FÖRSTA AP-FONDEN

Ägarpolicy

(2022-01-01)

Bakgrund och syfte

Första AP-fondens uppdrag är att förvalta fondkapitalet så att det uppnår en hög långsiktig avkastning. Fonden ska också, om det är möjligt utan att göra avkall på avkastningsmålet, främja en hållbar utveckling. Kapitalet ska förvaltas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

För att uppfylla uppdraget har Första AP-fonden valt att vara en långsiktig och engagerad ägare. Fondens agerande i ägarfrågor grundas på affärsmässighet och på kunskaper om det enskilda bolaget. Fonden utgår alltid från vad som över tid är bäst för bolagen och aktieägarna och därmed för de försäkrade i pensionssystemet. Fondens agerande ska också gagna det aktuella bolaget och en väl fungerande kapitalmarknad. Genom att vara affärsinriktad, långsiktig och transparent med hög integritet i agerandet skapar fonden förtroende hos bolag, andra ägare och intressenter samt hos allmänheten.

Första AP-fonden förutsätter att de verksamheter som fonden investerar i följer nationell lagstiftning i de länder där verksamhet bedrivs. Det är styrelsernas ansvar att se till att det finns adekvata processer och kontroller för att försäkra sig att så sker.

Bolagsrätt, traditioner samt koder inom bolagsstyrning som gäller på den marknad där bolaget har sin hemvist, är också viktiga och kan påverka fondens ställningstagande i enskilda fall. Första AP-fonden anser att det är positivt om bolagen följer nationella koder för bolagsstyrning, även i sådana fall då man inte är förpliktigad till detta. Utöver lagar, traditioner, bolagsrätt och koder utgår fondens ställningstaganden från åtta principer för bolagsstyrning och bolagens sociala och miljömässiga ansvarstagande. Principerna är uppdelade i två delar. Den första delen är övergripande och gäller för samtliga bolag där fonden har innehav, oavsett hemvist. Den andra delen gäller endast svenska bolag. Att fonden har utarbetat särskilda regler för svenska bolag beror på att fondens ägarandelar generellt är högre i svenska bolag och därmed har fonden större möjlighet att påverka dem. Ägarpolicyn gäller för både internt och externt förvaltade innehav, och för såväl noterade som icke-noterade aktier. Möjligheten att påverka onoterade bolag som ägs indirekt är betydligt mindre. Det är viktigt att kraven på noterade bolag inte blir så höga att bolagen undviker att notera sig vid en marknadsplats.

För bolag där Första AP-fonden har en betydande röstandel (intressebolag1) ska särskilda ägardirektiv finnas. Bolagen ska vara goda föredömen i ägarstyrningsfrågor. Utöver nedanstående åtta principer bör ersättningen till ledande befattningshavare i bolaget följa ”Regeringens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i statliga bolag” (2009-04-09). Eventuella avvikelser från riktlinjerna ska dokumenteras och publiceras. I intressebolag bör Första AP-fonden ha egen representation i bolagets styrelse.

I första hand inleder fonden en dialog med de bolag som inte upplevs uppfylla fondens förväntningar. Första AP-fonden samarbetar gärna med andra ägare – svenska såväl som utländska – där så är lämpligt och i enlighet med fondens ägarpolicy. Att andra ägare underlåter att agera är inte skäl för fonden att avstå från egna åtgärder.

Aktiv extern kommunikation ger en tydlig profil som stärker fondens trovärdighet. Fondens synpunkter på enskilda bolag förs i första hand direkt med bolagets styrelse respektive ledning. Om fonden inte når framgång i dialogen kan fonden föra fram synpunkterna publikt. Fonden kan också i sådana fall rösta emot förslag som lagts av styrelsen eller valberedningen på stämma. Fonden kan även sälja innehavet.

I de flesta fall en röstandel som överstiger 10 procent. Enligt AP-fondslagen får detta endast förekomma för fastighetsbolag och riskkaptialföretag.

