IFRIC 7 är antagen av EU-kommissionen genom förordning (1126/2008/EG) och är ändrad ­genom följande förordning:

  • förordning (1274/2008/EG) – följdändringar vid antagande av IAS 1.

Referenser

IAS 12

Inkomstskatter

IAS 29

Finansiell rapportering i höginflationsländer

Bakgrund

1.Denna tolkning innehåller vägledning om hur kraven i IAS 29 ska tillämpas under en rapporteringsperiod då ett företag konstaterar1 att ekonomin vars valuta företaget använder som funktionell valuta har drabbats av höginflation, om ekonomin inte hade höginflation under perioden före, och företaget därför måste inflationsjustera sina finansiella rapporter i enlighet med IAS 29.

Konstaterandet av höginflation bygger på företagets bedömning av kriteriet i punkt 3 i IAS 29.

Frågeställningar

2.De frågor som behandlas i denna tolkning är följande:

  1. Hur ska kravet ”... uttryckas i den på rapportperiodens slut gällande värdeenheten” i punkt 8 i IAS 29 tolkas när ett företag tillämpar standarden?

  2. Hur ska ett företag redovisa ingående uppskjutna skatter i sina inflationsjusterade finansiella rapporter?

Förordning (1274/2008/EG)

Beslut

3.Under den rapporteringsperiod då ett företag konstaterar att ekonomin för den funktionella valutan har drabbats av höginflation, som inte kännetecknades av höginflation under den föregående perioden, ska företaget tillämpa kraven i IAS 29 som om ekonomin alltid hade varit en höginflationsekonomi. När det gäller icke-monetära poster som är värderade till anskaffningsvärde ska företagets ingångsbalansräkning därför inflationsjusteras i början av den tidigaste perioden som redovisas i de finansiella rapporterna, för att återspegla inflationseffekten från anskaffningstidpunkten för tillgångarna och från det datum skulderna uppstod eller övertogs till rapportperiodens slut. När det gäller icke-monetära poster i ingångsbalansräkningen som uttrycks i andra belopp än de som gällde vid anskaffningstidpunkten eller den tidpunkt då skulderna uppkom, ska inflationsjusteringen i stället återspegla effekten av inflationen från de datum då dessa belopp fastställdes fram till rapportperiodens slut.

Förordning (1274/2008/EG)

4.Per rapportperiodens slut redovisas och värderas uppskjutna skatter i enlighet med IAS 12. Beloppen för uppskjutna skatter i rapporteringsperiodens ingångsbalansräkning ska emellertid redovisas på följande sätt:

  1. Företagen omvärderar de uppskjutna skatterna i enlighet med IAS 12 efter inflationsjusteringen av de icke-monetära posternas nominella redovisade värden i rapporteringsperiodens ingångsbalansräkning genom att tillämpa den på rapportperiodens slut gällande värdeenheten.

  2. De uppskjutna skatterna som har omvärderats enligt a inflationsjusteras för förändringen av värdeenheten mellan datum för rapporteringsperiodens ingångsbalansräkning och rapportperiodens slut.

Företaget ska tillämpa den metod som anges under a och b för att inflationsjustera de uppskjutna skatterna i ingångsbalansräkningen för alla jämförelseperioder som redovisas i de inflationsjusterade finansiella rapporterna för den rapporteringsperiod under vilken företaget tillämpar IAS 29.

Förordning (1274/2008/EG)

5.Efter det att ett företag har inflationsjusterat sina finansiella rapporter ska alla motsvarande siffror i de finansiella rapporterna för en efterföljande rapporteringsperiod, vilket innefattar uppskjutna skatter, inflationsjusteras genom att förändringen i den gällande värdeenheten för denna efterföljande rapporteringsperiod endast tillämpas i de inflationsjusterade finansiella rapporterna för den föregående perioden.

Ikraftträdande

6.Företag ska tillämpa denna tolkning för räkenskapsår som börjar den 1 mars 2006 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras. Om ett företag tillämpar denna tolkning i finansiella rapporter avseende en period som börjar före den 1 mars 2006 ska företaget lämna upplysning om detta.