Innehåll

IAS 27 är antagen av EU-kommissionen genom förordning (1254/2012/EU) och är ändrad genom följande förordningar:

 • förordning (1174/2013/EU) – antagande av Investment Entities, Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27,

 • förordning (EU) 2015/2441 – antagande av Equity Method in Separate Financial Statements, Amendments to IAS 27.

Syfte

1.Syftet med denna standard är att föreskriva redovisnings- och upplysningskrav för innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag när ett företag upprättar separata finansiella rapporter.

Tillämpningsområde

2.Denna standard ska tillämpas vid redovisning av innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag när ett företag väljer, eller enligt lokala bestämmelser förpliktas, att upprätta separata finansiella rapporter.

3.Denna standard föreskriver inte vilka företag som ska upprätta separata finansiella rapporter. Den är tillämplig när ett företag upprättar separata finansiella rapporter som följer internationella finansiella redovisningsstandarder (IFRS).

Definitioner

4.I denna standard används följande begrepp med de innebörder som anges nedan:

 • En koncernredovisning utgör en redovisning för en koncern där moderföretagets tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader presenteras som om koncernen var en enda ekonomisk enhet.

 • Separata finansiella rapporter är finansiella rapporter som presenteras av företag som, i enlighet med kraven i denna standard, kan välja att redovisa sina innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag antingen till anskaffningsvärdet, i enlighet med IFRS 9 Finansiella instrument, eller enligt kapitalandelsmetoden såsom beskriven i IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures.

Förordning (EU) 2015/2441

5.Följande begrepp definieras i bilaga A till IFRS 10 Koncernredovisning, bilaga A till IFRS 11 Samarbetsarrangemang och punkt 3 i IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures:

 • intresseföretag,

 • kapitalandelsmetoden,

 • inflytande över ett investeringsobjekt,

 • koncern,

 • investmentföretag,

 • gemensamt bestämmande inflytande,

 • joint venture,

 • samägare,

 • moderföretag,

 • betydande inflytande, och

 • dotterföretag.

Förordning (EU) 2015/2441

6.Separata finansiella rapporter är sådana som presenteras utöver koncernredovisningar eller utöver de finansiella rapporterna för en investerare som inte har innehav i dotterföretag men som har innehav i intresseföretag eller joint ventures vilka enligt IAS 28 ska redovisas enligt kapitalandelsmetoden, förutom under de omständigheter som anges i punkterna 8–8 A.

Förordning (EU) 2015/2441

7.Finansiella rapporter för ett företag som inte har ett dotterföretag, intresseföretag eller samägarinnehav i ett joint venture utgör inte några separata finansiella rapporter.

Förordning (EU) 2015/2441

8.Ett företag som i enlighet med punkt 4 a i IFRS 10 är befriad från koncernredovisning eller som i enlighet med punkt 17 i IAS 28 (i dess ändrade lydelse 2011) är befriat från kapitalandelsmetoden får upprätta separata finansiella rapporter som företagets enda finansiella rapporter.

8 A.Ett investmentföretag som under hela den innevarande perioden och alla jämförbara redovisade perioder ska tillämpa undantaget från konsolidering för alla sina dotterföretag, i enlighet med punkt 31 i IFRS 10, kan upprätta separata finansiella rapporter som sina enda finansiella rapporter.

Förordning (1174/2013/EU)

Upprättande av separata finansiella rapporter

9.Separata finansiella rapporter ska upprättas i enlighet med alla tillämpliga IFRS, med undantag för vad som föreskrivs i punkt 10.

10.När ett företag upprättar separata finansiella rapporter ska det redovisa sina innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag antingen

 1. till anskaffningsvärde,

 2. i enlighet med IFRS 9, eller

 3. enligt kapitalandelsmetoden såsom beskriven i IAS 28.

Företaget ska tillämpa samma redovisningsprincip för varje kategori av innehav. Innehav som redovisas till anskaffningsvärde eller enligt kapitalandelsmetoden ska redovisas i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter när de klassificeras som innehavda för försäljning eller värdeöverföring (eller som ingår i en avyttringsgrupp klassificerad som att den innehas för försäljning eller värdeöverföring). Värderingen av innehav som redovisas i enlighet med IFRS 9 förändras inte i sådana sammanhang.

