IAS 28 är antagen av EU-kommissionen och är ändrad genom följande förordningar:

 • (EU) 2023/1803 – EU-rättslig konsolidering av tidigare ändringar; ändringen innehåller mindre översättningsändringar men ändrar inte standarden i sak (konsolideringen tar bort referenser till tidigare EU-förordningar)

 • (EU) 2021/2036 – följdändringar vid antagande av IFRS 17 Insurance Contracts

 • (EU) 2019/237 – antagande av Long-term Interests in Associates and Joint Ventures, Amendments to IAS 28

 • (EU) 2018/182 – antagande av Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle

 • (EU) 2016/2067 – följdändringar vid antagande av IFRS 9 Financial Instruments

 • (EU) 2016/1703 – antagande av Investment Entities – Applying the Consolidation Exception, Admendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28

 • (EU) 2015/2441 – följdändringar vid antagande av Equity Method in Separate Financial Statements, Amendments to IAS 27

Syfte

1.Denna standard ska tillämpas vid redovisning av innehav i intresseföretag och joint ventures. Syftet är också att beskriva kraven för tillämpning av kapitalandelsmetoden vid redovisning av innehav i intresseföretag och joint ventures.

Tillämpningsområde

2.Denna standard ska tillämpas av alla företag som utgör investerare med gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över ett investeringsobjekt.

Definitioner

3.I denna standard används följande begrepp med de innebörder som anges nedan:

 • Ett intresseföretag är ett företag över vilket en investerare har ett betydande inflytande.

 • En koncernredovisning utgör en finansiell rapport för en koncern där ett moderföretags och dess dotterföretags tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter, kostnader och kassaflöden presenteras som om koncernen är en enda ekonomisk enhet.

 • Kapitalandelsmetoden är en metod för redovisning som innebär att innehav i ett företag vid första redovisningstillfället redovisas till anskaffningsvärde och därefter justeras med förändringar efter förvärvet av investerarens andel av investeringsobjektets nettotillgångar. Investerarens resultat innefattar dess andel av investeringsobjektets resultat, och investerarens övriga totalresultat inkluderar dess andel av investeringsobjektets övriga totalresultat.

 • Ett samarbetsarrangemang är ett arrangemang över vilket två eller fler parter har gemensamt bestämmande inflytande.

 • Med gemensamt bestämmande inflytande avses att två eller flera parter i avtal reglerat att gemensamt utöva det bestämmande inflytandet över en ekonomisk verksamhet. Ett sådant inflytande föreligger endast när beslut om relevanta aktiviteter kräver samtycke från samtliga parter som utövar det bestämmande inflytandet.

 • Ett joint venture är ett samarbetsarrangemang genom vilket de parter som har gemensamt bestämmande inflytande över arrangemanget har rätt till nettotillgångarna från arrangemanget.

 • En samägare i ett joint venture är en part i ett joint venture som har gemensamt bestämmande inflytande över detta.

 • Betydande inflytande innebär behörighet att delta i de beslut som rör ett investeringsobjekts finansiella och operativa strategier, men innebär inte bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande över dessa strategier.

4.Följande begrepp definieras i punkt 4 i IAS 27 Separata finansiella rapporter och i bilaga A till IFRS 10 Koncernredovisning, och används i denna standard med de innebörder de har i den IFRS där de definierats:

 • bestämmande inflytande över ett investeringsobjekt,

 • koncern,

 • moderföretag,

 • separata finansiella rapporter, och

 • dotterföretag.

Betydande inflytande

5.Om ett företag, direkt eller indirekt (exempelvis genom dotterföretag), innehar minst 20 procent av rösterna i ett investeringsobjekt anses företaget ha betydande inflytande, såvida inte annat klart kan påvisas. Omvänt gäller att om ett företag, direkt eller indirekt (exempelvis genom dotterföretag), innehar mindre än 20 procent av rösterna i ett investeringsobjekt, anses företaget inte kunna utöva ett betydande inflytande såvida inte ett sådant inflytande klart kan påvisas. Det förhållandet att en annan investerare innehar en betydande andel eller majoriteten av ägandet i investeringsobjektet utesluter inte nödvändigtvis att ett företag kan utöva betydande inflytande.

6.Att ett företag utövar ett betydande inflytande styrks vanligen på ett eller flera av följande sätt:

 1. Företaget är representerat i investeringsobjektets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

 2. Företaget deltar i arbetet med investeringsobjektets strategiska frågor och frågor som rör riktlinjer, inklusive beslut rörande aktieutdelning eller annan värdeöverföring.

