FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2018:18 Övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

Tillämpningsområde och definitioner

1 §I dessa föreskrifter finns bestämmelser om den övervakning av regelbunden finansiell information som ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet, ett övervakningsorgan, utför.

Föreskrifterna gäller för ett sådant övervakningsorgan till vilket uppgiften att övervaka emittenters regelbundna finansiella information har överlämnats enligt 16 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 §De termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 1 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Övervakningsorganets organisation

3 §Ett övervakningsorgan ska ha fastställda stadgar och en arbetsordning för sin verksamhet.

Organet ska lämna Finansinspektionen utkast till stadgarna och arbetsordningen i god tid innan det beslutar om dessa.

Organet ska regelbundet se över stadgarna och arbetsordningen, och om det behövs uppdatera dem. Organet ska även i god tid informera Finansinspektionen om förslag till ändringar i dokumenten.

4 §De ledamöter som ingår i ett övervakningsorgan ska vara oberoende.

Organet ska i god tid innan det utser en ny ledamot i organet informera Finansinspektionen om detta.

Dokumentation

5 §Ett övervakningsorgan ska ha fastställda och dokumenterade rutiner för sin övervakning.

Organet ska lämna Finansinspektionen utkast till rutinerna i god tid innan det beslutar dem.

Organet ska regelbundet se över rutinerna, och om det behövs uppdatera dem. Organet ska i god tid informera Finansinspektionen om förslag till ändringar i rutinerna.

6 §Ett övervakningsorgan ska dokumentera åtminstone

 • urvalet av de emittenter vars regelbundna finansiella information organet granskar,

 • hur urvalet går till, och

 • vilket underlag som organet hämtar urvalet ifrån.

Organet ska även dokumentera de åtgärder som det genomför i en granskning.

7 §Ett övervakningsorgan ska ha ett diarium där det löpande registrerar sina ärenden och de handlingar som hör till dessa.

Diariet och handlingarna ska förvaras i ordnat skick och på ett betryggande och överskådligt sätt, och ska bevaras i tio år.

Övervakning

8 §Ett övervakningsorgan ska basera sin granskning på ett tillräckligt stort urval av emittenter för att övervakningen ska bidra till att upprätthålla förtroendet på värdepappersmarknaden. Organet ska granska varje emittents regelbundna finansiella information med lämpliga tidsintervall.

9 §Ett övervakningsorgan ska granska en viss emittents regelbundna finansiella information om Finansinspektionen skriftligen begär det.

10 §Ett övervakningsorgan ska utföra en granskning skyndsamt.

Organet ska informera en emittent vars regelbundna finansiella information är föremål för granskning. Organet ska även upplysa emittenten om att ärendet kommer att överlämnas till Finansinspektionen om emittenten inte samarbetar.

11 §Ett övervakningsorgan ska följa tillämpliga författningar som reglerar övervakningen.

Organet ska i sin verksamhet med alla tillgängliga medel söka följa Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer och rekommendationer som rör övervakningsorganets verksamhet. Detta gäller inte riktlinjer och rekommendationer, eller delar av sådana, som Finansinspektionen har informerat Esma om att myndigheten inte följer eller inte avser att följa.

Organet ska i sin övervakning beakta utvecklingen inom det samarbete på området som bedrivs inom Europeiska unionen.

12 §Om en emittent inte samarbetar med ett övervakningsorgan vid en granskning, ska organet avsluta granskningen av emittenten och överlämna ärendet till Finansinspektionen. Organet ska samtidigt meddela emittenten om att ärendet har överlämnats till Finansinspektionen.

Åtgärder vid överträdelser

13 §Ett övervakningsorgan som efter att ha avslutat sin granskning av en emittent konstaterar att emittenten inte har upprättat sin regelbundna finansiella information enligt gällande bestämmelser, ska, om inte annat framgår av andra stycket

 • snarast och inte senare än en arbetsdag efter att en överträdelse har konstaterats, informera Finansinspektionen om sin bedömning, samt

 • överlämna all diarieförd dokumentation i ärendet till myndigheten.

Om organet bedömer att överträdelsen är ringa, ska det i stället i ett skriftligt beslut uppmana emittenten

 • att i dess framtida finansiella information rätta till de felaktigheter som organet har observerat, eller

 • att offentliggöra en särskild rättelse.

Organet ska samtidigt skriftligen informera emittenten om att ärendet kommer att överlämnas till Finansinspektionen för bedömning om emittenten inte följer uppmaningen i beslutet. Organet ska skicka en kopia av beslutet till Finansinspektionen.

14 §Om emittenten inte följer organets beslut enligt 13 § andra stycket, ska organet snarast överlämna ärendet till Finansinspektionen.

15 §Ett övervakningsorgan ska löpande offentliggöra sina beslut om åtgärder enligt 13 § andra stycket på sin webbplats.

Europeiskt samarbete

16 §Ett övervakningsorgan ska aktivt delta i det europeiska erfarenhetsutbytet och bidra till en enhetlig tillämpning av internationella redovisningsstandarder och en enhetlig tillsyn, såväl i Sverige som inom EES.

17 §Ett övervakningsorgan ska samråda med Finansinspektionen i syfte att nå en gemensam ståndpunkt i frågor som uppstår inom samarbetet inom Europeiska unionen.

Första stycket tillämpas inte på svenska ärenden då organet eller Finansinspektionen självständigt ska fatta beslut. I sådana fall ska organet och Finansinspektionen endast utbyta information med varandra om besluten.

Informationsutbyte

18 §Ett övervakningsorgan och Finansinspektionen ska mötas en gång varje kvartal för att utbyta information.

Organet ska i god tid kalla Finansinspektionen till sådana möten och samtidigt lämna förslag till en dagordning. Organet ska ge Finansinspektionen möjlighet att tillföra punkter på dagordningen.

Organet ska föra protokoll vid dessa möten. Organet ska ge Finansinspektionen möjlighet att justera protokollet.

19 §Ett övervakningsorgan och Finansinspektionen ska även mötas för att utbyta information om någon av dem begär det.

Rapportering till Finansinspektionen

20 §Ett övervakningsorgan ska varje år senast den 1 mars lämna en rapport till Finansinspektionen om föregående års övervakning.

Rapporten ska åtminstone innehålla

 • information om övervakningen och resultatet av granskningarna, och

 • information om hur organet har arbetat för att följa de krav som ställs på övervakningen i dessa föreskrifter och andra tillämpliga författningar, samt i Esmas riktlinjer och rekommendationer.

21 §Ett övervakningsorgan ska på skriftlig begäran från Finansinspektionen, lämna över diarieförd dokumentation om övervakningen till myndigheten.

Skyldighet att offentliggöra rapport om övervakning

22 §Ett övervakningsorgan ska varje år offentliggöra en rapport om föregående års övervakning. Rapporten ska åtminstone innehålla information om övervakningen och resultatet av granskningarna.

Övervakningsorganet ska offentliggöra rapporten genom att publicera den på sin webbplats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:18

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på regelbunden finansiell information som offentliggörs efter ikraftträdandet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...