IFRS 1 är antagen av EU-kommissionen och är ändrad genom följande förordningar:

 • (EU) 2023/1803 – EU-rättslig konsolidering av tidigare ändringar; ändringen innehåller mindre översättningsändringar men ändrar inte standarden i sak (konsolideringen tar bort referenser till tidigare EU-förordningar)

 • (EU) 2022/1392 – följdändringar vid antagande av Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction, Amendments to IAS 12

 • (EU) 2021/2036 – följdändringar vid antagande av IFRS 17 Insurance Contracts

 • (EU) 2021/1080 – antagande av Annual Improvements to IFRSs 2018–2020 Cycle

 • (EU) 2018/1595 – följdändringar vid antagande av IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments

 • (EU) 2018/519 – följdändringar vid antagande av IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration

 • (EU) 2018/182 – antaganande av Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle

 • (EU) 2017/1986 – följdändringar vid antagande av IFRS 16 Leases

 • (EU) 2016/2067 – följdändringar vid antagande av IFRS 9 Financial Instruments

 • (EU) 2016/1905 – följdändringar vid antagande av IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

 • (EU) 2015/2441 – följdändringar vid antagande av Equity Method in Separate Financial Statements, Amendments to IAS 27

 • (EU) 2015/2343 – följdändringar vid antagande av Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle

 • (EU) 2015/2173 – följdändringar vid antagande av Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations, Amendments to IFRS 11

 • (1174/2013/EU) – följdändringar vid antagande av Investment Entities, Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27

 • (313/2013/EU) – följdändringar vid antagande av Transition Guidance, Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12

 • (301/2013/EU) – antagande av Annual Improvements to IFRSs 2009–2011 Cycle

 • (183/2013/EU) – antagande av First-time Adoption of IFRS – Government Loans, Amendments to IFRS 1

 • (1255/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRIC 20 Stripping Costs in the Product Phase of a Surface Mine

 • (1255/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 13 Fair Value Measurement

 • (1255/2012/EU) – antagande av First-time Adoption of IFRS – Severe Hyperinflation and Removal of Fixed dates for First-time Adopters, Amendments to IFRS 1

 • (1254/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 11 Joint Arrangements

 • (1254/2012/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 10 Consolidated Financial Statements

 • (475/2012/EU) – följdändringar vid antagande av Employee Benefits, Amendments to IAS 19

 • (475/2012/EU) – följdändringar vid antagande av Presentation of Items of Other Comprehensive Income, Amendments to IAS 1

 • (1205/2011/EU) – följdändringar vid antagande av IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures – Transfers of Financial Assets

 • (149/2011/EU) – antagande av Improvements to IFRSs

 • (662/2010/EU) – följdändringar vid antagande av IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

 • (574/2010/EU) – antagande av Limited Exemption from Comperative, Amendments to IFRS 1 and Disclosures for First-time Adaptors, Amendments to IFRS 7

 • (550/2010/EU) – antagande av Additional Exemptions for First-time Adaptors, Amendments to IFRS 1

 • (1164/2009/EG) – följdändringar vid antagande av IFRIC 18

Mål

1.Syftet med denna standard är att säkerställa att ett företags första finansiella rapporter enligt IFRS, och dess delårsrapporter för en del av den period som omfattas av dessa finansiella rapporter, innehåller information av hög kvalitet som

 1. är transparent för användare och jämförbar över alla perioder som redovisas,

 2. utgör en lämplig startpunkt för redovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), och

 3. kan upprättas till en kostnad som inte överstiger nyttan.

Tillämpningsområde

2.Ett företag ska tillämpa denna standard på

 1. sina första finansiella rapporter enligt IFRS, och

 2. varje delårsrapport, om sådan upprättas, som företaget upprättar enligt IAS 34 Delårsrapportering för en del av den period som omfattas av dess första finansiella rapporter enligt IFRS.

3.Ett företags första finansiella rapporter enligt IFRS är de första finansiella rapporterna för helår i vilken företaget tillämpar IFRS, med ett uttryckligt uttalande utan förbehåll i dessa rapporter om att IFRS följs. Finansiella rapporter som upprättas enligt IFRS är ett företags första finansiella rapporter enligt IFRS om företaget exempelvis

 1. upprättade sina senaste finansiella rapporter

  1. enligt nationella krav som inte följer IFRS i alla avseenden,

  2. i överensstämmelse med IFRS i alla avseenden, förutom att de finansiella rapporterna inte innehöll ett uttryckligt uttalande utan förbehåll om att IFRS följdes,

  3. med ett uttryckligt uttalande om att vissa, men inte alla IFRS, följdes,

  4. enligt nationella krav som inte är i överensstämmelse med IFRS och använde enstaka IFRS för redovisning av poster för vilka nationella krav saknades, eller

  5. enligt nationella krav, med en avstämning av vissa belopp mot de belopp som fastställdes enligt IFRS,

 2. upprättade finansiella rapporter enligt IFRS endast för internt bruk, utan att göra dem tillgängliga för företagets ägare eller andra externa användare,

 3. upprättade ett rapportpaket enligt IFRS i konsolideringssyfte, utan att upprätta fullständiga finansiella rapporter enligt definitionen i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (enligt omarbetning 2007), eller

 4. inte upprättade finansiella rapporter för tidigare perioder.

4.Denna standard tillämpas när ett företag för första gången tillämpar IFRS. Den tillämpas inte när ett företag exempelvis

 1. upphör att upprätta finansiella rapporter enligt nationella krav, efter att tidigare ha upprättat sådana och därutöver upprättat andra finansiella rapporter som innehöll ett uttryckligt uttalande utan förbehåll om att IFRS följdes,

 2. upprättade finansiella rapporter under föregående år enligt nationella krav och dessa finansiella rapporter innehöll ett uttryckligt uttalande utan förbehåll om att IFRS följdes, eller

 3. upprättade finansiella rapporter under föregående år, som innehöll ett uttryckligt uttalande utan förbehåll om att IFRS följdes, även om revisionsberättelsen innehöll ett uttalande om att dessa finansiella rapporter inte överensstämde med IFRS.

