FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2019:8 Produktingripande i fråga om binära optioner

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för företag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Definitioner

2 §I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Förbud mot marknadsföring, distribution och försäljning

3 §Ett företag får inte marknadsföra, distribuera eller sälja binära optioner till ickeprofessionella kunder.

Med binär option avses ett derivat som, oavsett om den handlas på en handelsplats eller inte,

 1. måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på begäran av en av parterna av ett annat skäl än utebliven betalning, eller någon annan händelse som leder till att kontraktet upphör,

 2. enbart kan generera en betalning till en kund i samband med att den avvecklas eller förfaller, och betalningen är begränsad till

  • ett i förväg fastställt belopp eller noll om den underliggande tillgången för derivatet uppfyller ett eller flera i förväg fastställda villkor, och

  • ett i förväg fastställt belopp eller noll om den underliggande tillgången för derivatet inte uppfyller ett eller flera i förväg fastställda villkor.

Undantag från förbudet

4 §Förbudet i 3 § gäller inte när ett företag marknadsför, distribuerar eller säljer binära optioner som uppfyller följande krav:

 • Det lägre av de två i förväg fastställda beloppen som kunden kan få ut vid avveckling eller förfall minst motsvarar den totala betalning som kunden har gjort för den binära optionen. Den totala betalningen innefattar eventuella arvoden, transaktionsavgifter och andra kostnader i samband med förvärvet av den binära optionen.

 • Löptiden från utfärdandet av den binära optionen till den binära optionens förfall är minst 90 kalenderdagar.

 • Det finns ett prospekt för den binära optionen som är upprättat och godkänt i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel, och om ändring av direktiv 2001/34/EG, och som finns tillgängligt för allmänheten.

 • Den binära optionen inte utsätter leverantören av den binära optionen för marknadsrisk under den binära optionens löptid.

 • Företaget som marknadsför, distribuerar eller säljer den binära optionen eller någon av dennes koncernenheter inte gör någon vinst eller förlust på den binära optionen, annat än arvoden, transaktionsavgifter eller andra kostnader som tillkännagetts i samband med tecknandet av den binära optionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:8

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 juli 2019.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...