1 §Dessa föreskrifter gäller vid tillämpning av

  1. lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

  2. försäkringsrörelselagen (2010:2043),

  3. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

  4. Finansinspektionens föreskrifter som har meddelats med stöd av försäkringsrörelseförordningen (2011:257), eller

  5. Finansinspektionens föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag.

2 §Vid omräkning till svenska kronor av ett belopp som i en författning enligt 1 § har angetts i euro, ska en euro från och med den 31 december varje år anses motsvara det värde i svenska kronor som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och som avser närmast föregående sista dagen i oktober månad.1

För 2024 innebär det att 1 euro motsvarar 11,8275 kronor [red.anm.].

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020.