Förordning (EU) 2015/2441

11.Om ett företag, i enlighet med punkt 18 i IAS 28 (i dess ändrade lydelse 2011), väljer att värdera innehavet i intresseföretag eller joint ventures till dess verkliga värde via resultatet i enlighet med IFRS 9 ska det även redovisa detta innehav på samma sätt i dess separata finansiella rapporter.

11 A.Om ett moderföretag, i enlighet med punkt 31 i IFRS 10, ska värdera sitt innehav i ett dotterföretag till dess verkliga värde via resultatet i enlighet med IFRS 9, ska det även redovisa sitt innehav i ett dotterföretag på samma sätt i dess separata finansiella rapporter.

Förordning (1174/2013/EU)

11 B.När ett moderföretag upphör att vara eller blir ett investmentföretag ska det redovisa ändringen från och med dagen för statusändringen, enligt följande:

 1. När ett företag upphör att vara ett investmentföretag ska företaget redovisa en investering i ett dotterföretag i enlighet med punkt 10. Dagen för statusändringen ska utgöra antagen förvärvsdag. Dotterföretagets verkliga värde per den antagna förvärvsdagen ska anses vara den överförda antagna köpeskillingen vid redovisning av investeringar i enlighet med punkt 10.

 2. När ett företag blir ett investmentföretag ska det redovisa innehav i dotterföretag till dess verkliga värde via resultatet i enlighet med IFRS 9. Skillnaden mellan dotterföretagets tidigare redovisade värde och dess verkliga värde per investerarens dag för statusändring ska redovisas som vinst eller förlust i resultatet. Den ackumulerade summan av eventuella vinster eller förluster som tidigare redovisats i övrigt totalresultat för dotterföretagen ska behandlas som om investmentföretaget hade avyttrat dotterföretagen per dagen för statusändringen.

Förordning (EU) 2015/2441

12.Utdelning från ett dotterföretag, ett joint venture eller ett intresseföretag redovisas i de separata finansiella rapporterna för ett företag när företagets rätt att ta emot utdelningen är fastslagen. Utdelningen redovisas i resultatet, såvida inte enheten väljer att använda kapitalandelsmetoden, varvid utdelningen redovisas som en minskning av investeringens redovisade värde.

Förordning (EU) 2015/2441

13.När ett moderföretag omorganiserar koncernens struktur genom att skapa ett nytt moderföretag ska följande kriterier uppfyllas:

 1. Det nya moderföretaget får bestämmande inflytande över det ursprungliga moderföretaget genom att egetkapitalinstrument utfärdas i utbyte mot befintliga egetkapitalinstrument i det ursprungliga moderföretaget.

 2. Tillgångar och skulder i den nya och i den ursprungliga koncernen är desamma omedelbart före och efter omorganisationen.

 3. Ägarna till det ursprungliga moderföretaget före omorganisationen har samma absoluta och relativa intressen i den ursprungliga koncernens och den nya koncernens nettotillgångar omedelbart före och efter omorganisationen.

Det nya moderföretaget ska dessutom redovisa sitt innehav i det ursprungliga moderföretaget i enlighet med punkt 10 a i sina separata finansiella rapporter, och det nya moderföretaget ska värdera innehavet till det redovisade värdet av sin andel av posterna inom det egna kapitalet enligt det ursprungliga moderföretagets separata finansiella rapporter vid tidpunkten för omorganisationen.

14.På samma sätt kan ett företag som inte är moderföretag skapa ett nytt företag som sitt moderföretag på ett sätt som uppfyller kriterierna i punkt 13. Villkoren i punkt 13 gäller också sådana omorganisationer. I sådana fall ska hänvisningarna till ”ursprungligt moderföretag” och ”ursprunglig koncern” avse ”ursprungligt företag”.

Upplysningar

15.Ett företag ska tillämpa alla gällande IFRS när det anger uppgifter i dess separata finansiella rapporter, inbegripet villkoren i punkterna 16 och 17.