Åtta principer för ägarstyrning

1 Rösträtt och förslagsrätt på bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagens högsta organ. Ett viktigt verktyg för ägarinflytande på bolag är ägarnas rösträtt på bolagsstämmorna. Första AP-fonden verkar för att denna rätt ska vara oinskränkt. Det innebär också att ägarna ska ha möjlighet att lägga förslag till beslut till stämmans dagordning och ha rätten att få dessa frågor behandlade.

2 Likabehandling

Första AP-fonden verkar för att aktier med samma ekonomiska rätt i bolaget ska behandlas lika i ekonomiskt hänseende. Avsteg från detta kan endast göras i enlighet med villkor i bolagsordning. Det är viktigt att minoritetsaktieägarnas intressen skyddas.

För svenska noterade bolag

På den svenska marknaden är det vanligt att bolag har aktieslag med olika rösträtt (A- och B-aktier) men med samma ekonomiska rätt till bolagets tillgångar och vinst. För att förtroendet för detta system ska vidmakthållas är det viktigt att likabehandlingsprincipen upprätthålls. Första AP-fonden verkar för att aktieägare inte ska förfördelas ekonomiskt varken

  1. vid utdelning – oavsett om denna sker i kontanter, aktier i dotterbolag eller på annat sätt,

  2. vid likvidation av bolaget, eller

  3. vid bud på samtliga aktier i bolaget.

3 Kapitalstruktur

Bolagen bör sträva efter att ha en kapitalstruktur som är lämplig med hänsyn till bolagets operativa risker och framtida möjligheter att generera avkastning åt sina ägare. Kapital som bolaget inte långsiktigt kan investera till en högre avkastning än bolagets kapitalkostnad bör distribueras till aktieägarna. Fonden verkar för att aktieägare har möjlighet att rösta på bolagsstämma om nyemissioner, utdelning och återköp av bolagets egna aktier. Riktade återköp av aktier ska inte ske till priser som överstiger den vid var tidpunkt gällande börskursen.

Nyemissioner ska i första hand beslutas på bolagsstämma och genomföras som kontantemissioner med företräde för bolagets befintliga aktieägare. I vissa fall kan det vara befogat att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt (riktade emissioner). Rabatten i riktade emissioner bör vara marknadsmässig. Bemyndiganden till styrelsen att genomföra emissioner kan vara lämpliga men bör då inte överstiga tio procent av bolagets kapital och ska inte vara giltiga längre än till nästa årsstämma. Vid apportemissioner ska en grundlig och tydlig värdering publiceras för att aktieägarna ska kunna bedöma emissionsvillkoren i förhållande till de förvärvade tillgångarna.

Alla avsteg från normalfallet, företrädesemission beslutad på stämma, ska utförligt motiveras av bolagets styrelse. Första AP-fonden kommer att göra en restriktiv bedömning av styrelsens motiv.

Det ligger inte i aktieägarnas intresse att bolag inför någon form av hinder mot att bolaget ska kunna köpas upp. Första AP-fonden verkar emot att sådana hinder införs och för att dylika hinder avskaffas.

För svenska noterade bolag

Ett transparent och tydligt system med rösträttsdifferentiering bör ej förbjudas i lag. Det svenska systemet med A- och B-aktier är transparent och tydligt samt har fungerat väl. Respekten för äganderätten kräver att eventuella förändringar i rösträtten genomförs frivilligt. Systemet med differentierad rösträtt ställer höga krav på ägarna av större poster A-aktier. I de fall som kraven inte uppfylls kommer Första AP-fonden att verka för att rösträttsdifferentieringen ska förändras.

