1 kap. Tillämpningsområde

Dessa allmänna råd gäller

 1. ansökan om tillstånd för kreditinstitut utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att inrätta filial i Sverige, och

 2. ansökan om tillstånd för svenska kreditinstitut att inrätta filial utanför EES.

Definitioner

De termer och uttryck som används i 1 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse har samma betydelse i dessa allmänna råd. Därutöver avses med

 1. konsoliderad situation: en sådan situation som definieras i artikel 4.47 i tillsynsförordningen, och

 2. kvalificerad ägare: en fysisk eller juridisk person som har ett kvalificerat innehav.

2 kap. Verksamhet i Sverige för kreditinstitut utanför EES

Filialetablering

Till 4 kap. 4 och 5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse

Ansökan bör innehålla uppgifter om

 1. filialens firma och adress,

 2. externa revisorer i filialen,

 3. styrelsens säte och det utländska kreditinstitutets adress,

 4. kvalificerade ägare i det utländska kreditinstitutet,

 5. styrelseledamöter och ledande befattningshavare i det utländska kreditinstitutet,

 6. årsredovisningen för det senaste verksamhetsåret,

 7. koncernredovisningen för den koncern som det utländska kreditinstitutet ingår i eller är moderbolag för,

 8. kapitaltäckningen för såväl det utländska kreditinstitutet som den konsoliderade situation eller koncern som institutet ingår i eller leder, beräknad enligt Basel-kommitténs regler, samt

 9. eventuellt samarbete med kreditinstitut eller värdepappersbolag i Sverige.

Följande bör bifogas ansökan:

 1. Bolagsordning eller motsvarande. Av filialens bolagsordning eller motsvarande bör det framgå vilken verksamhet man avser att driva i filialen. Bolagsordningen bör utgå från de exempel som anges i 7 kap. 1 § andra stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse.

 2. Fullmakt enligt 10 § lagen (1992:160) om utländska filialer.

 3. Verksamhetsplan. En filials verksamhetsplan bör innehålla

  1. en organisationsplan, enligt vad som anges under avsnittet Beskrivning av verksamheten,

  2. eventuella uppdragsavtal, enligt vad som anges under avsnitten Uppdragsavtal och Granskningsfunktion,

  3. årsredovisningar, delårsrapporter, prognoser och instruktioner för upplåning, enligt vad som anges under avsnittet Soliditet och likviditet, samt

  4. riktlinjer och instruktioner, enligt vad som anges under avsnitten Riskhantering, Kundskydd, Etiska regler, Händelser av väsentlig betydelse, Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Granskningsfunktion.

Beskrivning av verksamheten

Filialen bör lämna en utförlig beskrivning av den verksamhet som den ska driva. Beskrivningen bör bland annat innehålla

 • en schematisk översikt (organisationsplan) över hur filialen är organiserad,

 • en övergripande redogörelse av verksamhetsområden och funktioner,

 • uppgifter om antalet anställda, fördelade på olika verksamhetsområden och funktioner, samt

 • en ansvars- och befattningsbeskrivning för anställda med särskilt ansvar för en viss funktion eller ett visst verksamhetsområde.

Filialen bör särskilt beskriva de delar av verksamheten som är tillståndspliktiga enligt 1 kap. 3 respektive 4 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Filialen bör lämna uppgifter om hur den planerar att organisera sin it-verksamhet, vilka system den kommer att använda och vilken strategi som kan bli aktuell. Filialen bör också lämna uppgifter om hur den planerar att organisera och strukturera ansvaret för filialens it-stöd och informationssäkerhet.

Den verkställande direktören och andra som är verksamma i filialen bör vara anställda där. Det bör framgå av ansökan om någon av dem som är verksamma i filialen även kommer att vara anställd någon annanstans. Om så är fallet bör filialen redogöra för hur man har bedömt risken för intressekonflikter.

Uppdragsavtal

Om filialen avser att uppdra delar av verksamheten åt en annan juridisk person, eller oberoende fysisk person, bör verksamhetsplanen innehålla en redogörelse för detta uppdrag. När uppdragsavtalet upprättas bör filialen följa 10 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.

