Denna vägledning är upphävd.

[Denna informationsstandard utgör frivilligt stöd när fondbolag lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar om de fonder de förvaltar. Standarden kan användas till dess de delegerade akter som kompletterar förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) börjar tillämpas.]

Förköpsinformation

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

[ ]

Fonden har hållbara investeringar som mål

[ ]

Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

[ ]

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål

[ ]

Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

[Om något av de första två alternativen kryssas för ska fondbolaget också fylla i de uppgifter som efterfrågas under ”Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning” och under ”Referensvärden”. Fondbolaget kan dessutom välja att beskriva hållbarhetsarbetet, eller hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten, genom att fylla i den information som efterfrågas under rubriken ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”. Fonder som inte integrerar hållbarhetsrisker, främjar miljömässiga eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål, men där fondens placeringsinriktning ändå innebär att fonden är fri från vissa produkter och tjänster kan ange detta genom att fylla i de förtryckta rutorna under rubriken ’väljer bort’. Syftet är att underlätta för konsumenter som vill använda sökfunktioner.]

Fondbolagets kommentar

[Oavsett vilket av de fyra alternativ som kryssats för ska här anges på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten och resultaten av bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på fondens avkastning. Om hållbarhetsrisker inte anses relevanta ska detta anges jämte en tydlig och koncis redovisning av skälen till detta.]

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning

[Under denna rubrik ska följande kryssalternativ framgå och tillämpliga alternativ ska kryssas för.]

[ ]

Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

[ ]

Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

[ ]

Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

[ ]

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

[Specificera eventuella andra hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas.]

Fondbolagets kommentar

[Om alternativet ”Fonden har hållbar investering som mål ”kryssats för under första frågan ska fondens målsättning beskrivas här. Om alternativet ”Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper” kryssats för ska här anges vilka miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Om fonden beaktar något av miljömålen i artikel 9 i EU-taxonomin så ska även det eller de miljömålen anges. Dessutom ska en beskrivning lämnas av hur fondens målsättning, alternativt främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås. Det sistnämnda kan tillgodoses med en hänvisning till den information som efterfrågas under rubriken ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”.]

Referensvärden

[Under denna rubrik ska följande kryssalternativ framgå och tillämpliga alternativ ska kryssas för.]

[ ]

Fonden har följande index som referensvärde:
[specificera vilket index som valts]

[ ]

Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar

[Om fonden är en artikel 8-fond med index som referensvärde ska fondbolaget här informera om huruvida och på vilket sätt indexet är förenligt med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar, samt var den metod som används vid beräkning av det valda indexet finns tillgänglig.

Om fonden är en artikel 9-fond med index som referensvärde ska fondbolaget här lämna information om hur det valda indexet är anpassat till det mål om hållbar investering som fonden har, samt en redogörelse för varför och hur det valda målanpassade indexet skiljer sig från ett brett marknadsindex.

Om fonden är en artikel 9-fond utan index som referensvärde ska fondbolaget lämna redogörelse för hur det angivna målet ska uppnås. Detta kan tillgodoses med en hänvisning till den information som efterfrågas under rubriken ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”.]

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

[Denna rubrik ska finnas med och information ska lämnas om fonden tillhör någon av följande kategorier

 1. har hållbara investeringar som mål (artikel 9) och investerar i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i artikel 2.17 SFDR,

 2. främjar miljörelaterade egenskaper (artikel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i artikel 2.17 SFDR, eller

 3. integrerar hållbarhetsrisker utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål, alternativt bedömer att hållbarhetsrisker inte är relevanta (varken artikel 8 eller 9).]

[För samtliga fonder ovan ska följande information lämnas.]

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

[För kategori 1- och 2-fonder ska följande information lämnas.]

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

[För kategori 2-fonder ska även följande information lämnas.]

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU- kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

[För kategori 3-fonder ska följande information lämnas.]

