FONDBOLAGENS FÖRENING

Riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder

(2020-09-03)

Finansinspektionens föreskrift FFFS 2013:9 Värdepappersfonder innehåller redovisningsregler för värdepappersfonder och specialfonder.

I föreskriftens 31 kap. 50 § stadgas att fonder i förvaltningsberättelsen ska ange vissa nyckeltal1. Fondbolagens förening har kompletterat föreskriften med riktlinjer avseende nyckeltal för värdepappersfonder och specialfonder.

Fondbolagens förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal syftar dels till att informationen ska uppfylla viss minimistandard, dels till att för spararna medge jämförelser mellan fonder. Medlemsföretagen uppmanas att i kommentar till helårsrapporten eller halvårsredogörelsen ange om man tvingats avvika i ett eller flera avseenden.

FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder anger i 12 kap. 9 § att detta även gäller specialfonder.

Nyckeltal

Följande nyckeltal anges för fonder oavsett längden på deras historik:

 • Fondförmögenhet,

 • Andelsvärde,

 • Utdelning,

 • Totalavkastning i procent,

 • Uppgifter om utvecklingen under motsvarande år för relevant jämförelseindex,

 • Duration, Spreadexponering,

 • Förvaltningsavgift,

 • Insättnings- och uttagsavgift, och

 • Transaktionskostnader.

För fonder med en historik omfattande minst 12 månader redovisas därutöver övriga nyckeltal under rubriken Kostnader.

För fonder med en historik omfattande minst 24 månader redovisas därutöver övriga nyckeltal under rubriken Risk- och avkastningsmått.

Fondens utveckling de senaste tio åren2

Uppgifterna ska ingå i såväl årsberättelse som halvårsredogörelse.

 • Fondförmögenhet, kr/kkr/Mkr (får avrundas).

 • Andelsvärde, anges i kronor och ören.

 • Utdelning, anges i kronor och ören per andel.

 • Totalavkastning i procent, beräknad enligt Fondbolagens förenings standard för beräkning av totalavkastning.3

 • Uppgifter om utvecklingen under motsvarande år för ett relevant jämförelseindex, i procent.

Har fonden startat sin verksamhet under den senaste tioårsperioden anges i stället nyckeltal från starttidpunkten.

Se Standard förberäkning av nyckeltal, Bilaga 1.

Risk- och avkastningsmått

Ej obligatorisk uppgift i halvårsredogörelse förutom för Duration och Spreadexponering som ska ingå.

Samtliga risk- och avkastningsmått med undantag för jämförelseindex baseras på månadsslutslutkurser enligt Fondbolagens förenings Riktlinjer vid kurssättning för månadsslutkurser för performancemätning. Standardavvikelse ska redovisas i årstakt, dvs. den månadsvisa standardavvikelsen ska multipliceras med roten ur 12.

 • Totalrisk (Totalrisk anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens totala avkastning). Uppgiften baseras på månadsdata och ska avse de senaste 24 månaderna.

 • Totalrisk för jämförelseindex (Totalrisk anges som standardavvikelsen för variationerna i index avkastning). Uppgiften baseras på månadsdata och ska avse de senaste 24 månaderna.

 • Aktiv risk (Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex). Uppgiften baseras på månadsdata och ska avse de senaste 24 månaderna.

 • Duration (Macaulay Duration anges för räntefonder, per balansdagen). Ett mått på ränterisk. Visar innehavens genomsnittliga löptid.

 • Spreadexponering4 (anges för räntefonder, per balansdagen). Beräknas som kapitalviktad kreditduration multiplicerat med instrumentens spread i förhållande till statspapperskurvan. Ett mått på kredit- och likviditetsrisk. Visar hur stort värdefall det blir i en räntefond, mätt i procentenheter av fondens värde, om ränteskillnaden mellan fondens innehav och statsobligationer fördubblas.

 • Genomsnittlig årsavkastning i procent, för de senaste två åren, angiven i enlighet med ovannämnda standard.

 • Genomsnittlig årsavkastning i procent, för de senaste fem åren5, angiven i enlighet med ovannämnda standard.

Har fonden startat sin verksamhet under den senaste femårsperioden anges i stället utveckling från starttidpunkten.

