IAS 24 är antagen av EU-kommissionen och är ändrad genom följande förordningar:

 • (EU) 2023/1803 – EU-rättslig konsolidering av tidigare ändringar; ändringen innehåller mindre översättningsändringar men ändrar inte standarden i sak (konsolideringen tar bort referenser till tidigare EU-förordningar)

 • (EU) 2015/28 – antagande av Annual Improvements to IFRSs 2010–2012 Cycle

 • (1174/2013/EU) – följdändringar vid antagande av Investment Entities, Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27

 • (1254/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities

 • (1254/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 11 Joint Arrangements

 • (1254/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 10 Consolidated Financial Statements

 • (475/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IAS 19 Employee Benefits

Syfte

1.Syftet med denna standard är att säkerställa att ett företags finansiella rapporter innehåller sådana upplysningar som behövs för att uppmärksamma möjligheten att dess finansiella ställning och resultat kan ha påverkats av förekomsten av närstående parter samt av transaktioner med och utestående mellanhavanden, inklusive åtaganden, med sådana parter.

Tillämpningsområde

2.Denna standard ska tillämpas vid

 1. identifiering av relationer och transaktioner med närstående parter,

 2. identifiering av utestående mellanhavanden, inklusive åtaganden, mellan ett företag och dess närstående parter,

 3. identifiering av de omständigheter under vilka upplysningar enligt leden a och b krävs, och

 4. fastställande av vilka upplysningar som ska lämnas om dessa poster.

3.Denna standard kräver att upplysning lämnas om relationer, transaktioner och utestående mellanhavanden, inklusive åtaganden, med närstående parter i ett moderföretags eller en investerares koncernredovisning och separata finansiella rapporter, då dessa har gemensamt bestämmande inflytande över, eller betydande inflytande över, ett investeringsobjekt som redovisas i enlighet med IFRS 10 Koncernredovisning eller IAS 27 Separata finansiella rapporter. Standarden gäller också individuella finansiella rapporter.

4.Upplysningar om transaktioner med närstående parter och utestående mellanhavanden med andra företag i samma koncern lämnas i ett företags finansiella rapporter. Koncerninterna transaktioner med närstående parter och utestående mellanhavanden elimineras när koncernredovisningen upprättas, förutom mellan ett investmentföretag och de av dess dotterföretag som värderas till verkligt värde via resultatet.

Syftet med upplysningar om närstående parter

5.Relationer mellan närstående parter är vanligt förekommande i affärsverksamhet. Exempelvis bedriver företag ofta delar av sin verksamhet genom dotterföretag, joint ventures och intresseföretag. Under sådana förhållanden kan företaget påverka de finansiella och operativa strategierna i investeringsobjektet genom ett bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande.

6.En relation med en närstående part kan påverka ett företags resultat och finansiella ställning. Närstående parter kan genomföra transaktioner som inte skulle genomföras av parter som inte är närstående. Exempelvis skulle ett företag, som säljer varor till inköpspris till moderföretaget, kanske inte sälja på samma villkor till en annan kund. Vidare är det inte säkert att transaktioner mellan närstående parter sker med samma belopp som mellan ej närstående parter.

7.Ett företags resultat och finansiella ställning kan påverkas av en relation med en närstående part, även om det inte sker några transaktioner med närstående parter. Enbart existensen av en närståenderelation kan vara tillräckligt för att påverka företagets transaktioner med andra parter. Exempelvis kan ett dotterföretags förbindelser med en handelspartner avslutas när ett moderföretag förvärvar ett systerföretag som är verksamt i samma bransch som den tidigare partnern. Vidare kan en part avstå från att utöva viss verksamhet på grund av betydande inflytande från en annan part. Exempelvis kan ett moderföretag instruera ett dotterföretag att inte bedriva forsknings- och utvecklingsarbeten.

8.Av dessa skäl kan kännedom om ett företags transaktioner, utestående mellanhavanden, inklusive åtaganden, och relationer med närstående parter påverka bedömningar som användare av finansiella rapporter gör av ett företags verksamhet, inbegripet bedömningar av de risker och möjligheter som företaget står inför.

Definitioner

9.I denna standard används följande begrepp med de innebörder som anges nedan:

En närstående part är en person eller ett företag som är närstående till det företag som upprättar sina finansiella rapporter (i denna standard kallat ”det rapporterande företaget”).

 1. En person eller en persons nära familjemedlemmar är närstående till ett rapporterande företag om personen i fråga

  1. utövar ett bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande över det rapporterande företaget,

  2. har ett betydande inflytande över det rapporterande företaget, eller

  3. är en av nyckelpersonerna i ledande ställning i det rapporterande företaget eller i moderföretaget till det rapporterande företaget.

