Innehåll

FONDBOLAGENS FÖRENING

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information

(2019-09-04)

Förevarande riktlinjer behandlar frågor om information och marknadsföring av fonder, samt rådgivning. Riktlinjerna innefattar genom p. 2.1–2.8 en överenskommelse med Konsumentverket om marknadsföring av fonder. Med fonder avses i denna riktlinje både värdepappersfonder och specialfonder och med fondbolag avses såväl förvaltare av värdepappersfonder som av specialfonder.

Regler om information förekommer även i vissa av föreningens övriga riktlinjer.

1 Information om fonder

Vid fondbolagets försäljning av fonder eller vid direktkontakt med kund, som inte sker inom ramen för särskilt tillstånd att erbjuda investeringsrådgivning, ska klart framgå om det inte är fråga om investeringsrådgivning. Informationen ska i övrigt uppfylla de krav som ställs på marknadsföringen i allmänhet, se nedan.

För varje fond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr och ett aktuellt faktablad. Årsberättelse och halvårsredogörelse ska upprättas för fonden. Varje andelsägare ska även årligen få en individuell kostnadsredovisning.

Om en schabloniserad och icke individualiserad investeringsmodell tillhandahålls utan direktkontakt med kund ska information finnas om att det är fråga om en förenklad modell och att kontakt med rådgivare rekommenderas för den som önskar personlig rådgivning utifrån individuella förutsättningar.

1.1 Informationsbroschyr

För informationsbroschyren gäller enligt lag särskilda krav på innehållet. I informationsbroschyren ska fondbestämmelser ingå.

1.2 Faktablad

Enligt lag ska faktablad alltid tillhandahållas före köp. Faktabladets syfte är att tillhandahålla den mest väsentliga informationen enligt en enhetlig struktur. Särskilda krav på innehållet finns i förordningen1 om basfakta för investerare (Key Investor Information). Faktabladen ska uppdateras minst en gång var tolfte månad och ses över vid andra tillfällen enligt vad som närmare föreskrivs i förordningen. Fondbolagens förening har tagit fram Vägledning för upprättande av faktablad som stöd vid framtagandet av dessa faktablad.

Kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 om basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats.

1.3 Årsberättelse och halvårsredogörelse

Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska innehålla den information som behövs för att kunna bedöma varje fonds utveckling och ställning.

Fondbolaget ska för varje fond som det förvaltar upprätta och lämna

 1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och

 2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader efter halvårsskiftet.

Utskick

Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas eller lämnas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget ska i samband med årsbesked med individuell kostnadsredovisning (se punkt 1.4) tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårsredogörelsen.

Nyckeltal

Finansinspektionens föreskrift FFFS 2013:9 Värdepappersfonder innehåller redovisningsregler för fonder.

I föreskriftens 31 kap. 50 § stadgas att fonder i förvaltningsberättelsen ska ange vissa nyckeltal. Fondbolagens förenings Vägledning för nyckeltal avseende värdepappersfonder och specialfonder kompletterar Finansinspektionens föreskrift och syftar dels till att informationen ska uppfylla viss minimistandard, dels till att för spararna medge jämförelser mellan fonder. Nyckeltal ska bl.a. finnas för avkastning, kostnader, risk, omsättningshastighet och omsättning genom närstående bolag. I samma riktlinje anges även att typexempel ska finnas i årsredovisningen avseende förvaltningskostnad dels för engångsbelopp dels för ett löpande sparande.

1.4 Individuell kostnadsredovisning

Fondbolag ska, enligt 4 kap. 22 och 23 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder, årligen skriftligen informera varje andelsägare om hur stort belopp av de totala kostnaderna för fonden som avser dennes andelsinnehav. Motsvarande regler gäller, enligt 12 kap. 12 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, för AIF-förvaltare som förvaltar specialfond. Detta bör utföras enligt bilaga 2.