4A.Utan hinder av kraven i punkterna 2 och 3 måste ett företag som har tillämpat IFRS i en tidigare rapportperiod, men vars senaste finansiella rapporter för helår inte innehåller något uttryckligt uttalande utan förbehåll om att IFRS följs, antingen tillämpa denna IFRS eller i annat fall tillämpa IFRS retroaktivt i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel som om företaget aldrig hade upphört att tillämpa IFRS.

4B.Om ett företag inte väljer att tillämpa denna IFRS i enlighet med punkt 4A ska företaget likväl följa de upplysningskrav som anges i punkterna 23A–23B i IFRS 1, utöver upplysningskraven i IAS 8.

5.Denna standard tillämpas inte vid byten av redovisningsprinciper, som görs av ett företag som redan tillämpar IFRS. Sådana byten behandlas i

 1. krav vid byten av redovisningsprinciper i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel, och

 2. särskilda övergångsbestämmelser i andra standarder.

Redovisning och värdering

Rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS

6.Ett företag ska upprätta och utforma en rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS vid tidpunkten för övergång till IFRS. Detta är startpunkten för företagets redovisning enligt IFRS.

Redovisningsprinciper

7.Ett företag ska tillämpa samma redovisningsprinciper i rapporten över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS och i alla perioder som redovisas i de första finansiella rapporterna enligt IFRS. Dessa redovisningsprinciper ska följa varje IFRS som gäller per slutet av dess första rapportperiod enligt IFRS, förutom enligt vad som anges i punkterna 13–19 och bilagorna B–E.

8.Ett företag ska inte tillämpa olika versioner av standarder som gällde vid tidigare tidpunkter. Ett företag får tillämpa en ny standard som ännu inte är obligatorisk, om denna standard tillåter tidigare tillämpning.

Exempel: Konsekvent tillämpning av senaste versionen av standarderna
Bakgrund

Företag A:s första rapportperiod enligt IFRS slutar den 31 december 20X5. Företag A beslutar att i dessa finansiella rapporter presentera jämförande information för endast ett år (se punkt 21). Därför är företagets tidpunkt för övergång till IFRS verksamhetens början den 1 januari 20X4 (eller motsvarande, verksamhetens slut den 31 december 20X3). Företag A upprättade årligen finansiella rapporter enligt sina tidigare redovisningsprinciper per den 31 december, till och med den 31 december 20X4.

Tillämpning av krav

Företag A måste tillämpa de standarder som gäller för perioder som slutar den 31 december 20X5 när det

 1. upprättar och utformar sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS per den 1 januari 20X4, och

 2. upprättar och utformar sin rapport över finansiell ställning per den 31 december 20X5 (vilket innefattar jämförelsebelopp för 20X4), rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden för året fram till den 31 december 20X5 (vilket innefattar jämförelsebelopp för 20X4) och sina upplysningar (vilket innefattar jämförelseinformation för 20X4).

Om en ny standard ännu inte är obligatorisk men det enligt den är tillåtet med tidigare tillämpning, får, men måste inte, företag A tillämpa en sådan standard i sina första finansiella rapporter enligt IFRS.

9.Övergångsbestämmelserna i andra IFRS gäller byten av redovisningsprinciper av ett företag som redan tillämpar IFRS och gäller inte en förstagångstillämpares övergång till IFRS, förutom enligt vad som anges i bilagorna B–E.

10.Förutom vad som anges i punkterna 13–19 och bilagorna B–E, ska ett företag i sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS

 1. redovisa alla tillgångar och skulder vars redovisning krävs enligt IFRS,

 2. inte redovisa poster som tillgångar eller skulder om sådan redovisning inte är tillåten enligt IFRS,

 3. omklassificera poster som företaget redovisade som en typ av tillgång, skuld eller komponent i eget kapital enligt tidigare redovisningsprinciper, men som utgör en annan typ av tillgång, skuld eller komponent i eget kapital enligt IFRS, och

 4. tillämpa IFRS vid värdering av alla tillgångar och skulder i rapporten över finansiell ställning.

11.De redovisningsprinciper som ett företag tillämpar i sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS kan skilja sig från dem företaget tillämpade för samma tidpunkt enligt de tidigare redovisningsprinciperna. De justeringar som blir följden gäller händelser och transaktioner före tidpunkten för övergång till IFRS. Därför ska ett företag redovisa dessa justeringar direkt i balanserade vinstmedel (eller, i tillämpliga fall, i en annan post under eget kapital) vid tidpunkten för övergång till IFRS.

12.I denna standard anges två kategorier av undantag från principen att ett företags rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS ska uppfylla kraven i alla IFRS:

 1. Punkterna 14–17 och bilaga B förbjuder retroaktiv tillämpning av andra IFRS i vissa avseenden.

 2. Bilagorna C–E medger undantag från vissa krav i andra IFRS.

Undantag från retroaktiv tillämpning av andra IFRS

13.Denna standard förbjuder retroaktiv tillämpning av andra IFRS i vissa avseenden. Dessa undantag anges i punkterna 14–17 och bilaga B.

Uppskattningar

14.Ett företags uppskattningar enligt IFRS vid tidpunkten för övergång till IFRS ska vara i överensstämmelse med uppskattningar som gjordes för samma tidpunkt enligt tidigare redovisningsprinciper (efter justeringar för att återspegla eventuella skillnader i redovisningsprinciper), om det inte föreligger objektiva omständigheter som visar att dessa uppskattningar var felaktiga.

15.Ett företag kan få information efter tidpunkten för övergång till IFRS om uppskattningar som det gjorde enligt tidigare redovisningsprinciper. Enligt punkt 14 ska ett företag behandla erhållandet av sådan information på samma sätt som händelser efter rapportperiodens slut som inte beaktas i enlighet med IAS 10 Händelser efter rapportperioden. Antag exempelvis att ett företag går över till IFRS den 1 januari 20X4 och att företaget den 15 juli 20X4 får ny information som kräver en ändring av en uppskattning som gjorts enligt tidigare redovisningsprinciper per den 31 december 20X3. Företaget ska inte återspegla denna nya information i sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS (om inte uppskattningarna kräver justeringar för skillnader i redovisningsprinciper eller det finns objektiva omständigheter som visar att dessa uppskattningar var felaktiga). I stället ska företaget återspegla den nya informationen i sitt resultat (eller, i tillämpliga fall, i övrigt totalresultat) för det år som slutar den 31 december 20X4.

