Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter gäller för

 1. bankaktiebolag,

 2. sparbanker,

 3. medlemsbanker,

 4. kreditmarknadsbolag,

 5. kreditmarknadsföreningar,

 6. värdepappersbolag, och

 7. moderföretag som avses i 6 a kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt i 8 a kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 §I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i 1 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 1 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Innehåll i återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner

3 §Ett företag som ska upprätta en återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska se till att planen har det innehåll som anges i avsnitt A i krishanteringsdirektivets bilaga.

4 §En återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan får inte förutsätta att statligt stöd lämnas.

En återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan ska vid behov innehålla en analys av hur och när företaget som upprättat planen, i enlighet med de villkor som anges i planen, får ansöka om att utnyttja centralbanksfaciliteter. Företaget ska i analysen identifiera de tillgångar som kan förväntas bli godtagna som säkerhet av berörda centralbanker.

FFFS (2016:20)

5 §I en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan ska det anges vilka åtgärder företaget kan vidta när villkoren för ingripande enligt 15 kap. 2 b § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 25 kap. 2 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden är uppfyllda.

FFFS (2016:20)

6 §En koncernåterhämtningsplan ska utformas så att en god samordning uppnås mellan de åtgärder som enligt planen ska vidtas av moderföretaget och de åtgärder som ska vidtas av övriga företag i koncernen.

Koncernåterhämtningsplanen ska innehålla en analys om förekomsten och hanteringen av de väsentliga praktiska eller juridiska problem som kan uppstå vid genomförande av brådskande åtgärder som omfattas av planen.

Koncernåterhämtningsplanen ska dessutom innehålla en beskrivning av de arrangemang för koncerninternt finansiellt stöd som finns inom koncernen.

FFFS (2016:20)

7 §Ett företag ska ha lämpliga rutiner för att enkelt och regelbundet kunna övervaka de indikatorer som ingår i återhämtningsplanen eller koncernåterhämtningsplanen.

FFFS (2016:20)

8 §Ett företag ska utforma en återhämtningsplan eller en koncern-återhämtningsplan med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Hänsyn ska även tas till verksamhetens riskprofil och grad av sammankoppling med andra företags verksamheter och med det finansiella systemet i allmänhet. Dessutom ska företagets eller koncernens aktieägarstruktur, associationsform och storlek beaktas.

FFFS (2016:20)

Förenklade skyldigheter

9 §Finansinspektionen kan för ett kreditinstitut eller värdepappersbolag göra undantag från kraven i 3 § på en återhämtningsplans eller en koncernåterhämtningsplans innehåll, om fallissemang hos kreditinstitutet eller värdepappersbolaget och dess därpå följande avveckling genom konkurs eller likvidation, till följd av omständigheter som anges i andra stycket, sannolikt inte skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort, eller sannolikt endast ringa sådan inverkan. Ett sådant undantag görs genom beslut enligt 10 eller 11 §.

Vid prövningen av om ett kreditinstitut eller värdepappersbolag ska omfattas av förenklade skyldigheter enligt första stycket, ska Finansinspektionen beakta

 1. arten av den verksamhet som kreditinstitutet eller värdepappersbolaget bedriver,

 2. kreditinstitutets eller värdepappersbolagets aktieägarstruktur,

 3. kreditinstitutets eller värdepappersbolagets associationsrättsliga form,

 4. kreditinstitutets eller värdepappersbolagets riskprofil,

 5. kreditinstitutets eller värdepappersbolagets storlek och juridiska ställning,

 6. kreditinstitutets eller värdepappersbolagets grad av sammankoppling med andra företag eller med det finansiella systemet i allmänhet,

 7. omfattningen och komplexiteten hos kreditinstitutets eller värdepappersbolagets verksamheter,

 8. ett eventuellt medlemskap i ett institutionellt skyddssystem eller någon annan form av system för solidariskt ansvar enligt artikel 113.7 i tillsynsförordningen, och

 9. ett eventuellt tillhandahållande av investeringstjänster eller verksamheter enligt definitionen i artikel 4.1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i den ursprungliga lydelsen.

FFFS (2016:20)

10 §Om fallissemang hos ett kreditinstitut eller värdepappersbolag sannolikt inte skulle få betydande inverkan på det sätt som avses i 9 § första stycket, ska ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, efter beslut av Finansinspektionen, omfattas av en återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan som i stället för det innehåll som föreskrivs i 3 § åtminstone innehåller

 1. en sammanfattning av innehållet i planen inklusive en sammanfattande bedömning av kreditinstitutets eller värdepappersbolagets totala återhämtningskapacitet om det hamnar i finansiella svårigheter,

 2. en beskrivning av de förändringar som har gjorts i planen sedan den först upprättades eller den senast gjorda uppdateringen,

