IAS 29 är antagen av EU-kommissionen och är ändrad genom följande förordningar:

 • (EU) 2023/1803 – EU-rättslig konsolidering av tidigare ändringar; ändringen innehåller mindre översättningsändringar men ändrar inte standarden i sak (konsolideringen tar bort referenser till tidigare EU-förordningar)

 • (70/2009/EG) – antagande av Improvements to IFRSs

 • (1274/2008/EG) – följdändringar vid antagande av IAS 1

Som en del av Förbättringar av IFRS, utfärdad i maj 2008, ändrade IASB begrepp som används i IAS 29 för att skapa överensstämmelse med andra IFRS enligt följande:

 1. "marknadsvärde” ändrades till ”verkligt värde” och

 2. ”verksamhetens resultat” och ”nettoresultat” ändrades till ”resultat”.

Tillämpningsområde

1.Denna standard ska tillämpas på finansiella rapporter, inklusive koncernredovisning, för företag vars funktionella valuta är en valuta i ett hyperinflationsland.

2.För företag som är verksamma i hyperinflationsländer är det inte meningsfullt att redovisa resultat inom rörelsen och finansiell ställning i lokal valuta utan inflationsjustering. Pengar förlorar sin köpkraft så snabbt att jämförelser mellan belopp från transaktioner och andra händelser som inträffat vid olika tidpunkter, även om de inträffat inom samma redovisningsperiod, blir missvisande.

3.Denna standard anger inte en viss inflationstakt vid vilken hyperinflation bedöms föreligga. Det är en fråga om bedömning när det blir nödvändigt att inflationsjustera de finansiella rapporterna i enlighet med standarden. Vid hyperinflation kännetecknas ett lands ekonomi av vissa egenskaper som omfattar men inte begränsas till följande:

 1. Landets invånare föredrar att hålla sina tillgångar i icke-monetära tillgångar eller i en relativt stabil utländsk valuta. Belopp i lokal valuta investeras omedelbart i syfte att bevara köpkraften.

 2. Allmänheten mäter inte penningbelopp i den lokala valutan utan i en relativt stabil utländsk valuta. Priser kan vara angivna i den utländska valutan.

 3. Försäljning och köp på kredit sker till priser som kompenserar för förväntad försämrad köpkraft under kreditperioden, även om denna period är kort.

 4. Räntenivåer, löner och priser är kopplade till ett prisindex.

 5. Den ackumulerade inflationstakten närmar sig eller överstiger 100 procent under en treårsperiod.

4.Alla företag som upprättar finansiella rapporter i samma hyperinflationslands valuta bör tillämpa standarden från samma tidpunkt. Standarden ska emellertid tillämpas på finansiella rapporter för företag från början av den rapportperiod för vilken företaget anger att landet i vars valuta de finansiella rapporterna upprättas har drabbats av hyperinflation.

Inflationsjustering av finansiella rapporter

5.Priser förändras över tiden till följd av olika särskilda eller allmänna politiska, ekonomiska och sociala faktorer. Särskilda faktorer som förändringar av utbud och efterfrågan samt tekniska förändringar kan leda till betydande och av varandra oberoende fluktuationer på enskilda priser. Dessutom kan allmänna faktorer leda till förändringar av den allmänna prisnivån och därmed av pengars köpkraft.

6.Företag som upprättar finansiella rapporter baserat på anskaffningsvärde gör detta utan beaktande av vare sig ändringar i den allmänna prisnivån eller ökningar av särskilda priser för redovisade tillgångar och skulder. Undantagen är de tillgångar och skulder som företaget måste, eller väljer att, värdera till det verkliga värdet. Till exempel kan materiella anläggningstillgångar omvärderas till verkligt värde och biologiska tillgångar ska i allmänhet värderas till verkligt värde. En del företag upprättar dock finansiella rapporter som baseras på återanskaffningsvärde, som återspeglar förändringar i de särskilda priserna på tillgångarna.

7.I hyperinflationsländer är finansiella rapporter, vare sig de baseras på anskaffningsvärde eller återanskaffningsvärde, endast användbara om de uttrycks i den värdeenhet som gäller vid rapportperiodens slut. Följden blir att standarden ska tillämpas på finansiella rapporter för företag som rapporterar i ett hyperinflationslands valuta. Det är inte tillåtet att presentera den information som krävs enligt denna standard som ett komplement till finansiella rapporter som inte inflationsjusterats. Vidare uppmuntras inte företag att upprätta separata finansiella rapporter innan inflationsjusteringen har genomförts.

