloppet beräknat enligt 6 §.

 4. Den del av det högsta förfogandebeloppet som företaget har för avsikt att använda till att

  1. göra en värdeöverföring kopplad till företagets kärnprimärkapital enligt 1 kap. 2 § 16 lagen om kapitalbuffertar,

  2. lösa in kapitalbasinstrument,

  3. göra utbetalningar kopplade till primärkapitalstillskott, eller

  4. förbinda sig att betala ut rörlig ersättning, diskretionära pensionsförmåner eller rörlig ersättning där skyldigheten att betala uppstod vid en tidpunkt då företaget inte uppfyllde det kombinerade buffertkravet.

Ingripanden och restriktioner om kravet på bruttosoliditetsbuffert inte

9 §Ett företag ska beräkna det högsta förfogandebeloppet för kravet på en bruttosoliditetsbuffert enligt 8 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar genom att förfogandebeloppet multipliceras med en faktor.

Förfogandebeloppet enligt första stycket ska bestå av

 1. delårsöverskott och årsöverskott som inte räknas in i kärnprimärkapitalet enligt artikel 26.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag netto efter vinstutdelning eller betalningar som anges i 8 kap. 3 § 1–3 lagen om kapitalbuffertar, minskat med

 2. det belopp som skulle ha betalats i skatt om överskotten som anges i a hade behållits i företaget.

Faktorn enligt första stycket ska bestämmas enligt följande: När företagets primärkapital, som inte används för att uppfylla kapitalbaskravet enligt artikel 92.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och det särskilda kapitalbaskrav som följer av ett beslut enligt 2 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, uttryckt i procent av det totala exponeringsmåttet som beräknas enligt artikel 429.4 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ligger inom kravet på bruttosoliditetsbuffertens

 1. första kvartil, ska faktorn vara 0,

 2. andra kvartil, ska faktorn vara 0,2,

 3. tredje kvartil, ska faktorn vara 0,4, eller

 4. fjärde kvartil, ska faktorn vara 0,6.

Den undre och övre gränsen i varje kvartil ska beräknas enligt följande:

Undre gräns i kvartilen =

Krav på bruttosoliditetsbuffert
4

× (Qn –1)

Övre gräns i kvartilen =

Krav på bruttosoliditetsbuffert
4

× Qn

där Qn anger ordningstalet för den berörda kvartilen, Qn = 1 motsvarar första kvartilen, Qn = 2 motsvarar andra kvartilen, Qn = 3 motsvarar tredje kvartilen och Qn = 4 motsvarar fjärde kvartilen.

FFFS (2020:32)

10 §En kapitalkonserveringsplan för kravet på en bruttosoliditetsbuffert enligt 8 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla uppgifter om följande:

 1. En uppskattning av inkomster och utgifter och en prognos för tillgångar, skulder och eget kapital i balansräkningen.

 2. De åtgärder som ska vidtas för att öka företagets kapitalrelation.

 3. All övrig information som företaget anser är nödvändig för att Finansinspektionen ska kunna bedöma kapitalkonserveringsplanen.

FFFS (2020:32)

11 §Den underrättelse som ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 8 kap. 5 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar för kravet på en bruttosoliditetsbuffert, ska innehålla information om följande:

 1. Företagets kapitalbas, indelad i:

  1. kärnprimärkapital, och

  2. övrigt primärkapital.

 2. Företagets delårs- och årsöverskott.

 3. Det högsta förfogandebeloppet beräknat enligt 9 §.

 4. Den del av det högsta förfogandebeloppet som företaget har för avsikt att använda till att

  1. göra en värdeöverföring kopplad till företagets kärnprimärkapital enligt 1 kap. 2 § 17 lagen om kapitalbuffertar,

  2. lösa in kapitalbasinstrument,

  3. göra utbetalningar kopplade till primärkapitaltillskott, eller

  4. förbinda sig att betala ut rörlig ersättning, diskretionära pensionsförmåner eller rörlig ersättning, där skyldigheten att betala uppstod vid en tidpunkt då företaget inte uppfyllde kravet på bruttosoliditetsbuffert.

