1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag.

2 §Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, om inte något annat anges.

2 kap. Inledande bestämmelser

1 §De uppgifter som ett tjänstepensionsföretag lämnar till Finansinspektionen i sin tillsynsrapportering ska vara relevanta, tillförlitliga, begripliga och tillgängliga samt jämförbara och konsekvent utformade över tid.

2 §Ett tjänstepensionsföretag ska så snart som möjligt lämna korrigerade uppgifter till Finansinspektionen om de uppgifter som företaget rapporterat i sin tillsynsrapportering innehåller väsentliga fel, eller om det vid en bolags- eller föreningsstämma fattas beslut som innebär att de uppgifter som har lämnats i rapporteringen är missvisande.

3 §De uppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt dessa föreskrifter ska vara värderade enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, om inte annat anges.

4 §De uppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt dessa föreskrifter ska anges i den redovisningsvaluta som företagets årsredovisning är upprättad i enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078).

3 kap. Rapportering av väsentliga händelser

1 §Ett tjänstepensionsföretag ska så snart som möjligt lämna uppgifter till Finansinspektionen när sådana händelser inträffar som medför, eller kan komma att medföra, att

 1. företagets stabilitet äventyras,

 2. företagets förmåga att uppfylla sina åtaganden mot försäkringstagare, försäkrade och andra ersättningsberättigade äventyras,

 3. ett större antal försäkringstagare, försäkrade eller andra ersättningsberättigade orsakas betydande ekonomisk skada,

 4. ett större antal försäkringstagare, försäkrade eller andra ersättningsberättigade får felaktig information av betydelse från företaget,

 5. företaget utsätts för en väsentlig ryktesrisk, eller

 6. företaget drabbas av allvarlig brottslighet.

2 §Ett tjänstepensionsföretag ska så snart som möjligt lämna uppgifter till Finansinspektionen om en revisor vidtar åtgärder enligt 9 kap. 43 och 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

3 §Ett tjänstepensionsföretag ska så snart som möjligt lämna uppgifter till Finansinspektionen när sådana händelser inträffar som medför, eller kan komma att medföra, väsentliga förändringar i företagets

 1. verksamhet och resultat,

 2. riskprofil, eller

 3. företagsstyrningssystem.

Allmänna råd

Företaget bör utvärdera om det finns behov att rapportera när sådana händelser inträffar i samband med exempelvis

 1. förändringar i företagets affärsstrategi,

 2. förändringar i företagets organisation,

 3. krav som riktas mot företaget till följd av rättsliga processer,

 4. fel eller brister i företagets styrning och kontroll av verksamheten,

 5. fel eller brister i processer, rutiner eller tekniska system, eller

 6. förändringar i företagets riskprofil, finansiering eller framtida förvaltningsåtgärder.

4 kap. Rapportering av kvantitativa uppgifter

Kvartalsrapportering

1 §Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen för det närmast föregående räkenskapsåret understiger en miljard kronor, ska varje kvartal lämna Finansinspektionen de uppgifter som framgår av avsnitt C, E och F i bilaga 1.

2 §Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen för det närmast föregående räkenskapsåret uppgår till minst en miljard kronor, ska varje kvartal lämna Finansinspektionen de uppgifter som framgår av avsnitt A–F i bilaga 1.

3 §Uppgifterna som avses i 1 och 2 §§ ska lämnas via det rapporteringsverktyg för periodisk rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 2.

4 §Kvartalsrapporteringen som avses i 1 och 2 §§, ska gälla förhållandena den sista dagen i varje kalenderkvartal. Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april, den 10 augusti, den 31 oktober respektive den 31 januari.

Årsrapportering

5 §Ett tjänstepensionsföretag ska varje år lämna Finansinspektionen de uppgifter som framgår av avsnitt A–K i bilaga 1.

6 §Uppgifterna som avses i 5 § ska lämnas via det rapporteringsverktyg för periodisk rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 2.

7 §Årsrapporteringen som avses i 5 § ska gälla förhållandena per balansdagen den 31 december och ska ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 veckor efter denna dag.

Undantag

8 §Finansinspektionen kan efter ansökan från ett tjänstepensionsföretag besluta om att helt eller delvis undanta företaget från kvartalsrapportering enligt 1 eller 2 §, om det finns särskilda skäl.

5 kap. Rapportering av kvalitativ tillsynsrapport

1 §Ett tjänstepensionsföretag ska lämna en kvalitativ tillsynsrapport. I denna rapport ska företaget lämna information enligt detta kapitel.