16.Ett företag kan vid tidpunkten för övergång till IFRS behöva göra uppskattningar enligt IFRS som inte krävdes enligt tidigare redovisningsprinciper vid den tidpunkten. För att vara i överensstämmelse med IAS 10 ska dessa uppskattningar enligt IFRS återspegla förhållanden som rådde vid tidpunkten för övergång till IFRS. I synnerhet ska uppskattningar av marknadspriser, räntor eller valutakurser vid tidpunkten för övergång till IFRS återspegla marknadsvillkoren vid den tidpunkten.

17.Punkterna 14–16 gäller rapporten över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS. De tillämpas även på en jämförelseperiod som redovisas i ett företags första finansiella rapporter enligt IFRS, i vilket fall hänvisningarna till tidpunkten för övergång till IFRS ersätts med hänvisningar till slutet av denna jämförelseperiod.

Undantag från andra standarder

18.Ett företag kan välja att använda ett eller flera undantag i bilagorna C–E. Ett företag ska inte tillämpa dessa undantag på motsvarande sätt på andra poster.

19.har upphävts.

Redovisning och upplysningar

20.Denna standard innehåller inte undantag från utformnings- och upplysningskraven i andra IFRS.

Jämförande information

21.Ett företags första finansiella rapporter enligt IFRS ska inkludera minst tre rapporter över finansiell ställning, två rapporter över resultat och övrigt totalresultat, två separata rapporter över resultat (om sådana lämnas), två rapporter över kassaflöden och två rapporter över förändringar i eget kapital samt hänförliga noter, inklusive jämförande information för alla rapporter som presenteras.

Jämförande information och historiska sammanfattningar som inte följer IFRS

22.En del företag upprättar historiska sammanfattningar över utvalda uppgifter för perioder som föregår den första period för vilken de redovisar fullständig jämförande information enligt IFRS. Enligt denna standard behöver inte sådana sammanfattningar uppfylla kraven för redovisning och värdering enligt IFRS. Dessutom presenterar en del företag både jämförande information enligt tidigare redovisningsprinciper och den jämförande information som krävs enligt IAS 1. I finansiella rapporter som innehåller historiska sammanfattningar eller jämförande information enligt tidigare redovisningsprinciper ska ett företag

 1. tydligt ange att information enligt tidigare redovisningsprinciper inte upprättats enligt IFRS, och

 2. lämna upplysningar om karaktären på de huvudsakliga justeringar som skulle behövas för att uppfylla kraven i IFRS. Ett företag behöver inte kvantifiera dessa justeringar.

Förklaring av övergång till IFRS

23.Ett företag ska förklara hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS påverkat dess rapporterade finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden.

23A.Ett företag som har tillämpat IFRS i en tidigare period, enligt beskrivningen i punkt 4A, ska upplysa om

 1. varför det upphörde att tillämpa IFRS, och

 2. varför det återgick till att tillämpa IFRS.

23B.När ett företag, i enlighet med punkt 4A, inte väljer att tillämpa IFRS 1, ska företaget förklara varför det valt att tillämpa IFRS som om det aldrig hade upphört att tillämpa IFRS.

Avstämningar

24.För att vara i överensstämmelse med punkt 23 ska ett företags första finansiella rapporter enligt IFRS innefatta följande:

 1. Avstämningar av eget kapital som redovisats enligt tidigare redovisningsprinciper mot eget kapital enligt IFRS vid både

  1. tidpunkten för övergång till IFRS, och

  2. slutet av den senaste period som redovisades i företagets senaste finansiella rapporter för helår enligt tidigare redovisningsprinciper.

 2. En avstämning av summa totalresultat enligt IFRS för den senaste perioden i företagets senaste finansiella rapporter för helår. Startpunkten för den avstämningen ska vara summa totalresultat enligt tidigare redovisningsprinciper för samma period eller, om ett företag inte redovisade en sådan summa, resultatet enligt tidigare redovisningsprinciper.

 3. I det fall företaget för första gången redovisade eller återförde nedskrivningar när det upprättade sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS, de upplysningar som krävts enligt IAS 36 Nedskrivningar om företaget hade redovisat dessa nedskrivningar eller återföringar under den period som börjar med tidpunkten för övergång till IFRS.

25.De avstämningar som krävs enligt punkt 24 a och b ska vara så utförliga att användare kan förstå de väsentliga justeringarna i rapporten över finansiell ställning och rapporten över totalresultat. Om ett företag upprättade en rapport över kassaflöden enligt tidigare redovisningsprinciper ska företaget även förklara väsentliga justeringar i rapporten över kassaflöden.

26.Om ett företag uppmärksammar felaktigheter som uppkommit enligt tidigare redovisningsprinciper, ska de avstämningar som krävs enligt punkt 24 a och b särskilja rättelser av dessa felaktigheter från byten av redovisningsprinciper.

27.IAS 8 är inte tillämplig på byten av redovisningsprinciper som ett företag gör när det tillämpar IFRS för första gången eller på byten av sådana principer som görs innan företaget upprättar sina första finansiella rapporter enligt IFRS. Kraven i IAS 8 när det gäller byten av redovisningsprinciper är därför inte tillämpliga på ett företags första finansiella rapporter enligt IFRS.

27A.Om företaget under den period som omfattas av dess första finansiella rapporter enligt IFRS byter redovisningsprinciper eller ändrar sitt utnyttjande av undantagen i denna standard ska företaget i enlighet med punkt 23 förklara ändringarna mellan sin första delårsrapport enligt IFRS och sina första finansiella rapporter enligt IFRS samt uppdatera de avstämningar som krävs enligt punkt 24 a och b.

28.Om ett företag inte upprättade finansiella rapporter för tidigare perioder, ska företaget i de första finansiella rapporterna enligt IFRS lämna upplysning om detta.

Identifiering av finansiella tillgångar eller finansiella skulder

29.Det är tillåtet för ett företag att identifiera en tidigare redovisad finansiell tillgång som en finansiell tillgång värderad till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt D19A. Företaget ska lämna upplysning om det verkliga värdet för finansiella tillgångar som identifieras på detta sätt per datumet för identifieringen samt om tillgångarnas klassificering och redovisade värde i de föregående finansiella rapporterna.