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål

[ ] Fonden väljer in

[Om detta alternativ kryssas för bör de specifika och uttalade kriterier som fondbolaget har för att välja investeringar utifrån miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller utifrån fondens mål om hållbara investeringar, sammanfattas under kommentaren nedan.]

Fondbolagets kommentar

[Specificera metoden för val av investeringar som fonden använder.]

[ ] Fonden väljer bort

[Under denna metod ska endast tillämpliga kryssalternativ anges.]

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

[ ]

Klusterbomber, personminor
Fondbolagets kommentar

[ ]

Kemiska och biologiska vapen
Fondbolagets kommentar

[ ]

Kärnvapen
Fondbolagets kommentar

[ ]

Vapen och/eller krigsmateriel
Fondbolagets kommentar

[ ]

Alkohol
Fondbolagets kommentar

[ ]

Tobak
Fondbolagets kommentar

[ ]

Kommersiell spelverksamhet
Fondbolagets kommentar

[ ]

Pornografi
Fondbolagets kommentar

[ ]

Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Fondbolagets kommentar

[ ]

Kol
Fondbolagets kommentar
[Detta alternativ avser fonder som exkluderar kol, men inte övriga fossila bränslen.]

[ ]

Uran
Fondbolagets kommentar

[ ]

Genetiskt modifierade organismer (GMO)
Fondbolagets kommentar

[ ]

Övrigt
Fondbolagets kommentar
[Specificera eventuella ytterligare exkluderade produkter eller tjänster.]

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

[Detta alternativ avser fonder som tillämpar reaktiv hållbarhetsanalys och exkluderar bolag på grund av att de kränker internationella normer. Välj ett av de två alternativen nedan beroende på hur omfattande exkluderingar som görs med anledning av kränkningar av internationella normer. Endast granskning med avseende på normöverträdelser – men där överträdelserna inte leder till exkluderingar – är inte en tillräcklig grund för att markera något av dessa alternativ.]

[ ]

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.
[Om fonden även utesluter bolag som misstänkts och utreds för överträdelser bör det framgå i en särskild kommentar.]
Fondbolagets kommentar

[ ]

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.
Fondbolagets kommentar

Länder
[ ]

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.
Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas. [Specificera vilka länder som avses och skälen till beslutet. Notera att det endast är hållbarhetsrelaterad landanalys mot bakgrund av explicita hållbarhetskriterier som avses här. Geografiska begränsningar av andra skäl, exempelvis fondens placeringsinriktning, är inte skäl att markera detta alternativ.]
Fondbolagets kommentar

Övrigt
[ ]

Övrigt
Fondbolagets kommentar
[Specificera eventuella ytterligare exkluderande kriterier.]

[ ] Fondbolaget påverkar

[Under denna metod ska endast tillämpliga kryssalternativ anges.]

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

[Notera att påverkansarbetet ska ha relevans för den aktuella fonden för att fondbolaget ska markera detta alternativ.]

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

[ ]

Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar

[ ]

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagets kommentar

[ ]

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter
Fondbolagets kommentar

[ ]

Röstar på bolagsstämmor
Fondbolagets kommentar

[ ]

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Fondbolagets kommentar

[ ]

Annan bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
[Specificera]

Uppföljning

[Uppföljning av hållbarhetsarbetet ska lämnas i årsberättelsen för

 • fond som har hållbara investeringar som mål (artikel 9) och

 • fond som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8).

Uppföljning för övriga fonder ska lämnas i årsberättelse (eller i en separat rapport) som lämnas före den 1 januari 2023.1

Uppföljningen ska utformas enligt följande:]

Med anledning av det upphävda svenska lagkravet på hållbarhetsinformation för fonder. För dessa fonder gäller inte krav på uppföljning enligt SFDR.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

[Här lämnas information om uppföljning enligt såväl det svenska kravet som SFDR. Under denna rubrik ska följande information lämnas:

Om fonden har hållbarhet som mål (artikel 9) ska här anges

 • vilket mål fonden har,

 • den övergripande hållbarhetsrelaterade effekt som fonden har enligt relevanta hållbarhetsindikatorer eller om ett index har valts som referensvärde, en jämförelse mellan fondens övergripande hållbarhetsrelaterade effekt och effekterna av det valda indexet och av ett brett marknadsindex genom hållbarhetsindikatorer, och

 • om fonden bidrar till något av miljömålen i artikel 9 i EU-taxonomin.

