FONDBOLAGENS FÖRENING

Vägledning för slutkursvärdering vid performancemätning

(2013-06-18)

Bakgrund

Det är viktigt att på ett rättvisande sätt kunna företa jämförelser mellan olika fonder med avseende på fondandelsvärdets utveckling. För hel- och halvårsskiften ska det andelsvärde användas som fonden redovisar i års- och halvårsredogörelser, vilket säkerställer en rättvis jämförelse. För övriga dagar finns inte motsvarande reglering och mot denna bakgrund har Fondbolagens förening beslutat ta fram följande vägledning för sättet att beräkna och redovisa NAV (Net Asset Value) vid periodens slut (slutkurs). Denna kurs är avsedd för mätning av uppnått resultat i fonder.

Huvudprincipen är att kursen ska vara rimligt jämförbar med den som ingår i vanligen förekommande jämförelseindex. Ambitionen bör vara att avspegla slutkurserna på respektive marknad. I övrigt bör följande gälla.

Värdering, generellt

Om fonden placerar på marknader som stänger före värderingsdagen ska dessa placeringar ingå med värdet för respektive sista bankdag1.

Finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas till aktuellt marknadsvärde. Finansiellt instrument som inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärderas genom en beräkning utifrån tillgängliga värden för liknande finansiella instrument. Om värdering enligt ovan blir missvisande ska istället marknadsvärdering ske utifrån en på marknaden beprövad värderingsmodell.

Värderingen ska utföras av en, från förvaltningen av fonden, oberoende enhet.

Vid månadsskiften bör den dag som senast infaller då någon av marknaderna är öppna gälla för månadsslutkurs. Månadsslutkurs kan rapporteras in till Fondbolagens förenings NAV-databas.

Värdering, specifika instrument

Vid värdering av marknadsnoterade aktier bör utgångspunkten vara slutkurs2. Finns ingen sådan notering används ett genomsnitt av dagens senaste köp och säljkurs alternativt slutkurs från närmast föregående noteringstillfälle.

Övriga aktier ska marknadsvärderas på objektiva grunder.

För räntebärande instrument finns ofta ingen information att tillgå om avslutskurser. Därför bör kurssättningen grundas på de kvoteringskurser som finns tillgängliga, utifrån exempelvis senaste köp- och säljkurs. Saknas tillförlitlig kvotering beräknas instrumentets marknadsvärde med utgångspunkt från motsvarande kvoteringar av instrument med likartad löptid, med justering för skillnader i kreditrisk, likviditet etc.

För derivat bör kurssättningen grundas på tillförlitligt marknadsvärde eller, om ett sådant värde inte finns att tillgå, enligt en på marknaden beprövad värderingsmodell.

För fondandelar bör värdering ske på objektiva grunder. Exempelvis till senast tillgängliga NAV alternativt marknadsnotering (slutkurs) för börshandlade fonder.

För valutor används WM Company’s slutkurser (kl. 16.00 Londontid)3. Valutor som ej återfinns bland dessa kurser ska marknadsvärderas på objektiva grunder.

Om en aktie noteras på olika marknadsplatser och fondbestämmelserna ger utrymme för att vid kurssättning välja mellan noteringar på dessa marknadsplatser ska kurssättning styras av vilken kurs som ingår i relevant jämförelseindex för fonden. I övrigt, samt då det ur praktisk synvinkel är svårt att kurssätta enligt ovanstående, ska den kurs väljas som härrör från den marknadsplats som är mest likvid.

WM Company Closing Spot Rates taken at 4 PM London time.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...