I stället för det som anges i första stycket, ska en sammanfattning som avses i 3 § lämnas varje år i enlighet med 26 § andra stycket för ett tjänstepensionsföretag som har

 • mindre än fem miljarder kronor i tillgångar, eller

 • mindre än 20 miljarder kronor i tillgångar och som driver tjänstepensionsverksamhet som huvudsakligen är avsedd för anställda i ett visst eller vissa företag, eller för personer som tillhör en viss yrkesgrupp.

Ett företag som har lämnat en årlig sammanfattning enligt andra stycket ska övergå till att lämna en kvalitativ tillsynsrapport enligt första stycket först när förutsättningarna som anges i andra stycket inte har varit uppfyllda under tre räkenskapsår i följd.

2 §Uppgifter i den kvalitativa tillsynsrapporten ska avse räkenskapsåret per balansdagen den 31 december.

Innehåll i den kvalitativa tillsynsrapporten

Sammanfattning

3 §Ett tjänstepensionsföretag ska se till att den kvalitativa tillsynsrapporten har en tydlig och kortfattad sammanfattning. Sammanfattningen ska belysa alla materiella förändringar av tjänstepensionsföretagets verksamhet, system för företagsstyrning, riskprofil och solvenssituation under räkenskapsåret. Den ska även innehålla en beskrivning av betydande händelser som har inträffat i företaget efter räkenskapsårets slut.

Verksamhet

4 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av

 1. företagets verksamhet samt dess verksamhetsmål och strategier om dessa har förändrats i förhållande till föregående rapporteringsperiod,

 2. eventuella betydande händelser som företaget har identifierat i sin verksamhet och som kan komma att påverka företaget på längre sikt, och

 3. andra försäkringar än sådana tjänstepensionsförsäkringar som avses i 1 kap. 4 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, om företaget har sådan verksamhet och en plan för avveckling av denna.

5 §Om tjänstepensionsföretaget har upplåning enligt 4 kap. 7 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, ska syftet med dessa lån beskrivas i den kvalitativa tillsynsrapporten.

6 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av

 1. hur företaget under räkenskapsåret har uppfyllt sin skyldighet att investera sina tillgångar i enlighet med aktsamhetsprincipen som anges i 6 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och

 2. de viktigaste antaganden som företaget under räkenskapsåret har beaktat i sina investeringsbeslut när det gäller förändringar av räntor, växelkurser och andra marknadsparametrar.

Företagsstyrningssystem

7 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla

 1. en kort beskrivning av företagsstyrningssystemet och hur företaget under räkenskapsåret har säkerställt att företaget har styrts på ett sunt och ansvarsfullt sätt, och

 2. en beskrivning, inklusive ett organisationsschema, av den aktuella operativa organisationsstrukturen och de centrala funktionerna där delegering av ansvar och rapporteringsvägar framgår.

8 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av hur tjänstepensionsföretaget under räkenskapsåret har säkerställt att lämplighetskraven i 9 kap. 3 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag har uppfyllts.

9 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av hur företaget under räkenskapsåret har beaktat de försäkrades eller andra ersättningsberättigades perspektiv när de bär hela eller stora delar av investeringsrisken.

10 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av om och i sådant fall hur tjänstepensionsföretaget under räkenskapsåret har gjort egna bedömningar av kreditvärderingar från externa kreditvärderingsinstitut.

11 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en övergripande beskrivning av hur tjänstepensionsföretagets egen risk- och solvensbedömning under räkenskapsåret har genomförts, dokumenterats och granskats internt.

12 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en övergripande beskrivning av de huvudsakliga processerna i tjänstepensionsföretagets system för internkontroll.

13 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla

 1. en kort beskrivning av de granskningar som har genomförts av tjänstepensionsföretagets funktion för internrevision under räkenskapsåret,

 2. en sammanfattning av de materiella iakttagelser och rekommendationer som funktionen har rapporterat till företagets styrelse och de åtgärder som har vidtagits med anledning av detta, och

 3. i tillämpliga fall, en sammanfattning av företagets revisionsplan.

14 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla

 1. en kort beskrivning av de aktiviteter som har genomförts av tjänstepensionsföretagets funktion för regelefterlevnad under räkenskapsåret, och

 2. en sammanfattning av de materiella iakttagelser som funktionen har gjort.

15 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla

 1. en kort beskrivning av de aktiviteter som har genomförts av tjänstepensionsföretagets aktuariefunktion under räkenskapsåret, och

 2. en sammanfattning av de materiella iakttagelser som funktionen har gjort.

