IAS 33 är antagen av EU-kommissionen och är ändrad genom följande förordningar:

 • (EU) 2023/1803 – EU-rättslig konsolidering av tidigare ändringar; ändringen innehåller mindre översättningsändringar men ändrar inte standarden i sak (konsolideringen tar bort referenser till tidigare EU-förordningar)

 • (EU) 2016/2067 – följdändringar vid antagande av IFRS 9 Financial Instruments

 • (1255/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 13 Fair Value Measurement

 • (1254/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 11 Joint Arrangements

 • (1254/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 10 Consolidated Financial Statements

 • (475/2012/EU) – följdändringar vid antagande av Presentation of Items of Other Comprehensive Income, Amendments to IAS 1

 • (495/2009/EG) – följdändringar vid antagande av Revised IFRS 3 Business Combinations

 • (494/2009/EG) – följdändringar vid antagande av Consolidated and Separate Financial Statements, Amendments to IAS 27

 • (1274/2008/EG) – följdändringar vid antagande av IAS 1

Syfte

1.Syftet med denna standard är att ange principer för hur ett företag ska beräkna och redovisa resultat per aktie på ett sätt som förbättrar möjligheterna att jämföra olika företag under en rapportperiod och att jämföra olika rapportperioder för ett och samma företag. Även om värdet av uppgifter om resultat per aktie begränsas av de olika redovisningsprinciper företag kan använda när de fastställer vad som är ”resultat”, förbättras den finansiella rapporteringen om antalet aktier beräknas på ett enhetligt sätt. I första hand beskriver standarden hur företag ska beräkna det antal aktier som används vid beräkningen av resultat per aktie (det vill säga nämnaren).

Tillämpningsområde

2.Standarden ska tillämpas på

 1. separata eller individuella finansiella rapporter från ett företag

  1. vars stamaktier eller potentiella stamaktier är föremål för allmän handel (på en inhemsk eller utländsk fondbörs eller på en OTC-marknad, inklusive lokala och regionala marknader), eller

  2. som har ingett, eller är i färd med att inge, sina finansiella rapporter till en värdepappersövervakande myndighet eller annan tillsynsmyndighet i syfte att emittera stamaktier på en offentlig marknad, och

 2. koncernredovisningar från koncerner med ett moderföretag

  1. vars stamaktier eller potentiella stamaktier är föremål för allmän handel (på en inhemsk eller utländsk fondbörs eller på en OTC-marknad, inklusive lokala och regionala marknader), eller

  2. som har ingett, eller är i färd med att inge, sina finansiella rapporter till en värdepappersövervakande myndighet eller annan tillsynsmyndighet i syfte att emittera stamaktier på en offentlig marknad.

3.Ett företag som lämnar upplysning om resultat per aktie ska beräkna och lämna upplysning om resultat per aktie enligt denna standard.

4.När ett företag upprättar både koncernredovisning och separata finansiella rapporter i enlighet med IFRS 10 Koncernredovisning respektive IAS 27 Separata finansiella rapporter behöver de upplysningar som krävs enligt denna standard endast redovisas utifrån uppgifter på koncernnivå. Ett företag som väljer att lämna upplysning om resultat per aktie baserat på företagets separata finansiella rapporter ska redovisa sådan information endast i rapporten över totalresultat. Ett företag ska inte redovisa sådan information om resultat per aktie i koncernredovisningen.

4A.Om ett företag redovisar resultatposter i en separat rapport på det sätt som beskrivs i punkt 10A i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (enligt ändring 2011) redovisar det resultat per aktie endast i den separata rapporten.

Definitioner

5.I denna standard används följande begrepp med de innebörder som anges nedan:

 • Ingen utspädningseffekt är en ökning av vinst per aktie eller en minskning av förlust per aktie som följer på antagandet att konvertibla instrument konverteras, att optioner eller teckningsoptioner utnyttjas eller att stamaktier emitteras vid uppfyllelsen av vissa villkor.

 • En överenskommelse om att emittera aktier om vissa villkor uppfylls är ett avtal om att emittera aktier, som är beroende av att vissa villkor uppfylls.

 • Stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda är stamaktier som kan emitteras för ett litet belopp eller inga kontanter eller för en liten eller ingen annan ersättning när vissa villkor i en överenskommelse om att emittera aktier om vissa villkor uppfylls, är uppfyllda.

 • Utspädning är en minskning av vinst per aktie eller en ökning av förlust per aktie som följer på antagandet att konvertibla instrument konverteras, att optioner eller teckningsoptioner utnyttjas eller att stamaktier emitteras vid uppfyllelsen av vissa villkor.

 • Optioner, teckningsoptioner och motsvarande instrument är finansiella instrument som ger innehavaren rätt att köpa stamaktier.

 • En stamaktie är ett egetkapitalinstrument som är efterställt alla andra slag av egetkapitalinstrument.

 • En potentiell stamaktie är ett finansiellt instrument eller annat avtal som kan berättiga innehavaren att erhålla stamaktier.

 • Säljoptioner på stamaktier är kontrakt som ger innehavaren rätt att sälja stamaktier till ett angivet pris under en viss period.

6.Stamaktiers rätt till andel i företagets resultat för perioden är efterställd andra aktieslags rätt, såsom preferensaktiers. Ett företag kan ha flera slag av stamaktier. Stamaktier av samma slag har samma rätt till utdelning.

7.Exempel på potentiella stamaktier är

 1. finansiella skulder och egetkapitalinstrument, inklusive preferensaktier, som kan konverteras till stamaktier,

 2. optioner och teckningsoptioner,

 3. aktier som kommer att emitteras om villkor i ett avtal uppfylls, exempelvis ett avtal avseende förvärv av en rörelse eller andra tillgångar.

8.Begrepp som definieras i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering används i denna standard med de innebörder som anges i punkt 11 i IAS 32, såvida inte annat anges. I IAS 32 definieras finansiellt instrument, finansiell tillgång, finansiell skuld och egetkapitalinstrument. Dessutom ges vägledning om hur dessa definitioner ska användas. I IFRS 13 Värdering till verkligt värde definieras verkligt värde och anges krav för tillämpningen av denna definition.

Värdering

Resultat per aktie före utspädning

9.Ett företag ska beräkna beloppet för det resultat per aktie före utspädning som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget och, i det fall det redovisas, det resultat från kvarvarande verksamheter som är hänförligt till dessa aktieinnehavare.

10.Resultat per aktie före utspädning ska beräknas genom att dividera vinst eller förlust hänförlig till innehavare av stamaktier i moderföretaget (täljaren) med det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som har varit utestående under perioden (nämnaren).

