Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland.

Uppgifter till Finansinspektionen

2 §Ett kreditinstitut enligt 1 § ska lämna Finansinspektionen uppgifter om

 1. de totala tillgångar som motsvarar verksamheten för filialen,

 2. de likvida tillgångar som filialen har tillgång till,

 3. den kapitalbas som filialen har till sitt förfogande,

 4. de arrangemang för insättningsskydd som finns tillgängliga för insättare i filialen,

 5. filialens arrangemang för riskhantering,

 6. hur filialen styrs inklusive vilka personer som har nyckelfunktioner för filialens verksamhet,

 7. de planer för återhämtning som filialen omfattas av,

 8. de produkter och tjänster som filialen tillhandahåller, samt

 9. det totala antalet kunder som filialen har.

Allmänna råd

Kreditinstitutet bör lämna uppgifterna via Finansinspektionens webbplats och tjänsten Rapporteringsportalen på det sätt som närmare anvisas där.

3 §Ett kreditinstitut enligt 1 § ska fyra gånger om året lämna uppgifter enligt 2 § 1–3 senast den

 1. 30 april för uppgifter med referensdatum den 31 mars,

 2. 31 juli för uppgifter med referensdatum den 30 juni,

 3. 31 oktober för uppgifter med referensdatum den 30 september, samt

 4. 31 januari för uppgifter med referensdatum den 31 december.

4 §Ett kreditinstitut enligt 1 § ska årligen lämna uppgifter enligt 2 § 4–9 senast den 31 januari. Referensdatum för uppgifterna ska vara den 31 december.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:27

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 29 december 2020.