Bakgrund

Det är viktigt att på ett rättvisande sätt kunna företa jämförelser mellan olika fonder med avseende på fondandelsvärdets utveckling. För hel- och halvårsskiften ska det andelsvärde användas som fonden redovisar i års- och halvårsredogörelser, vilket säkerställer en rättvis jämförelse. För övriga dagar finns inte motsvarande reglering och mot denna bakgrund har Fondbolagens förening beslutat ta fram följande vägledning för sättet att beräkna och redovisa NAV (Net Asset Value) vid periodens slut (slutkurs). Denna kurs är avsedd för mätning av uppnått resultat i fonder.

Huvudprincipen är att kursen ska vara rimligt jämförbar med den som ingår i vanligen förekommande jämförelseindex. Ambitionen bör vara att avspegla slutkurserna på respektive marknad. I övrigt bör följande gälla.

Värdering, generellt

Om fonden placerar på marknader som stänger före värderingsdagen ska dessa placeringar ingå med värdet för respektive sista bankdag1.

Finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas till aktuellt marknadsvärde. Finansiellt instrument som inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärderas genom en beräkning utifrån tillgängliga värden för liknande finansiella instrument. Om värdering enligt ovan blir missvisande ska istället marknadsvärdering ske utifrån en på marknaden beprövad värderingsmodell.

Värderingen ska utföras av en, från förvaltningen av fonden, oberoende enhet.

Vid månadsskiften bör den dag som senast infaller då någon av marknaderna är öppna gälla för månadsslutkurs. Månadsslutkurs kan rapporteras in till Fondbolagens förenings NAV-databas.

Värdering, specifika instrument

Vid värdering av marknadsnoterade aktier bör utgångspunkten vara slutkurs2. Finns ingen sådan notering används ett genomsnitt av dagens senaste köp och säljkurs alternativt slutkurs från närmast föregående noteringstillfälle.

Övriga aktier ska marknadsvärderas på objektiva grunder.

För räntebärande instrument finns ofta ingen information att tillgå om avslutskurser. Därför bör kurssättningen grundas på de kvoteringskurser som finns tillgängliga, utifrån exempelvis senaste köp- och säljkurs. Saknas tillförlitlig kvotering beräknas instrumentets marknadsvärde med utgångspunkt från motsvarande kvoteringar av instrument med likartad löptid, med justering för skillnader i kreditrisk, likviditet etc.

För derivat bör kurssättningen grundas på tillförlitligt marknadsvärde eller, om ett sådant värde inte finns att tillgå, enligt en på marknaden beprövad värderingsmodell.

För fondandelar bör värdering ske på objektiva grunder. Exempelvis till senast tillgängliga NAV alternativt marknadsnotering (slutkurs) för börshandlade fonder.

För valutor används WM Company’s slutkurser (kl. 16.00 Londontid)3. Valutor som ej återfinns bland dessa kurser ska marknadsvärderas på objektiva grunder.

Om en aktie noteras på olika marknadsplatser och fondbestämmelserna ger utrymme för att vid kurssättning välja mellan noteringar på dessa marknadsplatser ska kurssättning styras av vilken kurs som ingår i relevant jämförelseindex för fonden. I övrigt, samt då det ur praktisk synvinkel är svårt att kurssätta enligt ovanstående, ska den kurs väljas som härrör från den marknadsplats som är mest likvid.

WM Company Closing Spot Rates taken at 4 PM London time.