FFFS (2020:32)

10 kap. Dokumentation av företagets interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess

1 §Ett företag ska i ett särskilt dokument beskriva sin bedömning av det totala behovet av kapital och likviditet samt vilka processer och metoder företaget använder för den bedömningen. Dokumentet ska innehålla:

 1. En heltäckande beskrivning av företagets verksamhet och de risker som den ger upphov till.

 2. En beskrivning av de processer och metoder som företaget använder för att bedöma kapitalbehovet enligt 3.

 3. Information om företagets bedömning av kapitalbehovet.

 4. Information om företagets bedömning av vilken typ av kapital som behövs för att täcka kapitalbehovet för respektive risk.

 5. En beskrivning av de processer och metoder som företaget använder för att bedöma likviditetsbehovet enligt 6.

 6. Information om företagets likviditetsbehov. Informationen ska innehålla företagets bedömning av vilken storlek och sammansättning dess likviditetsreserv ska ha samt en redogörelse för vilka åtgärder företaget vidtagit, eller avser att vidta, för att hantera en stressad likviditetssituation.

2 §Det dokument som avses i 1 § ska upprättas minst årligen, eller oftare om det sker väsentliga förändringar i förutsättningarna som bedömningen av kapitalbehovet eller behovet av likviditet baseras på.

11 kap. Innehåll i ansökningar för finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

Ansökan om godkännande

1 §En ansökan om godkännande för ett holdingföretag enligt 1 kap. 7 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska innehålla följande:

 1. En schematisk översikt över företagen i den grupp som holdingföretaget ingår i. Dotterföretag och eventuella moderföretag ska tydligt anges. Översikten ska visa ägarförhållandena genom att varje ägares andel av kapitalet och röstetalet preciseras särskilt.

 2. En beskrivning av den verksamhet som respektive företag i gruppen driver och var respektive huvudkontor är beläget.

 3. En beskrivning av hur arbetsuppgifter fördelas inom gruppen för att på gruppnivå eller undergruppsnivå följa de krav som ställs i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

 4. Vilka ledamöter och eventuella suppleanter som ingår i styrelsen. Det ska även framgå vem som är styrelsens ordförande, verkställande direktör och verkställande direktörens eventuella ställföreträdare.

 5. Den information som anges i bilaga 2 till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning när det gäller holdingföretagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och verkställande direktör samt om ställföreträdare till den verkställande direktören i de fall en sådan har utsetts.

Allmänna råd

Holdingföretaget bör även ge in den bedömning av ledningspersonernas lämplighet som företaget har gjort enligt Europeiska bankmyndighetens och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

FFFS (2020:32)

FFFS (2020:32)

3 §Ett holdingföretag som har ett kreditinstitut som dotterföretag, ska även lämna uppgifter om

 1. vilka personer, aktieägare eller medlemmar, som har ett kvalificerat innehav i kreditinstitutet, och storleken på sådana innehav, eller

 2. om det inte finns några kvalificerade innehav, vilka personer som är de 20 största aktieägarna eller medlemmarna i kreditinstitutet.

När företaget lämnar uppgifter enligt första stycket 1 ska det ange Finansinspektionens diarienummer för ärenden som behandlar tillstånd att förvärva aktier.

FFFS (2020:32)

Ansökan om undantag från kravet på godkännande

4 §En ansökan om undantag från kravet på godkännande för ett holdingföretag enligt 1 kap. 7 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, ska innehålla följande uppgifter:

 1. En beskrivning av holdingföretagets huvudsakliga verksamhet.

 2. Namn på det eller de företag som har utsetts till resolutionsenhet i gruppens resolutionsgrupper.

 3. Namn på det dotterkreditinstitut som är ansvarigt för att säkerställa att gruppen följer tillsynskraven på gruppnivå.

 4. . En utfästelse om att holdingföretaget inte medverkar till att påverka driften av gruppen eller de dotterföretag i gruppen som är finansiella institut eller institut.