 3. Det sker väsentliga transaktioner mellan företaget och investeringsobjektet.

 4. Det sker ett utbyte av personal i ledande ställning mellan företaget och investeringsobjektet.

 5. Företaget och investeringsobjektet utbyter nödvändig teknisk information.

7.Ett företag kan äga teckningsoptioner, köpoptioner, skuld- eller egetkapitalinstrument som kan konverteras till stamaktier eller andra liknande instrument som, ifall de utnyttjas eller konverteras, kan ge företaget mer inflytande eller begränsa annan parts inflytande över ett annat företags finansiella och operativa strategier (potentiella röstberättigade aktier). Vid bedömning av huruvida ett företag har betydande inflytande beaktas förekomsten och effekten av potentiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras, inklusive potentiella röstberättigade aktier som innehas av andra företag. Potentiella röstberättigade aktier kan inte utnyttjas eller konverteras utan dröjsmål om de till exempel inte kan utnyttjas eller konverteras förrän vid en senare tidpunkt eller när en framtida händelse inträffar.

8.Vid bedömning av huruvida potentiella röstberättigade aktier bidrar till ett betydande inflytande granskar företaget alla fakta och omständigheter (inklusive villkor för utnyttjande av de potentiella röstberättigade aktierna och eventuella andra avtalsenliga villkor beaktade enskilt eller tillsammans) som påverkar potentiella rättigheter, förutom företagsledningens avsikt och den finansiella förmågan att utnyttja eller konvertera rättigheterna.

9.Ett företag upphör att ha betydande inflytande över ett investeringsobjekt när det inte längre har behörighet att delta i de beslut som rör investeringsobjektets finansiella och operativa strategier. Det betydande inflytandet kan upphöra oavsett om det absoluta eller relativa ägandet förändras. Detta skulle exempelvis kunna inträffa om det bestämmande inflytandet över ett intresseföretag övertas av en regering, en domstol, ett administrativt organ eller en tillsynsmyndighet. Det kan också vara följden av ett avtal.

Kapitalandelsmetoden

10.Enligt kapitalandelsmetoden redovisas ett innehav i ett intresseföretag eller joint venture vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta investerarens andel av investeringsobjektets resultat efter förvärvstidpunkten. Investerarens andel av investeringsobjektets resultat redovisas i investerarens resultat. Erhållna värdeöverföringar från investeringsobjektet minskar innehavets redovisade värde. Det kan också vara nödvändigt att justera det redovisade värdet för att återspegla förändringar i investerarens proportionella andel i investeringsobjektet som uppstår vid förändringar i investeringsobjektets övriga totalresultat. Sådana förändringar inkluderar förändringar som uppkommit vid omvärdering av materiella anläggningstillgångar och vid valutakursdifferenser. Investerarens andel av de förändringarna ska redovisas i dennes övriga totalresultat (se IAS 1 Utformning av finansiella rapporter).

11.Redovisning av intäkter utifrån erhållen värdeöverföring kan vara ett otillräckligt mått på en investerares intäkter från ett innehav i ett intresseföretag eller joint venture, eftersom sambandet mellan erhållen värdeöverföring och intresseföretagets eller joint venture-företagets verksamhet kan vara litet. Eftersom investeraren har ett gemensamt bestämmande inflytande eller ett betydande inflytande över investeringsobjektet har denne ett intresse i intresseföretagets eller joint venture-företagets verksamhet och därmed även i avkastningen på dess investeringar. Investeraren redovisar detta intresse genom att utvidga sina finansiella rapporter till att omfatta dennes andel av ett sådant investeringsobjekts resultat. En tillämpning av kapitalandelsmetoden leder därför till en mer informativ rapportering om investerarens nettotillgångar och resultat.

12.När potentiella röstberättigade aktier eller andra derivat som innehåller potentiella röstberättigade aktier föreligger avgörs ett företags intresse i ett intresseföretag eller joint venture enbart på grundval av befintliga ägarintressen och återspeglar inte möjligheten att utnyttja eller konvertera potentiella röstberättigade aktier och andra derivatinstrument, om inte punkt 13 gäller.

13.I vissa fall har ett företag ett till sin innebörd befintligt ägande som resultat av en transaktion som för närvarande ger företaget tillgång till en avkastning som är knuten till ägarintresset. Under sådana omständigheter fastställs den andel som allokeras till företaget genom att man tar hänsyn till det eventuella utnyttjandet av de potentiella röstberättigade aktierna och andra derivatinstrument som för närvarande ger företaget tillgång till avkastningen.