11.Syftet med information om resultat per aktie före utspädning är att ge ett mått på varje stamakties i ett moderföretags andel av företagets resultat under rapportperioden.

Resultat

12.Vid beräkning av resultat per aktie före utspädning ska de belopp som är hänförliga till innehavare av stamaktier i moderföretaget avseende

 1. resultat från kvarvarande verksamheter som är hänförligt till moderföretaget, och

 2. resultat hänförligt till moderföretaget

vara beloppen i a och b justerade för belopp efter skatt för utdelning på preferensaktier, differenser som uppkommer vid reglering av preferensaktier och andra liknande effekter av preferensaktier som klassificeras som eget kapital.

13.Alla intäkts- och kostnadsposter som är hänförliga till innehavare av stamaktier i moderföretaget, som redovisas under en period, inklusive skattekostnader och utdelning på preferensaktier som klassificeras som skulder, inkluderas i fastställandet av det resultat för perioden som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget (se IAS 1).

14.Det belopp, efter skatt, som avser utdelning på preferensaktier och som dras av från resultatet utgörs av

 1. periodens fastställda utdelning, efter skatt, på preferensaktier som saknar rätt till kumulativ utdelning, och

 2. periodens erforderliga utdelning, efter skatt, på preferensaktier med rätt till kumulativ utdelning, oavsett om utdelningen fastställts eller ej. Beloppet innefattar dock ej utdelning på preferensaktier med rätt till kumulativ utdelning som betalats eller fastställts under den aktuella perioden men som avser en tidigare period.

15.Preferensaktier som erbjuder en låg inledande utdelning för att kompensera ett företag för att det säljer aktierna till underkurs, eller en utdelning som ligger över marknadsnivån under senare perioder för att kompensera investerare för att de köper preferensaktier till överkurs, kallas ibland för preferensaktier med stigande utdelning. Eventuell ursprunglig under- eller överkurs vid emission av preferensaktier med stigande utdelning skrivs av mot balanserade vinstmedel enligt effektivräntemetoden och behandlas som en utdelning på preferensaktier vid beräkning av resultat per aktie.

16.Preferensaktier kan återköpas genom ett företags offentliga uppköpserbjudande till innehavarna. Överskjutande verkligt värde för den ersättning som erläggs till innehavarna av preferensaktier jämfört med preferensaktiernas redovisade värde utgör en avkastning för innehavarna av preferensaktier och belastar företagets balanserade vinstmedel. Detta belopp dras av vid beräkning av det resultat som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget.

17.Förtida konvertering av konvertibla preferensaktier kan framkallas av ett företag genom förmånliga ändringar av de ursprungliga konverteringsvillkoren eller betalning av ytterligare ersättning. Överskjutande verkligt värde för stamaktierna eller övrig ersättning som erläggs utöver verkligt värde för de stamaktier som kan emitteras i enlighet med de ursprungliga konverteringsvillkoren är en avkastning för innehavarna av preferensaktier, och dras av vid beräkning av det resultat som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget.

18.Om preferensaktiernas redovisade värde överstiger det verkliga värdet för den ersättning som erläggs vid reglering läggs det överskjutande beloppet till vid beräkning av det resultat som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget.

Aktier

19.Vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning ska antalet stamaktier utgöras av det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som har varit utestående under perioden.

20.Genom att använda det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som har varit utestående under perioden återspeglas möjligheten att ägarkapitalet kan ha varierat under perioden till följd av att ett högre eller lägre antal aktier har varit utestående. Det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som har varit utestående under perioden är antalet utestående stamaktier i början av perioden, justerat med antalet stamaktier som återköpts eller emitterats under perioden, multiplicerat med en tidvägningsfaktor. Tidvägningsfaktorn utgörs av det antal dagar som stamaktierna varit utestående i förhållande till totalt antal dagar under perioden. I de flesta fall räcker det med en rimlig approximation av det vägda genomsnittet.

21.Vanligen medräknas aktier i det vägda genomsnittliga antalet aktier från den dag man har rätt till likviden (vilken oftast är densamma som emissionsdagen). Sålunda medräknas

 1. stamaktier som emitteras i en kontantemission från den dag man har rätt till betalningen,

 2. stamaktier som emitteras på basis av frivillig återinvestering av utdelning på stam- eller preferensaktier från den dag då utdelningen återinvesteras,

 3. stamaktier som emitteras till följd av konvertering av ett skuldinstrument till stamaktier från den dag då skuldinstrumentet inte längre löper med ränta,

 4. stamaktier som emitteras i utbyte mot kapitalbelopp i eller ränta på ett annat finansiellt instrument från den dag då det finansiella instrumentet inte längre löper med ränta,

 5. stamaktier som emitteras i utbyte mot reglering av en skuld från likviddagen,

 6. stamaktier som emitteras i samband med en apportemission från den tidpunkt då apportegendomen redovisas som tillgång, och

 7. stamaktier som emitteras som ersättning för utförda tjänster till företaget i samband med att tjänsterna utförs.

Tidpunkten när stamaktierna ska medräknas bestäms av de villkor och förutsättningar som är hänförliga till emissionen av aktierna. Hänsyn tas till innebörden av avtal som är knutna till emissionen.

22.Stamaktier som emitteras som del av den ersättning som överförs i ett rörelseförvärv innefattas i det vägda genomsnittliga antalet aktier från förvärvstidpunkten. Orsaken är att förvärvaren införlivar det förvärvade företagets resultat i sin rapport över totalresultat från den tidpunkten.

23.Stamaktier som kommer att emitteras vid konvertering av ett instrument med obligatorisk konvertering inkluderas i beräkningen av resultat per aktie före utspädning från den tidpunkt när kontraktet ingicks.

24.Aktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda behandlas som utestående och inkluderas i beräkningen av resultat per aktie före utspädning först från den tidpunkt när alla erforderliga villkor har uppfyllts (det vill säga att händelserna har inträffat). Aktier som kan emitteras endast efter att en viss tid förflutit är inte aktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda, eftersom det är helt säkert att villkoret kommer att uppfyllas. Utestående stamaktier som kan återkallas om vissa villkor uppfylls (det vill säga bli föremål för återkallande) behandlas inte som utestående och exkluderas från beräkningen av resultat per aktie före utspädning fram till den tidpunkt aktierna inte längre kan återkallas.

25.har upphävts.

26.Det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som har varit utestående under perioden, och för alla perioder som redovisas, ska justeras för andra händelser än konvertering av potentiella stamaktier som ändrat antalet utestående stamaktier utan motsvarande förändring av kapital.

27.Stamaktier kan ha emitterats eller antalet utestående stamaktier kan ha minskat utan motsvarande förändring av kapital. Exempel omfattar

 1. en fondemission,

 2. ett fondemissionselement i en annan emission, exempelvis i en nyemission som riktar sig till befintliga aktieägare,

 3. en aktiesplit, och

 4. en omvänd aktiesplit (sammanläggning av aktier).