FFFS (2020:32)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:12

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft, i fråga om 8 kap. 5 och 7 §§, den 1 januari 2015, och i övrigt den 2 augusti 2014.

 2. Genom föreskrifterna upphävs Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:27) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:2) om krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

 3. Ett medgivande som getts med stöd av Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska fortsätta att gälla som ett medgivande enligt de nya föreskrifterna.

 4. Ett medgivande för ett institut enligt 5 kap. 4 § första stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, att konsolidering sker på annat sätt än genom fullständig konsolidering som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som ett medgivande enligt 2 kap. 1 § de nya föreskrifterna.

 5. Ett medgivande för ett institut enligt 5 kap. 4 § andra stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, att konsolidering får göras enligt klyvningsmetoden i stället för genom fullständig konsolidering som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som ett medgivande om att konsolidering får göras enligt klyvningsmetoden enligt 2 kap. 3 § de nya föreskrifterna.

 6. Ett medgivande för ett institut enligt 7 kap. 24 § och 8 kap. 24 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, att som ett led i värdepappersrörelsen få återköpa en viss del av ett utgivet primärkapitaltillskott eller en viss del av ett utgivet tidsbundet förlagslån som är avsedda att åter säljas som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel 78.5 förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 7. Ett medgivande för ett institut enligt 13 kap. 53 § första stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, att använda en känslighetsmodell vid beräkning av generell ränterisk som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel 331.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 8. Ett medgivande för ett institut enligt 25 kap. 34 § första stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, att beräkna egna estimat av volatilitetsjusteringar som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som tillstånd enligt artikel 225.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 9. Ett beslut om att ett institut enligt 25 kap. 41 § tredje stycket och 55 kap. 27 § tredje stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar ska tillämpa en kortare historisk observationsperiod än ett år som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som beslut enligt artikel 225.2 e i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 10. Ett medgivande för ett institut enligt 29 kap. 2 § andra stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar att beräkna kapitalkravet för operativ risk utifrån en annan indikator under en övergångsperiod som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillåtelse enligt artikel 315.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 11. Ett beslut för ett institut enligt 31 kap. 1 § tredje stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om ändring av kapitalkravet vid väsentligt ändrad verksamhet, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som beslut enligt artikel 97.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 12. Ett medgivande för ett institut enligt 32 kap. 14 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om undantag från beräkningen av öppna nettopositioner i valuta, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som tillstånd enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 13. Ett tillstånd för ett institut enligt 35 kap. 13 § första stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar att använda sig av egna estimat av LGD och konverteringsfaktorer enligt IRK-metoden vid bestämmande av stora exponeringar enligt 7 kap. 3 och 5 §§ lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som tillstånd enligt artikel 401.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 14. Ett medgivande för ett institut enligt 49 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar att tillämpa den formelbaserade metoden vid bestämmande av positioner i en värdepapperisering, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som förhandsgodkännande enligt artikel 259.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 15. Ett medgivande för ett institut enligt 49 kap. 7 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om att använda en internmetod för att åsätta en bedömd kreditvärdering positioner i ett program för utgivning av tillgångsbaserade certifikat (ABCP-program), som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel 259.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 16. Ett medgivande för ett institut enligt 49 kap. 15 § första stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om tillfällig tillämpning av viss riskvikt när Kirk inte kan beräknas, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel 263.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

2020:32

 1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 28 juni 2021 i fråga om 1 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 1 § samt 8 kap. 2 och 4–11 §§, och i övrigt den 29 december 2020.

 2. Bestämmelserna i 9 kap. 9–11 §§ tillämpas första gången den 1 januari 2023.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...