16.När ett moderföretag, i enlighet med punkt 4 a i IFRS 10, väljer att inte upprätta koncernredovisningar och i stället upprättar separata finansiella rapporter ska det ange följande i de separata finansiella rapporterna:

 1. Att de finansiella rapporterna är separata finansiella rapporter, att möjligheten till undantag från att upprätta koncernredovisning har utnyttjats, företagets namn och säte (och registreringsland, om detta ej är detsamma) för det företag för vilket koncernredovisning som uppfyller kraven i de internationella finansiella redovisningsstandarderna (IFRS) har upprättats och är tillgänglig för allmänheten, samt från vilken adress denna koncernredovisning kan erhållas.

 2. En förteckning över betydande innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag, inklusive

  1. investeringsobjektens namn,

  2. investeringsobjektens säte (och registreringsland, om detta ej är detsamma),

  3. storleken på ägarandelen (och röstandelen, om denna ej är densamma) i dessa investeringsobjekt.

 3. En beskrivning av den metod som tillämpats för att redovisa de innehav som anges i punkt b.

16 A.När ett investmentföretag som är ett moderföretag (annat än det moderföretag som omfattas av punkt 16) upprättar i enlighet med punkt 8 A separata finansiella rapporter som sina enda finansiella rapporter ska det lämna upplysning om detta. Investmentföretaget ska också lämna de upplysningar avseende investmentföretag som krävs enligt IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag.

Förordning (1174/2013/EU)

17.När ett moderföretag (annat än moderföretag som omfattas av punkterna 16–16 A) eller en investerare med gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över ett investeringsobjekt upprättar separata finansiella rapporter, ska moderföretaget eller ägarföretaget identifiera de finansiella rapporter som har upprättats i enlighet med IFRS 10, IFRS 11 eller IAS 28 (enligt ändring 2011), med vilka de sammanhänger. Moderföretaget eller ägarföretaget ska även ange följande uppgifter i de separata finansiella rapporterna:

 1. Att rapporterna är separata finansiella rapporter och anledningarna till varför dessa rapporter upprättas om detta inte krävs enligt lag.

 2. En förteckning över betydande innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag, inklusive

  1. investeringsobjektens namn,

  2. investeringsobjektens säte (och registreringsland, om detta ej är detsamma),

  3. storleken på ägarandelen (och röstandelen, om denna ej är densamma) i dessa investeringsobjekt.

 3. En beskrivning av den metod som tillämpats för att redovisa de innehav som anges i punkt b. Moderföretaget eller ägarföretaget ska även identifiera de finansiella rapporter som har upprättats i enlighet med IFRS 10, IFRS 11 eller IAS 28 (i dess ändrade lydelse 2011), med vilka de sammanhänger.

Förordning (1174/2013/EU)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

18.Företag ska tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Tidigare tillämpning medges. Om ett företag tillämpar denna standard tidigare ska företaget upplysa om detta och samtidigt tillämpa IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 och IAS 28 (enligt ändringar 2011).

Förordning (1174/2013/EU)

18 A.Investmentföretag (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 27), som utfärdades i oktober 2012, innebar att punkterna 5, 6, 17 och 18 ändrades och att punkterna 8 A, 11 A–11 B, 16 A och 18 B–18 I lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar tidigare ska det lämna upplysning om detta och tillämpa alla ändringar som ingår i Investmentföretag samtidigt.

Förordning (1174/2013/EU)

18 B.Om ett moderföretag på den första tillämpningsdagen för ändringarna i Investmentföretag (som i denna IFRS avser inledningen av det räkenskapsår på vilket dessa ändringar tillämpas för första gången) drar slutsatsen att det är ett investmentföretag, ska det tillämpa punkterna 18 C–18 I på sina innehav i dotterföretag.

Förordning (1174/2013/EU)

18 C.På den första tillämpningsdagen ska ett investmentföretag som tidigare värderat sitt innehav i ett dotterföretag till anskaffningsvärdet i stället värdera det innehavet till verkligt värde via resultatet, som om kraven i denna IFRS alltid hade varit i kraft. Investmentföretaget ska retroaktivt justera det räkenskapsår som närmast föregår den första tillämpningsdagen och ska justera balanserade vinstmedel i början av den närmast föregående perioden för eventuella skillnader mellan

 1. det tidigare redovisade värdet på investeringen, och

 2. det verkliga värdet på investerarens innehav i dotterföretaget.

