1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar tillsynsförordningen och värdepappersbolagsförordningen.

I föreskrifterna finns även bestämmelser om vilka uppgifter ett finansiellt holdingföretag, eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska lämna till Finansinspektionen i samband med att det ansöker om godkännande eller undantag från kravet på godkännande enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

FFFS (2021:24)

2 §Föreskrifterna gäller för

 1. kreditinstitut,

 2. värdepappersbolag, och

 3. betalningsinstitut.

FFFS (2023:6)

2 a §Ett kreditinstitut ska tillämpa föreskrifterna på grundval av kreditinstitutets konsoliderade situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen.

Om kreditinstitutet kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag, ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval av det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets konsoliderade situation.

FFFS (2021:24)

3 §Ett kreditinstitut som ingår i konsolideringen enligt artikel 18 i tillsynsförordningen, behöver inte tillämpa 8 kap. 4 § på individuell nivå.

FFFS (2021:24)

3 a §När artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen är tillämplig ska föreskrifterna tillämpas på en värdepappersföretagskoncern i den utsträckning inte annat följer av beslut enligt artikel 8 i samma förordning.

FFFS (2021:24)

3 b §Bestämmelserna i 10 kap. gäller inte för ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag.

Det som anges i första stycket gäller inte för ett värdepappersbolag som enligt 8 kap. 1 a § andra eller tredje stycket eller 1 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska tillämpa bestämmelser som anges i 1 a § första stycket samma kapitel.

FFFS (2021:24)

4 §För ett betalningsinstitut gäller endast bestämmelserna om kapitalbas i 3 kap. 1–3 §§.

FFFS (2019:6)

5 §För Svenska skeppshypotekskassan gäller inte bestämmelserna om

 • stora exponeringar i 5 kap.,

 • offentliggörande av information i 8 kap. 1 och 4 §§, och

 • dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess i 10 kap.

FFFS (2020:32)

6 §Föreskrifterna är indelade i följande elva kapitel:

 • Tillämpningsområde och definitioner (1 kap.),

 • Konsoliderad situation (2 kap.),

 • Kapitalbas och kapitalbaskrav (3 kap.),

 • Kreditrisk (4 kap.),

 • Stora exponeringar (5 kap.),

 • Likviditet (6 kap.),

 • Rapportering (7 kap.),

 • Offentliggörande av information (8 kap.),

 • Kapitalbuffertar (9 kap.),

 • Dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess (10 kap.), och

 • Innehåll i ansökningar för finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag (11 kap.).

FFFS (2021:24)

7 §I 5 kap. 4 § och 8 kap. 3 a § har dotterföretag och moderföretag samma betydelse som i artikel 4.1.51 respektive 4.1.42 i värdepappersbolagsförordningen.

Termer och uttryck i övrigt i föreskrifterna har samma betydelse som enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag om inte något annat anges.

FFFS (2021:24)

2 kap. Konsoliderad situation

1 §Kreditinstitut som har en sådan förbindelse med varandra som avses i artikel 18.3 i tillsynsförordningen, ska konsolideras fullständigt. Finansinspektionen kan besluta om att konsolidering sker på annat sätt, om det finns särskilda skäl.

FFFS (2021:24)

2 §Kreditinstitut som har en sådan förbindelse med varandra som avses i artikel 18.4 i tillsynsförordningen, ska konsolideras genom proportionell konsolidering (klyvningsmetoden).

FFFS (2021:24)

3 §Om det finns sådana ägarintressen som avses i artikel 18.5 i tillsynsförordningen, ska konsolidering ske enligt kapitalandelsmetoden. Finansinspektionen kan besluta om att konsolidering i stället görs genom fullständig konsolidering eller proportionell konsolidering (klyvningsmetoden).

Andra former av kapitalbindningar som avses i artikel 18.5 konsolideras inte. Finansinspektionen kan dock besluta om att konsolidering ska ske genom fullständig konsolidering, proportionell konsolidering (klyvningsmetoden) eller kapitalandelsmetoden om det finns särskilda skäl.

FFFS (2021:24)

4 §Ett kreditinstitut som avses i artikel 18.6 i tillsynsförordningen konsolideras inte. Finansinspektionen kan dock besluta om att konsolidering ska ske genom fullständig konsolidering, proportionell konsolidering (klyvning) eller kapitalandelsmetoden om det finns särskilda skäl.

FFFS (2021:24)

5 §Bestämmelser om att Finansinspektionen får besluta om fullständig konsolidering eller proportionell konsolidering (klyvning) i andra fall än enligt 1–4 §§ finns i artikel 18.8 i tillsynsförordningen.