1.5 Hållbarhetsinformation

Fondbolag ska, enligt 4 kap. 24 § lagen om värdepappersfonder, lämna information om fondens förvaltning med avseende på hållbarhet. Information om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas och vilka metoder som används ska lämnas i fondens informationsbroschyr, samt i årsberättelsen eller en separat rapport. En uppföljning av hållbarhetsarbetet ska redovisas i årsberättelsen eller i en separat rapport. Informationen ska lämnas för varje svensk värdepappersfond, oavsett om den förvaltas av ett svenskt eller utländskt fondbolag. Motsvarande krav gäller, enligt 10 kap. 11 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, för AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller annan fond som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige.

I syfte att underlätta för investerare att få en överblick och jämföra fonder ska informationen presenteras på ett enhetligt sätt. Den standard som ska användas framgår av bilaga 3.2

För utländska värdepappersfonder som marknadsförs i Sverige bör standarden användas om hållbarhetsinformation redovisas för fonden.

Standarden uppdaterades i september 2019. Föreningens medlemmar ska ha implementerat den uppdaterade standarden senast den 31 mars 2020.

2 Marknadsföring

2.1 Allmänt om marknadsföring av fonder

All marknadsföring ska utformas i enlighet med god marknadsföringssed (lagar och andra författningar, domstolspraxis, god affärssed etc.). I marknadsföring av fonder till konsumenter ska lämnas relevant och saklig information samt redogöras för de risker som har samband med den produkt som erbjuds. Informationen ska vara tydlig.

Med reklam avses marknadsföring i enlighet med marknadsföringslagen (2008:486), dvs. alla åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter. Vid profilskapande marknadsföring3 utan produktinformation där endast fondbolagets namn och verksamhet nämns blir flertalet av nedanstående regler ej tillämpliga. Reglerna ger uttryck för en miniminivå.

Enligt fondlagstiftningen gäller särskilda krav på innehåll i faktablad och informationsbroschyr samt för årsberättelse och halvårsredogörelse.4 Innehåller broschyren eller redovisningshandlingarna rent kommersiella meddelanden utöver dessa särskilda krav, gäller föreliggande regler för marknadsföring av fonder.

Med profilskapande marknadsföring menas förmedling av information om fondbolaget, eller värdepappersbolaget utan att informationen i sig själv kan uppfattas som en uppmaning att köpa produkter eller tjänster.

Innehållet i dessa preciseras i FFFS 2013:9 Värdepappersfonder och gäller för samtliga fonder. För årsberättelse och halvårsredogörelse har Fondbolagens förening härutöver givit ut Riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder.

2.2 Tidigare uppnådd avkastning

2.2.1 Beräkning av avkastning

Lämnas information om uppnådd avkastning i marknadsföringen, ska avkastningen vara beräknad enligt god branschsed. Detta innebär bl.a. följande.

Vid information om avkastning för viss fond för den tidsperiod man väljer att redovisa ska, för att uppnå ett för samtliga fonder jämförbart värde, beräkningen baseras på fondens nettoandelsvärde. För fonder som lämnar utdelning ska nettoandelsvärdet kompletteras med ur fonden utdelat belopp.

Fondbolagens förenings standard för beräkning av avkastning i fonder bör användas.5

Utdelning till ideella ändamål ska vid avkastningsberäkningen behandlas som övrig utdelning.

Avkastning ska beräknas på aktuella uppgifter och datum för den senaste noteringen ska anges. Vid beräkningen ska avdrag göras för alla avgifter som tas ur fonden. Det ska framgå om in- och utträdesavgifter tillkommer samt vilken valuta som avkastningen är baserad på.

Se bilaga 1.

2.2.2 Tidsperioder

Tidigare uppnådd avkastning för viss, framgångsrik period får inte lyftas fram på ett sätt som ger ett skevt helhetsintryck av fondens utveckling. Framställningen måste ge en balanserad bild av den faktiska utvecklingen.