28.Vid en fondemission eller aktiesplit erhåller de befintliga aktieägarna nya stamaktier utan att skjuta till nytt kapital. Sålunda ökas antalet utestående stamaktier utan en ökning av företagets kapital. Antalet utestående stamaktier före händelsen justeras därför i proportion till ökningen av antalet utestående stamaktier, som om händelsen inträffat i början av den tidigaste period som redovisas. Om exempelvis ett företag genomför en fondemission, där ägarna erhåller två nya stamaktier för varje utestående aktie, multipliceras antalet utestående stamaktier före emissionstidpunkten med tre för att få fram det nya totala antalet stamaktier, eller med två för att få fram antalet ytterligare stamaktier.

29.En sammanläggning av stamaktier minskar vanligen antalet utestående stamaktier utan en motsvarande minskning av kapital. När den övergripande effekten är ett aktieåterköp till verkligt värde, är dock minskningen av antalet utestående stamaktier följden av en motsvarande minskning av kapital. Ett exempel är en sammanläggning av aktier som kombineras med en extra utdelning. Det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för den period i vilken den kombinerade transaktionen sker justeras för minskningen i antalet stamaktier från den tidpunkt när den extra utdelningen redovisas.

Resultat per aktie efter utspädning

30.Ett företag ska beräkna beloppet för det resultat per aktie efter utspädning som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget och, i det fall det redovisas, det resultat från kvarvarande verksamheter som är hänförligt till dessa aktieinnehavare.

31.Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning ska ett företag justera det resultat som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget och det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier för effekterna av alla potentiella stamaktier med utspädningseffekt.

32.Syftet med att presentera resultat per aktie efter utspädning är samma som syftet med att presentera resultat per aktie före utspädning – att ge ett mått på en stamakties andel av ett företags resultat – och att samtidigt beakta alla potentiella utestående stamaktier med utspädningseffekt under perioden. Följden är att

 1. den del av resultatet som är hänförligt till innehavarna av stamaktier i moderföretaget ökas med det belopp, efter skatt, som avser utdelningar och redovisade räntekostnader under perioden avseende potentiella stamaktier med utspädningseffekt och justeras för övriga förändringar av intäkter eller kostnader som blir följden av en konvertering av potentiella stamaktier med utspädningseffekt, och

 2. det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier ökas med det vägda genomsnittliga antalet ytterligare stamaktier som skulle ha varit utestående vid en konvertering av samtliga potentiella stamaktier med utspädningseffekt.

Resultat

33.Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning ska ett företag justera det resultat som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget, enligt beräkningen i enlighet med punkt 12, med beloppen efter skatt för

 1. eventuell utdelning eller andra poster hänförliga till potentiella stamaktier med utspädningseffekt, som dras av vid beräkning av resultat hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget enligt beräkningen i enlighet med punkt 12,

 2. eventuella under perioden redovisade räntekostnader hänförliga till potentiella stamaktier med utspädningseffekt, och

 3. eventuella andra förändringar av intäkter och kostnader som kan bli följden av konverteringen av potentiella stamaktier med utspädningseffekt.

34.Efter att de potentiella stamaktierna har konverterats till stamaktier uppkommer inte längre de poster som identifieras i punkt 33 a–c. I stället har de nya stamaktierna rätt att ta del av resultat hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget. Därför justeras det resultat hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget som beräknas i enlighet med punkt 12 för de poster som identifieras i punkt 33 a–c och eventuella därtill hänförliga skatter. De kostnader som sammanhänger med potentiella stamaktier inkluderar transaktionskostnader och underkurs som redovisas enligt effektivräntemetoden (se IFRS 9).

35.Konverteringen av potentiella stamaktier kan leda till följdändringar av intäkter och kostnader. Minskningen av de räntekostnader som är hänförliga till de potentiella stamaktierna och den därav följande ökningen av periodens vinst eller minskningen av periodens förlust kan exempelvis ge upphov till en ökning av kostnaderna för fastställda vinstandelsplaner med de anställda. När ett företag beräknar resultat per aktie efter utspädning ska periodens resultat som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget justeras för sådana följdändringar av intäkter och kostnader.

Aktier

36.När ett företag beräknar resultat per aktie efter utspädning, ska antalet stamaktier utgöras av det vägda genomsnittliga antalet stamaktier beräknat i enlighet med punkterna 19 och 26, med tillägg för det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som emitteras om samtliga potentiella stamaktier med utspädningseffekt konverteras till stamaktier. Potentiella stamaktier med utspädningseffekt antas ha konverterats till stamaktier vid periodens början eller vid tidpunkten för emissionen av de potentiella stamaktierna, om denna infaller senare.

37.Potentiella stamaktier med utspädningseffekt ska fastställas separat, för varje redovisad period. Det antal potentiella stamaktier med utspädningseffekt, som inkluderas i perioden räknat från årets början, är inte ett vägt genomsnitt av de potentiella stamaktier med utspädningseffekt som inkluderas i var och en av delårsperioderna.

38.Potentiella stamaktier viktas i förhållande till den tid de är utestående. Potentiella stamaktier som har dragits in eller förfallit under perioden innefattas i beräkningen av resultatet per aktie efter utspädning endast för den del av perioden då de är utestående. Potentiella stamaktier som konverteras till stamaktier under perioden innefattas i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning från periodens början fram till konverteringstidpunkten. För tiden därefter medräknas de nya stamaktierna i resultat per aktie både före och efter utspädning.

39.Det antal stamaktier som kan emitteras vid konvertering av potentiella stamaktier med utspädningseffekt fastställs med ledning av de villkor som gäller för de potentiella stamaktierna. När det finns mer än en konverteringsgrund, utgår beräkningen från den mest förmånliga konverteringskursen eller den mest förmånliga teckningskursen, sett ur de potentiella stamaktieinnehavarnas perspektiv.

40.Ett dotterföretag, joint venture eller intresseföretag kan till andra parter än moderföretaget eller investerare med gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över investeringsobjektet emittera potentiella stamaktier som kan konverteras till antingen stamaktier i dotterföretaget, joint venture-företaget eller intresseföretaget, eller till stamaktier i moderföretaget eller i investerare (det rapporterande företaget) med gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över investeringsobjektet. Om dessa potentiella stamaktier i dotterföretaget, joint venture-företaget eller intresseföretaget ger upphov till en utspädningseffekt vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning för det rapporterande företaget, ska de ingå i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning.