FFFS (2021:24)

3 kap. Kapitalbas och kapitalbaskrav

1 §Ett kreditinstitut och ett betalningsinstitut ska tillämpa alternativ (a) enligt artikel 89.3 i tillsynsförordningen.

FFFS (2021:24)

2 §Ett kreditinstitut och ett betalningsinstitut ska till och med den 31 december 2023 tillämpa en procentsats på 100 procent enligt artikel 478.2 i tillsynsförordningen.

FFFS (2021:24)

3 §Ett kreditinstitut och ett betalningsinstitut ska till och med den 31 december 2021 tillämpa en procentsats på noll procent, enligt artikel 486.6 i tillsynsförordningen.

FFFS (2021:24)

4 §har upphävts.

FFFS (2022:13)

5 §Ett kreditinstitut och ett värdepappersbolag som emitterar kapitalinstrument som ska inkluderas i kapitalbasen ska anmäla detta till Finansinspektionen. Företaget ska göra en anmälan senast samma dag som emissionen äger rum.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • namn på utfärdaren,

 • syftet med emissionen,

 • utfärdarens position i den konsoliderade situationen,

 • vilken nivå i den konsoliderade situationen som instrumentet ska inkluderas på,

 • om instrumentet ges ut externt eller internt inom den konsoliderade situationen,

 • typ av instrument,

 • datum för emissionen,

 • belopp som emitteras och i vilken valuta, samt

 • under vilket lands lagstiftning instrumentet ges ut.

Kravet i första stycket gäller inte för emissioner av instrument som omfattas av tillståndsplikt eller underrättelseskyldighet enligt artikel 26.3 i tillsynsförordningen.

FFFS (2021:24)

Allmänna råd

Om en sådan emission som avses i första stycket innehåller komplexa villkor eller nya villkor i förhållande till tidigare emissioner, bör företaget dessutom anmäla detta i förväg till Finansinspektionen. Företaget bör göra en sådan föranmälan i god tid innan emissionen är planerad att äga rum, och den bör innehålla information om de komplexa eller nya villkoren i fråga.

FFFS (2020:32)

6–12 §§har upphävts genom FFFS 2019:6.

4 kap. Kreditrisk

1 §Ett kreditinstitut ska, när det tillämpar artikel 178.1 b i tillsynsförordningen, använda följande trösklar för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är:

 1. För exponeringar mot hushåll är väsentlighetströskelns absoluta komponent 1.000 kronor och den relativa komponenten 1 procent.

 2. För andra exponeringar än exponeringar mot hushåll är väsentlighetströskelns absoluta komponent 5.000 kronor och den relativa komponenten 1 procent.

FFFS (2021:24)

2 §har upphävts genom FFFS 2020:32.

5 kap. Stora exponeringar

Kreditinstitut

1 §Ett kreditinstitut ska undanta följande exponeringar när det tillämpar artikel 395.1 i tillsynsförordningen:

 1. Exponeringar som företaget har mot sitt moderföretag, andra dotterföretag till moderföretaget eller sina egna dotterföretag, om företagen är föremål för samma gruppbaserade tillsyn som företaget självt i enlighet med förordningen, eller med motsvarande standarder i tredje land.

 2. Exponeringar mot ett institut inom EES om dessa

  1. enligt avtal förfaller påföljande bankdag,

  2. är i danska, norska eller svenska kronor, och

  3. inte ingår i dessa instituts kapitalbas.

FFFS (2021:24)

2 §Ett kreditinstitut ska när det tillämpar artikel 395.1 i tillsynsförordningen ta upp skuldförbindelser som är utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer och motsvarande utländska skuldförbindelser med 10 procent av deras värde. Posterna får inte ingå i det emitterande institutets kapitalbas.

FFFS (2021:24)

3 §Ett kreditinstitut får när det tillämpar artikel 395.1 i tillsynsförordningen efter medgivande från Finansinspektionen, ta upp följande exponeringar med de värden som inspektionen beslutar:

 1. Exponeringar mot centralbanker till följd av lagstadgade krav på minimireserver angivna i respektive lands nationella valuta.

 2. Exponeringar mot stater i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i statspapper vilka anges och finansieras i respektive lands nationella valuta, förutsatt att staten har en extern kreditvärdering som motsvarar kreditkvalitetssteg 3 eller bättre.

