GIVA SVERIGE

Instruktion för oberoende revisors granskning av Giva Sveriges kvalitetskod

(2019-04-10)

1 Inledning

Denna instruktion har utarbetats av Giva Sverige. I enlighet med beslut på årsmöte 2013-05-22 är det obligatoriskt för Giva Sveriges medlemsorganisationer att följa Giva Sveriges kvalitetskod. I instruktionen redogörs för de krav och riktlinjer som avser granskning av Koden. Denna instruktion har sin utgångspunkt i International Standards on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000).

2 Medlemsorganisationens ansvar

Medlemsorganisationen ska för revisorn presentera en redogörelse där det framgår om de följer Giva Sveriges kvalitetskod. Om eventuella avvikelser finns ska dessa specificeras i denna redogörelse.

Organisationen är ansvarig för att granskningen genomförs (minst) vartannat år. Kostnaden för granskningen betalas av den granskade organisationen. Organisationen ska efter genomförd granskning skicka sin redogörelse samt oberoende revisors bestyrkanderapport till Giva Sverige.

Skickas till:

Egen redogörelse samt oberoende revisors bestyrkanderapport skickas in via Giva Sveriges digitala rapporteringssystem (ansvarig kontaktperson för Kvalitetskoden får ett mejl om detta). Alternativt kan dokumenten skickas till

kvalitetskoden@givasverige.se.

3 Revisorns uppgifter och ansvar

Granskningen ska genomföras av en auktoriserad revisor. Revisorn ska vid sin granskning iaktta god revisionssed. Granskningen ska genomföras enligt ISAE 3000 och ska resultera i en bestyrkanderapport. Organisationens redogörelse ligger till grund för granskningen. Revisor ska inhämta bevis för att organisationens redogörelse är riktig genom att kontrollera att organisationen kan uppvisa alla de dokument som Kvalitetskoden kräver. Samtliga påträffade avvikelser från Giva Sveriges kvalitetskod ska specificeras i revisorns bestyrkanderapport. Revisorn ska även ange omständigheter som framkommit vid granskningen som han/hon anser vara av betydelse för Giva Sveriges bedömning av denna rapportering.

Specifika instruktioner för granskning av Giva Sveriges kvalitetskod

Ett uttalat mål vid framtagandet av Giva Sveriges kvalitetskod har varit att ingen dubbelgranskning ska ske. Flera av våra medlemmar innehar 90-konto som utfärdas av Svensk Insamlingskontroll. Vissa krav i Kvalitetskoden överlappar kraven för 90-konto. Om en organisation innehar ett 90-konto anses kraven uppräknade nedan som uppfyllda och omfattas inte av revisors granskning enligt denna instruktion.

A2

A3

B7

B8

D4

D6

D9

Granskningen är olika omfattande beroende på organisationens storlek. Indelningen är gjord i tre nivåer och baserar sig på organisationens storlek mätt i totala intäkter beräknade som ett genomsnitt för de två senaste räkenskapsåren.

Totala intäkter

Nivå 1

< 15 mkr

Nivå 2

  15–49 mkr

Nivå 3

> 50 mkr

Granskningen avser organisationens förhållanden på granskningsdagen. Den är inte kopplad till förhållanden under ett visst räkenskapsår. När det gäller kraven på rapportering i avsnitt G1 och G2 gäller att dokumenten inte får vara äldre än nio månader.

Bilaga 1 Förslag till bestyrkanderapport

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod

Till organisation

Jag har granskat organisations redogörelse daterad 20XX-XX-XX om att organisationen följer Giva Sveriges kvalitetskod.

Ansvarige partens ansvar

Det är organisationen som har ansvaret för att ta fram redogörelse om att organisationen följer Giva Sveriges kvalitetskod och underlag som styrker detta.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala en slutsats avseende organisationens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt Giva Sveriges revisionsinstruktion och i enlighet med ISAE 3000.

Denna revisionsstandard kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att organisationens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om huruvida Giva Sveriges kvalitetskod efterlevs. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Slutsats

Alt 1:

Uttalande

Enligt min uppfattning är organisationens påstående att organisationen efterlever samtliga krav i koden rättvisande uttryckt.

Alt 2:

Uttalande

Enligt min uppfattning är organisationens påstående att organisationen, förutom XX, efterlever samtliga krav i Koden rättvisande uttryckt.

Alt 3:

Grund för uttalande med reservation

Organisationen har inte kunnat visa att...

Uttalande med reservation

Enligt min uppfattning är organisationens påstående att organisationen efterlever samtliga krav rättvisande uttryckt, med undantag avseende XXX, enligt vad som beskrivs i stycket ”Grund för uttalande med reservation”.

Övriga upplysningar

Utan att modifiera mitt uttalande vill jag fästa uppmärksamheten på att Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod har upprättats enligt Giva Sveriges regelverk för sina medlemmar. Min slutsats grundas på förekomst av dokument, men inte någon kvalitativ bedömning av dessa handlingar. Denna rapport har upprättats för att organisationen ska uppfylla kraven från Giva Sverige. Den är därför inte lämplig för andra syften. Min rapport är endast avsedd för organisationen och Giva Sverige. Vi tar därför inget ansvar gentemot andra parter som tar del av denna rapport.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad revisor

Bilaga 2 Förslag till medlemsorganisations redogörelse

Alt 1:

Organisationen redogör nedan för organisationens efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod.

Organisationen efterlever samtliga krav i Koden.

Alt 2:

Organisationen redogör nedan för organisationens efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod.

Organisationen avviker från Koden avseende:

  • XX

  • XX

  • XX

Organisationens kommentar/förklaring

Utöver ovanstående moment efterlever organisationen samtliga krav i Koden.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

Underskrift Firmatecknare

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...