14.IFRS 9 Finansiella instrument gäller inte för innehav i intresseföretag och joint ventures som redovisas med kapitalandelsmetoden. När instrument som innehåller potentiella röstberättigade aktier till sin innebörd och för närvarande ger tillgång till en avkastning som är knuten till ett ägarintresse i ett intresseföretag eller joint venture omfattas instrumenten inte av IFRS 9. I alla andra fall redovisas instrument som innehåller potentiella röstberättigade aktier i ett intresseföretag eller joint venture i enlighet med IFRS 9.

14A.Ett företag tillämpar också IFRS 9 på andra finansiella instrument i ett intresseföretag eller joint venture på vilket kapitalandelsmetoden inte tillämpas. Dessa omfattar långsiktiga intressen som, till sin innebörd, utgör del av företagets nettoinnehav i ett intresseföretag eller joint venture (se punkt 38). Ett företag tillämpar IFRS 9 på sådana långsiktiga intressen innan det tillämpar punkt 38 och punkterna 40–43 i denna standard. Vid tillämpning av IFRS 9 beaktar företaget inte eventuella justeringar av det redovisade värdet av långsiktiga intressen som uppstår till följd av tillämpningen av denna standard.

15.Såvida inte ett innehav eller en del av ett innehav i ett intresseföretag eller joint venture klassificeras som att det innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, ska innehavet eller eventuella kvarvarande delar av innehavet som inte klassificeras som att det innehas för försäljning klassificeras som anläggningstillgångar.

Tillämpning av kapitalandelsmetoden

16.Ett företag som har ett gemensamt bestämmande inflytande eller ett betydande inflytande över ett investeringsobjekt ska redovisa sitt innehav i ett intresseföretag eller joint venture med hjälp av kapitalandelsmetoden, om inte innehavet uppfyller kraven för att undantas enligt punkterna 17–19.

Undantag från tillämpning av kapitalandelsmetoden

17.Ett företag behöver inte tillämpa kapitalandelsmetoden på sitt innehav i ett intresseföretag eller joint venture om företaget är ett moderföretag som är undantaget från kravet att upprätta koncernredovisning genom att undantas från tillämpningsområdet enligt punkt 4 a i IFRS 10 eller om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 1. Företaget är ett helägt dotterföretag eller ett delägt dotterföretag till ett annat företag och dess övriga ägare, inklusive dem som annars saknar rösträtt, har informerats om, och har inte något att invända mot, att företaget inte tillämpar kapitalandelsmetoden.

 2. Företagets skuld- eller egetkapitalinstrument är inte föremål för handel på en offentlig marknad (en inhemsk eller utländsk fondbörs eller en OTC-marknad, inklusive lokala och regionala marknader).

 3. Företaget har inte ingett, och är inte i färd med att inge, sina finansiella rapporter till en värdepappersövervakande myndighet eller annan tillsynsmyndighet i syfte att emittera instrument, oavsett slag, på en offentlig marknad.

 4. Det yttersta moderföretaget eller ett mellanvarande moderföretag till företaget upprättar finansiella rapporter som är tillgängliga för allmänheten och som uppfyller kraven i IFRS, där dotterföretag omfattas av koncernredovisning eller värderas till verkligt värde via resultatet i enlighet med IFRS 10.

18.När ett innehav i ett intresseföretag eller joint venture ägs av, eller ägs indirekt genom, ett företag som är en riskkapitalorganisation eller en värdepappersfond, en aktiefond eller ett liknande företag, inklusive försäkringsfonder (”investment-linked insurance funds”), kan företaget välja att värdera detta innehav till verkligt värde via resultatet i enlighet med IFRS 9. Ett exempel på en försäkringsfond är en fond som innehas av ett företag som underliggande poster för en grupp av försäkringsavtal med direkt resultatandel. När detta val görs ska försäkringsavtal anses innefatta investeringsavtal med diskretionära resultatandelar. Företaget ska göra detta val separat för varje intresseföretag eller joint venture vid det första tillfälle då intresseföretaget eller joint venture-företaget redovisas. (Se IFRS 17 Försäkringsavtal när det gäller de begrepp som används i denna punkt och som definieras i den standarden.)

19.När ett företag har ett innehav i ett intresseföretag, av vilket en andel ägs indirekt genom en riskkapitalorganisation eller en värdepappersfond, en aktiefond eller ett liknande företag inklusive försäkringsfonder (”investment-linked insurance funds”), kan företaget välja att värdera den andelen av innehavet i intresseföretaget till verkligt värde via resultatet i enlighet med IFRS 9, oavsett om riskkapitalorganisationen, värdepappersfonden, aktiefonden eller det liknande företaget, inklusive försäkringsfonder, har ett betydande inflytande över den andelen av innehavet eller inte. Om företaget väljer att göra detta ska företaget tillämpa kapitalandelsmetoden på alla återstående delar av sitt innehav i ett intresseföretag som inte ägs genom en riskkapitalorganisation eller en värdepappersfond, en aktiefond eller ett liknande företag inklusive försäkringsfonder.

