1 §Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för börser.

2 §En börs ska besluta vilka anställda och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 1 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Grunderna för hur personkretsen har bestämts ska dokumenteras.

Allmänna råd

Följande anställda och uppdragstagare bör normalt omfattas av anmälningsskyldighet:

 • styrelseledamot,

 • styrelsesuppleant,

 • verkställande direktör,

 • vice verkställande direktör,

 • den som hanterar eller medverkar vid prospektgranskning, inregistrering eller notering, och

 • den som ingår i funktionen för marknadsövervakning.

3 §Den förteckning som en börs ska föra enligt 1 kap. 16 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska åtminstone innehålla uppgifter om

 • anmälarens namn, befattning och personnummer eller, om personnummer saknas, annat identifieringsnummer,

 • emittent, antal eller värde samt typ av finansiellt instrument som anmälaren och närstående personer äger,

 • tidpunkt för och storlek på ändringar av innehav,

 • vems innehav som ändrats och, om ändringen gäller en närstående, dennes anknytning till anmälaren, samt

 • datum för anmälan.

För optioner ska anges om det är en köp- eller säljoption som har utfärdats, förvärvats eller överlåtits. Dessutom ska den underliggande tillgången, antal, löptid, slutdag samt lösenpriset anges. Motsvarande uppgifter ska anges för terminer.