FONDBOLAGENS FÖRENING

Vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde

(2014-04-02)

1 Bakgrund och allmänna påpekanden

Värderingen av fonders innehav och beräkningen av fondandelsvärdet är centrala uppgifter i all fondverksamhet. Fondandelsvärdet ligger till grund för de andelskurser till vilka andelsägarna tecknar och löser in andelar samt för vilken förvaltningsavgift andelsägarna får betala. För andelsägarnas likabehandling och trovärdigheten för fondbranschen är därför en korrekt värdering och beräkning av fondandelsvärdet nödvändig.

Fondbolagets skyldigheter följer av såväl författningar som fondbestämmelser. För att kunna uppfylla de krav som ställs måste fondbolaget upprätta effektiva rutiner och kontroller för att försöka undvika felaktiga beräkningar av fondandelsvärde och, om sådana ändå sker, upptäcka dem.

Att fel trots goda rutiner kan uppstå har uppmärksammats av IOSCO som i sin slutrapport rörande värdering av kollektiva investeringar påpekar att materiella fel ska rättas.1

Vid fel bör fondbolaget se över sina rutiner för fastställande av fondandelsvärde för att på så sätt minska risken för framtida fel.

Felaktig beräkning av fondandelsvärde kan vara av så allvarlig karaktär att felet anses som en sådan väsentlig händelse som ska rapporteras till Finansinspektionen. Fondbolagets styrelse ansvarar för att fastställa relevanta kontrollsystem och interna regler för när väsentliga händelser föranleder rapportering till Finansinspektionen.

Enligt Svensk kod för fondbolag ska rutiner finnas för hantering av fall där felaktigheter uppkommit vid kurssättningen. Fondbolaget bör i informationsbroschyren eller på sin webbplats informera om sina principer för kompensation.

I denna vägledning berörs hur fonden och andelsägarna bör kompenseras i de undantagssituationer då fel uppstår. Utgångspunkten är att alla fel ska rättas och att fonden och även enskilda fondandelsägare ska kompenseras om de har påverkats negativt av felet. Kompensation av mycket små fel kan emellertid innebära betydande administration som inte står i rimlig proportion till andelsägarnas intresse av kompensation. Vägledningen innehåller därför vissa begränsningar.

Vägledningen har utgått från IOSCOs slutsats att materiella fel ska kompenseras och anger hur fondbolagen kan resonera för att slå fast vilka fel som bör anses vara materiella. Vägledningen har därvid beaktat praxis för hantering av rättelse för fonder som säljs i Sverige från andra EU-länder.2

Denna vägledning bör ses som en minimistandard för kompensation vid felaktig beräkning av fondandelsvärde. Det bör poängteras att en rimlighetsbedömning alltid måste göras av fondbolaget från fall till fall.

Föreningens vägledningar innebär tolkningsstöd och hjälp till medlemmar i frågor som i vissa fall reglerats i författningar eller i vissa fall är helt oreglerade. Avsikten är att vägledningen ska hjälpa medlemsbolagen vid utformningen av egna rutiner och riktlinjer.

Se IOSCO, Principles for the Valuation of Collective Investment Schemes Final Report, princip 5.

Se CIRCULAR CSSF 02/77 från Luxemburg: www.cssf.lu/fileadmin/files/Lois_reglements/Circulaires/Hors_blanchiment_terrorisme/cssf02_77eng.pdf samt finska Finansinspektionens (Finanssivalvonta) regelverk: www.finanssivalvonta.fi/se/Regelverk/Tolkningar/Gamla_FI/Pages/4_2007. aspx

2 Rättelse av felaktigt fondandelsvärde

Ett felaktigt fondandelsvärde kan ha flera olika orsaker. Exempelvis kan felaktig beräkning av avgifter, felaktiga kurser på innehav eller helt enkelt den mänskliga faktorn leda till att fondandelsvärdet inte blir korrekt. Vid upptäckt av fel ansvarar fondbolaget för att vidta åtgärder så att fondens fondandelsvärde blir korrekt så snart som möjligt. Det innebär att befintliga andelsägares andelar blir rätt värderade.

3 Minimistandard för kompensation vid rättelse av fondandelsvärde

3.1 Definition av materiella fel

Fel i fondandelsvärde som uppstått på grund av att fondbolaget åsidosatt sina skyldigheter, såsom vid felaktig avgiftsberäkning eller vid placeringar av fondens medel i strid med lag eller fondbestämmelser, bör alltid betraktas som materiella och fonden och andelsägarna kompenseras om de påverkats negativt. Observera att felaktigt avgiftsuttag som har uppstått som en följd av andra fel inte i sig innebär att felet ska anses vara materiellt.

I bedömningen av om andra fel än de som nämns ovan är materiella eller inte bör hänsyn tas till hur stora kurssvängningarna (volatiliteten) normalt är i fonden. I fonder vars tillgångar är föremål för högre volatilitet får sådana andra fel i högre grad anses ligga inom ramen för normal verksamhet än vad som gäller för fonder med lägre volatilitet. Ju mindre svängningar fonden haft i fondandelsvärdet, desto mindre fel bör betraktas som materiella, se tabell 1 i bilagan.

3.2 Kompensation vid materiella fel

Om ett fel klassificerats som materiellt bör fondbolaget undersöka om felet haft negativ påverkan på fonden eller på de andelsägare som under den aktuella perioden har tecknat eller löst in fondandelar. I sådana fall bör fondbolaget vidta åtgärder som innebär att fonden och dess andelsägare försätts i samma situation som om felet aldrig hade uppstått (kompensation).

Kompensation bör lämnas både till fonden och till de andelsägare som tecknat eller löst in fondandelar. Huvudregeln är att återtag inte bör ske om andelsägaren påverkats positivt av felet.

3.3 Begränsning vid små belopp

Fondbolaget kan besluta att kompensation till enskild andelsägare endast betalas ut om den överstiger 100 kronor.

Bilaga

Tabell 1 Volatilitetsgränser för kategoriindelning samt hur stort felet ska vara för att anses materiellt

Kategori

(KIID-kategori)

Volatilitet lika eller större än (%)

Volatilitet mindre än (%)

Gräns för materiella fel (% av NAV)

1

(1–2)

 0

 2

≥ 0,1

2

(3)

 2

 5

≥ 0,2

3

(4)

 5

 10

≥ 0,3

4

(5–7)

10

≥ 0,5

Exempelvis bör en fond som på grund av sin volatilitet (högre än 10 %) placerats i kategori 4 ersättas för fel som är lika med eller överstiger 0,5 % av fondandelsvärde. Normalt hamnar aktiefonder i kategori 4 medan räntefonder oftast hamnar i kategori 1–2.

Volatiliteten bör beräknas enligt samma metodik som används för fondens risk/avkastningsprofil i faktabladet (KIID)3.

Se CESR’s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document, 1 July 2010, Ref.: CESR/10-673 www.esma.europa.eu/system/files/10_673.pdf. Kan ingen volatilitet beräknas anses fonden tillhöra kategori 1.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...