Förordning (1174/2013/EU)

18 D.På den första tillämpningsdagen ska ett investmentföretag som tidigare värderat sitt innehav i ett dotterföretag till verkligt värde via övrigt totalresultat fortsätta att värdera det innehavet till verkligt värde. Den ackumulerade summan av eventuella justeringar av det verkliga värde som tidigare redovisats i övrigt totalresultat ska överföras till balanserade vinstmedel i början av det räkenskapsår som närmast föregår den första tillämpningsdagen.

Förordning (1174/2013/EU)

18 E.På den första tillämpningsdagen ska ett investmentföretag inte justera den tidigare redovisningen av innehav i ett dotterföretag som det tidigare valt att värdera till verkligt värde via resultatet i enlighet med IFRS 9, såsom är tillåtet enligt punkt 10.

Förordning (1174/2013/EU)

18 F.Innan den dag som IFRS 13 Värdering till verkligt värde tillämpas ska ett investmentföretag använda de verkliga värden som tidigare redovisats till investerare eller ledningen, om dessa värden representerar de värden som innehaven skulle ha kunnat generera på värderingsdagen vid handel med utomstående, insatta och intresserade parter.

Förordning (1174/2013/EU)

18 G.Om det (enligt definitionen i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel) är praktiskt ogenomförbart att värdera innehavet i dotterföretaget enligt punkterna 18 C–18 F ska investmentföretaget tillämpa kraven i denna IFRS vid inledningen av den tidigaste period för vilken det är praktiskt genomförbart att tillämpa punkterna 18 C–18 F, vilket skulle kunna vara den innevarande perioden. Investeraren ska göra en retroaktiv justering av det räkenskapsår som närmast föregår den första tillämpningsdagen, såvida inte den tidigaste period för vilken det är praktiskt genomförbart att tillämpa denna punkt är den innevarande perioden. Om den dag då det är praktiskt genomförbart för investmentföretaget att värdera dotterföretagets verkliga värde infaller före inledningen av den närmast föregående perioden, ska investeraren justera eget kapital vid inledningen av den närmast föregående perioden för eventuella skillnader mellan

 1. det tidigare redovisade värdet på investeringen, och

 2. det verkliga värdet på investerarens innehav i dotterföretaget.

Om innevarande period är den tidigaste period för vilken det är praktiskt genomförbart att tillämpa denna punkt ska justeringen av eget kapital redovisas vid inledningen av den innevarande perioden.

Förordning (1174/2013/EU)

18 H.Om ett investmentföretag har avyttrat eller förlorat det bestämmande inflytandet över ett innehav i ett dotterföretag innan den första tillämpningsdagen för ändringarna i Investmentföretag behöver investmentföretaget inte justera den tidigare redovisningen av den investeringen.

Förordning (1174/2013/EU)

18 I.Oaktat hänvisningarna till det räkenskapsår som närmast föregår den första tillämpningsdagen (den ”närmast föregående perioden”) i punkterna 18 C–18 G får ett företag också lämna justerade jämförande uppgifter för tidigare perioder, men är inte förpliktat att göra detta. Om ett företag lämnar justerade jämförande uppgifter för tidigare perioder ska alla hänvisningar till den ”närmast föregående perioden” i punkterna 18 C–18 G betraktas som hänvisningar till ”den tidigaste period för vilken justerad jämförande information presenteras”. Om ett företag lämnar ojusterade jämförande uppgifter för tidigare perioder ska företaget tydligt ange att uppgifterna inte har justerats, att de har upprättats på en annan grund och förklara denna grund.

Förordning (1174/2013/EU)

18 J.Kapitalandelsmetoden i separata finansiella rapporter (ändringar i IAS 27), utfärdad i augusti 2014, ändrade punkterna 4–7, 10, 11 B och 12. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. Ändringarna ska tillämpas retroaktivt, i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Förordning (EU) 2015/2441

Hänvisningar till IFRS 9

19.Om ett företag tillämpar denna standard men ännu inte tillämpar IFRS 9 ska alla referenser till IFRS 9 uppfattas som referenser till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

Upphävande av IAS 27 (2008)

20.Denna standard är utfärdad samtidigt med IFRS 10. Tillsammans ersätter de två standarderna IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (i dess ändrade lydelse 2008).