FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2015:1 Information om ränta på bostadskrediter

(senast ändrad genom FFFS 2016:32)

Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter gäller för följande företag som lämnar bostadskrediter till konsumenter:

  1. bankaktiebolag,

  2. sparbanker,

  3. medlemsbanker,

  4. kreditmarknadsbolag,

  5. kreditmarknadsföreningar, och

  6. kreditgivare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

FFFS (2016:32)

2 §I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i 2 kap. 1 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, 1 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 2 § konsumentkreditlagen (2010:1846) och Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:11) om krediter i konsumentförhållanden.

I stället för vad som följer av första stycket används termen bostadskredit i dessa föreskrifter endast i betydelsen en kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet.

FFFS (2016:32)

Information om genomsnittlig ränta

3 §Ett företag som i sin marknadsföring erbjuder bostadskrediter till konsumenter med angivna räntebindningstider, ska för varje sådan räntebindningstid informera om de genomsnittliga räntorna på lämnade krediter.

Företaget ska redovisa räntorna för föregående kalendermånad samt motsvarande information enligt denna bestämmelse för de närmast föregående tolv månaderna.

En genomsnittlig ränta som avser färre än fem bostadskrediter omfattas inte av kravet i första stycket.

Allmänna råd

Företaget bör lämna informationen på sin webbplats.

4 §Ett företag ska basera sina beräkningar av genomsnittliga räntor enligt 3 § på bostadskrediter till konsumenter där räntan under kalendermånaden bestämts

  • för första gången,

  • vid en omförhandling av ett kreditavtal, eller

  • vid en förlängning av ett kreditavtal.

Bostadskrediter som förmedlas för ett emittentinstitut ska ingå i beräkningarna av företagets genomsnittliga räntor. Krediter som lämnas till anställda i företaget eller inom koncernen och som är förenade med förmånliga villkor, ska inte ingå i beräkningarna.

En bostadskredit vars räntebindningstid avviker från de räntebindningstider som företaget erbjuder i sin marknadsföring, ska ingå i beräkningen som avser den närmaste räntebindningstiden eller, om den ligger lika nära två olika räntebindningstider, den kortare av dem.

Räntorna på de bostadskrediter som ingår i beräkningen av en genomsnittlig ränta ska viktas med krediternas storlek.

5 §Ett företag ska lämna information enligt 3 § senast fem arbetsdagar efter varje månads utgång.

Information om vad som påverkar räntan

6 §Ett företag ska informera om vilka omständigheter hänförliga till konsumenten, krediten och säkerheten som företaget beaktar när det erbjuder en ränta på en bostadskredit.

Allmänna råd

Företaget bör publicera informationen på sin webbplats.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...