INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD

IAS 24 Upplysningar om närstående

IAS 24 är antagen av EU-kommissionen genom förordning (632/2010/EU) och är ändrad genom följande förordningar:

 • förordning (475/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IAS 19 Employee Benefits,

 • förordning (1254/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 10 Consolidated Financial Statements,

 • förordning (1254/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 11 Joint Arrangements,

 • förordning (1254/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities,

 • förordning (1174/2013/EU) – följdändringar vid antagande av Investment Entities, Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27,

 • förordning (EU) 2015/28 – antagande av Annual Improvements to IFRSs 2010–2012 Cycle.

Mål

1.Syftet med denna standard är att säkerställa att ett företags finansiella rapporter innehåller sådana upplysningar som behövs för att uppmärksamma möjligheten att dess finansiella ställning och resultat kan ha påverkats av förekomsten av närstående samt av transaktioner med och utestående mellanhavanden, inklusive åtaganden, med sådana parter.

Tillämpningsområde

2.Standarden ska tillämpas vid

 1. identifiering av relationer och transaktioner med närstående,

 2. identifiering av utestående mellanhavanden, inklusive åtaganden, mellan ett företag och dess närstående,

 3. identifiering av de omständigheter under vilka upplysningar enligt punkterna a och b krävs, och

 4. fastställande av vilka upplysningar som ska lämnas om dessa poster.

3.Denna standard kräver att upplysning lämnas om relationer, transaktioner och utestående mellanhavanden med närstående, inklusive åtaganden, i ett moderföretags eller ägarföretags koncernredovisning och separata finansiella rapporter, då dessa har gemensamt bestämmande inflytande över, eller betydande inflytande över, ett investeringsobjekt. Rapporterna ska utformas i enlighet med IFRS 10 Koncernredovisning eller IAS 27 Separata finansiella rapporter. Standarden gäller också enskilda finansiella rapporter.

Förordning (1254/2012/EU)

4.Upplysningar om transaktioner med närstående och utestående mellanhavanden med andra företag i samma koncern lämnas i ett företags finansiella rapporter. Koncerninterna transaktioner med närstående och utestående mellanhavanden elimineras när koncernredovisningen upprättas, förutom mellan ett investmentföretag och de av dess dotterföretag som värderas till verkligt värde via resultatet.

Förordning (1174/2013/EU)

Syftet med upplysningar om närstående

5.Relationer mellan närstående är vanligt förekommande i affärsverksamhet. Exempelvis bedriver företag ofta delar av sin verksamhet genom dotterbolag, joint ventures och intresseföretag. Under sådana förhållanden kan företaget påverka de finansiella och operativa strategierna i det hel- eller delägda företaget genom ett bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande.

6.En relation med en närstående kan påverka ett företags finansiella resultat och ställning. Närstående kan genomföra transaktioner som inte skulle genomföras av parter som inte är närstående. Exempelvis skulle ett företag, som säljer varor till inköpspris till moderbolaget, kanske inte sälja på samma villkor till en annan kund. Vidare är det inte säkert att transaktioner mellan närstående sker med samma belopp som mellan ej närstående.

7.Ett företags resultat och finansiella ställning kan påverkas av en relation med en närstående, även om det inte sker några transaktioner mellan parterna. Enbart existensen av en närståenderelation kan vara tillräckligt för att påverka företagets transaktioner med andra parter. Exempelvis kan ett dotterbolags förbindelser med en handelspartner avslutas när ett moderbolag förvärvar ett systerföretag som är verksamt i samma bransch som den tidigare partnern. Vidare kan en part avstå från att utöva viss verksamhet på grund av betydande inflytande från en annan part. Exempelvis kan ett moderbolag instruera ett dotterbolag att inte bedriva forsknings- och utvecklingsarbeten.

8.Av dessa skäl kan kännedom om transaktioner med närstående, utestående mellanhavanden, inklusive åtaganden, och andra relationer påverka bedömningar som användare av finansiella rapporter gör av ett företags verksamhet, inbegripet bedömningar av de risker och möjligheter som företaget står inför.