FFFS (2021:24)

Värdepappersbolag

4 §Ett värdepappersbolag ska när det tillämpar artikel 37 i värdepappersbolagsförordningen undanta exponeringar mot sitt moderföretag, andra dotterföretag till moderföretaget eller sina egna dotterföretag, i den utsträckning dessa företag står under

 1. gruppbaserad tillsyn enligt artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen eller enligt tillsynsförordningen,

 2. tillsyn för kontroll av att de uppfyller villkoren i gruppkapitaltestet enligt artikel 8 i värdepappersbolagsförordningen, eller

 3. tillsyn enligt likvärdiga gällande standarder i ett tredjeland.

Det som anges i första stycket gäller om

 1. det inte finns några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska kunna överföra kapital eller återbetala skulder, och

 2. moderföretagets förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker omfattar även enheten i den finansiella sektorn.

FFFS (2021:24)

5 §Ett värdepappersbolag ska när det tillämpar artikel 37 i värdepappersbolagsförordningen ta upp skuldförbindelser som är utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer och motsvarande utländska skuldförbindelser med 10 procent av deras värde. Posterna får inte ingå i det emitterande institutets kapitalbas.

FFFS (2021:24)

6 kap. Likviditet

1 §Ett kreditinstitut och alla eller några av dess dotterföretag får avstå från att tillämpa artiklarna 412 och 413 i tillsynsförordningen i det fall som avses i artikel 8.2 i samma förordning.

För detta krävs att kreditinstitutet skriftligt anmäler till Finansinspektionen vilka företag som ingår i likviditetsundergruppen. I sin anmälan ska institutet även intyga

 1. att villkoren i artiklarna 8.1 a–8.1 d i tillsynsförordningen är uppfyllda, och

 2. att rättsutlåtande finns om att villkoren i artiklarna 8.1 c och 8.1 d i tillsynsförordningen är uppfyllda.

FFFS (2021:24)

2 §Rättsutlåtandet enligt 1 § ska utfärdas av en extern oberoende juridisk rådgivare med stor erfarenhet på området. Utlåtandet ska vara ställt direkt till institutet.

3 §har upphävts genom FFFS 2021:24.

7 kap. Rapportering

1 §De uppgifter som ett kreditinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ska anges i svenska kronor.

De uppgifter som ett värdepappersbolag ska lämna till Finansinspektionen enligt artiklarna 54 och 55 i värdepappersbolagsförordningen ska anges i svenska kronor.

Det som anges om värdepappersbolag i andra stycket gäller också för ett sådant företag som avses i 1 kap. 2 § 7 d, e eller g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

FFFS (2023:6)

2 §Ett kreditinstitut och ett värdepappersbolag ska räkna om tillgångar, skulder och avsättningar samt positioner och åtaganden utanför balansräkningen i utländsk valuta till svenska kronor, med ledning av de avistakurser som gäller vid beräkningstillfället. Omräkning av samtliga positioner i utländsk valuta ska göras vid samma tidpunkt.

Företaget ska fastställa och dokumentera principerna för den omräkning som det ska göra enligt första stycket. Omräkningsprinciperna som företaget fastställt ska tillämpas konsekvent.

FFFS (2021:24)

3 §Ett kreditinstitut och ett värdepappersbolag ska dokumentera de uppgifter som är underlag för rapportering till Finansinspektionen på ett sätt som möjliggör kontroll vid varje tidpunkt. Uppgifterna ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

FFFS (2021:24)

8 kap. Offentliggörande av information

Upplysningskravens omfattning

1 §Bestämmelser om omfattningen av den information som ett kreditinstitut ska offentliggöra finns i artikel 431 i tillsynsförordningen.

Bestämmelser om omfattningen av den information som ett värdepappersbolag ska offentliggöra finns i artikel 46 i värdepappersbolagsförordningen.

FFFS (2021:24)

Allmänna råd

Kreditinstitutet bör när det tillämpar artikel 431.3 i tillsynsförordningen, redogöra för sitt totala kapitalbaskrav och sin kapitalbas på ett samlat sätt. Redogörelsen bör avse både det riskbaserade kapitalbaskravet och bruttosoliditetskravet, och vara uppställd på det sätt som anges nedan.

Riskbaserat kapitalbaskrav

Kreditinstitutet bör lämna uppgifterna både i kronor och i procent av totalt riskvägt exponeringsbelopp. Med totalt riskvägt exponeringsbelopp avses det riskvägda exponeringsbelopp som följer av artikel 92.3 i tillsynsförordningen.

Kreditinstitutet bör i redogörelsen särredovisa åtminstone följande poster:

 1. Kapitalbaskrav enligt artikel 92.1 a–c i tillsynsförordningen.

 2. Särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § 2 lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-krav).