29A.Det är tillåtet för ett företag att identifiera en tidigare redovisad finansiell skuld som en finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt D19. Företaget ska lämna upplysning om det verkliga värdet för finansiella skulder som identifieras på detta sätt per datumet för identifieringen samt om skuldernas klassificering och redovisade värde i de föregående finansiella rapporterna.

Användning av verkligt värde som antaget anskaffningsvärde

30.Om ett företag i sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS använder verkligt värde som antaget anskaffningsvärde för en materiell anläggningstillgång, en förvaltningsfastighet, en immateriell tillgång eller en nyttjanderättstillgång (se punkterna D5 och D7), ska företagets första finansiella rapporter enligt IFRS för varje post i rapporten över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS innehålla upplysning om

 1. summan av dessa verkliga värden, och

 2. summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper.

Användning av antaget anskaffningsvärde för innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

31.På motsvarande sätt, om ett företag använder ett antaget anskaffningsvärde i rapporten över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS för ett innehav i ett dotterföretag, joint venture eller intresseföretag i sina separata finansiella rapporter (se punkt D15), ska företagets första separata finansiella rapporter enligt IFRS innehålla upplysningar om

 1. det sammanlagda antagna anskaffningsvärdet för de innehav för vilka antaget anskaffningsvärde är deras redovisade värde enligt tidigare redovisningsprinciper,

 2. det sammanlagda antagna anskaffningsvärdet för de innehav för vilka antaget anskaffningsvärde är det verkliga värdet, och

 3. summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper.

Användning av antaget anskaffningsvärde för olje- och gastillgångar

31A.Om ett företag utnyttjar undantaget i punkt D8A b för olje- och gastillgångar ska företaget upplysa om detta och om på vilken grund redovisade värden som fastställts enligt tidigare redovisningsprinciper fördelades.

Användning av antaget anskaffningsvärde för verksamheter som omfattas av prisreglering

31B.Om ett företag utnyttjar undantaget i punkt D8B för verksamheter som omfattas av prisreglering ska företaget upplysa om detta och om på vilken grund redovisade värden fastställdes enligt tidigare redovisningsprinciper.

Användning av antaget anskaffningsvärde efter en period av kraftig höginflation

31C.Om ett företag på grund av kraftig höginflation väljer att värdera tillgångar och skulder till verkligt värde och att använda det verkliga värdet som det antagna anskaffningsvärdet i sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS (se punkterna D26–D30), ska det i företagets första finansiella rapporter enligt IFRS lämnas en förklaring till hur, och varför, företaget hade, och därefter upphörde att ha, en funktionell valuta som har båda nedanstående kännetecken:

 1. Ett tillförlitligt allmänt prisindex är inte tillgängligt för alla företag som har transaktioner och saldon i den valutan.

 2. Möjlighet att växla valutan mot en relativt stabil utländsk valuta finns inte.

Delårsrapporter

32.Om ett företag upprättar en finansiell rapport för delår enligt IAS 34 för en del av den period som omfattas av dess första finansiella rapporter enligt IFRS ska företaget, för att uppfylla kraven i punkt 23, uppfylla följande krav utöver kraven i IAS 34:

 1. Varje sådan delårsrapport ska, om företaget upprättade en sådan rapport för motsvarande delårsperiod under det omedelbart föregående räkenskapsåret, innefatta

  1. en avstämning av dess eget kapital enligt tidigare redovisningsprinciper i slutet av denna motsvarande delårsperiod mot eget kapital enligt IFRS vid denna tidpunkt, och

  2. en avstämning av summa totalresultat enligt IFRS för denna motsvarande delårsperiod (aktuell period och hittills under året). Startpunkten för denna avstämning ska vara summa totalresultat enligt tidigare redovisningsprinciper för denna period eller, om ett företag inte redovisade en sådan summa, resultatet enligt tidigare redovisningsprinciper.

 2. Utöver de avstämningar som krävs enligt a ska ett företags första finansiella rapport för delår enligt IAS 34 för en del av den period som omfattas av dess första finansiella rapporter enligt IFRS innefatta de avstämningar som beskrivs i punkt 24 a och b (kompletterade med de uppgifter som krävs enligt punkterna 25 och 26) eller en hänvisning till ett annat publicerat dokument som innefattar dessa avstämningar.

 3. Om ett företag byter redovisningsprinciper eller ändrar sitt utnyttjande av undantagen i denna standard, ska företaget i enlighet med punkt 23 förklara ändringarna i varje sådan delårsrapport och uppdatera de avstämningar som krävs enligt a och b.

33.I IAS 34 ställs minimikrav på upplysningar. Kraven bygger på antagandet att användare av delårsrapporten även har tillgång till de senaste finansiella rapporterna för helår. Enligt IAS 34 krävs dock även att ett företag ska lämna upplysning om händelser och transaktioner som är väsentliga för förståelsen av utvecklingen under den aktuella delårsperioden. Om en förstagångstillämpare i de senaste finansiella rapporterna för helår enligt tidigare redovisningsprinciper inte lämnade upplysningar som var väsentliga för förståelsen av den aktuella delårsperioden, ska företaget därför i delårsrapporten lämna dessa upplysningar eller hänvisa till ett annat publicerat dokument som innefattar dessa upplysningar.

Ikraftträdande

34.Ett företag ska tillämpa denna standard om dess första finansiella rapporter enligt IFRS avser en period som börjar den 1 juli 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

35.Ett företag ska tillämpa ändringarna i punkt D1 n och D23 för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 23 Låneutgifter (enligt omarbetning 2007) för en tidigare period, ska dessa ändringar tillämpas för denna tidigare period.

36.IFRS 3 Rörelseförvärv (enligt omarbetning 2008) innebar ändringar av punkterna 19, C1 samt C4 f och g. Om ett företag tillämpar IFRS 3 (enligt omarbetning 2008) för en tidigare period ska dessa ändringar även tillämpas för denna tidigare period.

37.IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (enligt ändring 2008) innebar ändringar av punkterna B1 och B7. Om ett företag tillämpar IAS 27 (enligt ändring 2008) för en tidigare period, ska ändringarna tillämpas för denna tidigare period.

