Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för

  1. bankaktiebolag,

  2. sparbanker,

  3. medlemsbanker,

  4. kreditmarknadsbolag, och

  5. kreditmarknadsföreningar.

Definitioner

2 §I dessa föreskrifter används samma definitioner som i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Anmälan till Finansinspektionen

3 §Ett förvärv av egendom där motprestationen är minst 10 miljoner kronor samt motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen hos det förvärvande företaget ska anmälas till Finansinspektionen. Anmälan ska ske före förvärvet.