Innehåll

1 §I dessa föreskrifter ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Därutöver ska termer och uttryck ha följande betydelse:

  1. Spotmånadskontrakt: råvaruderivatkontrakt som hänför sig till en särskild underliggande råvara, och som är nästa kontrakt att förfalla enligt handelsplatsens regler.

  2. Andra månaders kontrakt: råvaruderivatkontrakt som inte är spotmånadskontrakt.

2 §Följande kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för råvaruderivat ska gälla enligt 15 a kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

  1. För sådana råvaruderivat som avses i artikel 15.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 av den 1 december 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat, ska positionslimiten vara 2.500 poster.

  2. För sådana råvaruderivat som avses i artikel 15.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591, ska positionslimiten vara 2.500.000 värdepapper.

Övriga positionslimiter framgår av bilagan.

Bilaga Positionslimiter för råvaruderivat

Råvaruderivat

Handelsplats

Handelsplatsens produktkod (VPC)

Spotmånadskontrakt

Andra månaders kontrakt

Enhet

Nordic power (inkl. Nordic EPAD)

Nasdaq Stockholm (XSTO)

ENO

19.308.181

67.610.330

MWh

FFFS (2018:3)