I första hand verkar Första AP-fonden för att generella metoder som företrädesemissioner, extra utdelning, inlösen eller förvärv av egna aktier används för att justera kapitalstrukturen. Vid riktade emissioner ska styrelsen tydligt motivera förfarandet. Första AP-fonden kommer att göra en restriktiv bedömning av styrelsens motiv. Det gäller oavsett om stämman givit styrelsen mandat att besluta om riktad emission eller ej. Eftersom rösträttsskillnader inte har något värde ur bolagets perspektiv ska återköp endast göras av det, vid var tid, billigaste aktieslaget om bolaget har skilda aktieslag. Att återköpa aktier som en del av säkringen av bolagets aktierelaterade incitamentsprogram kan vara kostnadseffektivt. Aktier som återköpts av andra skäl bör dras in och försäljning av sådana aktier bör inte tillåtas. Förslag på återköp av bolagets egna aktier ska vara utförligt motiverade.

4 Bolagens styrelse

Val av styrelse

Rätten att föreslå och rösta på styrelseledamöter på bolagsstämman är grundläggande för aktieägarna. Första AP-fonden verkar för att nominering av ordförande och ledamöter sker genom ett tydligt och öppet nomineringsförfarande. Första AP-fonden verkar också för att ägarnas inflytande över val av styrelseledamöter ska ökas.

När Första AP-fonden anser att styrelsen, eller någon ledamot, misskött sitt sysslomannauppdrag att verka för bolagets bästa kommer fonden att rösta nej till återval av hela eller delar av styrelsen.

För svenska noterade bolag

Första AP-fonden deltar aktivt i arbetet att nominera styrelseledamöter och deltar som regel i valberedningar när fondens aktieinnehav berättigar till detta. I annat fall sker ett samarbete med den sittande valberedningen i de fall då fonden anser att en förändring av styrelsens sammansättning skulle gagna bolaget och dess aktieägare.

Valberedningen har stort behov av information från styrelsen – i första hand, men inte enbart, från ordföranden – om hur arbetet i styrelsen fungerar och vilka kompetensbehov som finns i styrelsen. Ledamöter i valberedningar måste vara beredda att, i undantagsfall, erhålla och hantera insiderinformation.

Första AP-fonden anser att styrelsens ordförande inte ska vara ledamot i valberedningen. Denne bör istället adjungeras till valberedningens möten i lämplig utsträckning. Utöver information från styrelsens ordförande bör valberedningen möta var och en av ledamöterna. Valberedningen bör utse en sekreterare inom sig alternativt använda en extern oberoende sekreterare.

Styrelsens sammansättning

Kompetens och integritet är viktiga egenskaper för styrelseledamöter. Ett effektivt styrelsearbete förutsätter en mångfald i styrelsens sammansättning. Forskning visar att grupper med stor kognitiv mångfald tar bättre beslut än homogena grupper. Första AP-fonden verkar därför för att rekryteringsbasen för styrelser ska vara bred och därmed uppnå en jämn könsfördelning och ett stort inslag av mångfald i styrelserna.

Första AP-fonden verkar för att styrelsens ordförande och VD inte är samma person. I styrelsen ska finnas ledamöter som inte står i ett beroendeförhållande till bolagets ledning eller till större aktieägare. Ledamöterna i styrelsens ersättnings­, nominerings- och revisionsutskott ska vara oberoende av bolaget. Första AP-fonden verkar för att styrelsen väljs för ett år i taget.

För svenska noterade bolag

Styrelser ska bestå av ledamöter med erforderlig kompetens och erfarenhet, hög integritet, god tillgänglighet och stort engagemang. Styrelsens ledamöter ska ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att utföra det på ett fullgott sätt, alltid med samtliga aktieägares intresse för ögonen.

Styrelsens sammansättning bör löpande anpassas till bolagets verksamhet, omvärld, marknad och utvecklingsskede. Styrelsen bör bestå av ledamöter med skilda kompetenser, erfarenheter och perspektiv. Första AP-fonden verkar för att styrelser har en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Styrelsen bör i övrigt ha en väl avvägd sammansättning av personer med olika bakgrund och perspektiv vilket ger en stor kognitiv mångfald. Det ska finnas tillräckligt många ledamöter som är oberoende i förhållande till större ägare för att styrelsen ska vara beslutsför i händelse av ett bud på bolaget. Bolagets verkställande direktör bör inte vara ledamot av styrelsen. Om valberedningen föreslår att bolagets VD ska väljas till styrelsen i ett bolag där VD i dagsläget inte är ledamot bör det särskilt och utförligt motiveras.

