IFRIC 19 är antagen av EU-kommissionen och är ändrad genom följande förordningar:

  • (EU) 2023/1803 – EU-rättslig konsolidering av tidigare ändringar; ändringen innehåller mindre översättningsändringar men ändrar inte tolkningen i sak (konsolideringen tar bort referenser till tidigare EU-förordningar)

  • (EU) 2019/2075 – antagande av Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards

  • (EU) 2016/2067 – följdändringar vid antagande av IFRS 9 Financial Instruments

  • (1255/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 13 Fair Value Measurement

Referenser

Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter1

IFRS 2

Aktierelaterade ersättningar

IFRS 3

Rörelseförvärv

IFRS 9

Finansiella instrument

IFRS 13

Värdering till verkligt värde

IAS 1

Utformning av finansiella rapporter

IAS 8

Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

IAS 32

Finansiella instrument: Klassificering

Hänvisning till IASC:s Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, antagen av IASC 2001 och i kraft när tolkningen utarbetades.

Bakgrund

1.En låntagare och en långivare kan komma att omförhandla villkoren för en finansiell skuld med resultatet att låntagaren helt eller delvis utsläcker skulden genom att emittera egetkapitalinstrument till långivaren. Dessa transaktioner benämns ibland ”debt for equity swaps”. IFRIC har fått förfrågningar om vägledning beträffande hur sådana transaktioner bör redovisas.

Tillämpningsområde

2.Denna tolkning behandlar hur ett företag bör redovisa omförhandlade villkor för en finansiell skuld som resulterat i att företaget emitterar egetkapitalinstrument till en långivare i företaget som helt eller delvis utsläcker den finansiella skulden. Den behandlar inte långivarens redovisning.

3.Ett företag ska inte tillämpa denna tolkning på transaktioner när

  1. långivaren direkt eller indirekt också är aktieägare och agerar i egenskap av befintlig direkt eller indirekt aktieägare,

  2. långivaren och företaget står under bestämmande inflytande av samma part eller samma parter före och efter transaktionen och att transaktionen innebär att den inbegriper en utdelning av eget kapital av eller tillskott av eget kapital till företaget,

  3. utsläckningen av den finansiella skulden genom emission av aktier görs i enlighet med de ursprungliga villkoren för den finansiella skulden.

Frågeställningar

4.I denna tolkning behandlas följande frågeställningar:

  1. Erläggs ersättningen för de egetkapitalinstrument som utfärdas för att utsläcka hela eller delar av en finansiell skuld i enlighet med punkt 3.3.3 i IFRS 9?

  2. Hur bör ett företag vid första redovisningstillfället värdera de kapitalinstrument som emitteras för att utsläcka en sådan finansiell skuld?

  3. Hur bör ett företag redovisa en eventuell skillnad mellan det redovisade värdet av den finansiella skuld som utsläckts och värdet vid det första redovisningstillfället på det egetkapitalinstrument som emitterats?

Beslut

5.Emissionen av ett egetkapitalinstrument till en långivare för att utsläcka en finansiell skuld eller del av en finansiell skuld utgör ersättning som erlagts i enlighet med punkt 3.3.3 i IFRS 9. Ett företag tar bort en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) från sin rapport över finansiell ställning när, och endast när, den utsläckts i enlighet med punkt 3.3.1 i IFRS 9.

6.När egetkapitalinstrument som emitteras till en långivare för att en finansiell skuld eller del av en finansiell skuld redovisas vid första redovisningstillfället ska ett företag värdera dem till verkligt värde, utom i det fall det verkliga värdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

7.Om de emitterade egetkapitalinstrumentens verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska egetkapitalinstrumenten värderas på ett sätt som återspeglar det verkliga värdet för den utsläckta finansiella skulden. Vid värdering till verkligt värde av en utsläckt finansiell skuld som är betalbar vid anfordran (exempelvis avistainlåning) tillämpas inte punkt 47 i IFRS 13.

8.Om endast en del av den finansiella skulden har utsläckts ska företaget bedöma huruvida en del av den ersättning som erlagts hänför sig till en förändring av villkoren för den skuld som fortfarande är utestående. Om en del av den erlagda ersättningen hänför sig till en förändring av villkoren för den kvarvarande delen av skulden ska företaget fördela den betalda ersättningen mellan den del av skulden som utsläckts och den del av skulden som fortfarande är utestående. Företaget ska beakta alla relevanta fakta och omständigheter som rör transaktionen när det gör denna fördelning.

9.Skillnaden mellan det redovisade värdet för den utsläckta finansiella skulden (eller delen av skulden) och den ersättning som erlagts ska redovisas i resultatet, i enlighet med punkt 3.3.3 i IFRS 9. Emitterade egetkapitalinstrument ska vid första redovisningstillfället redovisas och värderas per den dag då den finansiella skulden (eller del av den skulden) har utsläckts.

10.När endast en del av den finansiella skulden har utsläckts ska ersättning fördelas i enlighet med punkt 8. Den ersättning som fördelats på den kvarvarande skulden ska ingå i bedömningen av huruvida villkoren för den kvarvarande skulden har modifierats i betydande utsträckning. Om den kvarvarande skulden har modifierats i betydande utsträckning ska företaget redovisa denna modifiering som en utsläckning av den ursprungliga skulden och redovisa den nya skulden enligt kraven i punkt 3.3.2 i IFRS 9.

11.Ett företag ska lämna upplysning om en vinst eller förlust redovisad i enlighet med punkterna 9 och 10 som en separat post i resultatet eller i noterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

12.Ett företag ska tillämpa denna tolkning för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2010 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar denna tolkning för en period som börjar före den 1 juli 2010, ska det lämna upplysning om detta.

13.Ett företag ska tillämpa ett byte av redovisningsprincip i enlighet med IAS 8 från början av den tidigaste period för vilken jämförbar information presenteras.

14.har upphävts.

15.Genom IFRS 13, utfärdad i maj 2011, ändrades punkt 7. Ett företag ska tillämpa den ändringen när det tillämpar IFRS 13.

16.har upphävts.

17.Genom IFRS 9, som utfärdades i juli 2014, ändrades punkterna 4, 5, 7, 9 och 10 och ströks punkterna 14 och 16. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9.