Syfte

Fjärde AP-fondens (AP4) Ägarpolicy anger övergripande riktlinjer och strategier för förvaltningsorganisationens arbete med att påverka bolag som AP4 har investerat i genom olika former av aktiv ägarstyrning.

AP4:s ägararbete syftar till att bidra till att skapa högsta möjliga avkastning över tid. Målet är att de bolag i vilka AP4 investerar ska bedriva en hållbar, ansvarsfull och effektiv verksamhet. Det skapar förutsättningar för att bolagen blir framgångsrika och skapar långsiktigt god avkastning.

Det är en investeringsövertygelse för AP4 att aktivt engagemang och olika former av ägarstyrning är effektiva verktyg för att bidra till god utveckling i bolagen, vilket skapar och tryggar tillgångsvärden då det bidrar till en bättre riskjusterad avkastning över tid. AP4 bidrar på så sätt till att trygga nuvarande och framtida pensioner.

AP4:s arbete avseende ägarstyrning ska även driva utvecklingen av kvalitet och praxis inom ägarstyrning samt främja utvecklingen av en väl fungerande värdepappersmarknad.

Bakgrund

AP4:s verksamhet utgår från lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder, vilken anger att det övergripande uppdraget för Första–Fjärde AP-fonderna (AP-fonderna) är att förvalta fondmedlen så att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension, det vill säga skapa långsiktigt högsta möjliga avkastning till förmån för de försäkrade i inkomstpensionssystemet.

AP-fondslagen fastställer vidare att AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande och att varje AP-fond ska fastställa riktlinjer för utövande av rösträtt. AP4:s riktlinjer för utövande av rösträtt samt mer generellt hur aktiv ägarstyrning ska bedrivas beskrivs i denna Ägarpolicy.

Denna Ägarpolicy utgår från relevant lagstiftning och branschpraxis inom området, i Sverige till exempel aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och Svensk kod för bolagsstyrning.

Ägarpolicyn kompletteras av AP4:s Hållbarhetspolicy som beskriver principerna för hur AP4 integrerar hållbarhet i förvaltningen.

Ansvar

Styrelsen fastställer denna Ägarpolicy. Policyn följs upp varje år och revideras vid behov.

Vd handlägger löpande ägarfrågor i verksamheten, eller efter dennes delegation, annan anställd på AP4. Vd rapporterar löpande till styrelsen om hur ägarstyrningsarbetet fortgår och utvecklas.

Förutsättningar för ägarstyrningsarbetet

Ägarpolicyn tillämpas för ägarstyrning i svenska aktiemarknadsbolag, utländska aktiemarknadsbolag och för direktägda onoterade bolag samt andra onoterade investeringar. Förutsättningarna och verktygen för att kunna utöva ägarstyrning samt därmed även hur ägarstyrningsarbetet bedrivs, varierar mellan olika investeringsformer. Ägarpolicyn använder till del terminologi främst kopplade till AP4:s direktägande i aktiemarknadsbolag. Även om terminologin ibland är annorlunda för andra investeringsformer så kan andemeningen i Ägarpolicyn tillämpas även för dessa.

 • I svenska aktiemarknadsbolag är AP4 ofta en betydande ägare, vilket ger förutsättningar att ha en löpande dialog med portföljbolagen rörande för det enskilda bolaget aktuella ägarfrågor, till exempel vid principiella frågeställningar och inför stämmor. AP4 kan även arbeta i valberedningar i kraft av ägande, samverka med andra investerare i specifika frågor och rösta vid bolagsstämmor.

 • I utländska aktiemarknadsbolag är AP4:s ägande mer spritt och ägarandelarna i enskilda bolag är i regel mycket lägre. Det gör att AP4:s huvudsakliga verktyg för ägarstyrning är att dels rösta vid bolagsstämmor, dels samarbeta i bolagsdialoger med andra ägare i syfte att påverka till positiva förändringar hos bolagen.