Filialen bör lämna ett sådant uppdragsavtal som avses i 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrörelse till Finansinspektionen.

Soliditet och likviditet

En filial som vid tidpunkten för ansökan driver verksamhet bör bifoga en reviderad årsredovisning som har godkänts av stämman. Om filialen ingår i en koncern bör filialen även bifoga en årsredovisning för moderföretaget och för den koncern som filialen ingår i. Årsredovisningarna bör gälla närmast föregående räkenskapsår. I förekommande fall bör även närmast föregående delårsrapport bifogas.

Till sin verksamhetsplan bör filialen även bifoga en prognos för de närmaste tre verksamhetsåren.

Prognosen bör innehålla

 • en balans- och resultaträkning för både filialen och den konsoliderade situation som filialen kan komma att leda eller ingå i, uppställd enligt bilaga 1–3 till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, samt

 • en analys av kapitalbas, kapitaltäckningsgrad och exponeringar för både filialen och den konsoliderade situation som filialen kan komma att leda eller ingå i.

Filialen bör ange de antaganden som prognoserna och analyserna bygger på. Dessa bör redovisas för respektive verksamhetsområde. Dessutom bör filialen lämna en känslighetsanalys av vilken påverkan som ändrade antaganden om till exempel volymer, räntenivåer och räntemarginaler får på angivna analyser och prognoser.

Filialen bör i sin verksamhetsplan redogöra för hur den tänker lösa finansieringen av verksamheten. Redogörelsen bör innehålla uppgifter om

 • vilka marknader som filialen tänker refinansiera sig på, och

 • innehållet i avtal om refinansiering med annat kreditinstitut eller kreditgivare.

Särskilda uppgifter bör lämnas om förhållandet mellan kort- och långfristig upplåning, ställt i relation till löptiden på utestående krediter eller annan finansieringsverksamhet, till exempel leasing. Till redogörelsen bör filialen bifoga instruktioner till den funktion som ska ha rätt att besluta om upplåning för filialens räkning, och upplysa om vilka begränsningar som ska gälla för lånen. Filialen bör också lämna andra uppgifter som kan ha betydelse för en bedömning av de ekonomiska förhållandena.

Redovisning

För ekonomi- och redovisningsfunktionen bör verksamhetsplanen innehålla en redogörelse för organisation, ansvarsfördelning och attestinstruktioner. I beskrivningen av redovisningssystemet bör sambandet mellan den sidoordnade redovisningen samt grund- och huvudbokföringen framgå. Filialen bör även uppge vilka åtgärder den har vidtagit, eller kommer att vidta, för att säkerställa att kontrollen av bokföring och medelsförvaltning är tillfredsställande.

Styrning, intern information och intern kontroll

En filial bör till verksamhetsplanen bifoga förslag till riktlinjer och instruktioner för de områden som anges nedan under avsnitten Riskhantering, Kundskydd, Etiska regler, Händelser av väsentlig betydelse, Granskningsfunktion samt Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledning finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut samt i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riskhantering

Verksamhetsplanen bör innehålla en redogörelse för hur företaget kommer att hantera de risker som dess rörelse är förknippad med. Exempel på väsentliga risker är

 • kreditrisker,

 • marknads- och likviditetsrisker, samt

 • operativa risker.

Förslag till riktlinjer och instruktioner bör bifogas verksamhetsplanen. Vägledning finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2018:16) om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut samt i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Kundskydd

En filial bör i verksamhetsplanen redogöra för vilka åtgärder den planerar att vidta för att kunna ta hänsyn till konsumenträttslig lagstiftning i sin verksamhet. Filialen bör lämna uppgifter om sina rutiner för att hantera klagomål. Uppgifter bör lämnas om namn på den eller de befattningshavare som ska ansvara för klagomål från allmänheten. Vägledning finns i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2021:29) om krediter i konsumentförhållanden och i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter.

Etiska regler

En filial bör till verksamhetsplanen bifoga de riktlinjer för hantering av etiska frågor som den ska tillämpa. I ansökan bör filialen ange hur den ska sprida kännedom om branschgemensamma etiska regler inom filialen och vem, eller vilken funktion, som ska ansvara för att det görs. Vidare bör filialen ange hur den ska hantera uppföljning, kontroll och rapportering samt intern information och utbildning i etiska frågor. Vägledning finns i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1998:22) om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn.

