IAS 26 är antagen av EU-kommissionen och är ändrad genom följande förordningar:

 • (EU) 2023/1803 – EU-rättslig konsolidering av tidigare ändringar; ändringen innehåller mindre översättningsändringar men ändrar inte standarden i sak (konsolideringen tar bort referenser till tidigare EU-förordningar)

 • (EU) 2022/357 – följdändringar vid antagande av Disclosure of Accounting policies, Amendments to IAS 1

 • (1274/2008/EG) – följdändringar vid antagande av IAS 1

Tillämpningsområde

1.Denna standard ska tillämpas på finansiella rapporter för planer för pensionsförmåner i det fall sådana finansiella rapporter upprättas.

2.Planer för pensionsförmåner kallas ibland också pensionsplaner. Enligt denna standard betraktas en plan för pensionsförmåner som ett separat rapporterande företag skilt från arbetsgivarna till planens deltagare. Alla andra standarder ska tillämpas på finansiella rapporter för planer för pensionsförmåner i den mån de inte ersätts av denna standard.

3.Standarden behandlar pensionsplanens redovisning och rapportering för alla deltagare som en grupp. Den behandlar inte rapporter till enskilda deltagare rörande deras pensionsersättning.

4.IAS 19 Ersättningar till anställda behandlar fastställande av kostnaden för pensionsersättning i de finansiella rapporterna för arbetsgivare som har sådana planer. Denna standard kompletterar sålunda IAS 19.

5.Planer för pensionsförmåner kan vara avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer. Många planer kräver att separata fonder upprättas, som kan vara separata juridiska personer och som kan ha förvaltare, till vilka avgifter betalas och från vilka pensionsersättning betalas. Denna standard ska tillämpas oavsett om en sådan fond upprättas och oavsett om det finns förvaltare.

6.Planer för pensionsförmåner som har investerade tillgångar i försäkringsföretag omfattas av samma redovisnings- och fonderingskrav som de som gör privata investeringar. Därmed omfattas de av denna standard, såvida inte avtalet med försäkringsföretaget är ingått i en viss deltagares namn eller grupp med deltagares namn och förpliktelsen rörande pensionsersättning endast är försäkringsföretagets ansvar.

7.Denna standard behandlar inte andra typer av ersättningar till anställda, såsom avgångsvederlag, uppskjuten ersättning, ersättning för ledighet vid lång anställning, särskilda planer för förtidspension eller avgång i förtid, planer som rör sjukvård och social omsorg eller bonusplaner. Statliga avtal rörande socialförsäkring omfattas inte heller av denna standards tillämpningsområde.

Definitioner

8.I denna standard används följande begrepp med de innebörder som anges nedan:

 • Planer för pensionsförmåner är överenskommelser i vilka ett företag tillhandahåller ersättningar till sina anställda när en anställning upphör eller efter dess upphörande (antingen i form av årliga betalningar eller som engångsbelopp) när sådana ersättningar, eller avgifter till dem, kan fastställas eller uppskattas före pensionen, utifrån villkoren i ett dokument eller utifrån företagets praxis.

 • Avgiftsbestämda planer är planer för pensionsförmåner enligt vilka de belopp som ska betalas som pensionsersättning fastställs genom avgifter till en fond tillsammans med fondens avkastning på investeringar.

 • Förmånsbestämda planer är planer för pensionsförmåner enligt vilka de belopp som ska betalas som pensionsersättning fastställs genom hänvisning till en formel som vanligen baseras på anställdas löner och/eller tjänsteår.

 • Fondering är överföring av tillgångar till en enhet (fonden), som är skild från arbetsgivarens företag, i syfte att kunna uppfylla framtida förpliktelser avseende betalning av pensionsersättning.

I denna standard används också nedanstående begrepp med de innebörder som anges nedan:

 • Deltagare är de som är förmånstagare i en plan för pensionsförmåner och andra som har rätt till ersättning enligt planen.

 • Nettotillgångar tillgängliga för ersättningar är tillgångar i en plan efter avdrag för skulder andra än nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder.

 • Nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder är nuvärdet av förväntade betalningar från en plan för pensionsförmåner till befintliga och tidigare anställda, som är hänförliga till redan utförda tjänster.