 3. Kombinerat buffertkrav enligt 2 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

 4. En underrättelse enligt 2 kap. 1 c § lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-vägledning).

I redogörelsen bör kreditinstitutet även redovisa

 • summan av posterna 1–4 (total lämplig kapitalbasnivå), och

 • kreditinstitutets kapitalbas enligt del två i tillsynsförordningen.

Kapitalbaskrav som avser bruttosoliditet

Uppgifterna bör lämnas både i kronor och i procent av totalt exponeringsmått för bruttosoliditet. Med totalt exponeringsmått för bruttosoliditet avses det exponeringsbelopp som följer av artikel 429.4 i tillsynsförordningen.

Kreditinstitutet bör i redogörelsen särredovisa åtminstone följande poster:

 1. Kapitalbaskrav enligt artikel 92.1 d i tillsynsförordningen.

 2. Särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § 1 lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-krav).

 3. En underrättelse enligt 2 kap. 1 c § lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (pelare 2-vägledning).

I redogörelsen bör kreditinstitutet även redovisa

 • summan av posterna enligt 1–3 (totalt lämplig kapitalbasnivå), och

 • kreditinstitutets primärkapital enligt del två i tillsynsförordningen.

FFFS (2021:24)

Information som ska offentliggöras minst årligen

2 §Den information som ett kreditinstitut ska offentliggöra enligt 3 § första stycket och 4 § första stycket ska finnas tillgänglig på kreditinstitutets webbplats.

Om kreditinstitutet inte har en webbplats ska det kunna tillhandahålla informationen på annat sätt till allmänheten.

FFFS (2021:24)

3 §Den information som ska offentliggöras enligt 6 kap. 2 § första stycket lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska offentliggöras årligen och åtminstone innehålla en beskrivning av

 1. den organisatoriska och rättsliga strukturen mellan de företag som ingår i moderföretagets konsoliderade situation,

 2. de nära förbindelser som kreditinstitut i den konsoliderade situationen har till fysiska eller juridiska personer, och

 3. vilka åtgärder som moderföretaget vidtar för att styra verksamheten i de företag som ingår i den konsoliderade situationen.

Informationen enligt första stycket ska kreditinstitutet offentliggöra tillsammans med övrig information enligt artiklarna 435–455 i tillsynsförordningen. Kreditinstitutet får lämna informationen i fullständig form eller i form av hänvisningar till likvärdig information.

FFFS (2021:24)

3 a §Den information som ska offentliggöras enligt 6 kap. 2 § andra stycket lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, ska offentliggöras årligen och åtminstone innehålla en beskrivning av

 1. den organisatoriska och rättsliga strukturen mellan de företag som ingår i värdepappersföretagskoncernen,

 2. de nära förbindelser som värdepappersbolag i värdepappersföretagskoncernen har till fysiska eller juridiska personer, och

 3. vilka åtgärder som moderföretaget vidtar för att styra verksamheten i de företag som ingår i värdepappersföretagskoncernen.

FFFS (2021:24)

4 §Ett kreditinstitut ska offentliggöra uppgifter om det internt bedömda kapitalbehovet enligt sin interna process för bedömning av kapitalbehov enligt 6 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Kreditinstitutet ska offentliggöra informationen enligt första stycket tillsammans med övrig information enligt artiklarna 435–455 i tillsynsförordningen.

FFFS (2021:24)

Undantag från skyldighet att offentliggöra information

5 §Finansinspektionen kan medge att ett kreditinstitut inte offentliggör sådan information om exponeringar för motpartskreditrisk som avses i artikel 439 första stycket d och e i tillsynsförordningen, om ett offentliggörande av informationen skulle kunna avslöja att kreditinstitutet har tagit emot akut likviditetsstöd i form av säkerhetsswappar från en centralbank.

Om ett kreditinstitut vill ha undantag enligt första stycket, ska det lämna in en ansökan om detta till Finansinspektionen.

FFFS (2021:24)

6 §har upphävts genom FFFS 2020:32.

7 §har upphävts genom FFFS 2020:32.

8 §har upphävts genom FFFS 2020:32.

9 §har upphävts genom FFFS 2020:32.

10 §har upphävts genom FFFS 2020:32.

11 §har upphävts genom FFFS 2020:32.

9 kap. Kapitalbuffertar

1 §har upphävts genom FFFS 2021:24.

Institutsspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

2 §Med berörda kreditexponeringar enligt 6 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar avses alla andra exponeringsklasser än de som anges i artikel 112 a–f i tillsynsförordningen och som regleras av följande:

 1. Kapitalbaskraven för kreditrisk enligt del tre avdelning 2 i tillsynsförordningen.

 2. Om exponeringen ingår i handelslagret, kapitalbaskraven för specifik risk enligt del tre avdelning 4 kapitel 2 i tillsynsförordningen eller tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker enligt del tre avdelning 4 kapitel 5 i samma förordning.

 3. När exponeringen är en värdepapperisering, kapitalbaskraven enligt del tre avdelning 2 kapitel 5 i tillsynsförordningen.

FFFS (2021:24)

3 §När ett kreditinstitut beräknar det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärdena enligt 6 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska det för varje tillämpligt kontracykliskt buffertvärde använda det sammanlagda kapitalbaskravet för kreditrisk, fastställt enligt del tre avdelningarna 2 och 4 i tillsynsförordningen för de berörda kreditexponeringarna i det landet, dividerat med det sammanlagda kapitalbaskravet för kreditrisk för samtliga av företagets berörda kreditexponeringar.

FFFS (2021:24)

4 §När ett kreditinstitut beräknar sitt institutsspecifika kontracykliska kapitalbuffertvärde ska det ange berörda kreditexponeringars geografiska område enligt de tekniska standarder för tillsyn som har antagits enligt artikel 140.7 i kapitaltäckningsdirektivet.

FFFS (2021:24)

Systemriskbuffert

5 §Ett kreditinstitut ska beräkna sin systemriskbuffert enligt 4 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar enligt följande:

FFFS20140012_bild1

där:

BSR

= systemriskbufferten,

rT

= det buffertvärde som är tillämpligt på ett kreditinstituts totala riskvägda exponeringsbelopp,

ET

= ett kreditinstituts totala riskvägda exponeringsbelopp beräknat i enlighet med artikel 92.3 i tillsynsförordningen,

i

= det index som anger undergruppen av exponeringar enligt artikel 133.5 i kapitaltäckningsdirektivet,

ri

= det buffertvärde som är tillämpligt på det riskvägda exponeringsbeloppet för undergruppen av exponeringar ’i’, och

Ei

= ett kreditinstituts riskvägda exponeringsbelopp för undergruppen av exponeringar ’i’, beräknat enligt artikel 92.3 i tillsynsförordningen.

Kreditinstitutet ska ange kreditexponeringarnas geografiska tillhörighet enligt de tekniska standarder för tillsyn som har antagits enligt artikel 140.7 i kapitaltäckningsdirektivet.

FFFS (2021:24)

Ingripanden och restriktioner om det kombinerade buffertkravet inte uppfylls

6 §Det högsta förfogandebeloppet för det kombinerade buffertkravet enligt 8 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska beräknas genom att ett förfogande-belopp multipliceras med en faktor.

Förfogandebeloppet enligt första stycket ska bestå av:

 1. delårsöverskott och årsöverskott som inte räknas in i kärnprimärkapitalet enligt artikel 26.2 i tillsynsförordningen netto efter vinstutdelning eller betalningar som är resultatet av de åtgärder som anges i 8 kap. 3 § 1–3 lagen om kapitalbuffertar, minskat med

 2. det belopp som skulle ha betalats i skatt om överskotten som anges i a hade behållits i kreditinstitutet.

Faktorn enligt första stycket ska bestämmas enligt följande:

När kreditinstitutets kärnprimärkapital, som inte används för att uppfylla kapitalbaskravet enligt artikel 92.1 a, b och c i tillsynsförordningen och det särskilda kapitalbaskrav som följer av ett beslut enligt 2 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, uttryckt i procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet som beräknas enligt artikel 92.3 i tillsynsförordningen, ligger inom det kombinerade buffertkravets

 1. första kvartil, ska faktorn vara 0,

 2. andra kvartil, ska faktorn vara 0,2,

 3. tredje kvartil, ska faktorn vara 0,4, eller

 4. fjärde kvartil, ska faktorn vara 0,6.

Den undre och övre gränsen i varje kvartil ska beräknas enligt följande:

Undre gräns i kvartilen =

Kombinerat buffertkrav
4

× (Qn –1)

Övre gräns i kvartilen =

Kombinerat buffertkrav
4

× Qn

där Qn anger ordningstalet för den berörda kvartilen, Qn = 1 motsvarar första kvartilen, Qn = 2 motsvarar andra kvartilen, Qn = 3 motsvarar tredje kvartilen och Qn = 4 motsvarar fjärde kvartilen.