38.Anskaffningsvärde för ett innehav i ett dotterföretag, gemensamt styrt företag eller intresseföretag (ändringar i IFRS 1 och IAS 27), som utfärdades i maj 2008, innebar att punkterna 31, D1 g, D14 och D15 lades till. Ett företag ska tillämpa dessa punkter för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar punkterna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

39.Punkt B7 ändrades genom Förbättringar av IFRS, som utfärdades i maj 2008. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2009 eller senare. Om ett företag tillämpar IAS 27 (enligt ändring 2008) för en tidigare period, ska ändringen tillämpas för denna tidigare period.

39A.Ytterligare undantag för förstagångstillämpare (ändringar i IFRS 1), som utfärdades i juli 2009, innebar att punkterna 31A, D8A, D9A och D21A lades till och att punkt D1 c, d och l ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

39B.har upphävts.

39C.IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument innebar att punkt D25 lades till. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRIC 19.

39D.har upphävts.

39E.Genom Förbättringar av IFRS, som utfärdades i maj 2010, lades punkterna 27A, 31B och D8B till och punkterna 27, 32, D1 c och D8 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta. Ett företag som började tillämpa IFRS före det faktiska ikraftträdandet av IFRS 1, eller som tillämpade IFRS 1 under en tidigare period, får tillämpa ändringen av punkt D8 retroaktivt under den första årsperioden efter det att ändringen har trätt i kraft. Ett företag som tillämpar punkt D8 retroaktivt ska lämna upplysning om detta.

39F.har upphävts.

39G.har upphävts.

39H.Kraftig höginflation och avskaffande av fastställda datum för förstagångstillämpare (ändringar i IFRS 1), som utfärdades i december 2010, ändrade punkterna B2, D1 och D20 och lade till punkterna 31C och D26–D30. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2011 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

39I.IFRS 10 Koncernredovisning och IFRS 11 Samarbetsarrangemang, utfärdade i maj 2011, ändrade punkterna 31, B7, C1, D1, D14 och D15 och lade till punkt D31. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 10 och IFRS 11.

39J.IFRS 13 Värdering till verkligt värde, som utfärdades i maj 2011, innebar att punkt 19 ströks, att definitionen av verkligt värde i bilaga A ändrades och att punkterna D15 och D20 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 13.

39K.Redovisning av poster i övrigt totalresultat (ändringar i IAS 1), utfärdad i juni 2011, ändrade punkt 21. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IAS 1 i den i juni 2011 ändrade lydelsen.

39L.IAS 19 Ersättningar till anställda (enligt ändring i juni 2011) innebar att punkt D1 ändrades och att punkterna D10 och D11 ströks. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IAS 19 (enligt ändring i juni 2011).

39M.Genom IFRIC 20 Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas lades punkt D32 till och ändrades punkt D1. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRIC 20.

39N.Statliga lån (ändringar i IFRS 1), som utfärdades i mars 2012, innebar att punkterna B1 f och B10–B12 lades till. Ett företag ska tillämpa dessa punkter för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

39O.Punkterna B10 och B11 hänvisar till IFRS 9. Om ett företag tillämpar denna IFRS men ännu inte tillämpar IFRS 9, ska hänvisningarna i punkterna B10 och B11 till IFRS 9 betraktas som hänvisningar till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

39P.Genom Den årliga förbättringscykeln 2009–2011, som utfärdades i maj 2012, lades punkterna 4A–4B och 23A–23B till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar retroaktivt i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

39Q.Genom Den årliga förbättringscykeln 2009–2011, som utfärdades i maj 2012, ändrades punkt D23. Ett företag ska tillämpa denna ändring retroaktivt i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar denna ändring för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

39R.Genom Den årliga förbättringscykeln 2009–2011, som utfärdades i maj 2012, ändrades punkt 21. Ett företag ska tillämpa denna ändring retroaktivt i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar denna ändring för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

39S.Koncernredovisning, samarbetsarrangemang och upplysningar om intressen i andra företag: övergångsriktlinjer (ändringar i IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12), som utfärdades i juni 2012, innebar att punkt D31 ändrades. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRS 11 (enligt ändring i juni 2012).

39T.Investmentföretag (ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 27), som utfärdades i oktober 2012, innebar att punkterna D16, D17 och bilaga C ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Tidigare tillämpning av Investmentföretag är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar tidigare ska det samtidigt också tillämpa alla ändringar som ingår i Investmentföretag.

39U.har upphävts.

39V.Genom IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts (ej antagen på svenska), utfärdad i januari 2014, ändrades punkt D8B. Ett företag ska tillämpa denna ändring för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar IFRS 14 för en tidigare period, ska ändringen tillämpas för denna tidigare period.

39W.Redovisning av andelsförvärv i gemensamma verksamheter (ändringar i IFRS 11), som utfärdades i maj 2014, innebar ändring av punkt C5. Ett företag ska tillämpa denna ändring för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. Om ett företag tillämpar relaterade ändringar i IFRS 11 från Redovisning av andelsförvärv i gemensamma verksamheter (ändringar i IFRS 11) för en tidigare period, ska ändringen i punkt C5 tillämpas för denna tidigare period.

39X.IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som utfärdades i maj 2014, innebar att punkt D1 ändrades, att punkt D24 med tillhörande rubrik ströks och att punkterna D34–D35 med tillhörande rubrik lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 15.

39Y.IFRS 9 Finansiella instrument, som utfärdades i juli 2014, ändrade punkterna 29, B1–B6, D1, D14, D15, D19 och D20, strök punkterna 39B, 39G och 39U och lade till punkterna 29A, B8–B8G, B9, D19A–D19C, D33, E1 och E2. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 9.

39Z.Kapitalandelsmetoden i separata finansiella rapporter (ändringar I IAS 27), utfärdad i augusti 2014, ändrade punkt D14 och lade till punkt D15A. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar dessa ändringar för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

39AA.har upphävts.

39AB.Genom IFRS 16 Leasingavtal, utfärdad i januari 2016, ändrades punkterna 30, C4, D1, D7, D8B och D9, ströks punkt D9A och punkterna D9B–D9E lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 16.

39AC.Genom IFRIC 22 Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning lades punkt D36 till och punkt D1 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRIC 22.

39AD.Genom Den årliga förbättringscykeln 2014–2016 för IFRS-standarder, som utfärdades i december 2016, ändrades punkterna 39L och 39T och punkterna 39D, 39F, 39AA och E3–E7 ströks. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare.

39AE.Genom IFRS 17 Försäkringsavtal, utfärdad i maj 2017, ändrades punkterna B1 och D1, ströks rubriken före punkt D4 och punkt D4, och efter punkt B12 lades en ny rubrik och punkt B13 till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar IFRS 17.

39AF.IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling lade till punkt E8. Ett företag ska tillämpa denna ändring när det tillämpar IFRIC 23.

39AG.Årliga förbättringar av IFRS-standarder 2018–2020, som utfärdades i maj 2020, innebar att punkt D1 f ändrades och att punkt D13A lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

39AH.Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som härrör från en enda transaktion, utfärdad i maj 2021, innebar att punkt B1 ändrades och att punkt B14 lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Upphävande av IFRS 1 (utfärdad 2003)

40.Denna IFRS ersätter IFRS 1 (utfärdad 2003 och ändrad i maj 2008).

Bilaga A Definitioner

Denna bilaga är en del av standarden.

Tidpunkt för övergång till IFRS

Början på den tidigaste perioden för vilken ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt IFRS i sina första finansiella rapporter enligt IFRS.

Antaget anskaffningsvärde

Ett belopp som används som ersättning för anskaffningsvärde eller avskrivet anskaffningsvärde vid en viss tidpunkt. Efterföljande avskrivning förutsätter att företaget inledningsvis hade redovisat tillgången eller skulden per denna tidpunkt och att anskaffningsvärdet var lika med antaget anskaffningsvärde.

Verkligt värde

Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. (Se IFRS 13.)

Första finansiella rapporter enligt IFRS

De första finansiella rapporter för helår i vilka ett företag tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), med ett uttryckligt uttalande utan förbehåll om att IFRS följs.

Första rapportperiod enligt IFRS

Den senaste rapportperiod som täcks av ett företags första finansiella rapporter enligt IFRS.

Förstagångstillämpare

Ett företag som upprättar sina första finansiella rapporter enligt IFRS.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Standarder och tolkningar som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB). De består av

 1. International Financial Reporting Standards (IFRS),

 2. internationella redovisningsstandarder (IAS),

 3. IFRIC-tolkningar, och

 4. SIC-tolkningar1.

Rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS

Ett företags rapport över finansiell ställning per tidpunkten för övergång till IFRS.

Tidigare redovisningsprinciper

Den redovisningsgrund en förstagångstillämpare använde omedelbart före övergången till IFRS.

Definitionen av IFRS har ändrats efter de namnändringar som infördes genom omarbetningen 2010 av IFRS Foundations stadgar.

Bilaga B Undantag från retroaktiv tillämpning av andra IFRS

Denna bilaga är en del av standarden.

B1.Ett företag ska tillämpa följande undantag:

 1. borttagande av finansiella tillgångar och finansiella skulder från rapporten över finansiell ställning (punkterna B2 och B3),

 2. säkringsredovisning (punkterna B4–B6),

 3. innehav utan bestämmande inflytande (punkt B7),

 4. klassificering och värdering av finansiella tillgångar (punkterna B8–B8C),

 5. nedskrivning av finansiella tillgångar (punkterna B8D–B8G),

 6. inbäddade derivat (punkt B9),

 7. statliga lån (punkterna B10–B12),

 8. försäkringsavtal (punkt B13), och

 9. uppskjuten skatt avseende leasingavtal och nedmontering, återställande och liknande åtgärder (punkt B14).

Borttagande av finansiella tillgångar och finansiella skulder från rapporten över finansiell ställning

B2.Förutom vad som tillåts enligt punkt B3 ska en förstagångstillämpare tillämpa kraven om borttagande från rapporten över finansiell ställning i IFRS 9 framåtriktat för transaktioner som sker på eller efter tidpunkten för övergång till IFRS. Exempelvis, om en förstagångstillämpare tog bort finansiella tillgångar som inte är derivat eller finansiella skulder som inte är derivat från rapporten över finansiell ställning enligt sina tidigare redovisningsprinciper till följd av en transaktion som skedde före tidpunkten för övergång till IFRS, ska förstagångstillämparen inte redovisa dessa tillgångar och skulder enligt IFRS (såvida de inte uppfyller kraven för redovisning till följd av en senare transaktion eller händelse).

B3.Oaktat punkt B2 får ett företag tillämpa kraven om borttagande från rapporten över finansiell i IFRS 9 retroaktivt från ett datum som företaget väljer, förutsatt att den information som behövs för att tillämpa IFRS 9 på finansiella tillgångar och finansiella skulder som tagits bort från rapporten över finansiell ställning till följd av tidigare transaktioner erhölls vid den tidpunkt när dessa transaktioner redovisades för första gången.

Säkringsredovisning

B4.Enligt kraven i IFRS 9 och vid tidpunkten för övergång till IFRS, ska företaget

 1. värdera alla derivat till verkligt värde, och

 2. eliminera alla uppskjutna förluster och vinster som uppkommer för derivat som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper som om de vore tillgångar eller skulder.

B5.Ett företag ska inte avspegla i sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS ett säkringsförhållande som inte uppfyller villkoren för säkringsredovisning enligt IFRS 9 (exempelvis många säkringsförhållanden där säkringsinstrumentet är en fristående utfärdad option eller en utfärdad nettooption, eller när den säkrade posten är en nettoposition i en kassaflödessäkring för en annan risk än valutarisk). Om ett företag dock identifierade en nettoposition som en säkrad post enligt tidigare redovisningsprinciper får det identifiera som en säkrad post enligt IFRS en enskild post i den nettopositionen, eller en nettoposition som uppfyller kraven i punkt 6.6.1 i IFRS 9, under förutsättning att det inte gör det senare än vid tidpunkten för övergång till IFRS.

B6.Om ett företag före tidpunkten för övergång till IFRS hade identifierat en transaktion som en säkring, men säkringen inte uppfyller villkoren för säkringsredovisning i IFRS 9, ska företaget tillämpa punkterna 6.5.6 och 6.5.7 i IFRS 9 för att upphöra med säkringsredovisning. Transaktioner som ingicks före tidpunkten för övergång till IFRS ska inte identifieras som säkringar retroaktivt.