 • Intjänad ersättning är ersättning där rätten till ersättningen, enligt villkoren i en plan för pensionsförmåner, inte är villkorad av fortsatt anställning.

9.Vissa planer för pensionsförmåner har annan huvudman än arbetsgivaren. Denna standard ska även tillämpas på sådana planers finansiella rapporter.

10.De flesta planer för pensionsförmåner bygger på formella avtal. Vissa är informella men har uppnått en viss grad av förpliktelse som följd av arbetsgivares etablerade praxis. Även om vissa planer tillåter arbetsgivare att begränsa de förpliktelser som är förknippade med planen, är det vanligen svårt för en arbetsgivare att upphäva en plan om arbetsgivaren vill behålla sina anställda. Samma grund för redovisning och rapportering ska användas både för informella och formella planer.

11.Många planer för pensionsförmåner föreskriver upprättande av separata fonder, till vilka avgifter erläggs och från vilka ersättning betalas. Sådana fonder kan administreras av parter som fungerar som fristående förvaltare av fondens tillgångar. I vissa länder kallas dessa parter förvaltare (trustees). I denna standard används begreppet förvaltare för sådana parter, även om ett förvaltarskap (trust) inte formellt har etablerats.

12.Planer för pensionsförmåner beskrivs vanligen som antingen avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer, som båda har speciella egenskaper. Det kan finnas planer med egenskaper från båda typerna. Den typen av kombinerade planer betraktas enligt denna standard som förmånsbestämda planer.

Avgiftsbestämda planer

13.De finansiella rapporterna för en avgiftsbestämd plan ska innehålla en sammanställning över nettotillgångar tillgängliga för ersättningar och en beskrivning av principerna för fondering.

14.Enligt en avgiftsbestämd plan fastställs en deltagares framtida ersättning av de avgifter som betalats in av arbetsgivaren, deltagaren eller bägge parter samt fondens operativa effektivitet och avkastning på investeringar. En arbetsgivares förpliktelse fullgörs vanligen genom avgifterna till fonden. En aktuariell beräkning krävs vanligen inte, även om sådana beräkningar ibland används för att uppskatta den framtida ersättning som kan uppnås, baserat på aktuella avgifter och olika nivåer av framtida avgifter och avkastning på investeringar.

15.Deltagarna är intresserade av verksamheten i pensionsplanen eftersom den direkt påverkar nivån på deras framtida ersättning. Deltagarna är intresserade av att veta om avgifterna har erhållits och om förmånstagarnas rättigheter skyddats via tillräckliga kontrollåtgärder. En arbetsgivare är intresserad av en effektiv och god verksamhet i pensionsplanen.

16.Målet med rapporteringen för en avgiftsbestämd plan är att återkommande tillhandahålla information om planen och om resultatet av dess investeringar. Detta mål uppnås vanligen genom att tillhandahålla en finansiell rapport som omfattar följande:

 1. en beskrivning av betydande aktiviteter under perioden och effekten av eventuella förändringar som är hänförliga till planen och dess medlemmar, villkor och föreskrifter,

 2. sammanställningar över transaktioner och resultat vad gäller investeringar under perioden och planens finansiella ställning vid periodens slut, och

 3. en beskrivning av investeringsprinciperna.

Förmånsbestämda planer

17.De finansiella rapporterna för en förmånsbestämd plan ska innehålla antingen:

 1. en sammanställning som visar

  1. nettotillgångar tillgängliga för ersättningar,

  2. nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder, uppdelat på intjänade och ej intjänade ersättningar, och

  3. resulterande över- eller underskott, eller

 2. en sammanställning över nettotillgångar tillgängliga för ersättningar inklusive antingen

  1. en not med upplysning om nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder, uppdelat på intjänade och ej intjänade ersättningar, eller

  2. en hänvisning till denna information i en bifogad aktuariell rapport.

Om en aktuariell värdering inte har färdigställts per rapportdatum, ska den mest aktuella värderingen användas som grund och upplysning lämnas om värderingstidpunkten.

18.I enlighet med punkt 17 ska nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder baseras på pensionsutfästelser enligt planens villkor för hittills utfört arbete med utgångspunkt antingen från aktuella lönenivåer eller från prognostiserade lönenivåer, samt upplysning lämnas om använd grund. Upplysning ska också lämnas om effekten av eventuella förändringar i aktuariella antaganden, som har haft en betydande inverkan på nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder.