När information om tidigare uppnådd avkastning lämnas i marknadsföringen måste uppgift om avkastning avseende minst den tidsperiod som överensstämmer med fondens placeringshorisont finnas med och anges tydligt.

Rekommenderad tidsperiod är för korta räntefonder ett år, för obligationsfonder två år, för blandfonder tre år och för aktiefonder fem år. Uppgiften ska avse ”rullande” period eller senaste kalenderår. Det ska tydligt framgå vilken period som avses. Även slutdatum för mätperioden ska anges.

Nystartade fonder får lämna uppgift om uppnådd avkastning sedan fondens startdag om det tydligt anges att fonden är nystartad.

2.2.3 Inflation

När redogörelser lämnas för hittills uppnådd värdetillväxt under fem år eller mer ska det tydligt framgå om hänsyn tagits till inflation eller inte.

2.3 Räkneexempel med antaganden om framtida avkastning

Vid antaganden om framtida avkastning ska det tydligt framgå att det endast är fråga om räkneexempel. Flera alternativ med olika förutsättningar bör därvid lämnas.

Räkneexempel för att illustrera en fonds framtida värdetillväxt ska i sin helhet överensstämma med god sed och inte vara vilseledande i något avseende. Detta innebär bl.a.

 • att räkneexempel grundas på försiktiga och tydligt angivna antaganden,

 • att det tydligt ska framgå att det inte är fråga om en utfästelse när antaganden om värdetillväxt görs.

Generell information om inflationens inverkan samt eventuella skatteeffekter för konsumenten ska lämnas när det är av betydelse för att ge ett rättvisande intryck.

Används räkneexempel för att illustrera framtida värdetillväxt ska det tydligt klargöras att det endast är fråga om illustrativa exempel.

2.4 Jämförelser

Om avkastningen i en fond jämförs med avkastningen för en annan fond, en grupp av fonder, ett index eller annan sparform ska följande iakttas.

Presentationen ska vara så utformad att jämförelsen i sin helhet överensstämmer med god sed och inte är vilseledande i något avseende. De olika delarna i jämförelsen ska vara relevanta och bygga på fakta som kan styrkas. Detta innebär t.ex. följande.

2.4.1 Jämförelser med andra fonder

Sker jämförelse med andra fonder ska tydligt redovisas hur urvalet har gjorts. Urvalet av jämförelsefonder måste vara rättvisande, vilket bl.a. innebär att fonderna i allt väsentligt ska ha samma placeringsinriktning. Sker jämförelse med medeltal för andra fonder ska anges om medeltalet är vägt eller inte.

2.4.2 Jämförelseindex

Vid jämförelser med index ska det klart framgå vilket index som har använts. Valt index ska vara relevant och avse den placeringsinriktning som fonden har. Vid jämförelser med marknadsindex ska endast ett utdelningsjusterat index användas om sådant index finns. Om utdelningsjusterat index inte finns att tillgå kan annat marknadsindex användas. Det ska alltid anges om utdelningar ingår eller inte. Om fondbolaget har kombinerat olika index ska sammansättningen preciseras. Utvecklingen för fonden och index ska anges i samma valuta och beräknas på likvärdigt sätt.

2.4.3. Jämförelser med andra sparformer

Om jämförelse görs med någon annan sparform ska principerna för jämförelserna tydligt anges. Beräkningen av avkastningen för fonden och den andra sparformen ska göras på likvärdigt sätt. Jämförelseperioderna ska vara desamma och ska baseras på de regler om tidsperioder som anges i punkt 2.2.2 ovan.

2.4.4 Annan näringsidkare eller dennes produkt

En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen inte misskrediterar eller är nedsättande för dennes verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken.

2.5 Grafisk framställning

Presentation av uppnått resultat eller räkneexempel med avkastningsantaganden, som illustreras i form av kurvor eller som återges på annat grafiskt sätt måste ge en korrekt bild och vara relevant.