Händelser av väsentlig betydelse

En filial bör till verksamhetsplanen bifoga de riktlinjer för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse som den ska tillämpa. Av redovisningen bör bland annat besluts- och rapporteringsordningen i sådana ärenden framgå. Vägledning finns i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2021:2) om rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

Om brott, försök eller förberedelse till brott mot företaget har upptäckts under de två senaste åren bör filialen lämna uppgifter om detta i verksamhetsplanen. En filial som vid ansökningstillfället driver verksamhet bör även ange om den är part i domstolsprocesser eller skiljeförfaranden som, var för sig eller sammantaget, rör mer betydande belopp i relation till företagets storlek.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

En filial bör till verksamhetsplanen bifoga en redovisning av vilka åtgärder som den har vidtagit eller avser att vidta för att hindra penningtvätt och motverka finansiering av terrorism. Förslag till instruktioner bör bifogas. Vägledning om detta finns i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Granskningsfunktion (internrevision)

En filial bör i verksamhetsplanen redogöra för hur den oberoende interna granskningsfunktionen ska vara utformad och hur den ska arbeta.

Av redogörelsen bör det framgå

 1. hur granskningsfunktionen ska vara organiserad,

 2. vilka instruktioner funktionen ska följa,

 3. om det ska finnas en oberoende granskning av it- och informationssäkerheten,

 4. om en granskningsplan ska tas fram och vem som ska fastställa den, samt

 5. hur ofta och till vem granskningsfunktionen ska rapportera.

Om granskningsfunktionen består av externa revisorer eller konsulter bör motsvarande redogörelse lämnas för deras uppdrag. Uppdraget bör regleras i ett skriftligt avtal som bifogas verksamhetsplanen. Vägledning finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.

Representationskontor

Till 4 kap. 6 § lagen om bank- och finansieringsrörelse

Utöver det utländska kreditinstitutets årsredovisning, bör anmälan innehålla uppgifter om

 1. representationskontorets firma och fullständiga adress,

 2. namn och fullständiga personuppgifter på den som ska ansvara för representationskontoret,

 3. planerad verksamhet, samt

 4. det utländska kreditinstitutets verksamhetsgrenar.

Ändringar av ovanstående uppgifter bör anmälas till Finansinspektionen. Dessutom bör det utländska kreditinstitutets årsredovisning varje år lämnas till Finansinspektionen.

3 kap. Svenska kreditinstituts verksamhet utanför EES

Filialetablering

Till 5 kap. 5 § lagen om bank- och finansieringsrörelse

Ansökans innehåll

Ett kreditinstitut bör till en ansökan om filialetablering utanför EES bifoga

 1. en verksamhetsplan för filialverksamheten, och

 2. en prognos över det förväntade ekonomiska utfallet i filialen under de tre kommande verksamhetsåren.

Kreditinstitutet bör ange de antaganden som prognosen bygger på. Dessa bör redovisas för respektive verksamhetsområde. Dessutom bör kreditinstitutet lämna en känslighetsanalys av vilken påverkan som ändrade antaganden om till exempel volymer, räntenivåer och räntemarginaler får på angivna analyser och prognoser.

Filialen bör ha en person som ansvarar för verksamheten. Denne bör vara bosatt i det land där filialen är etablerad. En meritförteckning för den ansvarige bör bifogas ansökan.

Om filialen ska ha en egen styrelse bör filialen lämna uppgifter om dess sammansättning, inklusive eventuella suppleanter samt uppgifter om vem som ska vara styrelsens ordförande och vice ordförande.

Ändring av filialens verksamhet

Ett kreditinstitut som, efter att det har inrättat en filial i ett land utanför EES, avser att göra ändringar som gäller filialens verksamhet, adress eller ansvariga personer i ledningen, bör skriftligen underrätta Finansinspektionen om detta minst en månad innan ändringen genomförs. Institutet bör även underrätta tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:18

Dessa allmänna råd träder i kraft den 18 juli 2023, när Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:50) om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse ska upphöra att gälla.