De svenska ideella organisationer som samlar in gåvor har en gemensam branschorganisation, FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, grundad 1991. Bland FRIIs drygt 150 medlemmar finns Sveriges stora insamlande orginastioner såsom t.ex. Rädda Barnen, Naturskyddsföreningen, Amnesty International, Röda Korset, Unicef Sverige, Cancerfonden, Plan Sverige, Sjöräddningssällskapet, Läkare Utan Gränser och Frälsningsarmén, men majoriteten av medlemmarna är mindre organisationer.

FRIIs kvalitetskod

FRIIs vision är att människor i Sverige har högt förtroende för insamling och att gåvogivandet kontinuerligt ökar. Vårt uppdrag är att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar att samla in gåvor på ett förtroendeingivande sätt. Det gör vi genom att bidra till ökad kvalitet och insyn i organisationernas verksamhet, höja kompetensen och driva intressepolitiska frågor. Att ge en gåva är ett sätt att visa engagemang, och nödvändigt för ett starkt och oberoende civilsamhälle som tar sig an olika samhällsutmaningar. Ett stort förtroende för och tillit till de organisationer och verksamheter som tar emot gåvor är avgörande för att vilja ge.

För att stärka allmänhetens förtroende och medverka till öppenhet och insyn i insamlande organisationer, antog FRIIs medlemmar 2007 en kvalitetskod. Efter en omfattande uppdatering av kvalitetskoden 2013 är den numera en kravstandard som alla FRIIs medlemmar måste följa. En extern revisor ska granska och intyga att respektive organisation följer kvalitetskoden. En viktig del av kravstandarden är att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport. Effektrapporten visar för givare, allmänheten och andra intressenter vilken nytta organisationen gör.

FRIIs medlemmar måste även tillämpa FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Svensk Insamlingskontroll, som utfärdar och granskar 90-konton, kräver att alla organisationer med 90-konto ska följa redovisningsregelverket K3. För att samordna redovisningen är därför FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning anpassade till K3 sedan 2014.

FRII fortsätter nu att vidareutveckla och förbättra kvalitetsrapporteringen så att den både ska vara till stöd för organisationerna och lättillgänglig för givare och andra intresserade.

Stockholm i februari 2017

Charlotte Rydh

Generalsekreterare

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII

Postadress

Skeppsbron 28

111 30 STOCKHOLM

Besöksadress

Skeppsbron 28

Tel: 08-677 30 90

E-post: info@frii.se

Hemsida: www.frii.se