2.6 Värdeomdömen

Kapitalplacering eller avkastning får inte betecknas med begrepp som ”säker”, ”garanterad” och liknande omdömen om det inte kan styrkas att placeraren är tillförsäkrad insatt kapital eller viss avkastning. Ord som ”trygg” och liknande omdömen får inte användas i marknadsföringen om de inte sätts in i ett relevant sammanhang.

Reservationslösa värdeord såsom ”bäst”, ”störst” och ”ledande” får inte användas om omdömena inte kan styrkas.

Begrepp som ”svensk mästare”, ”nordisk mästare”, ”årets förvaltare” och liknande utmärkelser bör inte användas om de inte utdelats av en vederhäftig och från fondbolaget oberoende bedömare samt utgår från ett representativt material. Det åligger marknadsföraren att kunna styrka att dessa påståenden är riktiga och vederhäftiga.

2.7 Risk

Vid marknadsföring av fonder ska alltid framgå att sådana investeringar innebär en risk.

Följande information eller text med liknande innebörd ska alltid finnas med i marknadsföringen av fonder. Texten får inte ges en undanskymd placering:

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet”.

Vid marknadsföring av fonder där placerat kapital och avkastning garanteras behöver information enligt ovan inte ges.

Det åligger fondbolag att göra en bedömning av den risk som kan anses föreligga med att placera i den marknadsförda fonden. När fondbolaget bedömer att en fond ska klassificeras som en fond med högre risk, t.ex. med anledning av att fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av,6 ska det tydligt framgå av marknadsföringsmaterialet.

Se denna definition i 4 kap. 16 § 2 st. p. 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

2.8 Upplysning om faktablad och informationsbroschyr

Vid marknadsföring av andelar i en värdepappersfond eller en specialfond ska det av erbjudandet framgå att det finns ett faktablad och en informationsbroschyr för fonden och var den finns att tillgå.

2.9 Avgifter

Det erinras om att fondbolag enligt lag är skyldiga att tydligt redovisa samtliga avgifter i faktablad och informationsbroschyr, som kunden ska kunna ta del av före köp.

2.10 Marknadsföring av fonder med placeringar utifrån särskilda miljömässiga, sociala eller andra liknande hänsyn

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) har avgivit ett vägledande uttalande rörande marknadsföring av fonder som investerar ansvarsfullt för en hållbar utveckling eller är hållbara i något annat avseende (nedan hållbara investeringar).7 Av uttalandet framgår sammanfattningsvis följande, vilket bör iakttas av fondbolag.

Alla nedanstående punkter ska vara uppfyllda för att marknadsföring av fonder ska få innehålla uttryck och formuleringar som på något sätt framhåller att fonden investerar hållbart.

 • Fondbolaget ska ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar utifrån de särskilda kriterier eller hänsyn som fonden tar. Detta gäller oavsett om fondbolaget utesluter placeringar eller väljer in placeringar utifrån de kriterier som fonden satt upp, eller om fondbolaget försöker påverka de bolag där placeringar sker i önskad riktning.

 • Fondbolaget, eller den koncern fondbolaget tillhör, ska ha gjort ett officiellt åtagande i relation till ett erkänt tredjepartsorgan där någon form av uppföljning ingår, såsom exempelvis FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) eller annat motsvarande åtagande.

 • Fondbolaget ska löpande kontrollera och säkerställa att urvalsprocessen följs. Detta är en fråga för hela bolaget och ett ansvar för ledningen.

 • Utöver de uppgifter om fondens placeringsinriktning som ska framgå enligt gällande legala bestämmelser på fondområdet ska fondbolaget på ett tydligt och lättillgängligt sätt redovisa

  • bolagets placeringspolicy för fonden, inklusive information om urvalskriterier,

  • omsättningsgränser, och

  • bolagets urvalsprocess för fonden samt det sätt på vilket processen kontrolleras och säkerställs.