16 §Om tjänstepensionsföretaget har ingått uppdragsavtal av väsentlig betydelse för företagets tjänstepensionsverksamhet under räkenskapsåret, ska den kvalitativa tillsynsrapporten innehålla

 1. en beskrivning av hur företaget säkerställer att verksamheten inte påverkas negativt av att uppdragsavtal har ingåtts, och

 2. en kort beskrivning av syftet med att företaget har ingått uppdragsavtal.

Riskprofil

17 §Om det finns exponeringar i tjänstepensionsföretaget som inte tas upp i balansräkningen ska det framgå av den kvalitativa tillsynsrapporten. Detsamma gäller om det förekommer överföring av risk till specialföretag, eventuella garantitillägg eller säkring av garantierna som inte tas upp i balansräkningen.

18 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av likviditetsrisken i tjänstepensionsföretagets förväntade framtida kassaflöden.

19 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en kort beskrivning av de stresstester och scenarioanalyser som har utförts av tjänstepensionsföretaget.

Värdering

20 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla materiell information om värderingen av tjänstepensionsföretagets försäkringstekniska avsättningar som inte framgår av de försäkringstekniska riktlinjerna.

21 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla en översikt av tjänstepensionsföretagets betydande materiella förändringar av försäkringstekniska avsättningar under räkenskapsåret, inklusive orsak och eventuella materiella förändringar i antaganden.

Solvenssituation

22 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla

 1. en kort beskrivning av materiella villkor för de viktigaste posterna i företagets kapitalbas, och

 2. den förväntade utvecklingen av företagets kapitalbas efter avdragsposter samt om det finns en avsikt att återbetala eller inlösa någon post i kapitalbasen eller planer på att förstärka kapitalbasen.

23 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska innehålla information om de eventuella risker som tjänstepensionsföretaget har identifierat som kan påverka minimikapitalkravet och det riskkänsliga kapitalkravet negativt.

Övrigt

24 §Om ett tjänstepensionsföretag gör hänvisningar i den kvalitativa tillsynsrapporten, ska dessa vara logiska och hänvisa direkt till de aktuella uppgifterna.

25 §Den kvalitativa tillsynsrapporten ska följa den struktur som beskrivs i bilaga 7.

Uppgifter till Finansinspektionen

26 §Ett tjänstepensionsföretag ska vart tredje år ge in en kvalitativ tillsynsrapport som uppfyller kraven i 3–25 §§ till Finansinspektionen. För räkenskapsåren däremellan ska företaget lämna in en sådan sammanfattning som avses i 3 §, om inte Finansinspektionen beslutar om annat.

Den kvalitativa tillsynsrapporten eller sammanfattningen som avses i första stycket, ska lämnas till Finansinspektionen via det rapporteringsverktyg för periodisk rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats. Rapporten eller sammanfattningen ska ha kommit in till myndigheten senast

 • 21 veckor efter den 31 december 2020,

 • 20 veckor efter den 31 december 2021,

 • 19 veckor efter den 31 december 2022, och

 • 18 veckor efter den 31 december från och med 2023.

6 kap. Rapportering av egen risk- och solvensbedömning

1 §I 9 kap. 22 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag finns bestämmelser om att ett tjänstepensionsföretag ska rapportera resultatet av varje egen risk- och solvensbedömning till Finansinspektionen.

Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen via det rapporteringsverktyg för periodisk rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats. Den ska ha kommit in till myndigheten inom två veckor efter att bedömningen har gjorts.

FFFS (2020:12)

7 kap. Rapportering av EU-gemensamma kvantitativa uppgifter

Allmänt

1 §I detta kapitel finns bestämmelser om EU-gemensamma kvantitativa uppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna.

2 §För de kvartalsuppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt 4 och 5 §§ får företaget använda rimliga uppskattningar för att beräkna uppgifterna.

3 §När ett tjänstepensionsföretag omräknar ett belopp – som i detta kapitel anges i euro – till svenska kronor, ska företaget använda den eurokurs som anges i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:22) om eurokurs på försäkringsområdet.

Kvartalsuppgifter

4 §Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen för det närmast föregående räkenskapsåret uppgår till minst 25 miljoner euro, ska varje kvartal lämna de kvartalsuppgifter som framgår av avsnitten A, C, F och P i bilaga 3.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 4.

FFFS (2021:9)

5 §Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen för det närmast föregående räkenskapsåret uppgår till minst 25 miljoner euro, ska varje kvartal lämna de tilläggsuppgifter som Europeiska centralbanken (ECB) efterfrågar och som framgår av avsnitt A, C, F och K i bilaga 5.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 6.