 2. Ett företag är närstående till ett rapporterande företag om något av följande villkor är tillämpligt:

  1. Företaget och det rapporterande företaget ingår i samma koncern (vilket betyder att varje moderföretag, dotterföretag och systerföretag är närstående till de övriga).

  2. Ett företag är ett intresseföretag eller joint venture-företag till det andra företaget (eller ett intresseföretag eller joint venture-företag till ett koncernföretag i en koncern där det andra företaget ingår).

  3. Båda företagen är joint ventures i vilket samma tredje part är samägare.

  4. Ett företag är ett joint venture i vilket ett tredje företag är samägare och det andra företaget är ett intresseföretag till det tredje företaget.

  5. Företaget är en plan för ersättningar efter avslutad anställning till förmån för anställda i antingen det rapporterande företaget eller i ett företag som är närstående till det rapporterande företaget. Om det rapporterande företaget självt utgör en sådan plan är de ansvariga arbetsgivarna också närstående till det rapporterande företaget.

  6. Företaget står under bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande av en person som avses i a.

  7. En person som avses i a i har ett betydande inflytande över företaget eller är en av nyckelpersonerna i ledande ställning i företaget (eller i ett moderföretag till företaget).

  8. Företaget, eller något koncernföretag i en koncern i vilken företaget ingår, tillhandahåller tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning åt det rapporterande företaget eller till dess moderföretag.

En transaktion med närstående part är en överföring av resurser, tjänster eller förpliktelser mellan ett rapporterande företag och en närstående part, oavsett om ett pris debiteras eller ej.

En persons nära familjemedlemmar är sådana familjemedlemmar som kan väntas påverka, eller påverkas av, personen i sina kontakter med företaget, i vilka följande innefattas:

 1. personens barn och maka/make eller sambo,

 2. barn till personens maka/make eller sambo, och

 3. personer som är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av personen eller dennes maka/make eller sambo.

Ersättning innefattar alla ersättningar till anställda (enligt definitionen i IAS 19 Ersättningar till anställda), inklusive ersättningar till anställda i fråga om vilka IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar, tillämpas. Ersättningar till anställda är alla former av vederlag som ett företag eller någon på uppdrag av företaget betalar, ska betala eller tillhandahåller i utbyte mot tjänster som utförs åt företaget. De innefattar även sådana vederlag som betalas för moderföretagets räkning men som hänför sig till företaget. Ersättning innefattar

 1. kortfristiga ersättningar till anställda, såsom löner och sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro, vinstandelar och bonus (om de ska betalas inom tolv månader från periodens slut) och icke-monetära ersättningar (såsom sjukvård, bostad, bil samt gratis eller subventionerade varor och tjänster) för nuvarande anställda,

 2. ersättningar efter avslutad anställning, såsom pensioner, andra pensionsförmåner, livförsäkring och sjukvård,

 3. övriga långfristiga ersättningar till anställda, inklusive ledighet för dem som varit anställda under lång tid och sabbatsår, ersättningar i samband med jubileer eller andra ersättningar till dem som varit anställda under lång tid, långfristiga ersättningar vid arbetsoförmåga och, om de inte ska betalas helt inom tolv månader efter periodens slut, vinstandelar, bonus och uppskjutna ersättningar,

 4. ersättningar vid uppsägning, och

 5. aktierelaterade ersättningar.

Nyckelpersoner i ledande ställning är de personer som har befogenhet och ansvar för planering, ledning och styrning av företagets verksamhet, direkt eller indirekt, däribland företagets styrelseledamöter (såväl arbetande styrelseledamöter som andra).

Staten avser statsmakten, offentliga myndigheter och liknande organ oavsett om dessa är lokala, nationella eller internationella.

Ett staten närstående företag är ett företag över vilket en stat utövar ett bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande.

Begreppen ”bestämmande inflytande”, ”investmentföretag", ”gemensamt bestämmande inflytande" och ”betydande inflytande” definieras i IFRS 10, IFRS 11 Samarbetsarrangemang respektive IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures och används i denna standard med den innebörd som anges i dessa IFRS.

10.Bedömningen om en närståenderelation föreligger eller inte grundas på förhållandets innebörd och inte enbart på den juridiska formen.

11.I denna standard anses följande företag eller fysiska personer inte vara närstående:

 1. två företag enbart på grund av att de har en gemensam styrelseledamot eller annan nyckelperson i ledande ställning eller på grund av att en nyckelperson i ledande ställning i ett företag har ett betydande inflytande över det andra företaget,

 2. två samägare, enbart på grund av att de utövar ett gemensamt bestämmande inflytande över ett joint venture,

 3.  