Styrelsens uppdrag

Styrelsen är tillsatta av ägarna och ska med integritet, affärsmässighet och klokhet besluta om bolagets strategi, tillsätta VD, övervaka dels hur strategin genomförs, dels risknivån i bolaget i övrigt samt primärt via den finansiella rapporteringen återrapportera till ägarna kring hur bolagets arbete fortskrider. Syftet med detta uppdrag är att skapa långsiktiga värden för ägarna.

Det innebär att bolaget i de flesta fall inte kan nöja sig med att följa lagar och regler till dess bokstav utan bör agera mer ansvarsfullt i syfte att öka det långsiktiga värdet på bolaget. Det är styrelsens ansvar att tillse att bolagets verksamhet bedrivs på ett finansiellt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt och är transparent i sin kommunikation. Bolagets vinstsyfte står inte i motsatsförhållande till långsiktigt lönsamma satsningar på hållbarhet.

I de fall då Första AP-fonden anser att bolaget inte agerar på ett sätt som gagnar bolaget och dess ägare kommer detta att påtalas för styrelsen. Första AP-fonden kan komma att rösta emot återval av hela eller delar av styrelsen om bolaget fortsätter att agera på ett icke ansvarsfullt sätt. Fonden kan även sälja innehavet.

Arvodering av styrelseledamöter

Arvodena till styrelsens ordförande och ledamöter ska vara marknadsmässiga och skäliga samt spegla de krav som ställs på dem. Första AP-fonden ser positivt på att styrelsens ledamöter äger aktier i bolaget men anser att tvingande regler på denna punkt inte behöver finnas.

För svenska noterade bolag

Första AP-fonden verkar för att arvodena till styrelsens ledamöter ska vara bestämda till fasta belopp, inte i form av incitamentsprogram. Detta hindrar dock inte att delar av det fasta arvodet betalas ut i form av faktiska eller syntetiska aktier. Däremot anser Första AP-fonden att tilldelning av köp- eller teckningsoptioner endast i undantagsfall ska tilldelas styrelseledamöter som en del av deras arvode. Löptiden på sådana instrument ska i sådana fall ha en lång löptid. Första AP-fonden verkar också för att systemet utformas så att de förvärvade aktierna inte fritt kan förfogas av ledamoten förrän efter en lång period.

Att utomstående, till exempel en av ägarna av det noterade bolaget, utfärdar icke- standardiserade optioner till styrelseledamöter är i de flesta fall olämpligt eftersom det introducerar intresse- och lojalitetskonflikter. Det gäller särskilt i fall då förfarandet subventioneras. Även om optionerna överlåts till ett uppskattat marknadsvärde kan förfarandet leda till att förtroendet för bolaget minskar.

Bolagen bör vara restriktiva med att ge ersättning utöver styrelsearvodet till ledamöter för tjänster som ligger utanför styrelseuppdraget, exempelvis konsultuppdrag. Om detta ändå sker ska redovisningen av förhållandena vara tydlig. Det är lämpligt att årsstämman i förväg beslutar om ett maxbelopp för sådana tjänster.

5 Ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram

Första AP-fonden verkar för att ersättningen till bolagsledningen är utformad så att den gagnar bolaget och dess aktieägare. En sådan ersättning medverkar till att den anställde agerar så att bolagets långsiktiga vinster ökar samtidigt som en lämplig risknivå i verksamheten upprätthålls. Ersättningssystemet får inte ge incitament till olagligt eller på annat sätt olämpligt agerande. Första AP-fonden verkar för att ersättningen är skälig, marknadsmässig och i linje med ”god sed” på den lokala marknaden. Ersättningen ska även vara så återhållsam att den tydligt och öppet kan motiveras för bolagets intressenter. Ersättningssystemet ska inte rubba det förtroende bolaget har hos sina intressenter. Informationen om hur ersättningsprogrammen är utformade ska vara fullödig, oavsett om dessa program beslutas på stämma eller inte.

