Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter gäller för försäkringsgivare från tredje land som driver verksamhet i Sverige enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

2 §Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och i försäkringsrörelselagen (2010:2043) om inte något annat anges.

Verksamhetsplan och ytterligare handlingar vid ansökan om koncession

Verksamhetsplan

3 §En sådan verksamhetsplan som avses i 4 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ska innehålla

 1. uppgifter om

  1. den typ av risker eller åtaganden som försäkringsgivarens verksamhet ska omfatta, med fördelning på försäkringsklasser enligt 2 kap. 11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043),

  2. uppskattat antal anställda och ett schema över generalagenturens eller filialens organisation,

  3. försäkringsgivarens företagsstyrningssystem enligt 10 kap. 1 § försäkringsrörelselagen,

  4. grundprinciper för avgiven och mottagen återförsäkring,

  5. vilka poster i primärkapitalet som motsvarar minimikapitalkravet enligt 8 kap. 1219 §§ försäkringsrörelselagen,

  6. uppskattade kostnader för att bygga upp en administration och övriga nödvändiga företagsfunktioner samt det kapital som avsatts för ändamålet, och

  7. det huvudsakliga innehållet i de styrdokument och riktlinjer som försäkringsgivaren ska ha för verksamheten,

 2. prognoser över solvensbalansräkningen enligt 5 kap. 1 § försäkringsrörelselagen,

 3. skattningar av

  1. solvenskapitalkravet enligt 8 kap. 111 §§ försäkringsrörelselagen och uppgifter om företaget använt

   • den standardformel som avses i 8 kap. 5 § försäkringsrörelselagen,

   • förenklade beräkningar enligt 8 kap. 11 § försäkringsrörelselagen, eller

   • en intern modell enligt 9 kap. försäkringsrörelselagen,

  2. minimikapitalkravet enligt 8 kap. 1315 §§ försäkringsrörelselagen och uppgifter om företaget har använt den justering som avses i

   • 8 kap. 15 § första meningen försäkringsrörelselagen, eller

   • 8 kap. 15 § andra meningen försäkringsrörelselagen, och

  3. de medel som är avsedda att täcka de försäkringstekniska avsättningarna, minimikapitalkravet och solvenskapitalkravet.

4 §En försäkringsgivares skattningar enligt 3 § 3 ska grundas på den prognos över solvensbalansräkningen som avses i 3 § 2.

5 §En försäkringsgivares prognoser enligt 3 § 2 ska avse det antal år som det beräknas ta tills företaget redovisar en bestående vinst.

Prognoserna ska alltid avse minst tre räkenskapsår.

6 §För det antal år som prognosen ska omfatta enligt 5 § ska verksamhetsplanen dessutom innehålla

 1. skattningar av intäkter och kostnader om den planerade verksamheten avser skadeförsäkring, av

  1. uppskattade driftskostnader utöver uppbyggnadskostnader, särskilt löpande allmänna omkostnader och provisioner, och

  2. uppskattade premier eller bidrag samt kostnader för försäkringsersättningar, och

 2. en detaljerad prognos över inkomster och utgifter om den planerade verksamheten avser livförsäkring, med uppdelning på

  1. direkt försäkring,

  2. mottagen återförsäkring, och

  3. avgiven återförsäkring.

Ytterligare handlingar vid ansökan om koncession

7 §En försäkringsgivare från tredje land som ansöker om koncession för försäkringsrörelse i Sverige ska, utöver vad som framgår av 4 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, till Finansinspektionen lämna

 1. en bolagsordning, stiftelseurkund eller motsvarande dokument,

 2. en förteckning över styrelsemedlemmar och personer som ingår i den verkställande ledningen,

 3. ett intyg, utfärdat av behörig myndighet i det land där huvudkontoret ligger, som styrker vilka försäkringsklasser som får omfattas av försäkringsgivarens verksamhet och vilka risker eller åtaganden som försäkringsgivaren faktiskt försäkrar,

 4. de uppgifter, i tillämpliga delar, som anges i 10 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse avseende den företrädare eller det ombud som avses i 4 kap. 5 § 3 lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, och

 5. de uppgifter, i tillämpliga delar, som anges i 10 kap. 5 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse avseende den juridiska eller fysiska person som avses i 4 kap. 5 § 2 lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

8 §Försäkringsgivaren ska därutöver lämna en balans- och resultaträkning. Balans- och resultaträkningen ska gälla försäkringsgivarens totala verksamhet för vart och ett av de senaste tre räkenskapsåren. Om försäkringsgivaren inte har drivit verksamhet under tre räkenskapsår ska balans- och resultaträkningar lämnas endast för de avslutade räkenskapsåren.

Ändringar i koncessionen

9 §Bestämmelserna i 3–8 §§ gäller i tillämpliga delar om en försäkringsgivare från tredje land ansöker om ändring av en beviljad koncession.

Indelning i försäkringsklasser för återförsäkring

10 §Ansökan om koncession för återförsäkring ska avse en eller flera av de skade- eller livförsäkringsklasser som anges i 2 kap. 11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Ansökan om godkännande av företrädare

11 §När en försäkringsgivare från tredje land ansöker om godkännande av en ny företrädare gäller bestämmelserna om lämplighetsprövning i 10 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse i tillämpliga delar.

Förmånsrättsregister, solvenskapitalkrav och interna modeller

12 §För en försäkringsgivare från tredje land gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse som avser

 1. förmånsrättsregister i 5 kap.,

 2. kapitalbas i 6 kap.,

 3. solvenskapitalkrav i 7 kap., och

 4. interna modeller i 8 kap.

Bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar, företagsstyrning samt åtgärdsplan och finansiell saneringsplan finns i 4 kap., 9 kap. och 12 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse.