Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för

  1. kreditinstitut och värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

  2. filialer till svenska kreditinstitut eller värdepappersbolag i utlandet,

  3. filialer i Sverige, dels till utländska kreditinstitut, dels till värdepappersbolag som hör hemma i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

  4. koncerner där ett värdepappersbolag är moderbolag, men inte är ett sådant bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

FFFS (2023:8)

1 a §För PEPP-sparinstitut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt), finns ytterligare bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2022:20) om en paneuropeisk privat pensionsprodukt.

FFFS (2022:23)

Uppgifter till Finansinspektionen

2 §Samtliga företag, filialer och koncerner ska per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december lämna uppgifter i tillämpliga delar enligt blankett Standardrapport, bilaga 1.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 2.

3 §Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april, 10 augusti, 31 oktober och 31 januari. Vid årsbokslut ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den tjugonde dagen i den andra månaden efter balansdagen.

Sammanfaller inte årsbokslutet med någon av balansdagarna, ska bokslutsuppgifterna lämnas vid det rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

Om korrigeringar görs, som påverkar beloppen i balans- och resultaträkningens poster eller i tilläggsupplysningarna, ska korrekta uppgifter snarast lämnas till Finansinspektionen.

Dispens

4 §Finansinspektionen beslutar om undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:26

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

2022:23

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.

2023:8

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023.

[Bilagorna innehåller blankett för standardrapport samt tillhörande anvisningar och återges ej här; red.anm.]