Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar-, ägarlednings- eller ledningsprövning.

2 §Föreskrifterna gäller för följande företag och deras ägare:

 1. bankaktiebolag,

 2. sparbanker,

 3. medlemsbanker,

 4. kreditmarknadsbolag, och

 5. kreditmarknadsföreningar.

Föreskrifterna gäller dessutom för kreditinstitut med hemvist utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som ska etablera eller har etablerat en filial i Sverige, enligt följande:

 1. Vid etablering av filial ska uppgifterna som följer av bestämmelserna i 5 § lämnas. Vad gäller bilagorna 1 a och b ska dock enbart uppgifterna som framgår av avsnitten 1 och 2 i bilagorna lämnas.

 2. Företrädare för filialen ska lämna uppgifter enligt bestämmelserna i 9 §.

3 §Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, om inte något annat anges.

Skriftlig information till Finansinspektionen

4 §Ett företag enligt 2 § första stycket och dess ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 5–9 §§.

Lämplighetsprövning av kvalificerade ägare

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

5 §En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett företag enligt 2 § första stycket ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person och bilaga 1 b för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska ansökan, utöver vad som anges i första stycket, innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ersättare i den förvärvande juridiska personen.

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

6 §En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen, eller en annan behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 2.5.2, 2.9.1 och 2.9.2 i bilaga 1 b, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Förenklad ansökan i vissa fall för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag

7 §En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag – och som tidigare har ägar- eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller av en annan behörig myndighet inom EES – behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 2.5.2, 2.9.1 och 2.9.2 i bilaga 1 b respektive avsnitten 2.3, 2.8.1, 2.8.2 och 2.8.3 i bilaga 1 a. Det gäller under förutsättning att den juridiska eller fysiska personen intygar att uppgifterna fortfarande är aktuella och riktiga.

Om en prövning har gjorts av en annan behörig myndighet inom EES ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

De uppgifter som avses i första stycket ska dock lämnas om Finansinspektionen i särskilda fall begär det.

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav

8 §En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag enligt 2 § första stycket, ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c. Med ändring i ledningen avses samma sak som i 9 §.

Lämplighetsprövning av ledning

9 §Ett företag enligt 2 §, ska lämna de uppgifter som anges i bilaga 2 i samband med att det utser en ny person eller gör andra ändringar på följande poster i företaget:

 • styrelseordförande,

 • styrelseledamot,

 • styrelsesuppleant, och

 • verkställande direktör eller dennes ersättare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Företaget ska även underrätta Finansinspektionen om antalet styrelseledamöter minskar.

Företaget ska vid varje ändring i styrelsen bedöma om styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda företaget.

Undantag från informationskravet

10 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från kraven på att lämna viss information som finns i dessa föreskrifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:13

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juli 2023.

[Bilagorna utgörs av ansökningsformulär och återges ej här; red.anm.]