Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag ska lämna om sitt internt bedömda kapitalbehov enligt 6 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

FFFS (2021:25)

2 §Föreskrifterna gäller för

 1. bankaktiebolag,

 2. sparbanker,

 3. medlemsbanker,

 4. kreditmarknadsbolag,

 5. kreditmarknadsföreningar, och

 6. värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ett företag enligt första stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av dess konsoliderade situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Om företaget kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag, ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval av det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets konsoliderade situation.

FFFS (2023:7)

Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

3 §Ett företag ska per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december lämna Finansinspektionen uppgifter om företagets internt bedömda kapitalbehov och hur stor andel av detta som täcks av kärnprimärkapital, summan av övrigt primärkapital och supplementärkapital samt övrigt förlustabsorberande kapital fördelat på följande sätt:

 1. Kreditrisk och motpartsrisk

  1. varav koncentrationsrisk,

  2. varav risker förknippade med exponering mot svenska bolån, och

  3. varav reciprocitet för andra länders krav.

 2. Marknadsrisk

  1. varav ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret.

 3. Operativ risk.

 4. Pensionsrisk.

 5. Övrigt.

Företaget ska vid rapporteringen även lämna uppgifter om diversifieringseffekter och ange summan av kapitalbehovet.

4 §Företaget ska lämna uppgifterna via Finansinspektionens webbplats och tjänsten Periodisk rapportering på det sätt som närmare anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april, 10 augusti, 31 oktober respektive den 31 januari. Om balansdagen sammanfaller med årsbokslutsdagen ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den tjugonde dagen i den andra månaden efter balansdagen.

Om företaget gör korrigeringar som påverkar tidigare rapporterade belopp, ska det snarast lämna korrekta uppgifter till Finansinspektionen.

Dispens

5 §Finansinspektionen får efter skriftlig ansökan från ett företag besluta om undantag från dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:25

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

2023:7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023.