FONDBOLAGENS FÖRENING

Vägledning avseende rapportering av fondhändelser

(2017-03-29)

Bakgrund och syfte

För en väl fungerande fondhandel med tredjepartsdistribution är det angeläget att distributörer av fondandelar, i god tid och på lämpligt sätt, informeras av fondbolag om väsentliga händelser som avser de fonder som distribueras. Informationen gäller såväl ändring av fondernas basinformation som löpande fondhändelser (corporate actions).

Denna vägledning syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och likartad rapportering för de mest frekvent förekommande fondhändelserna. I rutinbeskrivningen samt tillhörande specifikationer ges vägledning om hur fondbolag bör informera sina distributörer om förestående fondhändelser och om eventuella ändringar av den specifika fondandelsklassens basinformation.

Rutinbeskrivning

Omfattning

Rutinen omfattar informationsgivning från fondbolag till distributör avseende:

1 Basinformation

Innehållande grundläggande fondinformation, handelsinformation samt kontaktinformation och betalningsinformation.

2 Handelskalender

I vilken det inför kommande kalenderår specificeras vilka dagar fonden avser att hålla stängt för handel (exempelvis som en följd av att marknaden på vilken fonden handlar är stängd). För fonder som inte tillämpar daglig handel, ska i stället dagar då fonden är öppen för handel specificeras.

3 Specifika fondhändelser (corporate actions)

 • Utdelning

 • Fusion

 • Likvidation

 • Avvikelse från handelskalender

 • Ändring av basinformation

Omfattningen av denna rutin begränsar ej fondbolags skyldighet till informationsgivning enligt andra tillämpliga regelverk.

Generella utgångspunkter

Rapportering av fondhändelser, basinformation och handelskalender ska göras på andelsklassnivå (utifrån ISIN, 1 andelsklass per ISIN-kod).

Rapporteringsformatet bör vara avsett för maskinell hantering.

Basinformation

Basinformationen bör kunna tillhandahållas både enligt ”generella villkor” och enligt ”särskilda villkor” (villkor som gäller den specifika distributören). Det bör tydligt framgå om informationen som anges är enligt ”generella villkor” eller enligt ”särskilda villkor”.

Vid ändring av basinformation ska den specifika ändringen meddelas och uppdaterad fullständig basinformation tillhandahållas. Det bör tydligt framgå om ändringen gäller generellt eller specifikt för distributören.

Handelskalender

Fondbolag bör åtminstone 1 gång per år, via en handelskalender, informera sina distributörer om vilka datum respektive fondandelsklass (ISIN) är stängd för handel. Handelskalendern bör om möjligt tillhandahållas distributören 1 månad före årsskifte, om inte annat avtalats i distributionsavtal. Handelskalendern bör omfatta nästkommande kalenderår.

Samtliga dagar då fondandelsklassen avses vara stängd för handel bör specificeras, även om dessa utgör helgdagar enligt svensk eller tillämplig utländsk kalender. Lördag och söndag utgör dock underförstått handelsfria dagar och ska inte specificeras.

Handelskalendern bör utformas utifrån vid tiden för upprättandet rådande förhållanden. Om förhållandena ändras temporärt omhändertas detta via meddelande om avvikelse från handelskalendern. Skulle de ändrade förhållandena antas vara bestående bör fondbolaget uppdatera handelskalendern och tillhandahålla distributörerna en ny sådan.

För fonder som inte tillämpar daglig handel, ska i stället dagar då fonden (andelsklassen) är öppen för handel specificeras i handelskalendern.

Specifika fondhändelser

Vid rapportering av nedan specificerade fondhändelser ska, i ett första steg, en initial notifiering med förhandsinformation om händelsen göras av fondbolaget. Därefter, när fondhändelsen är genomförd, ska en bekräftelse med fullständig information tillhandahållas distributören.

För en mer detaljerad beskrivning av informationsskyldigheten vid respektive fondhändelse, se bilaga 1 med specifikationer av meddelandeflödena.

 • Notifiering/förhandsinformation

 • Bekräftelse vid genomförande

Om fondhändelse föranleder en informationsskyldighet gentemot andelsägare/slutkund ska fondbolaget även tillhandahålla distributören standardiserat brev till slutkund (exempelvis vid fusion). Rekommendationen är att detta tillhandahålls elektroniskt.

Utdelning

Utdelning kan rapporteras antingen som ”Utdelning, andelar” eller som ”Utdelning, kontant”.

”Betalningsdag” avser dag då andelar respektive kontanta medel finns andelsägare tillhanda.

Notifiering/förhandsinformation bör meddelas skyndsamt efter beslut tagits och bekräftelse bör meddelas omgående efter genomförande.

Fusion

Information om förestående fusion bör lämnas i så god tid innan det att fusionen äger rum att distributören ges möjlighet att i sin tur lämna information till andelsägare inom föreskriven tid. Fondbolaget ska också tillhandahålla distributören informationsbrevet till andelsägarna (bl.a. innehållande syfte och konsekvenser). Rekommendationen är att detta tillhandahålls elektroniskt.

”Från Fond” avser avlämnande fond, vilken fusioneras in i annan fond.

”Till Fond” avser mottagande fond, vilken avlämnande fond fusioneras in i.

Likvidation

Information om förestående likvidation bör meddelas omgående efter likvidationsbeslutet.

Om utbetalning med anledning av likvidation sker i flera omgångar ska distributören meddelas detta i samband med notifieringen (förhandsinformationen) om likvidationen. Eventuell delutbetalning bör om möjligt göras genom försäljning av X andelar snarare än utbetalning av X % av samtliga andelars värde.

Avvikelse från handelskalendern

Avvikelse från handelskalendern bör utan dröjsmål meddelas distributören via meddelande om ”Avvikelse från handelskalendern”. Om avvikelse från handelskalendern är orsakad av annan fondhändelse för vilken information om avvikelse från handelskalendern framgår (exempelvis vid handelsstopp i samband med fusion) bör denna information anses vara tillräcklig.

Om datum för återupptagande av handel, efter stängning, är känt redan vid notifieringstillfället bör detta meddelas vid denna tidpunkt. I dessa fall krävs inte någon ytterligare information i samband med att handeln återupptas.

I det fall stängning (endast) avser nya insättningar bör detta noteras via ”Ny angivelse” samt översiktligt informeras om via ”Ytterligare info”.

Ändring av basinformation

Information om ändring av basinformation bör meddelas omgående efter ändringsbeslut. Information om vilken post som ska ändras, nuvarande angivelse, ny angivelse samt tidpunkt för ändring/ikraftträdande ska ingå.

Ansvar och skyldigheter

Fondbolag ansvarar för att information/rapportering enligt denna vägledning görs tillgänglig för distributörer av fondbolagets fondandelar.

Distributören ansvarar för att mottagen information omhändertas, bearbetas och i tillämpliga fall vidareförmedlas till slutkund. Distributören ansvarar för att informationen avseende de fonder (andelsklasser) som denne distribuerar hålls uppdaterad utifrån, av fondbolaget, senast mottagen information.

Såväl fondbolag som distributör bör verka för ett smidigt och effektivt informationsutbyte och vara beredda att omgående rätta till eventuella fel.

[Bilaga 1 avser tabeller för specifikation av basinformation och återges ej här; red.anm.]

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...