19.De finansiella rapporterna ska innehålla en förklaring av förhållandet mellan nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder och nettotillgångar tillgängliga för ersättningar samt av de principer som tillämpas vid fondering av pensionsutfästelser.

20.Vad gäller en förmånsbestämd plan beror betalningen av pensionsutfästelser på planens finansiella ställning och av inbetalares förmåga att betala framtida avgifter till planen samt på resultatet av de investeringar som planen gör och planens operativa effektivitet.

21.En förmånsbestämd plan behöver återkommande beräkningar från aktuarie för att bedöma planens finansiella ställning, pröva antaganden och rekommendera framtida avgiftsnivåer.

22.Målet med rapportering för en förmånsbestämd plan är att återkommande tillhandahålla information om planens finansiella resurser och verksamhet, som är användbar vid bedömning av förhållandena mellan ackumulering av resurser och ersättningar enligt planen över tiden. Detta mål uppnås vanligen genom att tillhandahålla finansiella rapporter som omfattar

 1. en beskrivning av betydande aktiviteter under perioden och effekten av eventuella förändringar som är hänförliga till planen och dess medlemmar, villkor och föreskrifter,

 2. sammanställningar över transaktioner och resultat vad gäller investeringar under perioden och planens finansiella ställning vid periodens slut,

 3. aktuariella antaganden antingen som del av sammanställningen eller i en separat rapport, och

 4. en beskrivning av investeringsprinciperna.

Nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder

23.Nuvärdet av förväntade betalningar från en plan för pensionsförmåner kan beräknas och rapporteras med utgångspunkt från aktuella lönenivåer eller prognostiserade lönenivåer fram till dess att deltagarna går i pension.

24.De skäl som anges för att använda aktuell lön omfattar att

 1. nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder, som är summan av de belopp som för närvarande är hänförliga till varje deltagare i planen, kan beräknas mer objektivt än om prognostiserade lönenivåer används, eftersom färre antaganden används,

 2. ökningar i ersättningar som är hänförliga till en löneökning blir en förpliktelse för planen vid löneökningstidpunkten, och

 3. beloppet avseende nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder, när aktuella lönenivåer används, i allmänhet sammanfaller närmare med det belopp som ska betalas i händelse av upphörande eller avveckling av planen.

25.De skäl som anges för att använda prognostiserad lön omfattar att

 1. finansiell information ska färdigställas utifrån fortlevnadsprincipen, oavsett vilka antaganden och uppskattningar som måste göras,

 2. för planer som baseras på slutlön fastställs ersättningen genom hänvisning till lönerna vid eller nära pensionstidpunkten och därmed måste prognoser ställas för löner, avgiftsnivåer och avkastning, och

 3. underlåtenhet att införliva löneprognoser, när större delen av fonderingen bygger på löneprognoser, kan resultera i rapportering av en skenbar överfinansiering när planen inte är överfinansierad eller i rapportering av tillräcklig finansiering när planen är underfinansierad.

26.I de finansiella rapporterna för planen lämnas upplysning om nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder baserat på aktuella löner i syfte att upplysa om förpliktelser avseende intjänad ersättning fram till rapportdatum. Upplysning lämnas om nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder baserat på löneprognoser i syfte att informera om omfattningen av den potentiella förpliktelsen utifrån fortlevnadsprincipen, som vanligen är grund för fonderingen. Utöver upplysning om nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder, kan nöjaktig förklaring behöva lämnas i syfte att tydligt upplysa om det sammanhang i vilket nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder ska tolkas. Sådan förklaring kan vara i form av information om tillräckligheten i planerad framtida fondering och av fonderingsprinciper baserade på löneprognoser. Detta kan ingå i de finansiella rapporterna eller i aktuariens rapport.

Frekvens för aktuariella värderingar

27.I många länder görs inte aktuariella värderingar oftare än vart tredje år. Om en aktuariell värdering inte har färdigställts per rapportdatum, ska den mest aktuella värderingen användas som grund och upplysning lämnas om värderingstidpunkten.