Definitioner

9.I denna standard används följande begrepp med de innebörder som anges nedan:

Närstående part är en person eller ett företag som är närstående till det företag som upprättar sina finansiella rapporter (i denna standard kallat ”det rapporterande företaget”).

 1. En person eller en persons nära familjemedlemmar är närstående till ett rapporterande företag om personen i fråga

  1. utövar ett bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande över det rapporterande företaget,

  2. har ett betydande inflytande över det rapporterande företaget, eller

  3. är en av nyckelpersonerna i ledande ställning i det rapporterande företaget eller i moderbolaget till det rapporterande företaget.

 2. Ett företag är närstående till ett rapporterande företag om något av följande villkor är tillämpliga:

  1. Företaget och det andra (rapporterande) företaget ingår i samma koncern (vilket betyder att varje moderbolag, dotterbolag och systerföretag är närstående till de övriga).

  2. Ett företag är ett av det andra företagets intresseföretag eller ett joint venture (samriskbolag) i vilket det rapporterande företaget är samägare (eller ett intresseföretag till en koncern som företaget ingår i eller ett joint venture i vilket den koncernen är samägare).

  3. Båda företagen är joint ventures i vilket samma tredje part är samägare.

  4. Ett företag är ett joint venture i vilket ett tredje företag är samägare och det andra företaget är ett intresseföretag till det tredje företaget.

  5. Företaget är en plan för ersättning efter avslutad anställning till förmån för anställda i antingen det rapporterande företaget eller i ett företag som är närstående till det rapporterande företaget. Om det rapporterande företaget självt utgör en sådan plan är de stödjande arbetsgivarna också närstående till det rapporterande företaget.

  6. Företaget står under bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande av en person som avses i (a).

  7. En person som avses i (a)(i) har ett betydande inflytande över företaget eller är en av nyckelpersonerna i ledande ställning i företaget (eller i ett moderbolag till företaget).

  8. Företaget, eller något koncernföretag i en koncern i vilken företaget ingår, tillhandahåller tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning (”key management personnell services”) åt det rapporterande företaget eller till dess moderföretag.

En transaktion med närstående är en överföring av resurser, tjänster eller förpliktelser mellan ett rapporterande företag och en närstående part, oavsett om ersättning utgår eller ej.

En persons nära familjemedlemmar är sådana som kan väntas påverka, eller påverkas av, personen i dennes eller dessas kontakter med företaget, i vilka följande innefattas:

 1. personens barn och maka/make eller sambo,

 2. barn till personens maka/make eller sambo, och

 3. personer som är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av personens maka/make eller sambo.

Ersättning innefattar alla ersättningar till anställda (enligt definitionen i IAS 19 Ersättningar till anställda), inklusive ersättningar till anställda i fråga om vilka IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar, tillämpas. Ersättningar till anställda är alla former av vederlag som ett företag eller någon på uppdrag av företaget betalar, ska betala eller tillhandahåller i utbyte mot tjänster som utförs åt företaget. De innefattar även sådana vederlag som betalas för moderföretagets räkning men som hänför sig till företaget. Ersättning innefattar

 1. kortfristiga ersättningar till anställda, såsom löner och sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro, vinstandelar och bonus (om de skall betalas inom tolv månader från periodens slut) och icke- monetära ersättningar (såsom sjukvård, bostad, bil samt gratis eller subventionerade varor och tjänster) för nuvarande anställda,

 2. ersättningar efter avslutad anställning, såsom pensioner, andra ersättningar, livförsäkring och sjukvård,

 3. övriga långfristiga ersättningar till anställda, inklusive ledighet för dem som varit anställda under lång tid och sabbatsår, ersättningar i samband med jubileer eller andra ersättningar till dem som varit anställda under lång tid, långfristiga ersättningar vid arbetsoförmåga och, om de inte ska betalas inom tolv månader efter periodens slut, vinstandelar, bonus och uppskjutna ersättningar,

 4. ersättningar vid uppsägning, och

 5. aktierelaterade ersättningar.

Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar av sin verksamhet.

Med gemensamt bestämmande inflytande avses att två eller flera parter i avtal reglerat att gemensamt utöva det bestämmande inflytandet över en ekonomisk verksamhet.

Nyckelpersoner i ledande ställning är de personer som har befogenhet och ansvar för planering, ledning och styrning av företagets verksamhet, direkt eller indirekt, däribland företagets styrelseledamöter (såväl sådana som är anställda i företaget som andra).

Betydande inflytande innebär att ägarföretaget kan delta i de beslut som rör ett företags finansiella och operativa strategier, men innebär inte bestämmande över dessa strategier. Betydande inflytande kan uppnås via aktieinnehav, stadgar eller avtal.

Med staten avses statsmakten, offentliga myndigheter samt byråer och liknande organ oavsett om dessa är lokala, nationella eller internationella.

Ett staten närstående företag är ett företag över vilket en stat utövar ett bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande.

Begreppen ”bestämmande inflytande”, ”investmentföretag, ”gemensamt bestämmande inflytande”’ och ”betydande inflytande” definieras i IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang respektive IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures och används i denna standard med den innebörd som anges i dessa IFRS.

Förordning (EU) 2015/28

10.Bedömningen om en närståenderelation föreligger eller inte grundas på förhållandets ekonomiska innebörd och inte enbart på den juridiska formen.

11.I denna standard anses följande företag eller fysiska personer inte vara närstående:

 1. två företag enbart på grund av att de har en gemensam styrelseledamot eller annan nyckelperson i ledande ställning eller på grund av att en nyckelperson i ledande ställning i ett företag har ett betydande inflytande över det andra företaget,

 2. två samägare, enbart på grund av att de utövar ett gemensamt bestämmande inflytande över ett joint venture,

  1. finansiärer,

  2. fackföreningar,

  3. allmännyttiga företag, och

  4. ministerier och offentliga myndigheter som inte har ett bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över det rapporterande företaget,

  enbart på grund av deras normala affärskontakter med ett företag (trots att de kan begränsa företagets handlingsfrihet eller medverka i dess beslutsprocess), eller

 3. en kund, leverantör, franchisegivare, distributör eller generalagent med vilken ett företag har en betydande affärsvolym, enbart till följd av det ekonomiska beroende som detta förhållande medför.

12.I definitionen av närstående inbegrips dotterbolag till intresseföretag i ett intresseföretag och dotterbolag till ett joint venture i ett joint venture. Därför är exempelvis ett intresseföretags dotterbolag och en investerare som har ett betydande inflytande över intresseföretaget varandra närstående.

Upplysningar

Alla företag

13.Upplysningar ska lämnas om relationer mellan ett moderbolag och dess dotterbolag oberoende av om det har förekommit transaktioner mellan dem eller ej. Ett företag ska upplysa om namnet på dess moderbolag och den part som har det slutliga bestämmande inflytandet om denna är en annan än moderbolaget. Om vare sig företagets moderbolag eller den part som har det slutliga bestämmande inflytandet upprättar konsoliderade finansiella rapporter som är tillgängliga för allmänheten, ska upplysning lämnas även om namnet på det näst högsta moderbolag som gör det.

14.För att en användare av finansiella rapporter ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka effekter närståenderelationer har på ett företag, är det lämpligt att upplysningar lämnas om sådana närståenderelationer som innefattar ett bestämmande inflytande, oavsett om transaktioner har förekommit mellan de närstående eller ej.

15.Kravet att lämna upplysningar om relationer med närstående mellan ett moderföretag och dess dotterföretag gäller utöver upplysningskraven i IAS 27 och IFRS 12 Upplysningskrav avseende innehav i andra företag.

Förordning (1254/2012/EU)

16.I punkt 13 avses det nästa högsta moderbolaget. Det näst högsta moderbolaget är koncernens första moderbolag ovanför det närmaste moderbolaget som upprättar en koncernredovisning som är tillgänglig för allmänheten.

