GIVA SVERIGE

Instruktion för oberoende revisors granskning av Giva Sveriges kvalitetskod

(maj 2020)

1 Inledning

Denna instruktion har utarbetats av Giva Sverige. I enlighet med beslut på årsmöte 2013-05-22 är det obligatoriskt för Giva Sveriges medlemsorganisationer att följa Giva Sveriges kvalitetskod. I instruktionen redogörs för de krav och riktlinjer som avser granskning av Koden. Denna instruktion har sin utgångspunkt i International Standards on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000).

2 Medlemsorganisationens ansvar

Medlemsorganisationen ska för revisorn presentera en redogörelse där det framgår om de följer Giva Sveriges kvalitetskod. Om eventuella avvikelser finns ska dessa specificeras i denna redogörelse.

Organisationen är ansvarig för att granskningen genomförs (minst) vartannat år. Kostnaden för granskningen betalas av den granskade organisationen. Organisationen ska efter genomförd granskning skicka sin redogörelse samt oberoende revisors bestyrkanderapport till Giva Sverige.

Skickas till:

Egen redogörelse samt oberoende revisors bestyrkanderapport skickas in via Giva Sveriges digitala rapporteringssystem (ansvarig kontaktperson för Kvalitetskoden får ett mejl om detta). Alternativt kan dokumenten skickas till

kvalitetskoden@givasverige.se.

3 Revisorns uppgifter och ansvar

Granskningen ska genomföras av en auktoriserad revisor. Revisorn ska vid sin granskning iaktta god revisionssed. Granskningen ska genomföras enligt ISAE 3000 och ska resultera i en bestyrkanderapport. Organisationens redogörelse ligger till grund för granskningen. Revisor ska inhämta bevis för att organisationens redogörelse är riktig genom att kontrollera att organisationen kan uppvisa alla de dokument som Kvalitetskoden kräver. Underlag för detta är Introduktion till Giva Sveriges Kvalitetskod samt Riktlinjer för intern kontroll och styrning. Samtliga påträffade avvikelser från Giva Sveriges kvalitetskod ska specificeras i revisorns bestyrkanderapport. Revisorn ska även ange omständigheter som framkommit vid granskningen som han/hon anser vara av betydelse för Giva Sveriges bedömning av denna rapportering.

Specifika instruktioner för granskning av Giva Sveriges kvalitetskod

Ett uttalat mål vid framtagandet av Giva Sveriges kvalitetskod har varit att ingen dubbelgranskning ska ske. Flera av våra medlemmar innehar 90-konto som utfärdas av Svensk Insamlingskontroll. Vissa krav i Kvalitetskoden överlappar kraven för 90-konto. Om en organisation innehar ett 90-konto anses kraven uppräknade nedan som uppfyllda och omfattas inte av revisors granskning enligt denna instruktion.

A2

A3

B7

B8

D4

D6

D9

Granskningen är olika omfattande beroende på organisationens storlek. Indelningen är gjord i tre nivåer och baserar sig på organisationens storlek mätt i totala intäkter beräknade som ett genomsnitt för de två senaste räkenskapsåren.

Totala intäkter

Nivå 1

< 15 mkr

Nivå 2

  15–49 mkr

Nivå 3

> 50 mkr

Granskningen avser organisationens förhållanden på granskningsdagen. Den är inte kopplat till förhållanden under ett visst räkenskapsår.

Bilaga 1 Förslag till bestyrkanderapport

Oberoende REVISORS bestyrkanderapport AVSEENDE EFTERLEVNAD AV Giva Sveriges Kvalitetskod

Till ORGANISATION

Jag har granskat ORGANISATIONs redogörelse daterad 20XX-XX-XX om att organisationen följer Giva Sveriges kvalitetskod.

Ansvarige partens ansvar

Det är ORGANISATIONEN som har ansvaret för att ta fram redogörelse om att organisationen följer Giva Sveriges kvalitetskod och underlag som styrker detta.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala en slutsats avseende ORGANISATIONENS redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt Giva Sveriges revisionsinstruktion och i enlighet med ISAE 3000.

Denna revisionsstandard kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att ORGANISATIONENS redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om huruvida Giva Sveriges kvalitetskod efterlevs. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Slutsats

Alt 1:

Uttalande

Enligt min uppfattning är ORGANISATIONENs påstående att ORGANISATIONEN efterlever samtliga krav i koden rättvisande uttryckt.

Alt 2:

Uttalande

Enligt min uppfattning är ORGANISATIONENs påstående att ORGANISATIONEN, förutom XX, efterlever samtliga krav i Koden rättvisande uttryckt.

Alt 3:

Grund för uttalande med reservation

ORGANISATIONEN har inte kunnat visa att...

Uttalande med reservation

Enligt min uppfattning är ORGANISATIONENs påstående att ORGANISATIONEN efterlever samtliga krav rättvisande uttryckt, med undantag avseende XXX, enligt vad som beskrivs i stycket ”Grund för uttalande med reservation”.

Övriga upplysningar

Utan att modifiera mitt uttalande vill jag fästa uppmärksamheten på att Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod har upprättats enligt Giva Sveriges regelverk för sina medlemmar. Min slutsats grundas på förekomst av dokument, men inte någon kvalitativ bedömning av dessa handlingar. Denna rapport har upprättats för att ORGANISATIONEN ska uppfylla kraven från Giva Sverige. Den är därför inte lämplig för andra syften. Min rapport är endast avsedd för ORGANISATIONEN och Giva Sverige. Vi tar därför inget ansvar gentemot andra parter som tar del av denna rapport.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad revisor

Bilaga 2 Förslag till medlemsorganisations redogörelse

Alt 1:

ORGANISATIONEN redogör nedan för organisationens efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod.

ORGANISATIONEN efterlever samtliga krav i Koden.

Alt 2:

ORGANISATION redogör nedan för organisationens efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod.

ORGANISATION avviker från Koden avseende:

 • XX

 • XX

 • XX

ORGANISATIONENS kommentar/förklaring

Utöver ovanstående moment efterlever ORGANISATIONEN samtliga krav i Koden.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

Underskrift Firmatecknare

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...