 • Informationen ska lämnas genom en beskrivning av fondens inriktning vad gäller hållbara investeringar. Ett exempel på ett format för en sådan redogörelse är Hållbarhetsprofilen. Beskrivningen ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats, men det ska alltid vara möjligt att också få den i skriftlig form.

 • Fondbolaget ska, minst en gång per år, t.ex. i sin årsberättelse, halvårsredogörelse, eller i en separat rapport, redovisa hur placeringspolicyn uppfyllts beträffande inriktningen på placeringar utifrån hållbara investeringar. I den mån avvikelser skett från policyn, ska fondbolaget informera om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta.

 • Om fondbolaget i sin marknadsföring framhåller att placeringar i viss verksamhet väljs bort får högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bolaget ingår, avse verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget har ställt upp. Det ska tydligt framgå för investerarna att upp till fem procent av omsättningen i det bolag där man investerar kan avse den oönskade verksamheten.

2.11 har upphävts.

Meddelat den 17 november 2015 i ärende 8/2015. Uttalandet i sin helhet återfinns på Fondbolagens förenings hemsida.

3 Vägledning och råd om fonder

Fondbolag bör verka för att andelsägare kan fatta välinformerade beslut om fonder. För att underlätta för fondspararna har Fondbolagens förening tagit fram www.fondkollen.se med hjälpmedel för val och utvärdering av fonder samt stöd för beräkning av vad sparbelopp, avgifter och avkastning betyder i kronor över tid. Fondbolagen rekommenderas att informera om fondkollen.se på t.ex. hemsida eller i årsberättelse.

3.1 Rådgivning

Fondbolag får lämna råd om fondandelar inom ramen för fondverksamheten. Vidare kan tillstånd till investeringsrådgivning ges till fondbolag som erhållit tillstånd för portföljförvaltning. Sådan verksamhet regleras i lag.8

All rådgivning till konsument som sker inom ramen för ett fondbolags tillstånd att bedriva investeringsrådgivning ska:

 • utgå från kundens behov och intressen

 • ta hänsyn till kundens kunskapsnivå

 • ta hänsyn till kundens riskbenägenhet

 • omfatta riskinformation och prisinformation

 • kännetecknas av öppenhet om eventuell provision direkt till rådgivaren

samt i övrigt uppfylla lagstiftningens krav.

Anställda hos fondbolaget som tillhandahåller investeringsrådgivning ska ha erforderliga kunskaper och i övrigt ha den kompetens som verksamheten kräver. De kunskapskrav som tagits fram av Swedsec bör vara vägledande.

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder och FFFS 2013:9 Värdepappersfonder respektive lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder.

3.2 Återförsäljares information och rådgivning

Om rådgivning sker om fondbolagets fonder via återförsäljare bör fondbolaget ha en policy för att utse återförsäljare. Ett skriftligt avtal bör upprättas mellan fondbolaget och återförsäljaren. Av avtalet bör framgå att återförsäljaren vid sin förmedling av fondbolagets fonder åtar sig att följa relevanta riktlinjer från föreningen och att återförsäljaren ansvarar för att eventuell rådgivning som sker i anslutning till försäljning av fonderna sker i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och övriga gällande regelverk tillämplig på den verksamhet som återförsäljaren bedriver.

Återförsäljaren ansvarar för att rådgivare besitter den kompetens som krävs. De kunskapskrav som tagits fram av SwedSec bör vara vägledande.

Fondbolaget ska tillhandahålla återförsäljare nödvändig produktinformation och support beträffande fondbolagets fondprodukter.

Bilaga 1 Standard för beräkning av avkastning i fonder

Vid beräkning av avkastning för fonder bör följande formler användas.

För fonder som inte lämnar utdelning:

A =

 K 
K1

− 1

För fonder som lämnar utdelning:

A =

K × (1 + U/K2)
K1

− 1

Förklaringar:

A

=

avkastningen under vald period

K

=

kurs vid periodens slut

K1

=

kurs vid periodens början

K2

=

kurs efter avskild utdelning

U

=

utdelning

Görs beräkningen för flera år, bör alla utdelningar inom perioden återinvesteras (läggas tillbaka).