Klassificering som innehav för försäljning

20.Ett företag ska tillämpa IFRS 5 på ett innehav eller en del av ett innehav i ett intresseföretag eller joint venture som uppfyller kraven för att klassificeras som att det innehas för försäljning. Alla kvarvarande andelar av ett innehav i ett intresseföretag eller joint venture som inte har klassificerats som att de innehas för försäljning ska redovisas enligt kapitalandelsmetoden till dess avyttring av den andel som klassificerats som att den innehas för försäljning äger rum. Sedan avyttrandet ägt rum ska företaget redovisa alla kvarvarande innehav i ett intresseföretag eller joint venture i enlighet med IFRS 9, om inte det kvarvarande innehavet fortsätter att vara ett intresseföretag eller joint venture. I så fall ska företaget tillämpa kapitalandelsmetoden.

21.När ett innehav, eller en del av ett innehav, i ett intresseföretag eller joint venture som tidigare klassificerats som att det innehas för försäljning inte längre uppfyller villkoren för denna klassificering, ska det redovisas enligt kapitalandelsmetoden retroaktivt från och med den dag det klassificerades som att det innehas för försäljning. De finansiella rapporterna för de perioder som löpt sedan innehavet klassificerades som att det innehas för försäljning ska ändras i enlighet därmed.

Upphörande med att tillämpa kapitalandelsmetoden

22.Ett företag ska upphöra med att tillämpa kapitalandelsmetoden från det datum när innehavet upphör att vara ett intresseföretag eller joint venture enligt följande:

 1. Om innehavet blir ett dotterföretag ska företaget redovisa innehavet i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv och IFRS 10.

 2. Om det kvarvarande innehavet i ett tidigare intresseföretag eller joint venture är en finansiell tillgång ska företaget värdera det kvarvarande innehavet till verkligt värde. Det verkliga värdet för det kvarvarande innehavet ska betraktas som dess verkliga värde första gången det redovisas som en finansiell tillgång i enlighet med IFRS 9. Företaget ska i resultatet redovisa all skillnad mellan

  1. det verkliga värdet för varje kvarvarande innehav och ersättning från avyttring av ett delinnehav i intresseföretaget eller joint venture-företaget, och

  2. det redovisade värdet för innehavet vid tidpunkten när kapitalandelsmetoden upphörde att tillämpas.

 3. Om ett företag upphör med att tillämpa kapitalandelsmetoden ska företaget redovisa alla belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat avseende innehavet på samma grund som skulle krävas om investeringsobjektet direkt hade avyttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna.

23.Om en vinst eller förlust som tidigare redovisats i övrigt totalresultat av investeringsobjektet skulle omklassificeras till resultatet vid avyttringen av de hänförliga tillgångarna eller skulderna, omklassificerar därför företaget vinsten eller förlusten från eget kapital till resultatet (som en omklassificeringsjustering) när kapitalandelsmetoden upphör att tillämpas. Om ett intresseföretag eller joint venture till exempel har kumulativa valutakursdifferenser som avser en utlandsverksamhet och företaget upphör att tillämpa kapitalandelsmetoden ska företaget omklassificera den vinst eller förlust från utlandsverksamheten som tidigare redovisats i övrigt totalresultat till resultatet.

24.Om ett innehav i ett intresseföretag blir ett innehav i ett joint venture eller om ett innehav i ett joint venture blir ett innehav i ett intresseföretag ska företaget fortsätta att tillämpa kapitalandelsmetoden och inte omvärdera det kvarvarande innehavet.

Förändringar i ägarintresse

25.Om ett företags ägarintresse i ett intresseföretag eller joint venture minskas, men innehavet fortsätter att klassificeras antingen som ett intresseföretag respektive ett joint venture, ska företaget omklassificera till resultatet den andel av vinsten eller förlusten som tidigare hade redovisats i övrigt totalresultat avseende den minskningen av ägarintresset om den vinsten eller förlusten skulle behöva omklassificeras till resultatet när de hänförliga tillgångarna eller skulderna avyttrades.