FFFS (2021:24)

7 §En kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § 2 lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla följande.

 1. En uppskattning av inkomster och utgifter och en prognos för tillgångar, skulder och eget kapital i balansräkningen.

 2. De åtgärder som ska vidtas för att öka kreditinstitutets kapitalrelation.

 3. En plan och tidsram för att öka kapitalbasen med målet att uppfylla det kombinerade buffertkravet fullt ut enligt 2 kap. 2 § lagen om kapitalbuffertar.

 4. All övrig information som kreditinstitutet anser är nödvändig för att Finansinspektionen ska kunna bedöma kapitalkonserveringsplanen.

FFFS (2021:24)

8 §Den underrättelse som ett kreditinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 8 kap. 5 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla information om följande.

 1. Kreditinstitutets kapitalbas, indelad i:

  1. kärnprimärkapital,

  2. övrigt primärkapital, och

  3. supplementärkapital.

 2. Kreditinstitutets delårs- och årsöverskott.

 3. Det högsta förfogandebeloppet beräknat enligt 6 §.

 4. Den del av det högsta förfogandebeloppet som kreditinstitutet har för avsikt att använda till att

  1. göra en värdeöverföring kopplad till kreditinstitutets kärnprimärkapital enligt 1 kap. 2 § 16 lagen om kapitalbuffertar,

  2. lösa in kapitalbasinstrument,

  3. göra utbetalningar kopplade till primärkapitalstillskott, eller

  4. förbinda sig att betala ut rörlig ersättning, diskretionära pensionsförmåner eller rörlig ersättning där skyldigheten att betala uppstod vid en tidpunkt då kreditinstitutet inte uppfyllde det kombinerade buffertkravet.

FFFS (2021:24)

Ingripanden och restriktioner om kravet på bruttosoliditetsbuffert inte uppfylls

9 §Ett kreditinstitut ska beräkna det högsta förfogandebeloppet för kravet på en bruttosoliditetsbuffert enligt 8 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar genom att förfogandebeloppet multipliceras med en faktor.

Förfogandebeloppet enligt första stycket ska bestå av

 1. delårsöverskott och årsöverskott som inte räknas in i kärnprimärkapitalet enligt artikel 26.2 i tillsynsförordningen netto efter vinstutdelning eller betalningar som anges i 8 kap. 3 § 1–3 lagen om kapitalbuffertar, minskat med

 2. det belopp som skulle ha betalats i skatt om överskotten som anges i a hade behållits i kreditinstitutet.

Faktorn enligt första stycket ska bestämmas enligt följande:

När kreditinstitutets primärkapital, som inte används för att uppfylla kapitalbaskravet enligt artikel 92.1 d i tillsynsförordningen och det särskilda kapitalbaskrav som följer av ett beslut enligt 2 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, uttryckt i procent av det totala exponeringsmåttet som beräknas enligt artikel 429.4 i tillsynsförordningen, ligger inom kravet på bruttosoliditetsbuffertens

 1. första kvartil, ska faktorn vara 0,

 2. andra kvartil, ska faktorn vara 0,2,

 3. tredje kvartil, ska faktorn vara 0,4, eller

 4. fjärde kvartil, ska faktorn vara 0,6.

Den undre och övre gränsen i varje kvartil ska beräknas enligt följande:

Undre gräns i kvartilen =

Krav på bruttosoliditetsbuffert
4

× (Qn –1)

Övre gräns i kvartilen =

Krav på bruttosoliditetsbuffert
4

× Qn

där Qn anger ordningstalet för den berörda kvartilen, Qn = 1 motsvarar första kvartilen, Qn = 2 motsvarar andra kvartilen, Qn = 3 motsvarar tredje kvartilen och Qn = 4 motsvarar fjärde kvartilen.

FFFS (2021:24)

10 §En kapitalkonserveringsplan för kravet på en bruttosoliditetsbuffert enligt 8 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla uppgifter om följande:

 1. En uppskattning av inkomster och utgifter och en prognos för tillgångar, skulder och eget kapital i balansräkningen.

 2. De åtgärder som ska vidtas för att öka företagets kapitalrelation.

 3. En plan och tidsram för att öka kapitalbasen med målet att uppfylla kravet på bruttosoliditetsbuffert fullt ut enligt artikel 92.1a i tillsynsförordningen.

 4. All övrig information som kreditinstitutet anser är nödvändig för att Finansinspektionen ska kunna bedöma kapitalkonserveringsplanen.

