FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2017:22 Positionslimiter

(senast ändrad genom FFFS 2018:3)

1 §I dessa föreskrifter ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Därutöver ska termer och uttryck ha följande betydelse:

  1. Spotmånadskontrakt: råvaruderivatkontrakt som hänför sig till en särskild underliggande råvara, och som är nästa kontrakt att förfalla enligt handelsplatsens regler.

  2. Andra månaders kontrakt: råvaruderivatkontrakt som inte är spotmånadskontrakt.

2 §Följande kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för råvaruderivat ska gälla enligt 15 a kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

  1. För sådana råvaruderivat som avses i artikel 15.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 av den 1 december 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat, ska positionslimiten vara 2.500 poster.

  2. För sådana råvaruderivat som avses i artikel 15.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591, ska positionslimiten vara 2.500.000 värdepapper.

Övriga positionslimiter framgår av bilagan.

Bilaga Positionslimiter för råvaruderivat

Råvaruderivat

Handelsplats

Handelsplatsens produktkod (VPC)

Spotmånadskontrakt

Andra månaders kontrakt

Enhet

Nordic power (inkl. Nordic EPAD)

Nasdaq Stockholm (XSTO)

ENO

19.308.181

67.610.330

MWh

FFFS (2018:3)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...