17.Ett företag ska lämna upplysning om den totala ersättningen till nyckelpersoner i ledande ställning för var och en av följande kategorier

 1. kortfristiga ersättningar till anställda,

 2. ersättningar efter avslutad anställning,

 3. övriga långfristiga ersättningar,

 4. ersättningar vid uppsägning, och

 5. aktierelaterade ersättningar.

17 A.Om ett företag erhåller tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning, från ett annat företag (ledningsföretaget), är företaget inte skyldigt att tillämpa kraven i punkt 17 på den ersättning som betalas eller ska betalas av ledningsföretaget till dess anställda eller styrelse.

Förordning (EU) 2015/28

18.Om ett företag har haft transaktioner med närstående under de perioder som omfattas av de finansiella rapporterna ska det lämna upplysningar om karaktären på närståenderelationen samt lämna information om transaktioner och utestående mellanhavanden inklusive åtaganden som krävs att användare ska förstå vilken effekt närståenderelationen kan ha på de finansiella rapporterna. Dessa upplysningskrav tillkommer utöver de krav som anges i punkt 17. Upplysningarna ska minst innehålla uppgift om:

 1. transaktionsbeloppen,

 2. de utestående mellanhavandens storlek, inklusive åtaganden, och

  1. dessas villkor, inklusive information om eventuella säkerheter, samt karaktären på den ersättning som ska lämnas för avveckling, och

  2. uppgifter om eventuella lämnade eller mottagna garantier,

 3. avsättningar för osäkra fordringar hänförliga till de utestående fordringarnas storlek, och

 4. periodens redovisade kostnader avseende osäkra fordringar på närstående.

18 A.Upplysning ska lämnas om företagets kostnader för anskaffandet av tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning, vilka tillhandahållits av ett särskilt ledningsföretag.

Förordning (EU) 2015/28

19.De upplysningar som krävs enligt punkt 18 ska lämnas separat för var och en av följande kategorier:

 1. moderföretaget,

 2. företag med gemensamt bestämmande inflytande över, eller betydande inflytande över företaget,

 3. dotterföretag,

 4. intresseföretag,

 5. joint ventures i vilka företaget är samägare,

 6. nyckelpersoner i ledande ställning i företaget eller dess moderbolag, och

 7. andra närstående.

Förordning (1254/2012/EU)

20.Klassificeringen av skulder till och fordringar på närstående i de olika kategorierna enligt punkt 19 är en utvidgning av upplysningskraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter rörande information som ska redovisas i antingen rapporten om finansiell ställning eller i noterna. Kategorierna har utvidgats i syfte att ge en mer fullständig analys av mellanhavanden med närstående och gäller transaktioner med närstående.

21.Följande är exempel på transaktioner för vilka upplysning ska lämnas, i det fall de involverar närstående:

 1. inköp eller försäljning av varor (färdiga varor och andra varor),

 2. inköp eller försäljning av fast egendom eller andra tillgångar,

 3. tillhandahållande eller erhållande av tjänster,

 4. leasingavtal,

 5. överföringar av forskning och utveckling,

 6. överföringar enligt licensavtal,

 7. överföringar enligt finansieringsavtal (inklusive lån och kapitaltillskott i form av kontanter eller på annat sätt),

 8. avsättningar för garantier eller säkerhet,

 9. åtaganden att göra något om en särskild händelse inträffar eller inte inträffar i framtiden, inklusive verkställighetskontrakt 1 (redovisade eller oredovisade), och

 10. reglering av skulder på uppdrag av företaget eller av företaget på uppdrag av den närstående parten.

I IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar definieras verkställighetskontrakt som kontrakt enligt vilka ingendera parten har uppfyllt någon av sina skyldigheter eller båda parter i lika mån delvis har uppfyllt sina skyldigheter.

22.Deltagande av ett moderföretag eller dotterföretag i en förmånsbestämd plan där riskerna delas upp mellan koncernföretag är en transaktion mellan närstående (se punkt 42 i IAS 19 (enligt omarbetning 2011)).