Innehav utan bestämmande inflytande

B7.En förstagångstillämpare ska tillämpa följande krav i IFRS 10 framåtriktat från tidpunkten för övergång till IFRS:

 1. kravet i punkt B94 att summa totalresultat ska hänföras till moderföretagets ägare och till innehaven utan bestämmande inflytande, även om detta leder till ett negativt värde för innehaven utan bestämmande inflytande,

 2. kraven i punkterna 23 och B96 avseende redovisning av ändringar i moderföretagets ägarintresse i ett dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande, och

 3. kraven i punkterna B97–B99 avseende redovisning av en förlust av bestämmande inflytande över ett dotterföretag och de därmed sammanhängande kraven i punkt 8A i IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter.

Om en förstagångstillämpare väljer att tillämpa IFRS 3 retroaktivt på tidigare rörelseförvärv ska företaget också tillämpa IFRS 10 i enlighet med punkt C1 i denna IFRS.

Klassificering och värdering av finansiella instrument

B8.Ett företag ska bedöma om en finansiell tillgång uppfyller villkoren i punkt 4.1.2 i IFRS 9 eller villkoren i punkt 4.1.2A i IFRS 9 på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger vid tidpunkten för övergång till IFRS.

B8A.Om det är praktiskt ogenomförbart att bedöma modifieringen av elementet pengars tidsvärde i enlighet med punkterna B4.1.9B–B4.1.9D i IFRS 9 på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger vid tidpunkten för övergång till IFRS ska företaget bedöma egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger vid tidpunkten för övergång till IFRS, utan beaktande av kraven avseende modifiering av elementet pengars tidsvärde i punkterna B4.1.9B–B4.1.9D i IFRS 9. (I detta fall ska företaget också tillämpa punkt 42R i IFRS 7, men hänvisningarna till ”punkt 7.2.4 i IFRS 9” ska tolkas som hänvisningar till denna punkt och hänvisningar till ”den första redovisningen av den finansiella tillgången” ska tolkas som ”vid tidpunkten för övergång till IFRS”.)

B8B.Om det är praktiskt ogenomförbart att bedöma huruvida det verkliga värdet för en option till förtida inlösen är obetydligt i enlighet med punkt B4.1.12 c i IFRS 9 på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger vid tidpunkten för övergång till IFRS ska företaget bedöma egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger vid tidpunkten för övergång till IFRS, utan hänsyn till undantaget avseende en option till förtida inlösen i punkt B4.1.12 i IFRS 9. (I detta fall ska företaget också tillämpa punkt 42S i IFRS 7, men hänvisningarna till ”punkt 7.2.5 i IFRS 9” ska tolkas som hänvisningar till denna punkt och hänvisningar till ”den första redovisningen av den finansiella tillgången” ska tolkas som ”vid tidpunkten för övergång till IFRS”.)

B8C.Om det är praktiskt ogenomförbart (enligt definitionen i IAS 8) för ett företag att retroaktivt tillämpa effektivräntemetoden i IFRS 9 ska det verkliga värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden vid tidpunkten för övergång till IFRS vara det nya redovisade bruttovärdet för den finansiella tillgången eller det nya upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella skulden vid tidpunkten för övergång till IFRS.

Nedskrivning av finansiella tillgångar

B8D.Ett företag ska tillämpa nedskrivningskraven i avsnitt 5.5 i IFRS 9 retroaktivt, om inte annat följer av punkterna B8E–B8G och E1–E2.

B8E.Vid tidpunkten för övergång till IFRS ska företaget använda rimliga och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser för att fastställa kreditrisken vid den tidpunkt då de finansiella instrumenten redovisades för första gången (eller för låneåtaganden och finansiella garantiavtal, den tidpunkt då företaget blev avtalspart i ett oåterkalleligt åtagande i enlighet med punkt 5.5.6 i IFRS 9) och jämföra den med kreditrisken vid tidpunkten för övergång till IFRS (se även punkterna B7.2.2–B7.2.3 i IFRS 9).

B8F.För att avgöra om det har skett en betydande ökning av kreditrisken efter det första redovisningstillfället kan ett företag tillämpa

 1. kraven i punkterna 5.5.10 och B5.5.22–B5.5.24 i IFRS 9, och

 2. den motbevisbara presumtionen i punkt 5.5.11 i IFRS 9 för avtalsenliga betalningar som varit förfallna till betalning i mer än 30 dagar, om ett företag kommer att tillämpa nedskrivningskraven genom att identifiera betydande ökningar av kreditrisk efter det första redovisningstillfället för dessa finansiella instrument på grundval av information om förfall till betalning.

B8G.Om det, vid tidpunkten för övergång till IFRS, för att avgöra om det föreligger en betydande ökning av kreditrisk sedan den första redovisningen av ett finansiellt instrument skulle krävas onödiga kostnader eller insatser ska företaget redovisa en förlustreserv till ett belopp motsvarande förväntade kreditförluster för återstående löptid vid varje rapportdatum till dess att detta finansiella instrument tas bort från rapporten över finansiell ställning (såvida inte det finansiella instrumentet har låg kreditrisk vid rapportdatumet, i vilket fall punkt B8F a är tillämplig).

Inbäddade derivat

B9.En förstagångstillämpare ska bedöma huruvida ett inbäddat derivat ska avskiljas från värdkontraktet och redovisas som derivat i enlighet med de villkor som gällde på den senare av den dag då företaget först blev avtalspart och den dag då en ny bedömning krävs i enlighet med punkt B4.3.11 i IFRS 9.

Statliga lån

B10.En förstagångstillämpare ska klassificera alla erhållna statliga lån som en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i enlighet med IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. Förutom vad som tillåts enligt punkt B11 ska en förstagångstillämpare framåtriktat tillämpa kraven i IFRS 9 Finansiella instrument och IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd på befintliga statliga lån vid tidpunkten för övergång till IFRS och ska inte redovisa den motsvarande förmånen av det statliga lånet med en räntesats som understiger marknadsräntan som ett statligt bidrag. Följaktligen, om en förstagångstillämpare, enligt dess tidigare redovisningsprinciper, inte redovisade och värderade ett statligt lån till en räntesats som understiger marknadsräntan i överensstämmelse med IFRS krav, ska den använda lånets enligt tidigare redovisningsprinciper redovisade värde vid tidpunkten för övergång till IFRS som det lånets redovisade värde i rapporten över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS. Ett företag ska tillämpa IFRS 9 på värderingen av sådana lån efter tidpunkten för övergång till IFRS.

