FONDBOLAGENS FÖRENING

Riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder

(2019-09-04)

Finansinspektionens föreskrift FFFS 2013:9 Värdepappersfonder innehåller redovisningsregler för värdepappersfonder och specialfonder.

FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder anger i 12 kap. 9 § att detta även gäller specialfonder.

I föreskriftens 31 kap. 50 § stadgas att fonder i förvaltningsberättelsen ska ange vissa nyckeltal1. Fondbolagens förening har kompletterat föreskriften med riktlinjer avseende nyckeltal för värdepappersfonder och specialfonder.

Fondbolagens förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal syftar dels till att informationen ska uppfylla viss minimistandard, dels till att för spararna medge jämförelser mellan fonder. Medlemsföretagen uppmanas att i kommentar till helårsrapporten eller halvårsredogörelsen ange om man tvingats avvika i ett eller flera avseenden.

Nyckeltal

Följande nyckeltal anges för fonder oavsett längden på deras historik:

 • Fondförmögenhet,

 • Andelsvärde,

 • Utdelning,

 • Totalavkastning i procent,

 • Uppgifter om utvecklingen under motsvarande år för relevant jämförelseindex,

 • Förvaltningsavgift,

 • Insättnings- och uttagsavgift, och

 • Transaktionskostnader.

För fonder med en historik omfattande minst 12 månader redovisas därutöver övriga nyckeltal under rubriken Kostnader.

För fonder med en historik omfattande minst 24 månader redovisas därutöver övriga nyckeltal under rubriken Risk- och avkastningsmått.

Fondens utveckling de senaste tio åren2

(Ska ingå i såväl årsberättelse som halvårsredogörelse.)

Fondförmögenhet, kr/kkr/Mkr (får avrundas).

Andelsvärde, anges i kronor och ören.

Utdelning, anges i kronor och ören per andel.

Totalavkastning i procent, beräknad enligt Fondbolagens förenings Standard för beräkning av totalavkastning i värdepappersfonder och specialfonder, bilaga 1.

Uppgifter om utvecklingen under motsvarande år för ett relevant jämförelseindex, i procent.

Har fonden startat sin verksamhet under den senaste tioårsperioden anges i stället nyckeltal från starttidpunkten.

Risk- och avkastningsmått för fonden

(Ej obligatorisk uppgift i halvårsredogörelse.)

Samtliga risk- och avkastningsmått med undantag för jämförelseindex baseras på månadsslutslutkurser enligt Fondbolagens förenings Riktlinjer vid kurssättning för månadsslutkurser för performancemätning. Standardavvikelse ska redovisas i årstakt, dvs. den månadsvisa standardavvikelsen ska multipliceras med roten ur 12.

 • Totalrisk (Totalrisk anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens totala avkastning). Uppgiften baseras på månadsdata och ska avse de senaste 24 månaderna.

 • Totalrisk för jämförelseindex (Totalrisk anges som standardavvikelsen för variationerna i index avkastning). Uppgiften baseras på månadsdata och ska avse de senaste 24 månaderna.

 • Aktiv risk (Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex). Uppgiften baseras på månadsdata och ska avse de senaste 24 månaderna.

 • Duration (Duration anges för räntefonder, per balansdagen).

 • Genomsnittlig årsavkastning i procent, för de senaste två åren, angiven i enlighet med ovannämnda standard.

 • Genomsnittlig årsavkastning i procent, för de senaste fem åren3, angiven i enlighet med ovannämnda standard.

Har fonden startat sin verksamhet under den senaste femårsperioden anges i stället utveckling från starttidpunkten.

Kostnader

(Ej obligatorisk uppgift i halvårsredogörelse. Om uppgiften anges i sådan redogörelse ska beräkningar ske per de senaste 12 månaderna.)

 • Förvaltningsavgift Anges i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

 • Transaktionskostnader Anges i kronor och i procent av värdet4 på de finansiella instrument som omsatts. (Transaktionskostnader i kronor anges här om uppgiften inte särredovisats i resultaträkningen.)

 • Uppgift om Årlig avgift Anges i procent av fondförmögenheten. Årlig avgift ska beräknas enligt bilaga 2.

 • Insättnings- och uttagsavgifter De insättnings- och uttagsavgifter som fondbolaget tar ut av andelsägare i samband med insättning i respektive uttag ur fonden ska anges, i procent.

Här avses generellt marknadsvärdet men för exempelvis terminer och terminsliknande instrument avses exponeringsvärdet.

Andelsägares schabloniserade kostnad beräknad utifrån nedan angivna exempel

Förvaltningskostnad för engångsinsättning 10.000 kr

Förvaltningskostnad enligt resultaträkningen i kronor som under året är hänförlig till ett andelsinnehav som vid årets ingång uppgick till 10.000 kronor och som behållits i fonden hela året. Hänsyn ska tas till återinvesterad utdelning.

Förvaltningskostnad för löpande sparande 100 kr

Förvaltningskostnad enligt ovan anges, i de fall där detta är relevant, även för ett månadssparande med 100 kronor/månad under ett år. Ev. lämnad utdelning ska antas ha återinvesterats.

Bilaga 1 Standard för beräkning av totalavkastning i värdepappersfonder och specialfonder

Vid beräkning av totalavkastning för fonder bör följande formler användas.

För fonder som inte lämnar utdelning:

               A = K/K1–1

För fonder som lämnar utdelning:

FONDBvardepapper

Förklaringar:

A

= avkastningen under vald period

K

= kurs vid periodens slut

K1

= kurs vid periodens början

K2

= kurs efter avskild utdelning

U

= utdelning

Görs beräkningen för flera år, bör alla utdelningar inom perioden återinvesteras (läggas tillbaka).

Vid presentation av en fonds årliga, genomsnittliga procentuella tillväxt bör en geometrisk metod användas. Hänsyn bör tas till utdelningar under perioden. Nedan ges ett exempel på formel som kan användas.

[(AV/K1) (360/d) –1] × 100 = % avkastning per år

AV

= K × Π [1+(Un/Kn)]

AV

= Andelsvärde vid periodens slut (inkl. återinvesterade utdelningar)

K1

= Andelskurs vid periodens början

d

= Antal dagar i perioden (alltid 30 per månad)

K

= Andelskurs vid periodens slut

Un

= Utdelning nummer ”n”

Kn

= Kurs efter avskiljandet av utdelning nummer ”n”

Om en fond inte är utdelande, blir den ackumulerade utdelningsfaktorn

[1 + (Un/Kn)] = 1, dvs. andelsvärde = andelskurs.

För räntefonder kan avkastningsberäkningar baseras på såväl en ”enkel” ränta (periodränta) som en effektiv årsränta. För dessa fonder ska därför anges hur avkastningen beräknats.

[Bilaga 2 utgörs av CESRs riktlinjer och återges ej här; red.anm.].

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...