6 §I stället för vad som anges i 4 och 5 §§ ska ett tjänstepensionsföretag som har lämnat årsuppgifter enligt 10 och 11 §§ fortsätta att tillämpa endast de bestämmelserna till dess att balansomslutningen enligt balansräkningarna under de senaste tre räkenskapsåren har uppgått till minst 25 miljoner euro.

Årsuppgifter för tjänstepensionsföretag med en balansomslutning på minst 25 miljoner euro

7 §Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen för det närmast föregående räkenskapsåret uppgår till minst 25 miljoner euro, ska varje år lämna de årsuppgifter som framgår av avsnitten B–K och P i bilaga 3.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 4.

FFFS (2021:9)

8 §Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen för det närmast föregående räkenskapsåret uppgår till minst 25 miljoner euro, ska varje år lämna de tilläggsuppuppgifter som Europeiska centralbanken (ECB) efterfrågar och som framgår av avsnitt B, D, E och G–J i bilaga 5.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 6.

9 §I stället för vad som anges i 7 och 8 §§ ska ett tjänstepensionsföretag som har lämnat årsuppgifter enligt 10 och 11 §§ fortsätta att tillämpa de bestämmelserna till dess att balansomslutningen enligt balansräkningarna under de senaste tre räkenskapsåren har uppgått till minst 25 miljoner euro.

Årsuppgifter för tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som understiger 25 miljoner euro

10 §Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen för det närmast föregående räkenskapsåret understiger 25 miljoner euro, ska varje år lämna de årsuppgifter som framgår av avsnitt L–O i bilaga 3.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 4.

11 §Ett tjänstepensionsföretag med en balansomslutning som enligt balansräkningen för det närmast föregående räkenskapsåret understiger 25 miljoner euro, ska varje år lämna de tilläggsuppuppgifter som Europeiska centralbanken (ECB) efterfrågar och som framgår av avsnitt K i bilaga 5.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 6.

12 §I stället för vad som anges i 10 och 11 §§ ska ett tjänstepensionsföretag som har lämnat årsuppgifter enligt 7 och 8 §§ fortsätta att tillämpa de bestämmelserna till dess att balansomslutningen enligt balansräkningarna under de senaste tre räkenskapsåren har understigit 25 miljoner euro.

Undantag

13 §Finansinspektionen kan i ett enskilt fall besluta om undantag från 4, 5, 7, 8 eller 11 §.

Uppgifter till Finansinspektionen

14 §De uppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna varje kvartal enligt 4 och 5 §§ ska avse förhållandena per balansdagarna den 31 mars, den 30 juni, den 30 september respektive den 31 december. Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast

 • nio veckor efter balansdagarna 2020,

 • sju veckor efter balansdagarna 2021, och

 • fem veckor efter balansdagarna från och med 2022.

15 §De uppgifter som ett tjänstepensionsföretag ska lämna varje år enligt 7 och 8 §§ eller 10 och 11 §§ ska avse förhållandena per balansdagen den 31 december. Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast

 • 22 veckor efter balansdagen 2020,

 • 20 veckor efter balansdagen 2021,

 • 18 veckor efter balansdagen 2022,

 • 16 veckor efter balansdagen 2023, och

 • 14 veckor efter balansdagen från och med 2024.

16 §Ett tjänstepensionsföretag ska lämna kvartalsuppgifter och årsuppgifter enligt detta kapitel till Finansinspektionen via det rapporteringsverktyg för periodisk rapportering som finns på myndighetens webbplats.

8 kap. Rapportering av kvantitativa uppgifter för grupper

1 §I 16 kap. 1418 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och 12 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2019:21) om tjänstepensionsföretag finns bestämmelser om beräkning och rapportering av kapitalbas och kapitalkrav på gruppnivå.

FFFS (2020:12)

2 §En sådan rapport som avses i 16 kap. 18 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 8.

Anvisningar till de uppgifter som ska lämnas finns i bilaga 9.

FFFS (2020:12)

3 §Uppgifterna som avses i 2 § ska lämnas via det rapporteringsverktyg för periodisk rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats.

FFFS (2020:12)

4 §Rapporteringen ska gälla förhållandena den sista dagen i varje kalenderkvartal.

Om kvartalsvisa beräkningar enligt sektorsreglerna får bygga på skattningar, får samma skattningar användas i de rapporter som avser de tre första kalenderkvartalen.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 16 juni, den 15 september, den 16 december respektive den 19 maj.

