FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2018:5 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Dessa allmänna råd upphör att gälla den 1 juni 2021 enligt FFFS 2021:2.

Tillämpningsområde

Med dessa allmänna råd vill Finansinspektionen verka för att företag som står under myndighetens tillsyn rapporterar sådana händelser i verksamheten som kan äventyra företagens stabilitet eller skyddet av kundernas tillgångar.

De allmänna råden gäller dock inte för

 • finansiella institut enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

 • företag i dess verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 • inlåningsföretag enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 • betaltjänstleverantörer i deras betaltjänstverksamhet enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, och

 • försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Rapportering till Finansinspektionen

Ett företag bör genast rapportera till Finansinspektionen när sådana händelser inträffar som anges nedan. Företagets regelansvariga funktion bör lämna rapporten som bör innehålla de uppgifter som anges i bilagan.

Företaget bör rapportera sådana händelser som kan medföra att dess ekonomiska förutsättningar ändras, så att det inte kan uppfylla sina åtaganden mot kunder.

Företaget bör rapportera

 • händelser som kan medföra att ett större antal kunder orsakas betydande ekonomisk skada, och

 • händelser som kan medföra en väsentlig ryktesförlust för företaget.

De händelser som avses är till exempel

 • att information som lämnas vid kundtransaktioner är felaktig eller bristfällig,

 • att kundtransaktioner hanteras på ett felaktigt eller bristfälligt sätt,

 • att fel uppstår i tekniska system, eller

 • att interna eller externa regler överträds.

Om en revisor vidtar åtgärder enligt 9 kap. 43 och 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551), bör företaget genast informera Finansinspektionen om detta.

Riktlinjer för hantering och rapportering

Företagets styrelse eller motsvarande beslutande organ bör skriftligen fastställa riktlinjer för att hantera och rapportera händelser av väsentlig betydelse.

Anmälan till Polismyndigheten eller åklagare

Vid misstanke om brott bör företaget göra en anmälan till Polismyndigheten eller till åklagare.

Bilaga

 1. Ange företagets namn och adress.

 2. Ange företagets kontaktperson med namn och telefonnummer.

 3. Beskriv händelsen och omständigheterna kring hur händelsen upptäcktes.

 4. Beskriv vilka åtgärder som företaget vidtar med anledning av händelsen.

 5. Om det är möjligt ange om rapporteringen avser en sådan händelse som beskrivs i dessa allmänna råd och i så fall vilken.

 6. Ange datum och underskrift.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...