Dessa allmänna råd upphör att gälla den 1 juni 2021 enligt FFFS 2021:2.

Tillämpningsområde

Med dessa allmänna råd vill Finansinspektionen verka för att företag som står under myndighetens tillsyn rapporterar sådana händelser i verksamheten som kan äventyra företagens stabilitet eller skyddet av kundernas tillgångar.

De allmänna råden gäller dock inte för

 • finansiella institut enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

 • företag i dess verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 • inlåningsföretag enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 • betaltjänstleverantörer i deras betaltjänstverksamhet enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, och

 • försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Rapportering till Finansinspektionen

Ett företag bör genast rapportera till Finansinspektionen när sådana händelser inträffar som anges nedan. Företagets regelansvariga funktion bör lämna rapporten som bör innehålla de uppgifter som anges i bilagan.

Företaget bör rapportera sådana händelser som kan medföra att dess ekonomiska förutsättningar ändras, så att det inte kan uppfylla sina åtaganden mot kunder.

Företaget bör rapportera

 • händelser som kan medföra att ett större antal kunder orsakas betydande ekonomisk skada, och

 • händelser som kan medföra en väsentlig ryktesförlust för företaget.

De händelser som avses är till exempel

 • att information som lämnas vid kundtransaktioner är felaktig eller bristfällig,

 • att kundtransaktioner hanteras på ett felaktigt eller bristfälligt sätt,

 • att fel uppstår i tekniska system, eller

 • att interna eller externa regler överträds.

Om en revisor vidtar åtgärder enligt 9 kap. 43 och 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551), bör företaget genast informera Finansinspektionen om detta.

Riktlinjer för hantering och rapportering

Företagets styrelse eller motsvarande beslutande organ bör skriftligen fastställa riktlinjer för att hantera och rapportera händelser av väsentlig betydelse.

Anmälan till Polismyndigheten eller åklagare

Vid misstanke om brott bör företaget göra en anmälan till Polismyndigheten eller till åklagare.

Bilaga

 1. Ange företagets namn och adress.

 2. Ange företagets kontaktperson med namn och telefonnummer.

 3. Beskriv händelsen och omständigheterna kring hur händelsen upptäcktes.

 4. Beskriv vilka åtgärder som företaget vidtar med anledning av händelsen.

 5. Om det är möjligt ange om rapporteringen avser en sådan händelse som beskrivs i dessa allmänna råd och i så fall vilken.

 6. Ange datum och underskrift.