  1. finansiärer,

  2. fackföreningar,

  3. allmännyttiga företag, och

  4. ministerier och offentliga myndigheter som inte har ett bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över det rapporterande företaget,

  enbart till följd av deras normala affärskontakter med ett företag (trots att de kan begränsa företagets handlingsfrihet eller medverka i dess beslutsprocess),

 4. en kund, leverantör, franchisegivare, distributör eller generalagent med vilken ett företag har en betydande affärsvolym, enbart till följd av det ekonomiska beroende som detta förhållande medför.

12.I definitionen av närstående part inbegrips dotterföretag till intresseföretag i ett intresseföretag och dotterföretag till ett joint venture i ett joint venture. Därför är exempelvis ett intresseföretags dotterföretag och en investerare som har ett betydande inflytande över intresseföretaget varandra närstående.

Upplysningar

Alla företag

13.Upplysningar ska lämnas om relationer mellan ett moderföretag och dess dotterföretag oberoende av om det har förekommit transaktioner mellan dem eller ej. Ett företag ska upplysa om namnet på dess moderföretag och den part som har det slutliga bestämmande inflytandet om denna är en annan än moderföretaget. Om vare sig företagets moderföretag eller den part som har det slutliga bestämmande inflytandet upprättar koncernredovisning som är tillgänglig för allmänheten, ska upplysning lämnas även om namnet på det näst högsta moderföretag som gör det.

14.För att en användare av finansiella rapporter ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka effekter närståenderelationer har på ett företag, är det lämpligt att upplysningar lämnas om sådana närståenderelationer som innefattar ett bestämmande inflytande, oavsett om transaktioner har förekommit mellan de närstående parterna eller ej.

15.Kravet att lämna upplysningar om närståenderelationer mellan ett moderföretag och dess dotterföretag gäller utöver upplysningskraven i IAS 27 och IFRS 12 Upplysningar om intressen i andra företag.

16.I punkt 13 hänvisas det till det näst högsta moderföretaget. Det näst högsta moderföretaget är koncernens första moderföretag ovanför det närmaste moderföretaget som upprättar en koncernredovisning som är tillgänglig för allmänheten.

17.Ett företag ska lämna upplysning om den totala ersättningen till nyckelpersoner i ledande ställning och för var och en av följande kategorier:

 1. kortfristiga ersättningar till anställda,

 2. ersättningar efter avslutad anställning,

 3. övriga långfristiga ersättningar,

 4. ersättningar vid uppsägning, och

 5. aktierelaterade ersättningar.

17A.Om ett företag erhåller tjänster som utförs av nyckelpersoner i ledande ställning från ett annat företag (ledningsföretaget), är företaget inte skyldigt att tillämpa kraven i punkt 17 på den ersättning som betalas eller ska betalas av ledningsföretaget till dess anställda eller styrelse.

18.Om ett företag har haft transaktioner med närstående parter under de perioder som omfattas av de finansiella rapporterna ska det lämna upplysningar om karaktären på närståenderelationen samt sådan information om dessa transaktioner och utestående mellanhavanden, inklusive åtaganden, som krävs för att användare ska förstå vilken effekt närståenderelationen kan ha på de finansiella rapporterna. Dessa upplysningskrav tillkommer utöver de krav som anges i punkt 17. Upplysningarna ska minst innehålla uppgift om

 1. transaktionsbeloppen,

 2. de utestående mellanhavandenas storlek, inklusive för åtaganden, och

  1. dessas villkor, inklusive information om eventuella säkerheter, samt karaktären på den ersättning som ska lämnas vid reglering, och

  2. uppgifter om eventuella lämnade eller mottagna garantier,

 3. avsättningar för osäkra fordringar hänförliga till de utestående mellanhavandenas storlek, och

 4. periodens redovisade kostnader avseende osäkra fordringar på närstående parter.

18A.Upplysning ska lämnas om företagets kostnader för anskaffandet av tjänster som utförs av nyckelpersoner i ledande ställning, vilka tillhandahållits av ett särskilt ledningsföretag.

19.De upplysningar som krävs enligt punkt 18 ska lämnas separat för var och en av följande kategorier:

 1. moderföretaget,

 2. företag med gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över företaget,

 3. dotterföretag,

 4. intresseföretag,

 5. joint ventures i vilka företaget är samägare,

 6. nyckelpersoner i ledande ställning i företaget eller dess moderföretag, och

 7. andra närstående parter.

20.Klassificeringen av skulder till och fordringar på närstående parter i de olika kategorierna enligt punkt 19 är en utvidgning av upplysningskraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter rörande information som ska redovisas i antingen rapporten över finansiell ställning eller i noterna. Kategorierna har utvidgats i syfte att ge en mer fullständig analys av mellanhavanden med närstående parter och gäller transaktioner med närstående parter.