Tillvägagångssätt enligt kapitalandelsmetoden

26.Många av de tillvägagångssätt som är lämpliga för tillämpning av kapitalandelsmetoden liknar de konsolideringsförfaranden som beskrivs i IFRS 10. De synsätt som ligger till grund för hur förvärv av ett dotterföretag redovisas tillämpas dessutom även vid redovisning av förvärv av innehav i ett intresseföretag eller joint venture.

27.En koncerns andel i ett intresseföretag eller joint venture består av moderföretagets och dess dotterföretags sammanlagda innehav i det intresseföretaget eller joint venture-företaget. De innehav som koncernens andra intresseföretag eller joint ventures har bortses det från i detta sammanhang. När ett intresseföretag eller joint venture har dotterföretag, intresseföretag eller joint ventures är det resultat, det övriga totalresultat och de nettotillgångar som beaktas vid tillämpning av kapitalandelsmetoden de som redovisats i intresseföretagets eller joint venture-företagets finansiella rapporter (inklusive intresseföretagets eller joint venture-företagets andel av sina intresseföretags och joint venture-företags resultat, övriga totalresultat och nettotillgångar), efter eventuella erforderliga justeringar i syfte att tillämpa enhetliga redovisningsprinciper (se punkterna 35–36A).

28.De vinster eller förluster som uppkommer vid ”uppströmstransaktioner” och ”nedströmstransaktioner” mellan ett företag (inklusive dess dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen) och dess intresseföretag eller joint venture redovisas i företagets finansiella rapporter endast i den utsträckning de avser externa investerares innehav i intresseföretaget eller joint venture-företaget. Exempel på ”uppströmstransaktioner” är när ett intresseföretag eller joint venture säljer tillgångar till investeraren. Exempel på ”nedströmstransaktioner” är när en investerare säljer eller överför tillgångar till sitt intresseföretag eller joint venture. Investerarens andel av intresseföretagets eller joint venture-företagets vinst eller förlust till följd av dessa transaktioner elimineras.

29.När nedströmstransaktioner ger bevis för en minskning av nettoförsäljningsvärdet för de tillgångar som ska säljas eller överföras eller för en nedskrivning av de tillgångarna ska förlusterna redovisas i sin helhet av investeraren. När uppströmstransaktioner ger bevis för en minskning av nettoförsäljningsvärdet för de tillgångar som ska köpas eller för en nedskrivning av de tillgångarna ska investeraren redovisa sin andel av de förlusterna.

30.Bidrag i form av en icke-monetär tillgång till ett intresseföretag eller joint venture i utbyte mot en egetkapitalandel i intresseföretaget eller joint venture-företaget ska redovisas i enlighet med punkt 28, om inte bidraget saknar kommersiell innebörd, så som det begreppet beskrivs i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar. Om ett sådant bidrag saknar kommersiell innebörd ska vinsten eller förlusten betraktas som orealiserad och inte redovisas, om inte punkt 31 också gäller. Sådana orealiserade vinster och förluster ska elimineras mot det redovisade innehavet med hjälp av kapitalandelsmetoden och ska inte redovisas som uppskjuten vinst eller förlust i koncernens rapport över finansiell ställning eller i företagets rapport över finansiell ställning där innehav redovisas med hjälp av kapitalandelsmetoden.

31.Om, utöver att erhålla en egetkapitalandel i ett intresseföretag eller joint venture, ett företag erhåller monetära eller icke-monetära tillgångar ska företaget fullt ut redovisa i resultatet den andel av vinsten eller förlusten på det icke-monetära bidraget som avser de monetära eller icke-monetära tillgångar som erhållits.

32.Ett innehav redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med det datum det blir ett intresseföretag eller joint venture. Eventuell skillnad vid förvärvet av ett innehav mellan anskaffningsvärdet för innehavet och företagets andel av det verkliga värdet netto för investeringsobjektets identifierbara tillgångar och skulder redovisas enligt följande:

 1. Goodwill som är hänförlig till ett intresseföretag eller joint venture innefattas i innehavets redovisade värde. Avskrivning av denna goodwill är inte tillåten.

 2. Eventuell del av företagets andel av det verkliga värdet netto för investeringsobjektets identifierbara tillgångar och skulder som överstiger innehavets anskaffningsvärde innefattas som intäkt vid fastställande av företagets andel av intresseföretagets eller joint venture-företagets resultat för den period under vilken innehavet förvärvas.

Erforderliga justeringar av företagets andel av intresseföretagets eller joint venture-företagets resultat efter förvärvet görs i syfte att exempelvis redovisa avskrivning av avskrivningsbara tillgångar, baserat på deras verkliga värden vid förvärvstidpunkten. På samma sätt görs erforderliga justeringar av företagets andel av intresseföretagets eller joint venture-företagets resultat efter förvärvet för nedskrivningar, exempelvis av goodwill eller av materiella anläggningstillgångar.