För svenska noterade bolag

Första AP-fonden verkar för att ersättningen till ledande befattningshavare i svenska noterade bolag är skälig, marknadsmässig och i linje med ”god sed” på den svenska marknaden.

Ansvaret för att fastställa ersättning till den verkställande direktören ligger på bolagets styrelse i sin helhet, oavsett om beslut tas vid bolagsstämma eller ej. Ersättningssystemet och processen för fastställande av ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare ska kännetecknas av öppenhet och inte rubba det förtroende bolaget har hos sina intressenter. I de fall ersättningen till ledande befattningshavare leder till ett aktieägande bör bolaget verka för att aktierna ägs under en längre tid, i de flesta fall även en tid efter anställningens upphörande.

Fast ersättning

En viss del av den fasta ersättningen kan betalas ut i form av aktier i det egna bolaget. I principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska upplysningar finnas om hur uppdelningen ska ske.

Rörlig kontant ersättning

En eventuell rörlig kontant del av ersättningen ska vara prestationsrelaterad, utvärderingsbar och bör i de flesta fall vara kopplad till bolagets lönsamhet. Första AP-fonden verkar för att en stor del av prestationskraven sätts i relation till bolagets konkurrenter. Den rörliga ersättningen får inte ge incitament till ett kortsiktigt agerande eller till att oönskade risker tas.

Första AP-fonden anser att det i många fall är en fördel om kortsiktiga rörliga ersättningar är små i relation till långsiktiga rörliga ersättningar.

Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram

Utöver fast och rörlig lön förekommer långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram med syfte att se till att ledande befattningshavares ekonomiska intressen sammanfaller bättre med aktieägarnas. De ger också en möjlighet att erbjuda en marknadsmässig total ersättning i linje med vad som erbjuds i många andra länder.

Huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram är marknadsmässigt eller ej måste bedömas i relation till övriga delar av ersättningen. Det är viktigt att programmet får en fullständig genomlysning och förankras hos ägarna före beslut på stämman. Incitamentsprogrammet ska vara en del av en kommunicerad långsiktig ersättningsstrategi. Informationen till aktieägarna ska vara tydlig och minst följa de grundläggande krav som Institutionella Ägares Förening (IÄF) gett ut i september 2017.

Program med egen investering

En marknadsmässig betalning för att få delta i ett incitamentsprogram är att likställa med prestationskrav. Första AP-fonden godkänner därför incitamentsprogram där deltagarna betalar ett marknadsmässigt pris för deltagandet. Första AP-fonden ser positivt på att samtliga anställda äger aktier i bolaget. För att stimulera detta kan bolaget under vissa förutsättningar och till rimliga kostnader ge deltagarna en mindre subvention.

Program utan egen marknadsmässig investering

För att långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram ska ha avsedd verkan anser Första AP-fonden att följande kriterier ska beaktas:

  • En i förväg bestämd, tydlig och mätbar prestation krävs för att få tilldelning i aktierelaterade incitamentsprogram. I huvudsak ska prestationskraven vara kopplade till bolagets långsiktiga värdeskapande. Incitamentsprogram ska inte belöna deltagarna vid en allmän börsuppgång. Om programmen är relaterade till bolagets aktieutveckling bör de i första hand vara relativa, det vill säga bolagets aktieutveckling relateras till den allmänna börsutvecklingen, aktieutvecklingen inom branschen eller aktieutvecklingen för utvalda konkurrenter. Kraven ska inte utformas så att oönskade risker eller annat oönskat beteende uppmuntras.