21.Följande är exempel på transaktioner för vilka upplysning ska lämnas, i det fall de involverar en närstående part:

 1. inköp eller försäljning av varor (färdiga varor och andra varor),

 2. inköp eller försäljning av fast egendom eller andra tillgångar,

 3. tillhandahållande eller erhållande av tjänster,

 4. leasingavtal,

 5. överföringar av forskning och utveckling,

 6. överföringar enligt licensavtal,

 7. överföringar enligt finansieringsavtal (inklusive lån och kapitaltillskott i form av kontanter eller i natura),

 8. ställande av garantier eller säkerhet,

 9. åtaganden att göra något om en särskild händelse inträffar eller inte inträffar i framtiden, inklusive kontrakt som verkställs längre fram1 (redovisade eller oredovisade), och

 10. reglering av skulder på uppdrag av företaget eller av företaget på uppdrag av den närstående parten.

I IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar definieras kontrakt som verkställs längre fram som kontrakt där ingen av parterna har uppfyllt någon av sina förpliktelser, eller där båda parterna endast delvis, men i lika stor utsträckning, har uppfyllt sina förpliktelser.

22.Deltagande av ett moderföretag eller dotterföretag i en förmånsbestämd plan där riskerna delas mellan koncernföretag är en transaktion mellan närstående parter (se punkt 42 i IAS 19 (enligt ändring 2011)).

23.Upplysningar om att transaktioner med närstående parter har förekommit på villkor likvärdiga dem som gäller vid transaktioner på armlängds avstånd lämnas endast om sådana villkor kan styrkas.

24.Det är tillåtet att slå samman upplysningar om likartade poster förutom i de fall då separata upplysningar är nödvändiga för att förstå de effekter som transaktionerna med närstående parter får på företagets finansiella rapporter.

Staten närstående företag

25.Ett rapporterande företag undantas från upplysningskraven i punkt 18 vad gäller transaktioner och utestående mellanhavanden, inklusive åtaganden, med närstående parter när det gäller följande parter:

 1. en stat som har bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över det rapporterande företaget, och

 2. ett annat företag som är närstående part till följd av att samma stat har bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över både det rapporterande företaget och det andra företaget.

26.Om ett rapporterande företag tillämpar undantaget i punkt 25 ska det lämna följande upplysningar om de transaktioner och utestående mellanhavanden som avses i punkt 25:

 1. namnet på staten i fråga och vilket slag av relation den har med det rapporterande företaget (dvs. bestämmande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande), och

 2. följande tillräckligt detaljerade information för att användare av företagets finansiella rapporter ska kunna förstå effekten av transaktioner med närstående parter på dess finansiella rapporter:

  1. varje enskilt betydande transaktions slag och storlek, och

  2. för övriga transaktioner som sammantaget, men inte enskilt, är betydande ska en kvalitativ eller kvantitativ indikation på deras omfattning lämnas. I slagen av transaktioner ingår de som räknas upp i punkt 21.

27.När ett rapporterande företag bedömningsmässigt har att fastställa hur pass detaljerade upplysningar som bör lämnas för att uppfylla kraven i punkt 26 b ska företaget beakta närheten i närståenderelationen och övriga faktorer av betydelse för att fastställa hur betydelsefull transaktionen är, exempelvis om den

 1. är betydande på grund av sin storlek,

 2. genomförs på icke marknadsmässiga villkor,

 3. ligger utanför de normala dagliga affärstransaktionerna, som exempelvis köp och försäljning av företag,

 4. uppges till reglerings- eller tillsynsmyndigheter,

 5. rapporteras till företagsledningen,

 6. kräver aktieägarnas godkännande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

28.Ett företag ska tillämpa denna standard retroaktivt för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten, antingen av hela standarden eller av det partiella undantaget i punkterna 25–27 för staten närstående företag. Om ett företag tillämpar antingen hela standarden eller det partiella undantaget för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2011, ska företaget lämna upplysning om detta.

28A.IFRS 10, IFRS 11 Samarbetsarrangemang och IFRS 12, utfärdade i maj 2011, ändrade punkterna 3, 9, 11 b, 15, 19 b och e och 25. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12.

28B.Investmentföretag (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 27), som utfärdades i oktober 2012, innebar att punkterna 4 och 9 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Tidigare tillämpning av Investmentföretag är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar tidigare ska det samtidigt också tillämpa alla ändringar som ingår i Investmentföretag.

28C.Genom Den årliga förbättringscykeln 2010–2012 för IFRS-standarder, som utfärdades i december 2013, ändrades punkt 9 och punkterna 17A och 18A lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2014 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringen för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Upphävande av IAS 24 (2003)

29.Denna standard ersätter IAS 24 Upplysningar om närstående (enligt omarbetning 2003).