33.Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden använder företaget intresseföretagets eller joint venture-företagets senaste tillgängliga finansiella rapporter. Om företagets och intresseföretagets eller joint venture-företagets rapportperioder slutar på olika datum upprättar intresseföretaget eller joint venture-företaget, för företagets användning, finansiella rapporter per samma datum som företagets finansiella rapporter, såvida detta inte är praktiskt ogenomförbart.

34.Om, i enlighet med punkt 33, ett intresseföretags eller joint venture-företags finansiella rapporter, som används vid tillämpning av kapitalandelsmetoden, upprättas per en balansdag som skiljer sig från företagets balansdag, ska justeringar göras för effekten av betydande transaktioner eller händelser som inträffar mellan den dagen och företagets balansdag. Under alla omständigheter ska skillnaden mellan rapportperiodens slut för intresseföretaget eller joint venture-företaget och för företaget inte överstiga tre månader. Rapportperiodernas längd och eventuella skillnader mellan rapportperiodernas slut ska vara oförändrade från en period till en annan.

35.Företagets finansiella rapporter ska upprättas med enhetliga redovisningsprinciper för likartade transaktioner och händelser som inträffat under likartade omständigheter.

36.Med undantag av vad som beskrivs i punkt 36A, om ett intresseföretag eller joint venture använder andra redovisningsprinciper än företaget när det gäller likartade transaktioner och händelser under likartade omständigheter, ska justeringar göras i syfte att anpassa intresseföretagets eller joint venture-företagets redovisningsprinciper till företagets redovisningsprinciper när intresseföretagets eller joint venture-företagets finansiella rapporter används av företaget vid tillämpning av kapitalandelsmetoden.

36A.Om ett företag som inte självt är ett investmentföretag har ett intresse i ett intresseföretag eller joint venture som är ett investmentföretag, kan företaget, oaktat kraven i punkt 36, vid tillämpning av kapitalandelsmetoden välja att behålla den värdering till verkligt värde som det investmentföretaget tillämpar på sina intressen i dotterföretag. Detta val görs separat för vart och ett av intresseföretagen eller joint venture-företagen som är investmentföretag, vid den senare av a) dagen då intresseföretaget eller joint venture-företaget som är investmentföretag redovisas för första gången, b) dagen då intresseföretaget eller joint venture-företaget blir ett investmentföretag, och c) dagen då intresseföretaget eller joint venture-företaget som är investmentföretag först blir ett moderföretag.

37.Om ett intresseföretag eller joint venture har utestående preferensaktier med rätt till kumulativ utdelning, som innehas av annan part än företaget och som klassificeras som eget kapital, beräknar företaget sin andel av resultatet efter justering för sådana aktiers utdelning, och detta oavsett om utdelningen har fastställts eller ej.

38.Om ett företags andel av förlusterna i ett intresseföretag eller joint venture motsvarar eller överstiger dess innehav i intresseföretaget eller joint venture-företaget, upphör företaget att redovisa sin andel av ytterligare förluster. Intresset i ett intresseföretag eller joint venture är det redovisade värdet för innehavet i intresseföretaget eller joint venture-företaget fastställt enligt kapitalandelsmetoden tillsammans med eventuella långsiktiga intressen som, till sin innebörd, utgör del av företagets nettoinnehav i intresseföretaget eller joint venture-företaget. Exempelvis är en post, för vilken reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid, till sin innebörd en utvidgning av företagets innehav i detta intresseföretag eller joint venture. Sådana poster kan innefatta preferensaktier och långfristiga fordringar eller lån men innefattar inte kundfordringar, leverantörsskulder eller eventuella långfristiga fordringar för vilka adekvat säkerhet finns, såsom lån med säkerhet. Förluster som redovisas enligt kapitalandelsmetoden utöver företagets innehav i stamaktier tillämpas på andra delar av företagets innehav i ett intresseföretag eller joint venture i omvänd förmånsrättsordning (dvs. prioritet vid likvidation).

39.När företagets innehav är nedsatt till noll, intas ytterligare förluster och en skuld redovisas endast till den del företaget har påtagit sig legala eller informella förpliktelser eller gjort utbetalningar å intresseföretagets eller joint venture-företagets vägnar. Om intresseföretaget eller joint venture-företaget senare rapporterar vinst återgår företaget till att redovisa sin andel av dessa vinster först när denna uppgår till samma belopp som andelen av de förluster vilka inte redovisats av företaget.