 • I onoterade investeringar kan det finnas såväl andra möjligheter som begränsningar för ägarstyrning än för noterade innehav, beroende på sammanhang. Dessa kan också i betydande grad skilja sig åt. Vid till exempel direkta bolagsinvesteringar rör det sig vanligtvis om ett fåtal ägare, medan det i onoterade fonder kan röra sig om tiotals eller hundratals medinvesterare. Bolagsform och därmed även investerarinflytande kan därför variera och AP4 kan vara aktieinvesterare, kommanditdelägare eller fondinvesterare. Detta skapar olika förutsättningar för utformning av investerarorgan och hur ägarstyrning kan bedrivas. Beroende på situation kan AP4 bland annat verka genom investerarorgan såsom investeringskommittéer, valberedningar, styrelser och genom att rösta på bolagsstämmor och årsmöten samt genom aktiv dialog.

Med utgångspunkt i Ägarpolicyn beslutar AP4:s vd om detaljerade riktlinjer avseende AP4:s syn på ägarfrågor specifikt för svenska aktiemarknadsbolag, utländska aktiemarknadsbolag respektive onoterade investeringar.

Principer för ägarstyrning

Aktieägares rättigheter och välfungerande styrelser är centrala ägarprinciper i AP4:s arbete med ägarstyrning.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter är en grundförutsättning för en minoritetsaktieägare. Viktiga principer är att alla aktieägare ska:

 • behandlas lika,

 • ha rätt att ta ställning till viktiga frågor rörande bolagets styrning och verksamhet. Det omfattar bland annat:

  • en aktieägares rätt att rösta,

  • lägga förslag till bolagsstämman,

  • ta ställning till ersättningar, kapitalstruktur och kassaflöde, samt

 • ha rätt till relevant, korrekt och transparent informationsgivning om bolagets verksamhet.

Välfungerande styrelser

Välfungerande styrelser är en viktig hörnsten i arbetet för att bolag ska blir framgångsrika och bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Viktiga frågor kopplade till välfungerande styrelser är:

 • styrelsen, dess ansvar och sammansättning avseende oberoende, mångfald av kompetens och erfarenhet samt tid för styrelseuppdraget,

 • valberedningens sammansättning och arbete,

 • ersättningar till ledande befattningshavare och styrelse, samt

 • riskhantering och affärsetik.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har ett ansvar gentemot samtliga aktieägare. AP4 förväntar sig att styrelsens ledamöter särskilt ska beakta sitt ansvar när olikartade intressen mellan aktieägare kan tänkas föreligga. AP4:s förväntan är också att en bolagsstyrelse ansvarar för att bolaget verkar i enlighet med nationella lagar, internationella konventioner och riktlinjer överlag och i synnerhet avseende samtliga hållbarhetsområden som inbegrips inom kategorierna klimat och miljö, socialt ansvarstagande, affärsetik och bolagsstyrning. Styrelsen ska tillse att bolaget agerar ansvarsfullt samt beaktar risker och möjligheter avseende dessa frågor. Styrelsen ansvarar vidare för att fastställa uppförandekoder, policydokument, tillse att dessa implementeras och löpande följs upp samt att bolagets externa rapportering är relevant och transparent.

Strategier för att bedriva ägarstyrningsarbetet

Utöva rösträtt

AP4 ska aktivt utöva rösträtt när möjlighet till detta finns. I aktiemarknadsbolag agerar AP4 främst i frågor som är föremål för beslut på bolagsstämman. Särskild vikt ska läggas vid bolag där AP4 har ett betydande aktieinnehav eller är en av de större ägarna. I onoterade investeringar kan rösträtten utövas i till exempel olika typer av investerarforum. AP4 strävar som regel efter att utöva en aktiv roll i frågor av stor principiell betydelse.

Arbeta i valberedningar, styrelser och investerarorgan i kraft av ägande

Att arbeta i valberedningar, styrelser och investerarorgan i kraft av ägande är betydelsefulla ägaruppgifter. AP4 deltar i valberedningar i de bolag där AP4:s ägande så motiverar, vilket huvudsakligen innebär svenska aktiemarknadsbolag och onoterade bolag. I kraft av betydande ägande i onoterade investeringar kan AP4 arbeta i styrelse eller andra investerarorgan beroende på investeringsform.