Vid presentation av en fonds årliga, genomsnittliga procentuella tillväxt bör en geometrisk metod användas. Hänsyn bör tas till utdelningar under perioden. Nedan ges ett exempel på formel som kan användas.

[(

AV
K1

 )(360/d) − 1] × 100 = % avkastning per år

AV

=

K × Π [1 + (

Un
Kn

)]

Förklaringar:

AV

=

andelsvärde vid periodens slut (inkl. återinvesterade utdelningar)

K1

=

andelskurs vid periodens början

d

=

antal dagar i perioden (alltid 30 per månad)

K

=

andelskurs vid periodens slut

Un

=

utdelning nummer ”n”

Kn

=

kurs efter avskiljandet av utdelning nummer ”n”

Om en fond inte är utdelande, blir den ackumulerade utdelningsfaktorn

[1 + (

Un
Kn

)] = 1, dvs. andelsvärde = andelskurs.

För räntefonder kan avkastningsberäkningar baseras på såväl en ”enkel” ränta (periodränta) som en effektiv årsränta. För dessa fonder ska därför anges hur avkastningen beräknats.

Bilaga 2 Årlig redovisning av kostnader till andelsägare

Definitioner

Total kostnad utgörs av summan av Förvaltningskostnader, Räntekostnader, Övriga finansiella kostnader, Övriga kostnader och Skatt, enligt resultaträkningen upprättad i enlighet med 31 kap. FFFS 2013:9 Värdepappersfonder.

Förvaltningskostnad utgörs av posten Förvaltningskostnader enligt 31 kap. FFFS 2013:9.

Uppgifter till andelsägare

Den årliga redovisningen till andelsägare ska enligt lagstiftningen innehålla uppgift om Totalkostnad och Förvaltningskostnad inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna. Om fondbolagen finner det lämpligt kan härutöver skillnaden mellan Total kostnad och Förvaltningskostnad specificeras under beteckningen ”Räntekostnader, Övriga kostnader och Skatt”.

Total kostnad, Förvaltningskostnad och, i den mån fondbolaget finner det lämpligt, posten ”Räntekostnader, Övriga kostnader och Skatt”, ska beräknas för varje dag fondbolaget beräknar NAV-kurs uttryckt som en kostnad per andel. Till andelsägare ska årligen ges uppgifter om på andelsägaren belöpande kostnader beräknade på basis av varje NAV-beräkningsdags kostnader och andelsinnehav. Om förvaltningskostnad räknas även för dagar då NAV-kurs ej beräknas, ska beräkning för sådana dagar inkluderas.

Om specifikation av posten ”Räntekostnader, Övriga kostnader och Skatt” ska ske är feltoleransen begränsad till 0,0001 % (en tiotusendels procent) avseende kostnadsberäkningen per andel och dag. Om redovisningen omfattar enbart Total kostnad och Förvaltningskostnad är feltoleransen 0,001 % (en tusendels procent) per dag9.

I normalfallet utgör ”Räntekostnader, Övriga kostnader och Skatt” en väsentligt mindre del av Totalkostnaden än Förvaltningskostnaden. Medges för hög feltolerans kommer summan av Förvaltningskostnad å ena sidan och posten Räntekostnader, Övriga kostnader och Skatt å andra sidan inte att summera till Total kostnad, därför att en stor del av den senare kostnadsposten har hamnat under avrundningsgränsen.

Bilaga 3 Standard för hållbarhetsinformation

[I fondens informationsbroschyr och årsberättelse ska hållbarhetsinformationen presenteras på följande sätt:]

Hållbarhetsinformation

___

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

___

Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

[Om det första alternativet kryssas för ska fondbolaget även lämna information under resterande rubriker. Om det andra alternativet kryssas för ska resterande rubriker inte inkluderas i hållbarhetsinformationen. Dock kan fonder, där hållbarhetsaspekter inte beaktas i förvaltningen men där fondens placeringsinriktning ändå innebär att fonden är fri från vissa produkter och tjänster, ange detta genom att fylla i de förtryckta rutorna under rubriken "väljer bort". Syftet är att underlätta för konsumenter som vill använda sökfunktioner.]