8.Finansiella rapporter för ett företag vars funktionella valuta är ett hyperinflationslands valuta ska, oavsett om rapporterna baseras på anskaffningsvärde eller återanskaffningsvärde, uttryckas i den gällande värdeenheten i slutet av rapportperioden. Jämförelsetal för föregående period, som krävs enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (enligt omarbetning 2007), och eventuell information avseende tidigare perioder ska också uttryckas i den gällande värdeenheten i slutet av rapportperioden. När det gäller att redovisa jämförelsebelopp i en annan rapporteringsvaluta är punkterna 42 b och 43 i IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser tillämpliga.

9.Vinst eller förlust på monetära nettotillgångar och -skulder inkluderas i resultatet och redovisas separat.

10.Inflationsjustering av finansiella rapporter i enlighet med denna standard kräver användning av vissa metoder samt är en fråga om bedömning. Konsekvent tillämpning av dessa metoder och bedömningar från period till period är viktigare än exakthet avseende de belopp som ingår i de inflationsjusterade finansiella rapporterna.

Finansiella rapporter som baseras på anskaffningsvärde

Rapport över finansiell ställning

11.Belopp i en rapport över finansiell ställning som inte redan uttryckts i en vid rapportperiodens slut gällande värdeenhet inflationsjusteras med hjälp av ett allmänt prisindex.

12.Monetära poster räknas inte om eftersom de redan uttrycks i den vid rapportperiodens slut gällande valutaenheten. Monetära poster är kontanter samt poster som ska erhållas eller erläggas i kontanter.

13.Tillgångar och skulder som genom avtal kopplats till prisförändringar, exempelvis obligationer och lån knutna till ett index, justeras i enlighet med avtalet för att fastställa utestående belopp per rapportperiodens slut. Posterna redovisas till detta justerade belopp i den inflationsjusterade rapporten över finansiell ställning.

14.Övriga tillgångar och skulder är icke-monetära. Vissa icke-monetära poster redovisas till aktuellt värde i slutet av rapportperioden, exempelvis nettoförsäljningsvärde och verkligt värde, varför de inte inflationsjusteras. Övriga icke-monetära tillgångar och skulder inflationsjusteras.

15.De flesta icke-monetära poster redovisas till anskaffningsvärde eller till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar. Därför uttrycks de i de belopp som gällde vid förvärvstidpunkten. Varje posts inflationsjusterade anskaffningsvärde, eller anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar, bestäms genom att justera anskaffningsvärdet och ackumulerade avskrivningar för förändringar i det allmänna prisindexet från förvärvsdatum till slutet av rapportperioden. Till exempel inflationsjusteras materiella anläggningstillgångar, lager av råmaterial och handelsvaror, goodwill, patent, varumärken och liknande tillgångar från respektive anskaffningstidpunkt. Lager av delvis färdiga och färdiga varor inflationsjusteras från de tidpunkter när företaget ådrog sig kostnaderna för inköp och tillverkning.

16.Det kanske inte finns utförliga uppgifter om förvärvstidpunkter för materiella anläggningstillgångar att tillgå eller så kanske de inte kan uppskattas. I sådana sällsynta fall kan det bli nödvändigt att, under den första period standarden tillämpas, använda en oberoende, professionell värderare för bedömning av posternas värde, som grund för inflationsjusteringen.

17.Det kanske inte finns något allmänt prisindex tillgängligt för de perioder för vilka inflationsjustering av materiella anläggningstillgångar krävs enligt standarden. Under sådana omständigheter kan det bli nödvändigt att använda en uppskattning som exempelvis baseras på förändringar i valutakursen mellan den funktionella valutan och en relativt stabil utländsk valuta.

18.En del icke-monetära poster redovisas till belopp som gällde vid andra datum än förvärvstidpunkten eller rapportdatum, exempelvis materiella anläggningstillgångar som omvärderats vid en tidigare tidpunkt. I dessa fall ska redovisat värde inflationsjusteras från tidpunkten för den föregående omvärderingen.

19.En icke-monetär posts inflationsjusterade värde minskas, i enlighet med tillämpliga IFRS, när det överskrider postens återvinningsvärde. Till exempel minskas inflationsjusterade belopp för materiella anläggningstillgångar, goodwill, patent och varumärken till återvinningsvärdet och inflationsjusterade belopp för varor i lager minskas till nettoförsäljningsvärdet.