Nedskrivningar

40.Efter tillämpning av kapitalandelsmetoden, inklusive redovisning av intresseföretagets eller joint venture-företagets förluster i enlighet med punkt 38, tillämpar företaget punkterna 41A–41C för att fastställa om det finns några objektiva belägg för att dess nettoinnehav i intresseföretaget eller joint venture-företaget behöver skrivas ned.

41.har upphävts.

41A.Nettoinnehavet i ett intresseföretag eller joint venture har gått ned i värde och skrivs ned om, och endast om, det finns objektiva belägg för en värdenedgång till följd av att en eller flera händelser inträffat efter den första redovisningen av nettoinnehavet (en ”förlusthändelse”) och att denna förlusthändelse (eller dessa förlusthändelser) har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflöden från nettoinnehavet som kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det kan vara omöjligt att identifiera en enda, åtskild händelse som orsakade värdenedgången. I stället kan den kombinerade effekten av flera händelser ha orsakat värdenedgången. Förluster som väntas till följd av framtida händelser, oavsett hur sannolika de är, redovisas inte. Objektiva belägg för att nettoinnehavet har gått ned i värde innefattar observerbara uppgifter som företag blir varse angående följande förlusthändelser:

 1. Betydande finansiella svårigheter i intresseföretaget eller joint venture-företaget.

 2. Ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av intresseföretaget eller joint venture-företaget.

 3. Företaget beviljar intresseföretaget eller joint venture-företaget en eftergift som företaget annars inte hade övervägt, av ekonomiska eller juridiska skäl som har att göra med intresseföretagets eller joint venture-företagets finansiella svårigheter.

 4. Det blir sannolikt att intresseföretaget eller joint venture-företaget kommer att gå i konkurs eller bli föremål för annan finansiell rekonstruktion.

 5. Upphörande av en aktiv marknad för nettoinnehavet på grund av finansiella svårigheter för ett intresseföretag eller joint venture.

41B.Upphörande av en aktiv marknad eftersom intresseföretagets eller joint venture-företagets eget kapital eller finansiella instrument inte längre är föremål för allmän handel är inte ett belägg för en värdenedgång. En nedgradering av ett intresseföretags eller joint venture-företags kreditbetyg eller en minskning av det verkliga värdet för intresseföretaget eller joint venture-företaget är inte i sig ett belägg för en värdenedgång, även om det i kombination med annan tillgänglig information kan vara ett belägg för en värdenedgång.

41C.Utöver de olika typerna av händelser i punkt 41A inbegriper objektiva belägg för en värdenedgång för nettoinnehavet i ett egetkapitalinstrument för ett intresseföretag eller joint venture information om betydande förändringar med en ogynnsam inverkan som har ägt rum i den tekniska, marknadsmässiga, ekonomiska eller juridiska omgivning i vilken intresseföretaget eller joint venture-företaget är verksamt, och visar att kostnaden för investeringen i egetkapitalinstrumentet kanske inte kan återvinnas. En betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i ett egetkapitalinstrument under dess anskaffningsvärde är också ett objektivt belägg för en värdenedgång.

42.Eftersom goodwill som ingår i det redovisade värdet för ett nettoinnehav i ett intresseföretag eller joint venture inte redovisas separat, görs ingen separat prövning av om denna goodwill har gått ned i värde genom tillämpning av kraven på prövning av värdenedgången för goodwill i IAS 36 Nedskrivningar. I stället prövas, i enlighet med IAS 36, om hela det redovisade värdet för innehavet behöver skrivas ned som en enda tillgång, genom en jämförelse av dess återvinningsvärde (det högsta av nyttjandevärdet och verkligt värde efter avdrag för kostnader vid avyttring/utrangering) med dess redovisade värde, närhelst tillämpning av punkterna 41A–41C tyder på att nettoinnehavet kan behöva skrivas ned. En nedskrivning som görs under dessa omständigheter allokeras inte till någon tillgång, inklusive goodwill, som utgör en del av det redovisade värdet för nettoinnehavet i intresseföretaget eller joint venture-företaget. Således ska en återföring av denna nedskrivning redovisas i enlighet med IAS 36 i den utsträckning som återvinningsvärdet av nettoinnehavet därefter ökar. Vid bestämning av nettoinnehavets nyttjandevärde beräknar företaget

 1. sin andel av nuvärdet av framtida uppskattade kassaflöden som förväntas genereras av intresseföretaget eller joint venture-företaget, inklusive såväl kassaflödena från intresseföretagets eller joint venture-företagets rörelse som ersättning vid slutlig avyttring av innehavet, eller

 2. nuvärdet av framtida uppskattade kassaflöden i form av utdelningar från innehavet och ersättning vid slutlig avyttring av innehavet.