Potentiella stamaktier med utspädningseffekt

41.Potentiella stamaktier ska anses ge upphov till en utspädningseffekt när, och endast när, en konvertering av dem till stamaktier medför en lägre vinst per aktie eller högre förlust per aktie från kvarvarande verksamheter.

42.Ett företag använder det resultat från kvarvarande verksamheter som är hänförligt till moderföretaget som jämförelsetal för att klargöra huruvida potentiella stamaktier ger upphov till en utspädningseffekt eller ej. Det resultat från kvarvarande verksamheter som är hänförligt till moderföretaget justeras i enlighet med punkt 12 och exkluderar poster som är hänförliga till avvecklade verksamheter.

43.Potentiella stamaktier ger inte upphov till någon utspädningseffekt när konvertering av dem till stamaktier skulle öka vinsten per aktie eller minska förlusten per aktie från kvarvarande verksamheter. Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning förutsätter inte konvertering, inlösen eller annan emission av potentiella stamaktier som inte skulle ge upphov till en utspädningseffekt på resultatet per aktie.

44.När ett företag fastställer om potentiella stamaktier ger upphov till en utspädningseffekt eller ej, ska varje emission eller serie av potentiella stamaktier bedömas för sig, snarare än sammantaget. Bedömningen av om en utspädningseffekt uppkommer eller ej kan påverkas av i vilken ordning de olika slagen av potentiella stamaktier beaktas. För att maximera utspädningseffekten för resultatet per aktie före utspädning, betraktas därför varje emission eller serie med potentiella stamaktier i tur och ordning, från den med den största utspädningseffekten till den med den minsta effekten, det vill säga potentiella stamaktier som kan ge upphov till utspädningseffekt med det lägsta ”resultatet per tillkommande aktie” inkluderas i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning före dem med ett högre resultat per tillkommande aktie. Optioner och teckningsoptioner inkluderas i allmänhet först eftersom de inte påverkar beräkningens täljare.

Optioner, teckningsoptioner och motsvarande

45.Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning ska ett företag utgå från att de av företagets optioner och teckningsoptioner som kan ge upphov till en utspädningseffekt kommer att utnyttjas. Antagen likvid från dessa instrument ska betraktas som att den erhållits vid emission av stamaktier till genomsnittlig marknadskurs för stamaktier under perioden. Skillnaden mellan antalet emitterade stamaktier och antalet stamaktier som skulle ha emitterats till genomsnittlig marknadskurs för stamaktier under perioden ska behandlas som en emission av stamaktier utan betalning.

46.Optioner och teckningsoptioner har en utspädningseffekt när de skulle leda till en emission av stamaktier till en kurs som är lägre än den genomsnittliga marknadskursen för stamaktier under perioden. Utspädningsbeloppet är stamaktiernas genomsnittliga marknadskurs under perioden efter avdrag för emissionskurs. För att beräkna resultat per aktie efter utspädning behandlas därför potentiella stamaktier som om de utgörs av båda av följande:

 1. Ett avtal att emittera ett visst antal stamaktier till genomsnittlig marknadskurs under perioden. Sådana stamaktier antas bli emitterade till verkligt värde och antas inte ge upphov till någon utspädningseffekt. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning bortses därför från dem.

 2. Ett avtal att emittera det återstående antalet stamaktier utan att erhålla betalning. Sådana stamaktier genererar inga inbetalningar och påverkar inte det resultat som är hänförligt till utestående stamaktier. Därför ger dessa aktier upphov till en utspädningseffekt och läggs till antalet utestående stamaktier vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning.

47.Optioner och teckningsoptioner ger endast upphov till en utspädningseffekt när den genomsnittliga marknadskursen för stamaktier under perioden överstiger lösenpriset för optionerna eller teckningsoptionerna (det vill säga när de har ett realvärde). Tidigare redovisat resultat per aktie justeras inte retroaktivt i syfte att återspegla ändringar i kursen på stamaktier.

47A.För aktieoptioner och andra avtal om aktierelaterade ersättningar på vilka IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar tillämpas ska den emissionskurs som punkt 46 hänvisar till och det lösenpris som punkt 47 hänvisar till innefatta det verkliga värdet (värderat i enlighet med IFRS 2) för varor eller tjänster som ska levereras till företaget i framtiden enligt aktieoptionen eller det andra avtalet om aktierelaterade ersättningar.

48.Aktieoptioner till anställda, med fasta eller fastställbara villkor, och ej intjänade stamaktier behandlas som optioner i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning, även om de kan vara beroende av intjänande. De behandlas som utestående från och med tilldelningsdagen. Resultatbaserade aktieoptioner till anställda behandlas som aktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda, eftersom emissionen av dem är beroende av att angivna villkor, utöver att en viss tidsrymd passerar, uppfylls.

Konvertibla instrument

49.Konvertibla instruments utspädningseffekt ska återspeglas i resultat per aktie efter utspädning i enlighet med punkterna 33 och 36.

50.Konvertibla preferensaktier ger inte upphov till en utspädningseffekt när utdelningsbeloppet för sådana aktier, fastställt eller ackumulerat för den aktuella perioden, per stamaktie som kan erhållas vid konvertering överstiger resultat per aktie före utspädning. På motsvarande sätt ger en konvertibel skuld inte upphov till en utspädningseffekt när dess ränta (efter avdrag för skatt och andra förändringar i intäkter eller kostnader) per stamaktie som kan erhållas vid konvertering överstiger resultat per aktie före utspädning.

51.Inlösen eller framkallad konvertering av konvertibla preferensaktier kan påverka bara en andel av tidigare utestående konvertibla preferensaktier. I sådana fall hänförs eventuell överskjutande ersättning enligt punkt 17 till de aktier som löses in eller konverteras, när det ska fastställas huruvida återstående utestående preferensaktier har en utspädningseffekt. De inlösta eller konverterade aktierna beaktas skilt från de aktier som inte löses in eller konverteras.

Aktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda

52.På samma sätt som vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning, behandlas stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda som utestående och inkluderas i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning om villkoren är uppfyllda (det vill säga att händelserna har inträffat). Dessa aktier inräknas från periodens början (eller från dagen för överenskommelsen om att emittera aktier om vissa villkor uppfylls, om denna tidpunkt inträffar senare). Om villkoren inte är uppfyllda baseras antalet aktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda, som medräknas i resultat per aktie efter utspädning, på det antal aktier som skulle vara emitterbara om utgången av perioden också utgjorde utgången av villkorsperioden för dessa aktier. Omräkning i efterhand är inte tillåten om villkoren inte är uppfyllda när villkorsperioden löper ut.

