1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Föreskrifterna gäller för en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. För en pensionsstiftelse som avses i 9 a § första stycket samma lag gäller 4 kap. 1 §.

FFFS (2020:8)

2 §I föreskrifterna finns bestämmelser om

 • vilken information som en pensionsstiftelse ska lämna och hur informationen ska lämnas (2 kap.),

 • vad en pensionsstiftelses styrdokument ska innehålla och hur stiftelsen ska offentliggöra information om ersättningspolicyn (3 kap.),

 • hur en pensionsstiftelse får använda derivatinstrument och vad stiftelsens placeringsriktlinjer och konsekvensredogörelse ska innehålla (4 kap.), och

 • lämplighetsprövning (5 kap.).

FFFS (2020:8)

3 §I dessa föreskrifter betyder

 1. konsekvensredogörelse: en sådan redogörelse för placeringsriktlinjernas konsekvenser som avses i 16 f § andra stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 2. likviditetsrisk: risken för att en pensionsstiftelse inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt,

 3. marknadsrisk: risken för att marknadsvärdet av nettotillgångarna påverkas negativt av en ändring av marknadspriserna på tillgångar, skulder och finansiella kontrakt,

 4. motpartsrisk: risken för att marknadsvärdet på tillgångarna påverkas negativt på grund av brister i betalningsförmågan eller försämrad kreditvärdighet hos stiftelsens motparter,

 5. placeringsriktlinjer: det övergripande styrdokument som pensionsstiftelsen använder som grund för sina placeringar,

 6. placeringsrisk: marknadsrisk, motpartsrisk och likviditetsrisk,

 7. placeringsstrategi: en pensionsstiftelses strategi för placering av tillgångar i förhållande till arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som stiftelsen har till ändamål att trygga, och

 8. tillsynsmyndigheter: Finansinspektionen och den för stiftelsen behöriga länsstyrelsen.

2 kap. Information om pensionsstiftelsen och dess verksamhet

1 §Bestämmelser om när en pensionsstiftelse ska lämna information om stiftelsen och dess verksamhet finns i 10 l och 10 o §§ lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Informationen ska innehålla uppgifter om

 1. stiftelsens namn och adress samt telefonnummer eller e-postadress,

 2. i vilken medlemsstat stiftelsen är registrerad eller auktoriserad,

 3. vilka myndigheter som är stiftelsens tillsynsmyndigheter,

 4. stiftelsens placeringsprofil,

 5. stiftelsens syfte och hur det ska uppnås, och

 6. stiftelsens ekonomiska ställning.

Om pensionsstiftelsen beaktar miljöfaktorer, klimatfaktorer, sociala faktorer eller företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut, ska stiftelsen även informera om det och på vilket sätt den beaktar faktorerna.

En pensionsstiftelse ska upplysa om vilken information som stiftelsen är skyldig att lämna på begäran.

FFFS (2021:7)

2 §En pensionsstiftelse ska hålla den information som avses i 1 § tillgänglig på sin webbplats.

Om stiftelsen inte har en egen webbplats ska den hålla informationen tillgänglig på en annan webbplats som enkelt kan nås.

Stiftelsen ska tillhandahålla informationen i pappersform på begäran av

 • den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller

 • den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.

3 §Information som avses i 1 § ska vara på svenska och formulerad på ett enkelt och begripligt sätt.

Informationen ska uppdateras regelbundet och får inte vara vilseledande.

4 §En pensionsstiftelse ska tillhandahålla sina stadgar på begäran av

 • den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller

 • den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.

5 §En pensionsstiftelse ska kostnadsfritt tillhandahålla sådan information som avses i 1 och 4 §§. Detsamma gäller för sådan information som stiftelsen ska tillhandahålla enligt 10 l § andra stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

3 kap. Innehåll i styrdokument

Riktlinjer för riskhantering

1 §En pensionsstiftelses riktlinjer för riskhantering ska innehålla en redogörelse för

 1. vilka uppgifter som riskhanteringsfunktionen ska utföra,

 2. hur riskhanteringsfunktionen är organiserad,

 3. vilka processer och rutiner som finns för att identifiera, mäta, hantera och rapportera väsentliga risker i verksamheten, inbegripet operativa risker, placeringsrisker och risker som omfattas av uppdragsavtal, och

 4. hur och när riskhanteringsfunktionen ska rapportera väsentliga resultat och rekommendationer till styrelsen.

