FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2020:9 Utländska kreditinstituts rapportering för betydande filialer i Sverige

1 §Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för utländska kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som driver verksamhet genom en filial i Sverige som har klassificerats som betydande enligt artikel 51.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

Uppgifter till Finansinspektionen

2 §Ett kreditinstitut enligt 1 § ska lämna Finansinspektionen de uppgifter i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, som framgår av bilagan, och som avser den betydande filialen.

Institutet ska lämna uppgifterna per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december.

3 §Ett kreditinstitut enligt 1 § ska komma in med uppgifter enligt 2 § till Finansinspektionen, senast den 12 maj, 11 augusti, 11 november och 11 februari.

Allmänna råd

Institutet bör lämna uppgifterna via Finansinspektionens webbplats och tjänsten Periodisk rapportering på det sätt som närmare anvisas där.

Undantag om det finns särskilda skäl

4 §Finansinspektionen får om det finns särskilda skäl, och efter skriftlig ansökan från ett kreditinstitut enligt 1 §, besluta att institutet inte behöver lämna uppgifter enligt 2 § i fråga om rapportering av

 • ytterligare övervakningsverktyg (ALMM), och

 • likviditetstäckningskrav (LCR DA).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:9

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 oktober 2020 och tillämpas första gången på rapportering som avser balansdagen den 31 december 2020.

Bilaga

Rapportering av kapitalbas och kapitalkrav (COREP)

 • Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation (schablonmetoden/internmetoden)

 • Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (schablonmetoden/internmetoden)

Kreditrisk: värdepapperisering (schablonmetoden/internmetoden)

 • Detaljerad information om värdepapperisering

 • Förluster som härrör från utlåning där säkerhet ställs i form av fast egendom av risk

 • Operativ risk

Rapportering av de ytterligare övervakningsverktygen (ALMM)

 • Löptidsmetodmall

 • Koncentration av finansiering per: motpart och produkttyp

 • Priser för olika finansieringstider

 • Förlängning av finansiering

 • Koncentration av utfärdarens/motpartens likviditetstäckningskapacitet

Rapportering av likviditetstäckningskravet (LCR DA)

 • Likviditetstäckning (tillgångar/utflöden/inflöden)

Rapportering av finansiell information (FINREP)

 • Balansräkning (exklusive eget kapital)

 • Resultaträkning

 • Uppdelning av finansiella tillgångar (exklusive finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat)

 • Uppdelning av finansiella skulder

 • Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna åtaganden

 • Förändringar i reserveringar och avsättningar för kreditförluster

 • Uppdelning av valda poster i resultaträkningen

 • Presterande och nödlidande exponeringar

 • Exponeringar med anstånd

 • Geografisk uppdelning

 • Av tillgångar efter motpartens hemvist

 • Av exponeringar utanför balansräkningen efter motpartens hemvist

 • Efter motpartens hemvist av lån och förskott som inte innehas för handel till icke-finansiella företag, per Nace-kod

 • Avsättningar

 • Förmånsbestämda planer och ersättningar till anställda

 • Förändringar i förmånsbestämda förpliktelser

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...