  • Kriterierna för prestationskraven ska kommuniceras till aktieägarna före stämmobeslut. Det är dock godtagbart att information om vilken grad av måluppfyllelse som krävdes för viss tilldelning ska ges när programmet avslutats.

  • Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram innebär att bolaget ikläder sig en risk för prisrörelser på den egna aktien. Information om hur bolaget avser att hantera risken och kostnader för hanteringen ska ges till bolagsstämman inför beslutet.

  • Det ska finnas en övre gräns för programmens värde, i synnerhet om de inte är relativa.

  • En regelbunden utvärdering av kostnader för och effekter av tidigare genomförda incitamentsprogram ska göras och användas som underlag för beslut om kommande program. Utvärderingen ska göras ur ett aktieägarperspektiv och presenteras för aktieägarna innan beslut tas om nya eller fortsatta incitamentsprogram. Styrelsen ansvarar för utvärderingen och för att aktieägarna får tydlig information om utvärderingens resultat. Om en tillfredställande utvärdering inte presenteras inför ett förslag på ett incitamentsprogram, kommer Första AP-fonden att rösta nej till programmet.

Pensioner

Avsättning till pensioner för ledande befattningshavare är en del av den totala ersättningen och måste därför bedömas i relation till övriga ersättningar. Pensionsförmåner och bolagens nuvarande och förväntade framtida kostnader för pensioner ska redovisas utförligt. Första AP-fonden verkar för att pensioner till ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Omförhandling av existerande avtal ska dock endast genomföras om det är kostnadsmässigt motiverat.

6 Revision och intern kontroll

Det ligger i aktieägarnas intresse att den externa revisionen och den interna kontrollen är av fullgod kvalitet. Mycket höga krav ska ställas på att de externa revisorerna är oberoende av bolaget och dess ledning.

För svenska noterade bolag

Revisorer utses av bolagets aktieägare och har rollen som oberoende granskare. Första AP-fonden lägger stor vikt vid att bolagen har kompetenta revisorer med tillräckliga resurser att utföra en revision av hög kvalitet. Revisorerna ska lämna så fullständig information om revisionen som möjligt till aktieägarna, både i revisionsberättelsen och på bolagsstämman.

Att den interna kontrollen fungerar väl är av utomordentlig vikt för att förtroendet för bolaget och aktiemarknaden upprätthålls i stort. Första AP-fonden lägger stor vikt vid att bolagets beskrivning av den interna kontrollen i bolagsstyrningsrapporten är fullödig.

7 Miljöfrågor och sociala frågor

Denna princip gäller för både svenska och utländska bolag.

ESG-brister i fondens investeringar bör minskas eftersom välskötta bolag på lång sikt kan förväntas ge bättre avkastning och lägre risk. Första AP-fonden anser att bolagen själva har ett ansvar att inte medverka till att internationella konventioner överträds, oavsett om dessa är riktade till stater, enskilda eller till bolag och organisationer. Ansvaret gäller oavsett om de länder där bolagen verkar har undertecknat konventionerna eller har svagare lagstiftning. Första AP-fonden förväntar sig att alla verksamheter fonden investerar i ska leva upp till de tio principer för ansvarsfullt företagande som FNs Global Compact definierat och inkludera hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten. Fonden förväntar sig också att bolagen ska följa internationellt överenskomna riktlinjer och principer för företagande. Ett exempel på sådana principer som bolagen förutsätts följa är FNs Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP).

Internationella konventioner

Som en del av det svenska pensionssystemet bygger Första AP-fondens värdegrund på den svenska statens värdegrund där demokrati och en hållbar utveckling är centrala delar i enlighet med skrivningarna i regeringsformen.