FFFS (2021:24)

11 §Den underrättelse som ett kreditinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 8 kap. 5 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar för kravet på en bruttosoliditetsbuffert, ska innehålla information om följande:

 1. Kreditinstitutets kapitalbas, indelad i:

  1. kärnprimärkapital, och

  2. övrigt primärkapital.

 2. Kreditinstitutets delårs- och årsöverskott.

 3. Det högsta förfogandebeloppet beräknat enligt 9 §.

 4. Den del av det högsta förfogandebeloppet som kreditinstitutet har för avsikt att använda till att

  1. göra en värdeöverföring till kreditinstitutets kärnprimärkapital enligt 1 kap. 2 § 16 lagen om kapitalbuffertar,

  2. lösa in kapitalbasinstrument,

  3. göra utbetalningar kopplade till primärkapitaltillskott, eller

  4. förbinda sig att betala ut rörlig ersättning, diskretionära pensionsförmåner eller rörlig ersättning, där skyldigheten att betala uppstod vid en tidpunkt då kreditinstitutet inte uppfyllde kravet på bruttosoliditetsbuffert.

FFFS (2023:6)

10 kap. Dokumentation av företagets interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess

1 §Ett kreditinstitut och ett värdepappersbolag ska i ett särskilt dokument beskriva sin bedömning av det totala behovet av kapital och likviditet samt vilka processer och metoder företaget använder för den bedömningen. Dokumentet ska innehålla:

 1. En heltäckande beskrivning av företagets verksamhet och de risker som den ger upphov till.

 2. En beskrivning av de processer och metoder som företaget använder för att bedöma kapitalbehovet enligt 3.

 3. Information om företagets bedömning av kapitalbehovet.

 4. Information om företagets bedömning av vilken typ av kapital som behövs för att täcka kapitalbehovet för respektive risk.

 5. En beskrivning av de processer och metoder som företaget använder för att bedöma likviditetsbehovet enligt 6.

 6. Information om företagets likviditetsbehov. Informationen ska innehålla företagets bedömning av vilken storlek och sammansättning dess likviditetsreserv ska ha samt en redogörelse för vilka åtgärder företaget vidtagit, eller avser att vidta, för att hantera en stressad likviditetssituation.

FFFS (2021:24)

2 §Det dokument som avses i 1 § ska upprättas minst årligen, eller oftare om det sker väsentliga förändringar i förutsättningarna som bedömningen av kapitalbehovet eller behovet av likviditet baseras på.

11 kap. Innehåll i ansökningar för finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

Ansökan om godkännande

1 §En ansökan om godkännande för ett holdingföretag enligt 1 kap. 7 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska innehålla följande:

 1. En schematisk översikt över företagen i den grupp som holdingföretaget ingår i. Dotterföretag och eventuella moderföretag ska tydligt anges. Översikten ska visa ägarförhållandena genom att varje ägares andel av kapitalet och röstetalet preciseras särskilt.

 2. En beskrivning av den verksamhet som respektive företag i gruppen driver och var respektive huvudkontor är beläget.

 3. En beskrivning av hur arbetsuppgifter fördelas inom gruppen för att på gruppnivå eller undergruppsnivå följa de krav som ställs i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

 4. Vilka ledamöter och eventuella suppleanter som ingår i styrelsen. Det ska även framgå vem som är styrelsens ordförande, verkställande direktör och verkställande direktörens eventuella ställföreträdare.

 5. Den information som anges i bilaga 2 till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning när det gäller holdingföretagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och verkställande direktör samt om ställföreträdare till den verkställande direktören i de fall en sådan har utsetts.

FFFS (2020:32)

Allmänna råd

Holdingföretaget bör även ge in den bedömning av ledningspersonernas lämplighet som företaget har gjort enligt Europeiska bankmyndighetens och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

FFFS (2020:32)

2 §Ett holdingföretag som har ett eller flera kreditinstitut som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 a lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag inom EES som dotterföretag, ska även lämna uppgifter om

 1. vilka personer, aktieägare eller medlemmar, som har ett kvalificerat innehav i kreditinstitutet, och storleken på sådana innehav, eller

 2. om det inte finns några kvalificerade innehav, vilka personer som är de 20 största aktieägarna eller medlemmarna i kreditinstitutet.

När företaget lämnar uppgifter enligt första stycket 1 ska det ange Finansinspektionens diarienummer för ärenden som behandlar tillstånd att förvärva aktier.