Om fonden främjar bl.a. miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8) ska här anges

 • vilka egenskaper som främjas,

 • i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala egenskaperna har uppnåtts, och

 • om fonden bidrar till något av miljömålen i artikel 9 i EU-taxonomin.

För övriga fonder ska här anges

 • vilka hållbarhetsaspekter som beaktats i förvaltningen av fonden,

 • hur de angivna metoderna under året har använts för att beakta dessa aspekter, och

 • om möjligt även den effekt arbetet resulterat i.

Uppföljningen bör, i möjligaste mån, vara representativ för hela föregående år. Om ändringar av fondens hållbarhetsarbete har skett under året bör det anges i uppföljningen.]

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter

[Denna rubrik ska finnas med och information ska lämnas om fonden tillhör någon av följande kategorier

 1. har hållbara investeringar som mål (artikel 9) och investerar i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i artikel 2.17 SFDR,

 2. främjar miljörelaterade egenskaper (artikel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i artikel 2.17 SFDR, eller

 3. integrerar hållbarhetsrisker utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål, alternativt bedömer att hållbarhetsrisker inte är relevanta (varken artikel 8 eller 9).]

[För samtliga fonder ovan ska följande information lämnas.]

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

[För kategori 1- och 2-fonder ska följande information lämnas.]

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

[För kategori 2-fonder ska även följande information lämnas.]

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU- kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

[För kategori 3-fonder ska följande information lämnas.]

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål

Fonden har valt in

[Här kan anges:

 • genomförda aktiviteter kopplade till positiva urval, till exempel bolag som valts in utifrån proaktivt arbete och goda resultat i miljöhänseende, i socialt hänseende och/eller i bolagsstyrningshänseende,

 • exempel på vad fondens hållbarhetsarbete fått för direkta, påvisbara effekter såvitt avser positiva urval,

 • kommentar om hur genomförda aktiviteter kopplade till positiva urval svarat mot vad som uppgivits i förköpsinformationen avseende fondens hållbarhetsarbete.]

Fonden har valt bort

[Här kan anges:

 • genomförda aktiviteter kopplade till negativa urval, till exempel bolag som valts bort utifrån fondens exkluderingskriterier eller resultatet av utförda genomlysningar av fondens innehav,

 • exempel på vad fondens hållbarhetsarbete fått för direkta, påvisbara effekter såvitt avser negativa urval,

 • kommentar om hur genomförda aktiviteter kopplade till negativa urval svarat mot vad som uppgivits i förköpsinformationen avseende fondens hållbarhetsarbete.]

Fondbolaget har påverkat

[Här kan anges:

 • genomförda aktiviteter fondbolaget gjort för fondens räkning kopplade till påverkansarbete, till exempel dialoger som förts, deltagande i valberedningar eller röstning på bolagsstämmor,

 • exempel på vad fondbolagets påverkansarbete fått för direkta, påvisbara effekter, såsom beslut som fondbolaget, för fondens räkning, medverkat till,

 • kommentar om hur genomförda aktiviteter kopplade till påverkansarbete svarat mot vad som uppgivits i förköpsinformationen avseende fondens hållbarhetsarbete.]

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

[Övergripande händelser relaterade till hållbarhetsarbetet på fondnivå, t.ex. ändringar av för fonden gällande hållbarhetspolicy, händelser som föranlett ändringar i synen på vissa tillgångsslag etc.]