Första AP-fonden utgår i sitt hållbarhetsarbete från de internationella konventioner som Sverige undertecknat, däribland konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och särskilt inhumana vapen. I de fall Sverige ställer sig bakom en ny konvention eller modifiering av befintlig konvention, men där denna ännu inte formellt ratificerats kommer Första AP-fonden att agera som om ratificering redan skett. Första AP-fonden kommer regelbundet att följa hur ratificeringsprocessen av den nya eller modifierade konventionen fortskrider. Om Sverige inte ratificerat konventionen inom en treårsperiod från det att Sverige ställt sig bakom densamma, kan Första AP-fonden komma att se över utgångspunkten för sina riktlinjer i de frågor den nya eller modifierade konventionen berör.

Första AP-fonden utgår från att alla konventioner som Sverige har undertecknat är lika viktiga och därmed ska följas. Utgångspunkten stöds även i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, som poängterar att de mänskliga rättigheterna är universella och odelbara, hänger ihop och inte går att rangordna inbördes.

Genom att knyta Första AP-fondens krav till internationella konventioner och genom att samarbeta med andra i samma syfte kan fonden bli en del av en internationell samverkan som säkerställer att konventionsbrott beivras på den internationella finansmarknaden. Därigenom kan konventionerna ges ökad skärpa.

Första AP-fondens arbete med hållbarhet och ägarstyrning bedrivs i syfte att uppfylla fondens uppdrag från Sveriges Riksdag. Första AP-fonden gör skillnad genom att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar.

Första AP-fondens bedömning och åtgärder

Första AP-fondens bedömning av bolagen ska grunda sig på officiella granskningar av enskilda fall. Fondens bedömning ska beakta hur allvarlig förseelsen är samt hur den bedömts av den prövande instansen. Medvetna eller upprepade förseelser ska därvidlag bedömas strängare. Eventuella åtgärder som bolaget vidtagit eller avser att omgående vidta för att komma tillrätta med problemet medtas i bedömningen. Första AP-fonden verkar för att bolagen har praktiskt användbara policyer, explicita mål, medel och handlingsplaner för förbättringsåtgärder samt en öppen rapportering av sitt arbete med miljö och sociala frågor.

Om bolag som Första AP-fonden investerat i kan associeras till kränkning av någon av de konventioner som Sverige ratificerat eller nyligen ställt sig bakom, ska fonden söka påverka bolaget för att få till stånd en förändring så att framtida kränkning kan undvikas. Bolagen ska också, när så är möjligt, ersätta skadelidande respektive återställa skador på miljön.

Om det visar sig att intresset för förändringar från bolagets sida inte finns eller att förändringsprocessen drar ut på tiden, ska Första AP-fonden vidta åtgärder gentemot bolaget. Ett första steg är att fonden röstar nej till återval av hela eller delar av styrelsen. Fonden kan också utesluta bolaget ur placeringsuniversum. Ett sådant beslut innebär att fondens innehav av samtliga värdepapper emitterade av bolaget – oavsett om de förvaltas internt eller externt – ska avvecklas så snart det är praktiskt möjligt. Avslutar fonden sitt ägarskap, försvinner inte problemen i fråga och missförhållandena fortgår. Därför är en uteslutning av bolaget ur fondens placeringsuniversum en sista utväg, när möjligheterna att göra skillnad bedöms utsiktslösa.

8 Informationsgivning

Bolagen ska söka en öppen och fortlöpande dialog med aktieägarna. Bolagens information ska vara korrekt, tydlig, saklig och trovärdig. Informationen från bolagen ska möjliggöra en kvalificerad bedömning av bolagets framtida utveckling och de faktorer som skapar värde för aktieägarna. Bolagen ska eftersträva tydlighet när det gäller målsättning och de finansiella och strategiska konsekvenserna av målen.

Bolagen bör publicera en etikpolicy eller uppförandekod och en anti-korruptionspolicy. Bolagen bör också vara transparenta i frågor rörande skatt till exempel genom att publicera sin skattepolicy. Klimatrapportering bör också göras på ett transparent och relevant sätt. Bolagen bör också transparent beskriva hur policyerna och riktlinjerna implementeras, följs upp och utvärderas.