1 §I dessa föreskrifter ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FFFS (2023:21)

2 §För sådana råvaruderivat som avses i artikel 17.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1302 av den 20 april 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat och förfaranden för ansökan om undantag från positionslimiter, ska positionslimiten vara 10.000 poster för spotmånaden och andra månader.

FFFS (2023:21)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:21

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2024.

Bilagan har upphävts genom FFFS 2023:21.