1 §Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för utländska kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som driver verksamhet genom en filial i Sverige som har klassificerats som betydande enligt artikel 51.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

Uppgifter till Finansinspektionen

2 §Ett kreditinstitut enligt 1 § ska lämna Finansinspektionen de uppgifter i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, som framgår av bilagan, och som avser den betydande filialen.

Institutet ska lämna uppgifterna per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december.

3 §Ett kreditinstitut enligt 1 § ska komma in med uppgifter enligt 2 § till Finansinspektionen, senast den 12 maj, 11 augusti, 11 november och 11 februari.

Allmänna råd

Institutet bör lämna uppgifterna via Finansinspektionens webbplats och tjänsten Periodisk rapportering på det sätt som närmare anvisas där.

Undantag om det finns särskilda skäl

4 §Finansinspektionen får om det finns särskilda skäl, och efter skriftlig ansökan från ett kreditinstitut enligt 1 §, besluta att institutet inte behöver lämna uppgifter enligt 2 § i fråga om rapportering av

 • ytterligare övervakningsverktyg (ALMM), och

 • likviditetstäckningskrav (LCR DA).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:9

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 oktober 2020 och tillämpas första gången på rapportering som avser balansdagen den 31 december 2020.

Bilaga

Rapportering av kapitalbas och kapitalkrav (COREP)

 • Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation (schablonmetoden/internmetoden)

 • Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (schablonmetoden/internmetoden)

Kreditrisk: värdepapperisering (schablonmetoden/internmetoden)

 • Detaljerad information om värdepapperisering

 • Förluster som härrör från utlåning där säkerhet ställs i form av fast egendom av risk

 • Operativ risk

Rapportering av de ytterligare övervakningsverktygen (ALMM)

 • Löptidsmetodmall

 • Koncentration av finansiering per: motpart och produkttyp

 • Priser för olika finansieringstider

 • Förlängning av finansiering

 • Koncentration av utfärdarens/motpartens likviditetstäckningskapacitet

Rapportering av likviditetstäckningskravet (LCR DA)

 • Likviditetstäckning (tillgångar/utflöden/inflöden)

Rapportering av finansiell information (FINREP)

 • Balansräkning (exklusive eget kapital)

 • Resultaträkning

 • Uppdelning av finansiella tillgångar (exklusive finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat)

 • Uppdelning av finansiella skulder

 • Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna åtaganden

 • Förändringar i reserveringar och avsättningar för kreditförluster

 • Uppdelning av valda poster i resultaträkningen

 • Presterande och nödlidande exponeringar

 • Exponeringar med anstånd

 • Geografisk uppdelning

 • Av tillgångar efter motpartens hemvist

 • Av exponeringar utanför balansräkningen efter motpartens hemvist

 • Efter motpartens hemvist av lån och förskott som inte innehas för handel till icke-finansiella företag, per Nace-kod

 • Avsättningar

 • Förmånsbestämda planer och ersättningar till anställda

 • Förändringar i förmånsbestämda förpliktelser