53.Om uppnående eller upprätthållande av ett angivet resultatbelopp för en period är villkoret för en emission som kan göras om vissa villkor uppfylls, och om detta belopp har uppnåtts vid rapportperiodens slut men måste upprätthållas efter rapportperiodens slut under ytterligare en period, behandlas de ytterligare stamaktierna som utestående om de har en utspädningseffekt, vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning. I det fallet baseras beräkningen av resultat per aktie efter utspädning på det antal stamaktier som skulle emitteras om resultatbeloppet vid rapportperiodens slut var resultatbeloppet i slutet av villkorsperioden. Eftersom resultatet kan ändras i en framtida period, inkluderas inte i beräkningen av resultat per aktie före utspädning sådana stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda förrän vid villkorsperiodens slut, eftersom inte alla erforderliga villkor har blivit uppfyllda.

54.Det antal stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda kan vara beroende av framtida marknadskurser på stamaktierna. Om det finns en utspädningseffekt, baseras i sådant fall beräkningen av resultat per aktie efter utspädning på det antal stamaktier som skulle emitteras om marknadskursen vid rapportperiodens slut var marknadskursen vid villkorsperiodens slut. Om villkoret baseras på en genomsnittlig marknadskurs under en tidsperiod som sträcker sig längre än till slutet av rapportperioden, används genomsnittskursen för den tidsperiod som gått till ända. Eftersom marknadskursen kan ändras i en framtida period, inkluderas inte i beräkningen av resultat per aktie före utspädning sådana stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda förrän vid villkorsperiodens slut, eftersom inte alla erforderliga villkor har blivit uppfyllda.

55.Det antal stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda kan vara beroende av både framtida resultat och framtida kurser på stamaktierna. I dessa fall baseras det antal stamaktier som ingår i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning på båda villkoren (det vill säga resultat hittills och aktuell marknadskurs vid rapportperiodens slut). Stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda inkluderas inte i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning såvida inte båda villkoren är uppfyllda.

56.I andra fall kan antalet stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda bero på ett annat villkor än resultat eller marknadskurs (exempelvis att ett visst antal butiker öppnas). I sådana fall, under antagande att villkorets nuvarande förhållande förblir oförändrat fram till slutet av villkorsperioden, inkluderas stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning enligt förhållandet vid rapportperiodens slut.

57.Potentiella stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda (andra än dem som omfattas av en överenskommelse om att emittera aktier om vissa villkor uppfylls, såsom konvertibla instrument som emitteras om vissa villkor är uppfyllda) inkluderas i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning enligt nedan:

 1. ett företag fastställer om de potentiella stamaktierna kan antas vara emitterbara utifrån de villkor som anges för emission av dem enligt bestämmelserna för stamaktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda i punkterna 52–56, och

 2. om dessa potentiella stamaktier ska återspeglas i resultat per aktie efter utspädning, fastställer ett företag deras effekt på beräkningen av resultat per aktie efter utspädning genom att följa bestämmelserna för optioner och teckningsoptioner i punkterna 45–48, bestämmelserna för konvertibla instrument i punkterna 49–51, bestämmelserna för kontrakt som kan regleras med stamaktier eller kontanter i punkterna 58–61, eller andra bestämmelser, enligt vad som är tillämpligt.

Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning antas dock inte inlösen eller konvertering ske, såvida inte inlösen eller konvertering antas ske av liknande utestående potentiella stamaktier, för vilka emissionen inte är beroende av att vissa villkor uppfylls.

Kontrakt som kan regleras med stamaktier eller kontanter

58.När ett företag har ställt ut ett kontrakt som kan regleras med stamaktier eller kontanter, efter företagets gottfinnande, ska företaget anta att kontraktet kommer att regleras med stamaktier, och de potentiella stamaktier som blir följden ska inkluderas i resultatet per aktie efter utspädning om de ger upphov till en utspädningseffekt.

59.När ett sådant kontrakt redovisas som en tillgång eller skuld, eller har en egetkapitaldel och en skulddel, ska företaget justera täljaren för eventuella ändringar i resultatet som hade blivit följden under perioden, om kontraktet i sin helhet hade klassificerats som ett egetkapitalinstrument. Den justeringen liknar de justeringar som krävs i punkt 33.

60.För kontrakt som kan regleras med stamaktier eller kontanter, efter innehavarens gottfinnande, ska den högsta utspädningseffekten av kontantreglering eller aktiereglering användas vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning.

61.Ett exempel på ett kontrakt som kan regleras med stamaktier eller kontanter är ett skuldinstrument som vid förfall ger företaget en oinskränkt rätt att reglera det nominella beloppet med kontanter eller med dess egna stamaktier. Ett annat exempel är en utfärdad säljoption som ger innehavaren valmöjlighet att reglera kontraktet med stamaktier eller kontanter.

Köpta optioner

62.Kontrakt som köpta säljoptioner och köpta köpoptioner (det vill säga optioner som innehas av företaget utställda på dess egna stamaktier) inkluderas inte i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning eftersom ingen utspädningseffekt uppkommer om de inkluderas. Säljoptionen skulle endast lösas in om lösenpriset var högre än marknadskursen och köpoptionen skulle endast lösas in om lösenpriset låg under marknadskursen.

Utfärdade säljoptioner

63.Kontrakt som kräver att företaget köper tillbaka sina egna aktier, såsom utfärdade säljoptioner och terminsköpkontrakt, beaktas i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning om de ger upphov till en utspädningseffekt. Om dessa kontrakt har ett realvärde under perioden (det vill säga om lösen- eller regleringskurs ligger över genomsnittlig marknadskurs för perioden i fråga) ska den potentiella utspädningseffekten på resultatet per aktie beräknas enligt nedan:

 1. det ska antas att det vid periodens början emitteras tillräckligt många stamaktier (till periodens genomsnittliga marknadskurs) för att den erhållna likviden ska vara tillräcklig för att uppfylla kontraktet,

 2. det ska antas att likviden från emissionen används till att uppfylla kontraktet (det vill säga för att köpa tillbaka stamaktier), och

 3. de tillkommande stamaktierna (skillnaden mellan det antal stamaktier som antas emitteras och det antal stamaktier som erhålls vid kontraktets uppfyllelse) ska inkluderas i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning.

Retroaktiva justeringar

64.Om antalet utestående stamaktier eller potentiella stamaktier ökar till följd av en fondemission eller aktiesplit, eller minskar till följd av en omvänd aktiesplit (sammanläggning av aktier), ska beräkningen av resultatet per aktie före och efter utspädning justeras retroaktivt för alla perioder som rapporteras. Om dessa förändringar inträffar efter rapportperiodens utgång, men innan de finansiella rapporterna godkänns för utfärdande, ska beräkningen av resultat per aktie i dessa, och i eventuella finansiella rapporter för tidigare perioder som presenteras, baseras på det nya antalet aktier. Upplysning ska lämnas om det faktum att resultatet per aktie återspeglar sådana förändringar i antalet aktier. Dessutom ska resultat per aktie före och efter utspädning för alla redovisade perioder justeras med hänsyn till effekterna av fel och justeringar som är följden av byten av redovisningsprinciper som redovisas retroaktivt.