De finansiella rapporternas innehåll

28.När det gäller förmånsbestämda planer lämnas upplysning genom ett av följande alternativ, vilka återspeglar olika metoder för upplysningar och klassificering av aktuariell information:

 1. I de finansiella rapporterna ska en sammanställning ingå, som visar nettotillgångar tillgängliga för ersättningar, nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder och det resulterande över- eller underskottet. De finansiella rapporterna för planen ska också innehålla sammanställningar över förändringar i nettotillgångar tillgängliga för ersättningar och förändringar i nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder. De finansiella rapporterna kan kompletteras av en separat rapport från aktuarie som stöd för nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder.

 2. Finansiella rapporter som innefattar en sammanställning över nettotillgångar tillgängliga för ersättningar och en sammanställning över förändringar i nettotillgångar tillgängliga för ersättningar. Upplysning om nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder lämnas i not till sammanställningarna. De finansiella rapporterna kan också kompletteras av en rapport från aktuarie som stöd för nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder.

 3. Finansiella rapporter som innefattar en sammanställning över nettotillgångar tillgängliga för ersättningar och en sammanställning över förändringar i nettotillgångar tillgängliga för ersättningar, med nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder i en separat aktuariell rapport.

För varje alternativ kan också en förvaltarrapport rörande förvaltningens karaktär och en investeringsrapport komplettera de finansiella rapporterna.

29.De som förespråkar de alternativ som beskrivs i punkt 28 a och b är av uppfattningen att kvantifiering av pensionsutfästelser och andra uppgifter som tillhandahålls med dessa metoder hjälper användare att utvärdera planens aktuella status och sannolikheten för att planens förpliktelser uppfylls. De är också av uppfattningen att upplysningarna i de finansiella rapporterna ska vara fullständiga i sig och inte behöva kompletterande sammanställningar. Emellertid menar vissa att det alternativ som beskrivs i punkt 28 a kan ge intryck av att en skuld föreligger, och enligt deras uppfattning har inte nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder samtliga de egenskaper som kännetecknar en skuld.

30.De som förespråkar det alternativ som beskrivs i punkt 28 c menar att nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder inte ska innefattas i en sammanställning över nettotillgångar tillgängliga för ersättningar enligt det alternativ som beskrivs i punkt 28 a eller ens att upplysning om det ska lämnas i not enligt punkt 28 b, eftersom det nuvärdet kommer att jämföras direkt med förvaltningstillgångar och en sådan jämförelse kanske inte är meningsfull. De hävdar att aktuarier inte nödvändigtvis jämför nuvärden av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder med marknadsvärdena på investeringar utan i stället kan uppskatta nuvärdet av förväntade kassaflöden från investeringarna. Därför menar de som förespråkar detta alternativ att en sådan jämförelse sannolikt inte återspeglar aktuariens övergripande bedömning av planen och att det finns utrymme för missförstånd. Vissa menar också att oavsett om kvantifiering sker eller ej, ska informationen om pensionsutfästelser endast finnas i den separata aktuariella rapporten där en tillbörlig förklaring kan ges.

31.Denna standard godkänner ståndpunkterna från dem som förespråkar att tillåta upplysning om information rörande pensionsutfästelser i en separat aktuariell rapport. Den avvisar argument mot kvantifiering av nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder. Därmed betraktas de alternativ som beskrivs i punkt 28 a och b som godkända enligt denna standard, liksom det alternativ som beskrivs i punkt 28 c, så länge de finansiella rapporterna omfattar en hänvisning till och kompletteras av en aktuariell rapport som innefattar nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder.

Alla planer

Värdering av förvaltningstillgångar

32.Investeringar i planer för pensionsförmåner ska redovisas till verkligt värde. När det gäller marknadsnoterade värdepapper motsvaras verkligt värde av marknadsvärdet. När en plan innehar investeringar för vilka det inte går att göra en uppskattning av verkligt värde, ska upplysning lämnas om orsaken till att verkligt värde inte används.