2 §När det gäller placeringsrisker får en pensionsstiftelse i sina riktlinjer för riskhantering hänvisa till de placeringsriktlinjer som stiftelsen upprättar enligt 16 f § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Bestämmelser om innehållet i placeringsriktlinjer finns i 4 kap.

Riktlinjer för internrevision

3 §En pensionsstiftelses riktlinjer för internrevision ska innehålla en redogörelse för

 1. vilka uppgifter som internrevisionsfunktionen ska utföra,

 2. hur internrevisionsfunktionen är organiserad,

 3. hur internrevisionsfunktionen utvärderar lämpligheten och effektiviteten hos internkontrollsystemet och andra delar av företagsstyrningssystemet, inklusive delar som omfattas av uppdragsavtal, och

 4. hur och när internrevisionsfunktionen ska rapportera väsentliga resultat och rekommendationer till styrelsen.

Riktlinjer för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal

4 §En pensionsstiftelses riktlinjer för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal ska innehålla en redogörelse för

 1. pensionsstiftelsens process för att välja uppdragstagare,

 2. pensionsstiftelsens rutiner för att följa upp den verksamhet som omfattas av uppdragsavtal, och

 3. vem eller vilka personer eller funktioner eller vilken befattning inom pensionsstiftelsen som ansvarar för uppföljningen.

Riktlinjerna ska även innehålla en redogörelse för pensionsstiftelsens processer och rutiner för att säkerställa att ett uppdragsavtal inte leder till att

 1. kvaliteten i företagsstyrningssystemet försämras,

 2. de operativa riskerna ökar väsentligt,

 3. tillsynsmyndigheternas möjligheter att utöva tillsyn försämras, eller

 4. verksamheten inte kan drivas kontinuerligt.

Beredskapsplan

5 §En pensionsstiftelses beredskapsplan ska innehålla en redogörelse för hur pensionsstiftelsen säkerställer att verksamheten kan drivas kontinuerligt. Pensionsstiftelsen ska i redogörelsen särskilt beskriva vilka åtgärder stiftelsen ska vidta om den behöver återta utlagd verksamhet.

Ersättningspolicy

6 §En pensionsstiftelses ersättningspolicy ska innehålla en redogörelse för

 1. de allmänna principer för ersättningar som stiftelsen tillämpar, och

 2. de åtgärder som stiftelsen vidtar för att undvika intressekonflikter.

7 §Innehållet i ersättningspolicyn ska stämma överens med pensionsstiftelsens verksamhet, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiella stabilitet och resultat som helhet samt med de långsiktiga intressen som de personer har vars pensionsförmåner pensionsstiftelsen tryggar.

8 §Innehållet i ersättningspolicyn får inte skapa incitament till risktagande som är oförenligt med pensionsstiftelsens riskprofil och regler.

9 §En pensionsstiftelse ska offentliggöra information om innehållet i ersättningspolicyn på sin webbplats.

Om stiftelsen inte har en egen webbplats ska den hålla informationen tillgänglig på en annan webbplats som enkelt kan nås.

FFFS (2020:8)

4 kap. Placeringar

Användning av derivatinstrument

1 §En pensionsstiftelse ska när den använder derivatinstrument undvika en överdriven riskexponering gentemot en och samma motpart och gentemot andra risker i derivatverksamheten.

FFFS (2020:8)

Placeringsriktlinjer

2 §En pensionsstiftelses placeringsriktlinjer ska innehålla en uppgift om syftet med dem.

FFFS (2020:8)

Placeringsstrategi

3 §Placeringsriktlinjerna ska i fråga om placeringsstrategi innehålla

 1. en övergripande beskrivning av vilka tillgångar pensionsstiftelsen får placera i,

 2. en uppgift om pensionsstiftelsens avkastningsmål och hur den avser att uppnå detta mål,

 3. en övergripande beskrivning av arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som stiftelsen har till uppgift att trygga,

 4. en beskrivning av pensionsstiftelsens strategiska allokering, där det framgår vilken fördelning av placeringarna, uppdelat på tillgångsslag, som är tillåten i olika placeringsformer och på olika marknader, och

 5. en uppgift om hur pensionsstiftelsen, i förekommande fall, beaktar miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut.