65.Ett företag räknar inte om resultatet per aktie efter utspädning för någon tidigare redovisad period på grund av ändringar i de antaganden som gjorts i beräkningarna av resultatet per aktie eller på grund av konvertering av potentiella stamaktier till stamaktier.

Klassificering

66.Ett företag ska i rapporten över totalresultat ange resultat per aktie före och efter utspädning för det resultat från kvarvarande verksamheter som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget och för det resultat som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget för perioden för varje slag av stamaktier som har en annan rätt att ta del av periodens resultat. Ett företag ska redovisa resultat per aktie före och efter utspädning med samma vikt för samtliga perioder som redovisas.

67.Resultat per aktie redovisas för varje period för vilken en rapport över totalresultat redovisas. Om resultat per aktie efter utspädning redovisas för minst en period ska det anges för alla redovisade perioder, även om det sammanfaller med resultatet per aktie före utspädning. Om resultat per aktie före och efter utspädning är samma, kan den dubbla redovisningen göras på en rad i rapporten över totalresultat.

67A.Om ett företag redovisar resultatposter i en separat rapport på det sätt som beskrivs i punkt 10A i IAS 1 (enligt ändring 2011) redovisar det resultat per aktie före och efter utspädning, enligt kraven i punkterna 66 och 67, i den separata rapporten.

68.Ett företag som redovisar en avvecklad verksamhet ska lämna upplysning om belopp per aktie före och efter utspädning för den avvecklade verksamheten antingen i rapporten över totalresultat eller i noterna.

68A.Om ett företag redovisar resultatposter i en separat rapport på det sätt som beskrivs i punkt 10A i IAS 1 (enligt ändring 2011) redovisar det resultat per aktie före och efter utspädning för den avvecklade verksamheten, enligt kraven i punkt 68, i den separata rapporten eller i noterna.

69.Ett företag ska lämna upplysning om resultat per aktie före och efter utspädning även om beloppen är negativa (en förlust per aktie).

Upplysningar

70.Ett företag ska lämna upplysning om följande:

 1. De belopp som används i täljaren vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning samt en avstämning mellan dessa belopp och det resultat för perioden som är hänförligt till moderföretaget. Avstämningen ska inkludera den enskilda effekten av varje slag av instrument som påverkar resultatet per aktie.

 2. Det vägda genomsnittliga antalet stamaktier som används i nämnaren vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning och en avstämning mellan dessa antal. Avstämningen ska inkludera den enskilda effekten av varje slag av instrument som påverkar resultatet per aktie.

 3. Instrument (inklusive aktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda) som kan ge en potentiell utspädningseffekt på resultat per aktie före utspädning i framtiden, men som inte inkluderades i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning eftersom de inte gav upphov till någon utspädningseffekt under de redovisade perioderna.

 4. En beskrivning av transaktioner i stamaktier eller potentiella stamaktier, utöver dem som redovisas i enlighet med punkt 64, som inträffar efter rapportperiodens slut och som i betydande omfattning hade förändrat antalet utestående stamaktier eller potentiella stamaktier i slutet av perioden om dessa transaktioner hade ägt rum före rapportperiodens slut.

71.Exempel på transaktioner enligt punkt 70 d innefattar

 1. en kontantemission,

 2. en emission av aktier där den erhållna likviden använts till att lösa in skulder eller preferensaktier utestående vid rapportperiodens slut,

 3. inlösen av utestående stamaktier,

 4. konvertering eller inlösen av potentiella stamaktier, som är utestående vid rapportperiodens slut, till stamaktier,

 5. en emission av optioner, teckningsoptioner eller konvertibla instrument, och

 6. uppfyllandet av villkor som leder till att företaget är skyldigt att emittera aktier som emitteras om vissa villkor är uppfyllda.

Resultat per aktie ska inte justeras för sådana transaktioner som äger rum efter rapportperiodens slut, eftersom de inte påverkar det kapital som varit investerat för att skapa periodens resultat.

72.Finansiella instrument och andra avtal som ger upphov till potentiella stamaktier kan innehålla villkor och förutsättningar som påverkar beräkningen av resultat per aktie före och efter utspädning. Dessa villkor och förutsättningar kan bestämma huruvida potentiella stamaktier ger upphov till en utspädningseffekt och, om så är fallet, vilken effekten är på det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier och eventuella följdjusteringar av det resultat som är hänförligt till innehavarna av stamaktier. Upplysningar om villkor och förutsättningar för sådana finansiella instrument och andra avtal uppmuntras, såvida inte annat krävs (se IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar).

73.Om ett företag lämnar upplysning om, utöver resultat per aktie före och efter utspädning, belopp per aktie och i det fallet använder en annan redovisad komponent i rapporten över totalresultat än vad som krävs enligt denna standard, ska sådana belopp beräknas med användning av det vägda genomsnittliga antal stamaktier som fastställts i enlighet med denna standard. Belopp per aktie före och efter utspädning som är hänförliga till en sådan komponent ska anges med samma vikt och framgå av noterna. Ett företag ska ange grunden för hur täljaren eller täljarna är fastställda, inklusive om beloppen per aktie är angivna före eller efter skatt. Om en komponent i rapporten över totalresultat används som inte redovisas som en egen post i rapporten över totalresultat, ska en avstämning göras mellan den använda komponenten och en post som redovisas i rapporten över totalresultat.

73A.Punkt 73 är även tillämplig på ett företag som utöver resultat per aktie före och efter utspädning lämnar upplysning om belopp per aktie med användning av en annan redovisad resultatpost än den som krävs enligt denna standard.

Ikraftträdande

74.Ett företag ska tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2005 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras. Om ett företag tillämpar denna standard för en period som börjar före den 1 januari 2005, ska företaget lämna upplysning om detta.

74A.IAS 1 (enligt omarbetning 2007) innebar en ändring av terminologin i alla IFRS. Dessutom lades punkterna 4A, 67A, 68A och 73A till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 1 (enligt omarbetning 2007) för en tidigare period ska dessa ändringar tillämpas för denna tidigare period.

74B.IFRS 10 och IFRS 11 Samarbetsarrangemang, utfärdade i maj 2011, ändrade punkterna 4, 40 och A11. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 10 och IFRS 11.

74C.IFRS 13, som utfärdades i maj 2011, innebar att punkterna 8, 47A och A2 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 13.