FFFS (2021:24)

Ansökan om undantag från kravet på godkännande

3 §En ansökan om undantag från kravet på godkännande för ett holdingföretag enligt 1 kap. 7 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, ska innehålla följande uppgifter:

 1. En beskrivning av holdingföretagets huvudsakliga verksamhet.

 2. Namn på det eller de företag som har utsetts till resolutionsenhet i gruppens resolutionsgrupper.

 3. Namn på det dotterkreditinstitut eller motsvarande utländska dotterföretag inom EES som är ansvarigt för att säkerställa att gruppen följer tillsynskraven på gruppnivå.

 4. En utfästelse om att holdingföretaget inte medverkar till att påverka driften av gruppen eller de dotterföretag i gruppen som är finansiella institut eller institut.

FFFS (2021:24)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:12

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft, i fråga om 8 kap. 5 och 7 §§, den 1 januari 2015, och i övrigt den 2 augusti 2014.

 2. Genom föreskrifterna upphävs Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:27) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:2) om krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

 3. Ett medgivande som getts med stöd av Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska fortsätta att gälla som ett medgivande enligt de nya föreskrifterna.

 4. Ett medgivande för ett institut enligt 5 kap. 4 § första stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, att konsolidering sker på annat sätt än genom fullständig konsolidering som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som ett medgivande enligt 2 kap. 1 § de nya föreskrifterna.

 5. Ett medgivande för ett institut enligt 5 kap. 4 § andra stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, att konsolidering får göras enligt klyvningsmetoden i stället för genom fullständig konsolidering som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som ett medgivande om att konsolidering får göras enligt klyvningsmetoden enligt 2 kap. 3 § de nya föreskrifterna.

 6. Ett medgivande för ett institut enligt 7 kap. 24 § och 8 kap. 24 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, att som ett led i värdepappersrörelsen få återköpa en viss del av ett utgivet primärkapitaltillskott eller en viss del av ett utgivet tidsbundet förlagslån som är avsedda att åter säljas som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel 78.5 förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 7. Ett medgivande för ett institut enligt 13 kap. 53 § första stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, att använda en känslighetsmodell vid beräkning av generell ränterisk som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel 331.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 8. Ett medgivande för ett institut enligt 25 kap. 34 § första stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, att beräkna egna estimat av volatilitetsjusteringar som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som tillstånd enligt artikel 225.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 9. Ett beslut om att ett institut enligt 25 kap. 41 § tredje stycket och 55 kap. 27 § tredje stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar ska tillämpa en kortare historisk observationsperiod än ett år som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som beslut enligt artikel 225.2 e i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 10. Ett medgivande för ett institut enligt 29 kap. 2 § andra stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar att beräkna kapitalkravet för operativ risk utifrån en annan indikator under en övergångsperiod som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillåtelse enligt artikel 315.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 11. Ett beslut för ett institut enligt 31 kap. 1 § tredje stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om ändring av kapitalkravet vid väsentligt ändrad verksamhet, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som beslut enligt artikel 97.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 12. Ett medgivande för ett institut enligt 32 kap. 14 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om undantag från beräkningen av öppna nettopositioner i valuta, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som tillstånd enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 13. Ett tillstånd för ett institut enligt 35 kap. 13 § första stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar att använda sig av egna estimat av LGD och konverteringsfaktorer enligt IRK-metoden vid bestämmande av stora exponeringar enligt 7 kap. 3 och 5 §§ lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som tillstånd enligt artikel 401.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 14. Ett medgivande för ett institut enligt 49 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar att tillämpa den formelbaserade metoden vid bestämmande av positioner i en värdepapperisering, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som förhandsgodkännande enligt artikel 259.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 15. Ett medgivande för ett institut enligt 49 kap. 7 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om att använda en internmetod för att åsätta en bedömd kreditvärdering positioner i ett program för utgivning av tillgångsbaserade certifikat (ABCP-program), som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel 259.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

 16. Ett medgivande för ett institut enligt 49 kap. 15 § första stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om tillfällig tillämpning av viss riskvikt när Kirk inte kan beräknas, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel 263.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

2020:32

 1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 28 juni 2021 i fråga om 1 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 1 § samt 8 kap. 2 och 4–11 §§, och i övrigt den 29 december 2020.

 2. Bestämmelserna i 9 kap. 9–11 §§ tillämpas första gången den 1 januari 2023.

2021:24

 1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 7 juli 2021.

 2. Bestämmelserna i 9 kap. 9–11 §§ tillämpas första gången den 1 januari 2023.

2022:13

3 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar ska upphöra att gälla den 8 juli 2022.

2023:6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023.