De båda metoderna ger med rimliga antaganden samma resultat.

43.Återvinningsvärdet på innehav i intresseföretag eller joint ventures beräknas för varje intresseföretag eller joint venture, såvida ett enskilt intresseföretag eller joint venture inte genererar ett kassaflöde vid fortsatt verksamhet som till stor del är oberoende av kassaflödet från andra tillgångar i företaget.

Separata finansiella rapporter

44.Ett innehav i ett intresseföretag eller joint venture ska redovisas i företagets separata finansiella rapporter i enlighet med punkt 10 i IAS 27 (enligt ändring 2011).

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

45.Ett företag ska tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar denna standard tidigare ska upplysning om detta lämnas och IFRS 10, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar om intressen i andra företag och IAS 27 (enligt ändring 2011) tillämpas samtidigt.

45A.IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 40–42 och lade till punkterna 41A–41C. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9.

45B.Kapitalandelsmetoden i separata finansiella rapporter (ändringar i IAS 27), utfärdad i augusti 2014, ändrade punkt 25. Ett företag ska tillämpa denna ändring för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. Ändringarna ska tillämpas retroaktivt, i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar denna ändring för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

45C.finns ej i en av EU antagen svensk översättning [red.anm.].

45D.Investmentföretag: Tillämpning av konsolideringsundantaget (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 28), som utfärdades i december 2014, innebar att punkterna 17, 27 och 36 ändrades och att punkt 36A lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

45E.Genom Den årliga förbättringscykeln 2014–2016 för IFRS-standarder, som utfärdades i december 2016, ändrades punkterna 18 och 36A. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar retroaktivt i enlighet med IAS 8 för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

45F.Genom IFRS 17, utfärdad i maj 2017, ändrades punkt 18. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 17.

45G.Långsiktiga innehav i intresseföretag och joint ventures, som utfärdades i oktober 2017, innebar att punkt 14A lades till och att punkt 41 ströks. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar retroaktivt i enlighet med IAS 8 för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare, med undantag för vad som anges i punkterna 45H–45K. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar tidigare ska det lämna upplysning om detta.

45H.Ett företag som för första gången tillämpar ändringarna i punkt 45G samtidigt som det för första gången tillämpar IFRS 9, ska tillämpa övergångsbestämmelserna i IFRS 9 på de långsiktiga intressen som beskrivs i punkt 14A.

45I.Ett företag som för första gången tillämpar ändringarna i punkt 45G efter att det för första gången tillämpar IFRS 9, ska tillämpa de övergångsbestämmelser i IFRS 9 som krävs för att tillämpa de krav för långsiktiga intressen som anges i punkt 14A. För detta ändamål ska hänvisningar till den första tillämpningsdagen för IFRS 9 läsas som en hänvisning till början av det räkenskapsår under vilket företaget för första gången tillämpar ändringarna (den dag då ändringarna tillämpas för första gången). Företaget behöver inte räkna om tidigare perioder för att återspegla tillämpningen av ändringarna. Företaget får räkna om tidigare perioder endast om det är möjligt utan användning av i efterhand erhållen information.

45J.När ändringarna i punkt 45G tillämpas för första gången behöver ett företag som tillämpar den tillfälliga befrielsen från IFRS 9 i enlighet med IFRS 4 Försäkringsavtal inte räkna om tidigare perioder för att återspegla att ändringarna tillämpas. Företaget får räkna om tidigare perioder endast om det är möjligt utan användning av i efterhand erhållen information.

45K.Om ett företag inte räknar om tidigare perioder med tillämpning av punkt 45I eller punkt 45J, ska det på den första tillämpningsdagen för ändringarna i ingående balanserade vinstmedel (eller annan komponent i eget kapital, enligt vad som är tillämpligt) redovisa eventuella skillnader mellan

 1. det tidigare redovisade värdet för långsiktiga intressen som beskrivs i punkt 14A per denna tidpunkt, och

 2. det redovisade värdet för dessa långsiktiga intressen per denna tidpunkt.

Hänvisningar till IFRS 9

46.Om ett företag tillämpar denna standard men ännu inte tillämpar IFRS 9 ska alla hänvisningar till IFRS 9 läsas som en hänvisning till IAS 39.

Upphävande av IAS 28 (2003)

47.Denna standard ersätter IAS 28 Innehav i intresseföretag (enligt omarbetning 2003).