Fondbolagets kommentar:

[I kommentaren kan fondbolaget ge övergripande information som underlättar bedömningen av fonden i hållbarhetsavseende. Kommentaren kan t.ex. inkludera följande:

 • Här kan anges om fonden är hållbar av andra skäl än att ett hållbarhetsarbete bedrivs för fonden, exempelvis om fonden är hållbar på grund av placeringsinriktningen (räntebärande instrument utgivna av svenska staten är ett exempel).

 • För fonder, t.ex. blandfonder, där fondens placeringsinriktning medför att det inte är möjligt att bedriva något hållbarhetsarbete för delar av portföljen, bör här anges för hur stor del av innehaven som hållbarhetsarbetet kan bedrivas.

 • För fond-i-fonder bör i kommentaren anges om hållbarhetsarbetet avser valet av underliggande fonder eller om fond-i-fonden genomlyser underliggande fonder och väljer fonder med innehav som överensstämmer med fond-i-fondens hållbarhetsprinciper.

Även andra förtydliganden som fondbolaget vill göra kan lämnas här.]

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

[Under denna rubrik ska följande kryssalternativ framgå och tillämpliga alternativ ska kryssas för.]

___

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

___

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

___

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

___

Andra hållbarhetsaspekter.

[Specificera eventuella andra hållbarhetsaspekter som beaktas.]

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

□ Fonden väljer in

[Under denna metod ska samtliga kryssalternativ framgå och tillämpliga alternativ ska kryssas för. För båda alternativ ska fullständig information lämnas om fondbolagets arbetsprocess på fondbolagets hemsida så att en läsare kan förstå varför fonden har angett den standardiserade informationen nedan.]

___

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

[Är hållbarhetsaspekter avgörande bör metoden sammanfattas i kommentaren. Det avser både fundamentala och kvantbaserade strategier med hållbarhetsaspekter som utgångspunkt.]

Fondbolagets kommentar:

___

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

[Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.]

Fondbolagets kommentar:

Övrigt
___

Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fondbolagets kommentar:

[Specificera metoden som fonden använder.]

□ Fonden väljer bort

[Under denna metod ska endast tillämpliga kryssalternativ anges.]

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

___

Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar:

___

Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar:

___

Kärnvapen

Fondbolagets kommentar:

___

Vapen och/eller krigsmateriel

Fondbolagets kommentar:

___

Alkohol

Fondbolagets kommentar:

___

Tobak

Fondbolagets kommentar:

___

Kommersiell spelverksamhet

Fondbolagets kommentar:

___

Pornografi

Fondbolagets kommentar:

___

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar:

___

Kol

Fondbolagets kommentar:

[Detta alternativ avser fonder som exkluderar kol, men inte övriga fossila bränslen.]

___

Uran

Fondbolagets kommentar:

___

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Fondbolagets kommentar:

___

Övrigt

Fondbolagets kommentar:

[Specificera eventuella ytterligare exkluderade produkter eller tjänster.]

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

[Detta alternativ avser fonder som tillämpar reaktiv hållbarhetsanalys och exkluderar bolag på grund av att de kränker internationella normer. Välj ett av de två alternativen nedan beroende på hur omfattande exkluderingar som görs med anledning av kränkningar av internationella normer. Endast granskning med avseende på normöverträdelser – men där överträdelserna inte leder till exkluderingar – är inte en tillräcklig grund för att markera något av dessa alternativ.]

___

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

[Om fonden även utesluter bolag som misstänkts och utreds för överträdelser bör det framgå i en särskild kommentar.]