FFFS (2020:12)

9 kap. Rapportering av riskkoncentrationer och transaktioner inom en grupp

Rapportering vid fullständig grupptillsyn

1 §I 16 kap. 23 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag finns bestämmelser om rapportering av väsentliga riskkoncentrationer och betydande transaktioner inom en grupp.

FFFS (2020:12)

2 §En sådan rapport som avses i 16 kap. 23 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska för varje väsentlig riskkoncentration innehålla uppgifter om vilka företag inom gruppen som är exponerade mot risken och en beskrivning av riskkoncentrationen, dess tidsrymd och eventuellt återförsäkringsskydd.

Vid exponering mot enskilda motparter eller grupper av enskilda, men sammanlänkade motparter, ska rapporten även innehålla

 1. namn på motparten eller motparterna,

 2. uppgifter om land för exponeringen, exponeringens valuta, eventuellt finansiellt instrument, exponeringens värde och förfallodatum, och

 3. en beskrivning av eventuella villkor, garantier eller säkerheter.

FFFS (2020:12)

3 §En sådan rapport som avses i 16 kap. 23 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska för varje betydande transaktion inom gruppen innehålla

 1. namn på de företag inom gruppen som berörs,

 2. uppgifter om transaktionens värde, valuta och tidpunkt eller tidsperiod, och

 3. en beskrivning av typen av transaktion, syftet med den, eventuellt finansiellt instrument och relevanta villkor.

Om transaktionen är en derivattransaktion ska rapporten även innehålla en beskrivning av derivatet, underliggande tillgångar och det belopp som täcks eller exponeras genom derivatet.

Om transaktionen är en återförsäkring ska rapporten även innehålla uppgifter om typen av återförsäkring och högsta ersättningsbelopp från återförsäkrare.

FFFS (2020:12)

4 §Rapporteringen av väsentliga riskkoncentrationer ska gälla förhållandena den 31 december. För betydande transaktioner inom en grupp ska den gälla transaktioner under räkenskapsåret. Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 19 maj.

Det följer av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag att en transaktion som har en mycket betydande omfattning ska rapporteras till Finansinspektionen snarast möjligt.

FFFS (2020:12)

5 §Uppgifterna som avses i 2 och 3 §§ ska lämnas via det rapporteringsverktyg för periodisk rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats.

FFFS (2020:12)

Rapportering vid begränsad grupptillsyn

6 §I 16 kap. 27 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag finns bestämmelser om rapportering till Finansinspektionen av vissa transaktioner som är betydande.

FFFS (2020:12)

7 §För en rapport som avses i 16 kap. 27 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag gäller det som anges i 3–5 §§.

Det följer av lagen om tjänstepensionsföretag att en transaktion som har en mycket betydande omfattning ska rapporteras till Finansinspektionen snarast möjligt.

FFFS (2020:12)

10 kap. Rapportering av egen risk- och solvensbedömning inom en grupp

1 §Av 16 kap. 31 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag följer att ett tjänstepensionsföretag som ansvarar för att kraven på företagsstyrning följs på gruppnivå ska rapportera resultatet av varje egen risk- och solvensbedömning till Finansinspektionen.

Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen via det rapporteringsverktyg för periodisk rapportering som finns på Finansinspektionens webbplats. Den ska ha kommit in till myndigheten inom två veckor efter att bedömningen har gjorts.

FFFS (2020:12)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:22

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2020.

2020:12

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020.

2021:9

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 juli 2021.

 2. Bestämmelserna i 7 kap. 4 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare.

2021:31

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 september 2021.

[Föreskriften ändrar bilaga 8 vilken ej återges här; red.anm.]

[Bilagorna 1–6 och 8–9 utgörs av blanketter och anvisningar till dessa och återges ej här; red.anm.]

Bilaga 7 Strukturen i den kvalitativa tillsynsrapporten

Tjänstepensionsföretaget ska lämna en redogörelse för varje bestämmelse under respektive huvudrubrik. Om en bestämmelse inte är tillämplig ska detta tydligt anges.

 1. Sammanfattning (5 kap. 3 §)

 2. Verksamhet (5 kap. 4–6 §§)

 3. Företagsstyrningssystem (5 kap. 7–16 §§)

 4. Riskprofil (5 kap. 17–19 §§)

 5. Värdering (5 kap. 20 och 21 §§)

 6. Solvenssituation (5 kap. 22 och 23 §§)