20.Investeringsobjekt som redovisas enligt kapitalandelsmetoden kan upprätta sina finansiella rapporter i ett hyperinflationslands valuta. Rapporten över finansiell ställning och rapporten över totalresultat för ett dylikt investeringsobjekt inflationsjusteras i enlighet med denna standard, i syfte att beräkna investerarens andel av objektets nettotillgångar och resultat. När investeringsobjektets inflationsjusterade finansiella rapporter uttrycks i en utländsk valuta räknas de om till balansdagskurs.

21.Inflationens effekter redovisas vanligtvis i ett företags låneutgifter. Det är inte korrekt att både inflationsjustera investeringar som är lånefinansierade och aktivera den del av låneutgiften som kompenserar för inflationen under samma period. Denna del av låneutgifterna redovisas som en kostnad för den period till vilken den är hänförlig.

22.Ett företag kan förvärva tillgångar enligt överenskommelser som tillåter det att senarelägga betalningar utan att ådra sig uttryckliga räntekostnader. När det är praktiskt ogenomförbart att påföra ett räntebelopp, sker inflationsjustering för sådana tillgångar från betalningstidpunkten i stället för från anskaffningstidpunkten.

23.har upphävts.

24.I början av den första perioden när standarden tillämpas ska de olika posterna i eget kapital, förutom balanserade vinstmedel och omvärderingsreserver, inflationsjusteras med ett allmänt prisindex från de datum posterna tillsköts eller uppkom på annat sätt. Omvärderingsreserver som uppkommit under tidigare perioder elimineras. Inflationsjusterade balanserade vinstmedel härleds från alla övriga belopp i den inflationsjusterade rapporten över finansiell ställning.

25.I slutet av den första perioden och under efterföljande perioder ska alla poster i eget kapital inflationsjusteras från periodens början, eller från det datum när de tillsköts om det inträffat senare, med tillämpning av ett allmänt prisindex. Periodens förändringar i eget kapital ska anges i enlighet med IAS 1.

Rapport över totalresultat

26.Enligt denna standard ska alla poster i rapporten över totalresultat uttryckas i vid rapportperiodens slut gällande värdeenhet. Därför måste alla belopp inflationsjusteras genom att tillämpa förändringarna i det allmänna prisindexet från de datum då intäkts- och kostnadsposterna första gången fördes in i de finansiella rapporterna.

Vinst eller förlust på monetära nettotillgångar och -skulder

27.Under en period med inflation förlorar ett företag vars monetära tillgångar överstiger de monetära skulderna köpkraft och ett företag vars monetära skulder överstiger de monetära tillgångarna vinner köpkraft, i den mån tillgångarna och skulderna inte är knutna till en prisnivå. Denna vinst eller förlust på monetära nettotillgångar och -skulder kan härledas som den skillnad som uppkommer vid inflationsjustering av icke-monetära tillgångar, eget kapital och poster i rapporten över totalresultat och justering av tillgångar och skulder som är knutna till index. Vinst eller förlust kan uppskattas genom att tillämpa förändringen i det allmänna prisindexet på periodens vägda genomsnittsvärde för skillnaden mellan monetära tillgångar och monetära skulder.

28.Vinst eller förlust på monetära nettotillgångar och -skulder ska inkluderas i resultatet. Justeringen av tillgångar och skulder som genom avtal knutits till prisförändringar i enlighet med punkt 13 kvittas mot vinst eller förlust på monetära nettotillgångar och -skulder. Övriga intäkts- och kostnadsposter, såsom ränteintäkter och räntekostnader samt valutakursdifferenser som är hänförliga till investerade eller lånade medel sammanhänger också med monetära nettotillgångar och -skulder. Även om sådana poster redovisas separat, kan det vara värdefullt om de redovisas tillsammans med vinst eller förlust på monetära nettotillgångar och -skulder i rapporten över totalresultat.

Finansiella rapporter som baseras på återanskaffningsvärde

Rapport över finansiell ställning

29.Poster som redovisas till återanskaffningsvärde inflationsjusteras inte eftersom de redan uttrycks i vid rapportperiodens slut gällande värdeenhet. Övriga poster i rapporten över finansiell ställning inflationsjusteras i enlighet med punkterna 11–25.