AP4:s vd eller annan anställd som arbetar med ägarfrågor hos AP4 kan i enstaka fall åta sig styrelseuppdrag i aktiemarknadsbolag. Sådana uppdrag ska godkännas av AP4:s styrelse.

Samarbeta med andra aktieägare och investerare

AP4 samarbetar gärna med andra investerare, både i Sverige och internationellt, för att i dialog med portföljbolagen och med större tyngd kunna nå framgång i ägarfrågor. AP4 väljer att söka samarbeten när det bedöms öka sannolikheten för framgång i respektive fråga och när det bedöms vara kostnads- och resurseffektivt.

Avseende svenska aktiemarknadsbolag och onoterade bolag bedrivs dessa samverkansdialoger vanligtvis direkt av AP4. Avseende främst utländska aktiemarknadsbolag samverkar AP-fonderna genom Etikrådet för engagemang och dialog med bolag där AP-fonderna är investerare.

AP4 är medlem av och stödjer olika svenska liksom internationella ägarforum och organisationer i syfte att söka samarbete och med större tyngd driva och få gehör för viktiga frågor.

Bedriva dialoger med bolag och andra intressenter

Att föra dialoger med bolag och andra relevanta intressenter, till exempel externa förvaltare eller medinvesterare, är AP4:s främsta ägarstyrningsverktyg för att påverka och bidra till positiv förändring.

AP4 kan delta i förberedande processer inför bolagsstämmor i bolag där AP4 har ett innehav, även om AP4 inte är en av de röstmässigt största ägarna. I detta arbete kan AP4 ta initiativ till dialog med andra aktieägare i frågor av gemensamt intresse.

Vid AP4:s tillämpning av ägarprinciperna görs en samlad bedömning utifrån respektive bolags unika situation, relevant lagstiftning och bästa praxis samt specifika förutsättningar i respektive fråga. På samma sätt görs för onoterade investeringar en samlad bedömning om vilka möjligheter AP4 har till ägarstyrning i varje enskild investering.

Mål för ägarstyrning

AP4 har fastställt följande specifika mål för fokusområdet Ägarstyrning. AP4 ska:

 • i ägarstyrningsarbetet utgå från det enskilda bolagets förutsättningar och se till det enskilda bolagets bästa för att stärka bolagets värdeskapande. AP4:s långsiktiga mål är att bolagens verksamhet ska utvecklas samt bedrivas ansvarsfullt, hållbart och transparent och därmed bidra till bolagens långsiktiga värdeskapande,

 • använda inflytandet och ta ansvar som ägare och investerare genom att arbeta i valberedningar i kraft av ägarandel, aktivt delta i investerarforum med mera. Vid arbetet i valberedningar ska AP4 verka för att bolagen får de bästa möjliga styrelserna utifrån bolagens behov av kompetens och erfarenhet. I detta arbete ska AP4 arbeta systematiskt och verka för att Svensk kod för bolagsstyrnings rekommendation om andel kvinnor i styrelsen uppnås,

 • rösta vid bolagsstämmor, i Sverige och globalt, och när möjlighet ges i andra investerarorgan. Särskild vikt ska läggas vid bolag och investeringar där AP4 har ett betydande aktieinnehav eller är en av de större ägarna eller investerarna, samt

 • verka för utveckling av kvalitet och praxis inom ägarstyrning samt främja en väl fungerande värdepappers- och finansmarknad. AP4 stödjer väl underbyggda initiativ som verkar för aktieägares rättigheter och bolags arbete med hållbarhet. AP4 ska även generellt verka och påverka för attraktiva och transparenta villkor för investerare. En central princip är att värna alla aktieägares lika rättigheter.

Uppföljning och rapportering

AP4:s rapportering ska präglas av öppenhet och ge saklig och transparent information så att verksamheten kan granskas och utvärderas av externa intressenter.

AP4:s ägarstyrningsarbete, liksom annat arbete, följs upp och utvärderas regelbundet för att säkerställa hög kvalitet och fortlöpande utveckling. Detta gäller såväl AP4 som de bolag och organisationer i vilka AP4 är investerare.

AP4 rapporterar löpande och i årsrapportering avseende aktiviteter och måluppfyllelse inom ägarstyrning.