74D.Redovisning av poster i övrigt totalresultat (ändringar i IAS 1), utfärdad i juni 2011, ändrade punkterna 4A, 67A, 68A och 73A. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IAS 1 i den i juni 2011 ändrade lydelsen.

74E.IFRS 9 Finansiella instrument, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkt 34. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 9.

Upphävande av andra uttalanden

75.Denna standard ersätter IAS 33 Resultat per aktie (som utfärdades 1997).

76.Denna standard ersätter SIC 24 Resultat per aktie – finansiella instrument och andra avtal som kan komma att bytas mot aktier.

Bilaga A Vägledning vid tillämpning

Denna bilaga är en del av standarden.

Resultat hänförligt till moderföretaget

A1.Vid beräkning av resultat per aktie baserat på koncernredovisningen avses med resultat hänförligt till moderföretaget koncernresultatet efter justering för innehav utan bestämmande inflytande.

Nyemission

A2.Emission av stamaktier vid tidpunkten för inlösen eller konvertering av potentiella stamaktier ger vanligen inte upphov till ett fondemissionselement. Detta beror på att de potentiella stamaktierna vanligen emitteras till verkligt värde, vilket resulterar i en proportionell ändring av de resurser som är tillgängliga för företaget. I en nyemission sätts dock ofta emissionskursen lägre än vad som motsvaras av aktiens verkliga värde. Därför finns det ett fondemissionselement i en sådan nyemission, vilket påpekas i punkt 27 b. Om samtliga befintliga aktieägare erbjuds att delta i en nyemission är det antal stamaktier som ska användas vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning för alla perioder före nyemissionen det antal stamaktier som var utestående före emissionen, multiplicerat med nedanstående faktor:

 

Aktiens verkliga värde omedelbart innan teckningsrätten avskilts

Aktiens teoretiska verkliga värde efter att teckningsrätten avskilts

 

Aktiens teoretiska verkliga värde efter att teckningsrätten avskilts erhålls genom att summera det aggregerade verkliga värdet för samtliga aktier omedelbart innan teckningsrätterna avskilts med emissionslikviden och därefter dividera med antalet utestående aktier efter emissionen. När teckningsrätterna ska bli föremål för allmän handel separat från aktierna före lösendatum värderas det verkliga värdet till stängningskursen sista dagen som aktien handlas med teckningsrätt.

Jämförelsetal

A3.För att åskådliggöra tillämpning av det jämförelsetal som beskrivs i punkterna 42 och 43, antas att ett företag uppvisar en vinst från kvarvarande verksamheter hänförlig till moderföretaget om 4.800 VE1, en förlust från avvecklade verksamheter som är hänförlig till moderföretaget om –7.200 VE, en förlust hänförlig till moderföretaget om –2.400 VE, samt 2.000 utestående stamaktier och 400 utestående potentiella stamaktier. Företagets resultat per aktie före utspädning uppgår till 2,40 VE för kvarvarande verksamheter, –3,60 VE för avvecklade verksamheter och –1,20 VE baserat på nettoresultatet. De 400 potentiella stamaktierna inkluderas i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning eftersom det resultat per aktie om 2,00 VE för kvarvarande verksamheter som blir följden ger upphov till en utspädningseffekt, under förutsättning att de 400 potentiella stamaktierna inte har någon effekt på resultatet. Eftersom det resultat från kvarvarande verksamheter som är hänförligt till moderföretaget är jämförelsetalet, inkluderar företaget dessa 400 potentiella stamaktier också i beräkningen av övriga belopp för resultat per aktie, trots att de resulterande beloppen för resultat per aktie inte ger upphov till en utspädningseffekt i förhållande till deras jämförbara belopp för resultat per aktie före utspädning, det vill säga att förlusten per aktie är lägre [–3,00 VE per aktie för förlusten från avvecklade verksamheter och –1,00 VE per aktie baserat på nettoresultatet].

I denna vägledning anges monetära belopp i ”valutaenheter” (VE).

Stamaktiers genomsnittliga marknadskurs

A4.Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning, beräknas den genomsnittliga marknadskursen för de stamaktier som förutsätts bli emitterade utifrån stamaktiernas genomsnittliga marknadskurs under perioden. Teoretiskt sett kan varje marknadstransaktion för ett företags stamaktier inkluderas i fastställandet av den genomsnittliga marknadskursen. Men i praktiken är ett enkelt genomsnitt av vecko- eller månadskurser vanligen tillräckligt.

A5.I allmänhet är slutkurserna lämpliga för beräkning av genomsnittlig marknadskurs. När kurserna fluktuerar mycket, erhålls dock vanligen en mer representativ kurs genom att ta genomsnittet av den högsta och lägsta kursen. Den metod som används för att beräkna den genomsnittliga marknadskursen används konsekvent såvida den inte längre är representativ på grund av förändrade villkor. Exempelvis kan ett företag som i flera år använt slutkurserna för att beräkna genomsnittskursen på en marknad med relativt stabila kurser byta till ett genomsnitt av högsta och lägsta kurs om kurserna börjar fluktuera kraftigt och slutkurserna inte längre ger en representativ genomsnittskurs.

Optioner, teckningsoptioner och motsvarande instrument

A6.Optioner eller teckningsoptioner att köpa konvertibla instrument antas bli utnyttjade för att köpa det konvertibla instrumentet närhelst genomsnittskurserna på både det konvertibla instrumentet och de stamaktier som kan erhållas vid konvertering överstiger optionernas eller teckningsoptionernas lösenpris. Utnyttjande förutsätts dock inte ske såvida inte konvertering av eventuella liknande utestående konvertibla instrument också antas ske.

A7.Optioner eller teckningsoptioner kan tillåta eller kräva leverans av skuldinstrument eller andra instrument i företaget (eller dess moderföretag eller ett dotterföretag) som likvid för hela eller del av lösenpriset. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning, ger dessa optioner eller teckningsoptioner upphov till en utspädningseffekt om a) periodens genomsnittliga marknadskurs för berörda stamaktier överstiger lösenpriset eller om b) försäljningspriset för det instrument som levereras som likvid understiger det pris till vilket instrumentet kan levereras enligt options- eller teckningsoptionsavtalet, varigenom den underkurs som blir följden medför att lösenpriset för de stamaktier som kan erhållas vid inlösen understiger marknadskursen. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning antas dessa optioner eller teckningsoptioner bli inlösta och skuldinstrumenten eller de andra instrumenten förutsätts bli levererade som likvid. Om kontant likvid är mer fördelaktigt för innehavaren av optionen eller teckningsoptionen och kontraktet tillåter att sådan likvid levereras, antas kontant likvid ske. Ränta (efter avdrag för skatt) på eventuell skuld som ska levereras som likvid återläggs som en justering av täljaren.