 3. en beskrivning av kreditinstitutets eller värdepappersbolagets verksamhet, riskstrategi, affärsmodell och affärsplan, som innefattar den verksamhet som är särskilt viktig för intjäning och lönsamhet samt en analys av vilka samhällsviktiga funktioner och sammankopplingar med det finansiella systemet i övrigt som kreditinstitutet eller värdepappersbolaget kan ha,

 4. en beskrivning av hur planen har tagits fram och hur den uppdateras, vilka personer som ansvarar för upprättande av planen, hur planen är införlivad i kreditinstitutets eller värdepappersbolagets styrning, riskhantering och kontroll, hur beslut fattas enligt planen samt den interna och externa kommunikationsplan som gäller enligt planen,

 5. en detaljerad beskrivning av de kvalitativa och kvantitativa indikatorer i fråga om kapital, likviditet, finansiering, lönsamhet och tillgångskvalitet som anger när beslut ska fattas enligt planen med ledning av indikatorerna samt hur indikatorerna stämmer överens med kreditinstitutets eller värdepappersbolagets generella riskstrategi,

 6. en beskrivning av de åtgärder som enligt planen ska vidtas för att upprätthålla eller återställa kreditinstitutets eller värdepappersbolagets lönsamhet, tillgångskvalitet och finansiella ställning inklusive en tidsplan för att vidta åtgärderna,

 7. en beskrivning av ett systemövergripande och ett företagsspecifikt scenario som vart och ett för sig hotar kreditinstitutets eller värdepappersbolagets fortlevnad om inte åtgärder för återhämtning vidtas i tid, som anger hur kapital, likviditet, riskprofil, lönsamhet, verksamhet och rykte påverkas i dessa scenarier, vilka återhämtningsåtgärder som kan vidtas i varje scenario, samt hur återhämtningsåtgärderna kan återställa kreditinstitutets eller värdepappersbolagets finansiella ställning,

 8. en beskrivning av de förberedande åtgärder som har vidtagits för att planen ska kunna genomföras och en analys av vilka hinder som fortfarande kan finnas mot att vidta de åtgärder som anges i planen, och

 9. en analys av behovet av förberedelser för att åtgärderna enligt planen ska kunna genomföras effektivt.

FFFS (2016:20)

11 §Om fallissemang hos ett kreditinstitut eller värdepappersbolag sannolikt skulle få endast sådan ringa inverkan som avses i 9 § första stycket, ska kreditinstitutet eller värdepappersbolaget, efter beslut av Finansinspektionen, omfattas av en återhämtningsplan eller koncernåterhämningsplan som i stället för det innehåll som föreskrivs i 3 § åtminstone innehåller

 1. en beskrivning av vilka personer som ansvarar för upprättande av planen,

 2. en beskrivning av hur planen har tagits fram och hur planen är införlivad i kreditinstitutets eller värdepappersbolagets styrning, riskhantering och kontroll,

 3. en beskrivning av de förändringar som har gjorts i planen sedan den först upprättades eller den senast gjorda uppdateringen,

 4. en beskrivning av den affärsverksamhet som är särskilt viktig för kreditinstitutets eller värdepappersbolagets intjäning och lönsamhet,

 5. en beskrivning av de kvalitativa och kvantitativa indikatorer i fråga om kapital och likviditet som anger när beslut ska fattas enligt planen med ledning av indikatorerna,

 6. en beskrivning av åtgärder som enligt planen ska vidtas för att upprätthålla eller återställa kreditinstitutets eller värdepappersbolagets finansiella ställning i ett scenario där det hamnar i finansiella svårigheter samtidigt som finansmarknaderna eller ekonomin i stort,

 7. en beskrivning av de förberedande åtgärder som har vidtagits för att planen ska kunna genomföras,

 8. en tidsplan för de åtgärder som ska vidtas enligt planen samt en analys av vilka hinder som kan finnas mot att vidta åtgärderna, och

 9. en sammanfattande bedömning av kreditinstitutets eller värdepappersbolagets totala återhämtningskapacitet om det hamnar i finansiella svårigheter.

FFFS (2016:20)

12 §Finansinspektionen kan när som helst ompröva ett beslut enligt 10 eller 11 §.

FFFS (2016:20)

Tidpunkt för upprättande av återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner

13 §Ett företag ska upprätta en återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan senast den 1 januari 2017. Ett företag som omfattas av ett beslut av Finansinspektionen enligt 5 kap. 3 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska i stället upprätta en återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan senast den 31 oktober 2016.

FFFS (2016:20)

Uppdatering av återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner

14 §Ett företag ska uppdatera sin återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan årligen eller i samband med förändringar av verksamheten som kan ha en väsentlig påverkan på återhämtningsplanen eller koncernåterhämtningsplanen.

FFFS (2016:20)

Avtal om finansiellt stöd inom koncerner

15 §När ett företag offentliggör ett avtal i enlighet med 6 b kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 b kap. 16 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska artiklarna 431–434 i tillsynsförordningen tillämpas.

FFFS (2016:20)