Fondbolagets kommentar:

___

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar:

Länder
___

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

[Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas. Specificera vilka länder som avses och skälen till beslutet. Notera att det endast är hållbarhetsrelaterad landanalys mot bakgrund av explicita hållbarhetskriterier som avses här. Geografiska begränsningar av andra skäl, exempelvis fondens placeringsinriktning, är inte skäl att markera detta alternativ.]

Fondbolagets kommentar:

Övrigt
___

Övrigt

Fondbolagets kommentar:

[Specificera eventuella ytterligare exkluderande kriterier.]

□ Fondbolaget påverkar

[Under denna metod ska endast tillämpliga kryssalternativ anges.]

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

[Notera att påverkansarbetet ska ha relevans för den aktuella fonden för att fondbolaget ska markera detta alternativ.]

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

___

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar:

___

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar:

___

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar:

___

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar:

___

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar:

___

Annan bolagspåverkan

Fondbolagets kommentar:

[Specificera.]

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

[Generella utgångspunkter

Om fondbolaget har angett att hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden ska fondbolaget under denna rubrik informera om hur de angivna metoderna under året har använts för att beakta dessa aspekter, samt om möjligt även den effekt arbetet resulterat i. Informationen ska lämnas på fondnivå.

Uppföljningen kan redovisas i fondens årsredovisning eller som en separat rapport. I de fall uppföljningen lämnas i anslutning till informationen om vilka aspekter och metoder som beaktas respektive används, kan uppföljningen antingen delas upp under respektive metod eller lämnas i en sammanhållen form.

Informationen bör hållas kort och konkret och anpassas till omfattningen av annan lagstiftad information om fondens förvaltning. Standarden hindrar inte att ett fondbolag i annat sammanhang följer upp hållbarhetsarbetet med ytterligare beskrivningar.

Uppföljningen bör, i möjligaste mån, vara representativ för hela föregående år. Om ändringar av fondens hållbarhetsarbete har skett under året bör det anges i uppföljningen.]

Fonden har valt in

[Här kan anges:

 • genomförda aktiviteter kopplade till positiva urval, till exempel bolag som valts in utifrån proaktivt arbete och goda resultat i miljöhänseende, i socialt hänseende och/eller i bolagsstyrningshänseende,

 • exempel på vad fondens hållbarhetsarbete fått för direkta, påvisbara effekter såvitt avser positiva urval,

 • kommentar om hur genomförda aktiviteter kopplade till positiva urval svarat mot vad som uppgivits i förköpsinformationen avseende fondens hållbarhetsarbete.]

Fonden har valt bort

[Här kan anges:

 • genomförda aktiviteter kopplade till negativa urval, till exempel bolag som valts bort utifrån fondens exkluderingskriterier eller resultatet av utförda genomlysningar av fondens innehav,

 • exempel på vad fondens hållbarhetsarbete fått för direkta, påvisbara effekter såvitt avser negativa urval,

 • kommentar om hur genomförda aktiviteter kopplade till negativa urval svarat mot vad som uppgivits i förköpsinformationen avseende fondens hållbarhetsarbete.]

Fondbolaget har påverkat

[Här kan anges:

 • genomförda aktiviteter fondbolaget gjort för fondens räkning kopplade till påverkansarbete, till exempel dialoger som förts, deltagande i valberedningar eller röstning på bolagsstämmor,

 • exempel på vad fondbolagets påverkansarbete fått för direkta, påvisbara effekter, såsom beslut som fondbolaget, för fondens räkning, medverkat till,

 • kommentar om hur genomförda aktiviteter kopplade till påverkansarbete svarat mot vad som uppgivits i förköpsinformationen avseende fondens hållbarhetsarbete.]

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

[Övergripande händelser relaterade till hållbarhetsarbetet på fondnivå, t.ex. ändringar av för fonden gällande hållbarhetspolicy, händelser som föranlett ändringar i synen på vissa tillgångsslag etc.]

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...