A8.Motsvarande behandling görs av preferensaktier som har liknande villkor eller av andra instrument med konverteringsoptioner som tillåter investeraren att lämna kontant likvid för att därigenom uppnå en mer förmånlig konverteringskurs.

A9.De underliggande villkoren för vissa optioner eller teckningsoptioner kan kräva att erhållen likvid vid inlösen av dessa instrument ska användas för att reglera ett företags skuldinstrument eller andra instrument (eller hos dess moderföretag eller dotterföretag). Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning antas dessa optioner eller teckningsoptioner bli inlösta och likviden användas för att köpa skulden till dess genomsnittliga marknadskurs i stället för att köpa stamaktier. Den överskjutande likvid som erhålls vid antagen inlösen över det belopp som används till antaget köp av skulden ingår dock (det vill säga antas användas för att köpa tillbaka stamaktier) i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning. Ränta (efter avdrag för skatt) på eventuell skuld som antas köpas återläggs som en justering av täljaren.

Utfärdade säljoptioner

A10.För att åskådliggöra punkt 63 antas att ett företag har 120 utestående utfärdade säljoptioner på sina stamaktier, med lösenpriset 35 VE. Stamaktiernas genomsnittliga marknadskurs under perioden är 28 VE. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning, antar företaget att det emitterat 150 aktier till kursen 28 VE per aktie i början av perioden för att uppfylla säljförpliktelsen om 4.200 VE. Skillnaden mellan de emitterade 150 stamaktierna och de 120 stamaktier som erhålls när säljoptionen utnyttjas (30 tillkommande stamaktier) läggs till i nämnaren vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning.

Instrument i dotterföretag, joint ventures eller intresseföretag

A11.Potentiella stamaktier i ett dotterföretag, joint venture-företag eller intresseföretag som kan konverteras till antingen stamaktier i dotterföretaget, joint venture-företaget eller intresseföretaget, eller till stamaktier i moderföretaget eller i investerare (det rapporterande företaget) med gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över investeringsobjektet inkluderas i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning enligt nedan:

 1. Instrument som emitteras av ett dotterföretag, joint venture eller intresseföretag som ger dess innehavare möjlighet att erhålla stamaktier i dotterföretaget, joint venture-företaget eller intresseföretaget inkluderas i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för dotterföretaget, joint venture-företaget eller intresseföretaget. Dessa resultat per aktie inkluderas sedan i det rapporterande företagets beräkning av resultat per aktie baserat på det rapporterande företagets innehav av instrument i dotterföretaget, joint venture-företaget eller intresseföretaget.

 2. Instrument i ett dotterföretag, joint venture eller intresseföretag som kan konverteras till stamaktier i det rapporterande företaget räknas med i det rapporterande företagets potentiella stamaktier vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning. På motsvarande sätt räknas optioner eller teckningsoptioner som är emitterade av ett dotterföretag, joint venture eller intresseföretag med rätt att förvärva stamaktier i det rapporterande företaget med i det rapporterande företagets potentiella stamaktier vid beräkning av koncernens resultat per aktie efter utspädning.

A12.Vid fastställande av effekten på resultat per aktie av instrument som emitterats av ett rapporterande företag och som kan konverteras till stamaktier i ett dotterföretag, joint venture eller intresseföretag, antas instrumenten konverteras och täljaren vid behov (resultat hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget) justeras i enlighet med punkt 33. Utöver dessa justeringar, justeras täljaren för eventuella ändringar i det resultat som redovisas av det rapporterande företaget (såsom utdelningsintäkter eller intäkter enligt kapitalandelsmetoden) och som är hänförliga till ökningen av antalet utestående stamaktier i dotterföretaget, joint venture-företaget eller intresseföretaget till följd av den antagna konverteringen. Nämnaren i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning påverkas inte eftersom antalet utestående stamaktier i det rapporterande företaget inte skulle förändras vid en antagen konvertering.

Deltagande egetkapitalinstrument och stamaktier med olika rätt till utdelning

A13.Eget kapital i vissa företag innefattar

 1. instrument som deltar i utdelning tillsammans med stamaktier enligt en i förväg fastställd formel (exempelvis två för en) med, ibland, en övre gräns gällande grad av deltagande (exempelvis upp till, men inte mer än, ett angivet belopp per aktie),

 2. ett slag av stamaktier med en annorlunda rätt till utdelning än ett annat slag av stamaktier men utan förmånsrätter.

A14.Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning, antas konvertering ske av de instrument som beskrivs i punkt A13 och som kan konverteras till stamaktier, om detta ger upphov till en utspädningseffekt. För de instrument som inte kan konverteras till ett slag av stamaktier, fördelas periodens resultat till de olika slagen av aktier och deltagande egetkapitalinstrument i enlighet med deras utdelningsrättigheter eller andra rätter att delta i ej utdelad vinst. Så här beräknas resultat före och efter utspädning:

 1. Resultat hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget justeras (en vinst minskas och en förlust ökas) med det belopp som fastställs som utdelning för varje aktieslag avseende perioden och med det avtalade utdelningsbelopp (eller ränta på deltagande obligationer) som måste erläggas för perioden (exempelvis ej utbetald kumulativ utdelning).

 2. Kvarvarande resultat fördelas på stamaktier och deltagande egetkapitalinstrument i den mån som instrumentet har del i resultatet som om hela periodens resultat hade delats ut. Sammanlagt resultat som fördelats på varje slag av egetkapitalinstrument fastställs genom att slå ihop det belopp som fördelats som utdelning med det belopp som fördelats enligt ett deltagande.

 3. Det sammanlagda belopp för resultat som fördelats på varje slag av egetkapitalinstrument divideras med antalet utestående instrument till vilka resultatet fördelas för att fastställa resultat per aktie för instrumentet i fråga.

Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning inkluderas alla potentiella stamaktier som antas ha emitterats i utestående stamaktier.

Delvis betalda aktier

A15.I det fall stamaktier är emitterade men inte betalda i sin helhet, behandlas de i beräkningen av resultat per aktie före utspädning som en del av en stamaktie i den mån de var berättigade till utdelning under perioden i förhållande till en stamaktie som är betald i sin helhet.

A16.I den mån delvis betalda aktier inte är berättigade till utdelning under perioden behandlas de som en motsvarighet till teckningsoptioner eller optioner vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning. Obetalt återstående belopp antas representera den likvid som används för att köpa stamaktier. Det antal aktier som inkluderas i resultat per aktie efter utspädning är skillnaden mellan antalet tecknade aktier och det antal aktier som antas bli köpta.