33.När det gäller marknadsnoterade värdepapper motsvaras det verkliga värdet vanligen av marknadsvärdet, eftersom det betraktas som det bästa måttet på värdepapperets värde per rapportdatum och på investeringens resultat under perioden. De värdepapper som har ett fast inlösenvärde och som har förvärvats för att matcha planens förpliktelser, eller vissa delar av dem, kan redovisas till belopp som baseras på deras slutliga inlösenvärde, med antagande om en konstant avkastning till förfall. När en plan innehar investeringar för vilka det inte går att göra en uppskattning av verkligt värde, exempelvis samtliga aktier i ett företag, ska upplysning lämnas om orsaken till att verkligt värde inte används. I den mån investeringar redovisas till andra belopp än marknadsvärde eller verkligt värde, lämnas vanligen även upplysning om verkligt värde. Tillgångar som används i en fonds verksamhet redovisas i enlighet med tillämpliga standarder.

Upplysningar

34.Finansiella rapporter för en plan för pensionsförmåner, oavsett om det gäller en förmånsbestämd eller avgiftsbestämd plan, ska också innehålla följande:

 1. en sammanställning över förändringar i nettotillgångar tillgängliga för ersättningar,

 2. väsentlig information om redovisningsprinciper, och

 3. en beskrivning av planen och effekten av eventuella förändringar i planen under perioden.

35.Finansiella rapporter från en plan för pensionsförmåner omfattar i tillämpliga fall följande:

 1. En sammanställning över nettotillgångar tillgängliga för ersättningar med upplysning om

  1. tillgångar vid slutet av perioden, klassificerade på lämpligt sätt,

  2. grunden för värdering av tillgångarna,

  3. uppgifter om eventuell enskild investering som överstiger antingen 5 procent av nettotillgångar tillgängliga för ersättningar eller 5 procent av ett slag eller en typ av värdepapper,

  4. uppgifter om eventuell investering i arbetsgivaren, och

  5. skulder andra än nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder.

 2. En sammanställning över förändringar i nettotillgångar tillgängliga för ersättningar som visar

  1. arbetsgivarens avgifter,

  2. anställdas avgifter,

  3. investeringsintäkter, såsom ränta och utdelning,

  4. övriga intäkter,

  5. ersättningar som betalats eller ska betalas (exempelvis uppdelade på ersättningar avseende pension, dödsfall och arbetsoförmåga och engångsbetalningar),

  6. administrativa kostnader,

  7. övriga kostnader,

  8. skatt på inkomster,

  9. vinst och förlust vid avyttring av investeringar och förändringar i investeringars värde, och

  10. överföringar från och till andra planer.

 3. En beskrivning av principerna för fondering.

 4. För förmånsbestämda planer, nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder (som kan skilja mellan intjänad ersättning och ej intjänad ersättning) baserat på pensionsutfästelser enligt planens villkor och utgående från hittills utfört arbete, varvid aktuella lönenivåer eller prognostiserade lönenivåer används. Den informationen kan ingå i en bifogad aktuariell rapport som ska läsas i sammanhang med relaterade finansiella rapporter.

 5. För förmånsbestämda planer, en beskrivning av de betydande aktuariella antaganden som görs och den metod som används för att beräkna nuvärdet av pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder.

36.Rapporten för en plan för pensionsförmåner ska innehålla en beskrivning av planen, antingen som del av de finansiella rapporterna eller i en separat rapport. Den kan innehålla

 1. namn på de arbetsgivare och anställningsgrupper som omfattas av planen,

 2. antalet deltagare som får ersättning och antalet övriga deltagare, med lämplig uppdelning,

 3. typen av plan – avgiftsbestämd eller förmånsbestämd,

 4. en upplysning om huruvida deltagarna betalar in avgifter till planen,

 5. en beskrivning av pensionsutfästelserna till deltagarna,

 6. en beskrivning av eventuella avvecklingsvillkor för planen, och

 7. förändringar i posterna a–f under den period som omfattas av rapporten.

Det är inte ovanligt att hänvisa till andra dokument som finns lätt tillgängliga för användare och i vilka planen beskrivs och att endast ta med information rörande efterföljande ändringar.

Ikraftträdande

37.Denna standard ska tillämpas på finansiella rapporter för planer för pensionsförmåner för perioder som börjar den 1 januari 1988 eller senare.

38.Disclosure of Accounting Policies, som innebär att IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements ändras, utfärdades i februari 2021 och ändrar punkt 34. Ett företag ska tillämpa ändringen för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringen för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.