Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för företag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Definitioner

2 §I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Förbud mot marknadsföring, distribution och försäljning

3 §Ett företag får inte marknadsföra, distribuera eller sälja binära optioner till ickeprofessionella kunder.

Med binär option avses ett derivat som, oavsett om den handlas på en handelsplats eller inte,

 1. måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på begäran av en av parterna av ett annat skäl än utebliven betalning, eller någon annan händelse som leder till att kontraktet upphör,

 2. enbart kan generera en betalning till en kund i samband med att den avvecklas eller förfaller, och betalningen är begränsad till

  • ett i förväg fastställt belopp eller noll om den underliggande tillgången för derivatet uppfyller ett eller flera i förväg fastställda villkor, och

  • ett i förväg fastställt belopp eller noll om den underliggande tillgången för derivatet inte uppfyller ett eller flera i förväg fastställda villkor.

Undantag från förbudet

4 §Förbudet i 3 § gäller inte när ett företag marknadsför, distribuerar eller säljer binära optioner som uppfyller följande krav:

 • Det lägre av de två i förväg fastställda beloppen som kunden kan få ut vid avveckling eller förfall minst motsvarar den totala betalning som kunden har gjort för den binära optionen. Den totala betalningen innefattar eventuella arvoden, transaktionsavgifter och andra kostnader i samband med förvärvet av den binära optionen.

 • Löptiden från utfärdandet av den binära optionen till den binära optionens förfall är minst 90 kalenderdagar.

 • Det finns ett prospekt för den binära optionen som är upprättat och godkänt i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel, och om ändring av direktiv 2001/34/EG, och som finns tillgängligt för allmänheten.

 • Den binära optionen inte utsätter leverantören av den binära optionen för marknadsrisk under den binära optionens löptid.

 • Företaget som marknadsför, distribuerar eller säljer den binära optionen eller någon av dennes koncernenheter inte gör någon vinst eller förlust på den binära optionen, annat än arvoden, transaktionsavgifter eller andra kostnader som tillkännagetts i samband med tecknandet av den binära optionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:8

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 juli 2019.