1 §Ett företag som tillhör sektor S.127, koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag, enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet 2010 (ENS 2010), ska på begäran lämna uppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB).

2 §Uppgifterna ska avse företagets förhållanden det senaste kalenderkvartalet och innehålla det som framgår av blanketten Balansstatistik för sektor S.127 (FinBAST), se bilaga.

3 §Uppgifterna ska ha kommit in till SCB senast den tjugonde dagen i efterföljande kvartal.

Bilaga

[Bilagan är ett formulär och återges ej här; red.anm.]