Förordning (475/2012/EU)

23.Upplysningar om att transaktioner med närstående har förekommit på villkor likvärdiga dem som gäller vid transaktioner på affärsmässig grund lämnas endast om sådana villkor kan styrkas.

24.Det är tillåtet att slå samman upplysningar om likartade poster förutom i de fall då separata upplysningar är nödvändiga för att förstå de effekter som transaktionerna med närstående får på företagets finansiella rapporter.

Staten närstående företag

25.Ett rapporterande företag undantas från upplysningskraven i punkt 18 vad gäller transaktioner med närstående och utestående mellanhavanden, inklusive åtaganden, med följande parter:

 1. en stat som har bestämmande inflytande, eller gemensamt bestämmande inflytande, eller betydande inflytande över, det rapporterande företaget, och

 2. ett annat företag som är närstående till följd av att samma stat har bestämmande inflytande, eller gemensamt bestämmande inflytande, eller betydande inflytande över både det rapporterande företaget och det andra företaget.

Förordning (1254/2012/EU)

26.Om ett rapporterande företag tillämpar undantaget i punkt 25 ska det lämna följande upplysningar om de transaktioner och utestående mellanhavanden som avses i punkt 25:

 1. namnet på staten i fråga och vilket slag av relation den har med det rapporterande företaget (dvs. bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande), och

 2. följande tillräckligt detaljerad information för att användare av företagets finansiella rapporter ska kunna förstå effekten av transaktioner med närstående i dess finansiella rapporter:

  1. varje enskild väsentlig transaktions slag och storlek, och

  2. för övriga transaktioner som sammantaget, men inte enskilt är väsentliga, ska en kvalitativ eller kvantitativ indikation på deras omfattning lämnas. I slagen av transaktioner ingår de som räknas upp i punkt 21.

27.När ett rapporterande företag bedömningsmässigt har att fastställa hur pass detaljerade upplysningar som bör lämnas för att uppfylla kraven i punkt 26 b ska företaget beakta närheten i närståenderelationen och övriga faktorer av betydelse för att fastställa hur betydelsefull transaktionen är som exempelvis om den

 1. är betydande på grund av sin storlek,

 2. genomförs på icke marknadsmässiga villkor,

 3. ligger utanför de normala dagliga affärstransaktionerna, som exempelvis köp och försäljning av företag,

 4. uppges till reglerings- eller tillsynsmyndigheter,

 5. rapporteras till företagsledningen,

 6. kräver aktieägarnas godkännande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

28.Företag ska tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare. Tidigare tillämpning tillåts, antingen av hela standarden eller av det partiella undantaget i punktera 25–27 för staten närstående företag. Om ett företag tillämpar denna standard för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2011, ska företaget lämna upplysning om detta.

28 A.IFRS 10, IFRS 11 Samarbetsarrangemang och IFRS 12, som utfärdades i maj 2011, innebar att punkterna 3, 9, 11 b, 15, 19 b och e och punkt 25 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12.

Förordning (1254/2012/EU)

28 B.Investmentföretag (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 27), som utfärdades i oktober 2012, innebar att punkterna 4 och 9 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Tidigare tillämpning av Investmentföretag är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar tidigare ska det också tillämpa alla ändringar som ingår i Investmentföretag samtidigt.

Förordning (1174/2013/EU)

28 C.Genom Den årliga förbättringscykeln 2010–2012 för IFRS-standarder, som utfärdades i december 2013, ändrades punkt 9 och punkterna 17 A och 18 A lades till. Företagen ska tillämpa den ändringen för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2014 eller senare.2 Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar denna ändring för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Inom EU ska ändringen tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 februari 2015 eller senare enligt förordning (EU) 2015/28 [red.anm.].

Förordning (EU) 2015/28

Upphävande av IAS 24 (2003)

29.Denna standard ersätter IAS 24 Upplysningar om närstående (ändrad 2003).