FFFS (2020:8)

4 §Om en pensionsstiftelse använder derivatinstrument ska den i sina placeringsriktlinjer beskriva hur dessa instrument underlättar en effektiv portföljförvaltning eller bidrar till att reducera riskerna i stiftelsens förvaltning.

FFFS (2020:8)

Organisation för riskhantering

5 §Placeringsriktlinjerna ska i fråga om organisation för att hantera placeringsrisker innehålla

 1. en övergripande beskrivning av pensionsstiftelsens organisation för hantering av placeringsrisker,

 2. en uppgift om vilka beslutsinstanser som finns,

 3. en beskrivning av pensionsstiftelsens process för riskhantering, och

 4. en redogörelse för vilka styrdokument som finns.

FFFS (2020:8)

Mätning av placeringsrisker

6 §Placeringsriktlinjerna ska i fråga om mätning av placeringsrisker innehålla

 1. en beskrivning av pensionsstiftelsens metoder för att mäta marknadsrisker,

 2. uppgifter om stresstester och scenarioanalyser av extrema marknadsförändringar, och

 3. en beskrivning av hur pensionsstiftelsen mäter motpartsrisker, även i de fall motparterna är stater, och hanterar likviditetsrisker.

En pensionsstiftelse ska i den beskrivning som avses i första stycket 3 särskilt ange om stiftelsen får placera i värdepapper som ges ut av en arbetsgivare vars pensionsåtaganden stiftelsen tryggar.

FFFS (2020:8)

Riskkontroll och riskuppföljning

7 §Placeringsriktlinjerna ska i fråga om riskkontroll och riskuppföljning innehålla

 1. en övergripande beskrivning av pensionsstiftelsens processer för riskkontroll och riskuppföljning,

 2. en redogörelse för pensionsstiftelsens uppföljning av placeringsrisker,

 3. en beskrivning av hur pensionsstiftelsen säkerställer en ändamålsenlig och oberoende riskkontroll,

 4. en beskrivning av de limiter och andra gränsvärden som pensionsstiftelsen har fastställt, och

 5. en beskrivning av hur pensionsstiftelsen, i förekommande fall, arbetar med normal- eller referensportföljer.

FFFS (2020:8)

8 §Placeringsriktlinjerna ska innehålla en schematisk beskrivning av pensionsstiftelsens rapportering av placeringsrisker, limiter och andra gränsvärden.

En pensionsstiftelse ska i beskrivningen ange vilka rapporter som stiftelsen regelbundet tar fram och vad de innehåller. Det ska också framgå vem eller vilka hos stiftelsen som tar fram rapporterna och vem eller vilka som tar emot dem.

FFFS (2020:8)

Konsekvensredogörelse

9 §En pensionsstiftelses konsekvensredogörelse ska innehålla

 1. en beskrivning av stiftelsens tillgångar,

 2. en kvantifiering av den avkastning och risk som den valda placeringsstrategin förväntas medföra,

 3. de beräkningar som kvantifieringen grundar sig på, och

 4. en beskrivning av vilka effekter på pensionsstiftelsens tillgångar miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer förväntas få, om pensionsstiftelsen beaktat sådana faktorer i sina placeringsbeslut.

FFFS (2020:8)

5 kap. Lämplighetsprövning

1 §En pensionsstiftelse ska i samband med att en styrelseledamot eller suppleant utses underrätta Finansinspektionen om detta och skriftligen lämna de uppgifter som framgår av bilagan.

FFFS (2020:8)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:19

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2019, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:11) om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för pensionsstiftelser ska upphöra att gälla.

2020:8

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2020.

2021:7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 juli 2021.

Bilaga Anmälan lämplighetsprövning (pensionsstiftelser)

Fyll i formuläret genom att kryssa i aktuell svarsruta och lämna ditt svar på anvisad plats. Om du behöver mer utrymme går det bra att bifoga bilagor.

Finansinspektionen tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från exempelvis Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2020:8)