Rapport över totalresultat

30.Rapporter över totalresultat som baseras på återanskaffningsvärdet, före inflationsjustering, utgår i allmänhet från återanskaffningsvärdet per den tidpunkt då de underliggande transaktionerna eller händelserna inträffade. Kostnad för sålda varor och avskrivningar redovisas till återanskaffningsvärdet vid tidpunkten för förbrukningen. Försäljningskostnader och övriga kostnader redovisas till sina monetära belopp när de inträffade. Alla belopp måste därför inflationsjusteras till gällande värdeenhet vid rapportperiodens slut med hjälp av ett allmänt prisindex.

Vinst eller förlust på monetära nettotillgångar och -skulder

31.Vinst eller förlust på monetära nettotillgångar och -skulder redovisas i enlighet med punkterna 27 och 28.

Skatter

32.Inflationsjusteringen av finansiella rapporter i enlighet med denna standard kan ge upphov till skillnader mellan tillgångarnas och skuldernas redovisade värde i rapporten över finansiell ställning och deras skattemässiga värden. Dessa skillnader redovisas i enlighet med IAS 12 Inkomstskatter.

Rapport över kassaflöden

33.Standarden kräver att alla poster i rapporten över kassaflöden uttrycks i vid rapportperiodens slut gällande värdeenhet.

Jämförelsetal

34.Jämförelsetal för föregående rapportperiod, vare sig de baseras på anskaffningsvärde eller återanskaffningsvärde, inflationsjusteras med hjälp av ett allmänt prisindex så att de jämförande finansiella rapporterna redovisas i gällande värdeenhet vid rapportperiodens slut. Information som lämnas för tidigare perioder uttrycks också i gällande värdeenhet vid rapportperiodens slut. När det gäller att redovisa jämförelsebelopp i en annan rapporteringsvaluta är punkterna 42 b och 43 i IAS 21 tillämpliga.

Koncernredovisning

35.Ett moderföretag som upprättar finansiella rapporter i ett hyperinflationslands valuta kan ha dotterföretag som också upprättar finansiella rapporter i hyperinflationsländers valutor. Finansiella rapporter för sådana dotterföretag måste inflationsjusteras med hjälp av ett allmänt prisindex för det land i vars valuta dotterföretaget upprättar sina finansiella rapporter innan dessa rapporter kan inkluderas i moderföretagets koncernredovisning. När ett sådant dotterföretag är ett utländskt dotterföretag, räknas dess inflationsjusterade finansiella rapporter om till balansdagskursen. Finansiella rapporter för dotterföretag som inte upprättar finansiella rapporter i hyperinflationsländers valutor behandlas i enlighet med IAS 21.

36.Om finansiella rapporter med olika slut på rapportperioder omfattas av en koncernredovisning, måste alla poster, oavsett om de är icke-monetära eller monetära, inflationsjusteras till gällande värdeenhet per datumet för koncernredovisningen.

Val och användning av allmänt prisindex

37.Inflationsjustering av finansiella rapporter i enlighet med denna standard kräver tillämpning av ett allmänt prisindex, som återspeglar förändringar i köpkraft. Alla företag som upprättar finansiella rapporter i samma lands valuta bör använda samma index.

Länder som upphör att vara hyperinflationsländer

38.När ett land upphör att vara ett hyperinflationsland och ett företag upphör att upprätta finansiella rapporter i enlighet med denna standard, ska företaget använda de belopp som uttrycks i gällande värdeenhet vid slutet av föregående rapportperiod som bas för redovisade värden i de efterföljande finansiella rapporterna.

Upplysningar

39.Följande upplysningar ska lämnas:

 1. det faktum att de finansiella rapporterna och jämförelsetalen för tidigare perioder har inflationsjusterats i syfte att återspegla förändringar i köpkraft avseende den funktionella valutan och därför uttrycks i vid rapportperiodens slut gällande värdeenhet,

 2. om de finansiella rapporterna baseras på anskaffningsvärde eller återanskaffningsvärde, och

 3. vilket prisindex som används och prisindexets nivå vid rapportperiodens slut, samt förändringar i index under innevarande och föregående rapportperiod.

40.De upplysningar som krävs enligt denna standard är nödvändiga för att klargöra vilken princip som används för att hantera inflationens inverkan på de finansiella rapporterna. De är även avsedda att tillhandahålla övrig information som krävs för att förstå principen och de uppkomna beloppen.

Ikraftträdande

41.Denna standard ska tillämpas på finansiella rapporter avseende perioder som börjar den 1 januari 1990 eller senare.