Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar-, ägarlednings- eller ledningsprövning.

2 §Föreskrifterna gäller för följande företag och deras ägare:

 1. institut för elektroniska pengar,

 2. betalningsinstitut,

 3. svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och

 4. svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Föreskrifterna gäller dessutom för institut för elektroniska pengar med hemvist utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som ska etablera eller har etablerat en filial i Sverige, enligt följande:

 1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 5 § i fråga om etablering av filial.

 2. Företrädare för filialen ska lämna uppgifter enligt bestämmelserna i 9 §.

Skriftlig information till Finansinspektionen

3 §Ett företag enligt 2 § första stycket, och dess ägare, ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 4–9 §§.

Lämplighetsprövning av kvalificerade ägare

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

4 §En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett företag enligt 2 § första stycket ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person eller bilaga 1 b för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska ansökan, utöver vad som anges i första stycket, innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ersättare i den förvärvande juridiska personen.

Ansökan om tillstånd att driva verksamhet

5 §Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska, för en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget, bifogas de uppgifter som framgår av avsnitt 1 och 2 i bilaga 1 a. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter bifogas som anges i avsnitt 1 och 2 i bilaga 1 b.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ersättare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav, ska till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

6 §En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen, eller en annan behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 2.5.2, 2.10.1 och 2.10.2 i bilaga 1 b, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Förenklad ansökan i vissa fall för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag

7 §En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ledningen eller styrelsen för ett företag enligt 2 § första stycket – och som tidigare har ägar- eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller av en annan behörig myndighet inom EES – behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 2.5.2, 2.10.1 och 2.10.2 i bilaga 1 b respektive avsnitt 2.3, 2.10.1, 2.10.2 och 2.10.3 i bilaga 1 a, under förutsättning att den juridiska eller fysiska personen intygar att uppgifterna fortfarande är aktuella och riktiga.

Om en prövning har gjorts av en annan behörig myndighet inom EES ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

De uppgifter som avses i första stycket ska dock lämnas om Finansinspektionen i särskilda fall begär det.

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav

8 §En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag enligt 2 § första stycket, ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c. Med ändring i ledningen avses samma sak som i 9 §.

Lämplighetsprövning av ledning

9 §Ett företag enligt 2 § ska lämna de uppgifter som anges i bilaga 2 i samband med att det utser en ny person eller gör andra ändringar på följande poster i företaget:

 • styrelseordförande,

 • styrelseledamot,

 • styrelsesuppleant,

 • verkställande direktör eller dennes ersättare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören,

 • ansvarig för betaltjänstverksamheten (gäller endast betalningsinstitut), och

 • ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar (gäller endast institut för elektroniska pengar).

Företaget ska även underrätta Finansinspektionen om antalet styrelseledamöter minskas.

Undantag från informationskrav

10 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från kraven på att lämna viss information som finns i dessa föreskrifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:12

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juli 2023, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning ska upphöra att gälla.

 2. För understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksamheten eller är under likvidation gäller äldre föreskrifter i deras lydelse före den 1 maj 2011.

[Bilagorna utgörs av ansökningsformulär och återges ej här; red.anm.]