FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2014:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

(senast ändrad genom FFFS 2017:21)

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för

  1. kreditinstitut och värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

  2. filialer till svenska kreditinstitut eller värdepappersbolag i utlandet,

  3. filialer i Sverige, dels till utländska kreditinstitut, dels till värdepappersbolag som hör hemma i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

  4. koncerner där ett värdepappersbolag är moderbolag vars värdepapper på balansdagen inte är noterade på en reglerad marknad, enligt artikel 4 i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Uppgifter till Finansinspektionen

2 §Samtliga företag, filialer och koncerner ska per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december lämna uppgifter i tillämpliga delar enligt blankett Standardrapport, bilaga 1.

Anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 2.

3 §Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april, 10 augusti, 31 oktober och 31 januari. Vid årsbokslut ska uppgifterna ha kommit in till Finansinspektionen senast den tjugonde dagen i den andra månaden efter balansdagen.

Sammanfaller inte årsbokslutet med någon av balansdagarna, ska bokslutsuppgifterna lämnas vid det rapporttillfälle som följer närmast efter årsbokslutet.

Om korrigeringar görs, som påverkar beloppen i balans- och resultaträkningens poster eller i tilläggsupplysningarna, ska korrekta uppgifter snarast lämnas till Finansinspektionen.

Dispens

4 §Finansinspektionen beslutar om undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Bilagor

[Bilagorna innehåller blankett för standardrapport samt tillhörande anvisningar och återges ej här; red.anm.]

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...