Det följer av 11 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad att ett företag får medge att en kredittagare under en begränsad tid inte amorterar enligt föreskrifterna, om det skulle uppstå särskilda skäl för det under kreditens löptid.

Särskilda skäl kan vara att kredittagaren på grund av sjukdom, arbetslöshet eller motsvarande får eller kan antas få nedsatt inkomst. I undantagsfall behöver de särskilda skälen inte avse omständigheter som är hänförliga till den enskilde kredittagaren. Således kan särskilda skäl även vara en mycket kraftig nedgång i svensk ekonomi.

De särskilda skälen bör i regel vara av ett sådant slag att de inte kan förutses när kreditavtalet ingås med kredittagaren. Vid en mycket kraftig nedgång i svensk ekonomi bör det dock vara möjligt för ett företag att i direkt anslutning till att kreditavtalet ingås, medge att kredittagaren under en begränsad period inte amorterar enligt föreskrifterna med hänvisning till att det finns särskilda skäl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:3

Dessa allmänna råd träder i kraft den 14 april 2020.