Se Standard för beräkning av nyckeltal, Bilaga 1.

Kostnader

(Ej obligatorisk uppgift i halvårsredogörelse. Om uppgiften anges i sådan redogörelse ska beräkningar ske per de senaste 12 månaderna.)

 • Förvaltningsavgift Anges i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

 • Transaktionskostnader Anges i kronor och i procent av värdet6 på de finansiella instrument som omsatts. (Transaktionskostnader i kronor anges här om uppgiften inte särredovisats i resultaträkningen.)

 • Uppgift om Årlig avgift Anges i procent av fondförmögenheten. Årlig avgift ska beräknas enligt bilaga 2.

 • Insättnings- och uttagsavgifter De insättnings- och uttagsavgifter som fondbolaget tar ut av andelsägare i samband med insättning i respektive uttag ur fonden ska anges, i procent.

Här avses generellt marknadsvärdet men för exempelvis terminer och terminsliknande instrument avses exponeringsvärdet.

Andelsägares schabloniserade kostnad beräknad utifrån nedan angivna exempel

Förvaltningskostnad för engångsinsättning 10.000 kr

Förvaltningskostnad enligt resultaträkningen i kronor som under året är hänförlig till ett andelsinnehav som vid årets ingång uppgick till 10.000 kronor och som behållits i fonden hela året. Hänsyn ska tas till återinvesterad utdelning.

Förvaltningskostnad för löpande sparande 100 kr

Förvaltningskostnad enligt ovan anges, i de fall där detta är relevant, även för ett månadssparande med 100 kronor/månad under ett år. Ev. lämnad utdelning ska antas ha återinvesterats.

Bilaga 1 Standard för beräkning av nyckeltal

Totalavkastning

Vid beräkning av totalavkastning för fonder bör följande formler användas.

För fonder som inte lämnar utdelning:

               A = K/K1–1

För fonder som lämnar utdelning:

FONDBvardepapper

Förklaringar:

A

= avkastningen under vald period

K

= kurs vid periodens slut

K1

= kurs vid periodens början

K2

= kurs efter avskild utdelning

U

= utdelning

Görs beräkningen för flera år, bör alla utdelningar inom perioden återinvesteras (läggas tillbaka).

Vid presentation av en fonds årliga, genomsnittliga procentuella tillväxt bör en geometrisk metod användas. Hänsyn bör tas till utdelningar under perioden. Nedan ges ett exempel på formel som kan användas.

[(AV/K1) (360/d) –1] × 100 = % avkastning per år

AV

= K × Π [1+(Un/Kn)]

AV

= Andelsvärde vid periodens slut (inkl. återinvesterade utdelningar)

K1

= Andelskurs vid periodens början

d

= Antal dagar i perioden (alltid 30 per månad)

K

= Andelskurs vid periodens slut

Un

= Utdelning nummer ”n”

Kn

= Kurs efter avskiljandet av utdelning nummer ”n”

Om en fond inte är utdelande, blir den ackumulerade utdelningsfaktorn

[1 + (Un/Kn)] = 1, dvs. andelsvärde = andelskurs.

Spreadexponering

Spreadexponering:

FONDBNYCKELTALVARDEPAPPER bilaga1formel2

Spread: Skillnaden mellan värdepapprets marknadsvärderade ”yield to maturity” och statspapperskurva.

Marknadsvärde: Med marknadsvärde avses fondbolagets värdering av värdepappret från helårsredovisning eller halvårsredogörelse. Vid mer frekventa än hel- och halvårsvisa beräkningar gäller det värde som använts i fondvärderingen på avstämningsdagen.

Statspapperskurva: Räntorna på statspapper utgivna i samma valuta, respektive utgivna i Tyskland för euro.

Asset Weight: Innehavets andel av hela fondens marknadsvärde, inklusive kassa och övriga marknadsvärden från t.ex. derivatpositioner. Derivatexponeringar i kreditrisk ska ingå. Bolag i betalningsinställelse ska inkluderas men förklaring kan lämnas i fotnot.

[Bilaga 2 utgörs av CESRs riktlinjer och återges ej här; red.anm.].

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...