B11.Oaktat punkt B10 får ett företag tillämpa kraven i IFRS 9 och IAS 20 retroaktivt på alla statliga lån som erhölls före tidpunkten för övergång till IFRS, under förutsättning att den information som krävs för att göra så hade erhållits när lånet ursprungligen togs upp i redovisningen.

B12.Kraven och vägledningen i punkterna B10 och B11 hindrar inte ett företag från att kunna utnyttja de undantag som beskrivs i punkterna D19–D19C och som avser identifieringen av tidigare redovisade finansiella instrument som värderade till verkligt värde via resultatet.

Försäkringsavtal

B13.Ett företag ska tillämpa övergångsbestämmelserna i punkterna C1–C24 och C28 i bilaga C till IFRS 17 på avtal som ingår i tillämpningsområdet för IFRS 17. Hänvisningarna i dessa punkter i IFRS 17 till övergångsdagen ska läsas som tidpunkten för övergång till IFRS.

Uppskjuten skatt avseende leasingavtal och nedmontering, återställande och liknande åtgärder

B14.Punkterna 15 och 24 i IAS 12 Inkomstskatter innebär undantag för ett företag från att redovisa en uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld under särskilda omständigheter. Trots detta undantag ska företag som för första gången tillämpar IFRS vid dagen för övergången redovisa en uppskjuten skattefordran – i den omfattning det är sannolikt att det kommer att uppkomma skattepliktiga överskott mot vilka de avdragsgilla temporära skillnaderna kan utnyttjas – och en uppskjuten skatteskuld för alla avdragsgilla och skattepliktiga temporära skillnader som är förknippade med

 1. nyttjanderättstillgångar och leasingskulder, och

 2. nedmontering, återställande och liknande åtgärder och motsvarande belopp som redovisas som en del av anskaffningsvärdet för den hänförliga tillgången.

Bilaga C Undantag för rörelseförvärv

Denna bilaga är en del av standarden. Ett företag ska tillämpa följande krav på rörelseförvärv som företaget redovisade före tidpunkten för övergång till IFRS. Denna bilaga bör endast tillämpas på rörelseförvärv som omfattas av IFRS 3 Rörelseförvärv.

C1.En förstagångstillämpare kan välja att inte tillämpa IFRS 3 retroaktivt på tidigare rörelseförvärv (rörelseförvärv som gjordes före tidpunkten för övergång till IFRS). Om en förstagångstillämpare räknar om ett rörelseförvärv så att det uppfyller kraven i IFRS 3 ska dock företaget räkna om alla rörelseförvärv efter detta rörelseförvärv och dessutom tillämpa IFRS 10 från samma datum. Om en förstagångstillämpare exempelvis väljer att räkna om ett rörelseförvärv som skedde den 30 juni 20X6, ska alla rörelseförvärv som skedde mellan den 30 juni 20X6 och tidpunkten för övergång till IFRS räknas om och dessutom ska IFRS 10 tillämpas från och med den 30 juni 20X6.

C2.Ett företag behöver inte tillämpa IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser retroaktivt på justeringar till verkligt värde och goodwill som uppkommer vid rörelseförvärv som gjordes före tidpunkten för övergång till IFRS. Om företaget inte tillämpar IAS 21 retroaktivt på sådana justeringar till verkligt värde och denna goodwill, ska det redovisa dem som tillgångar och skulder i företaget och inte som tillgångar och skulder i det förvärvade företaget. Därför är sådan goodwill och sådana justeringar till verkligt värde antingen redan uttryckta i företagets funktionella valuta eller så är de icke-monetära poster i utländsk valuta, som redovisas till den valutakurs som användes enligt de tidigare redovisningsprinciperna.

C3.Ett företag kan tillämpa IAS 21 retroaktivt på justeringar till verkligt värde och goodwill som uppkommer vid antingen

 1. alla rörelseförvärv som gjordes före tidpunkten för övergång till IFRS, eller

 2. alla rörelseförvärv som företaget väljer att räkna om för att de ska överensstämma med IFRS 3, som det tillåts enligt punkt C1 ovan.

C4.Om en förstagångstillämpare inte tillämpar IFRS 3 retroaktivt på ett tidigare rörelseförvärv, ger det följande konsekvenser för detta rörelseförvärv:

 1. Förstagångstillämparen ska behålla samma klassificering (som ett förvärv av den legala förvärvaren, ett omvänt förvärv av det legala förvärvade företaget eller ett samgående) som i de finansiella rapporterna enligt tidigare redovisningsprinciper.

 2. Förstagångstillämparen ska vid tidpunkten för övergång till IFRS redovisa samtliga sina tillgångar och skulder som förvärvades eller övertogs vid ett tidigare rörelseförvärv, förutom

  1. vissa finansiella tillgångar och finansiella skulder som tagits bort från rapporten över finansiell ställning enligt tidigare redovisningsprinciper (se punkt B2), och

  2. tillgångar, däribland goodwill, och skulder som inte redovisades i förvärvarens konsoliderade rapport över finansiell ställning enligt tidigare redovisningsprinciper och som inte heller skulle uppfylla kraven för redovisning enligt IFRS i det förvärvade företagets separata rapport över finansiell ställning (se f–i nedan).

  Förstagångstillämparen ska redovisa eventuella uppkomna förändringar genom att justera balanserade vinstmedel (eller, i tillämpliga fall, en annan post under eget kapital), såvida inte förändringen uppkommer till följd av redovisning av en immateriell tillgång som tidigare innefattades i goodwill (se g i nedan).

 3. Förstagångstillämparen ska i sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS undanta poster som redovisats enligt tidigare redovisningsprinciper, men som inte uppfyller kraven för redovisning som tillgång eller skuld enligt IFRS. Förstagångstillämparen ska redovisa uppkommen förändring enligt följande:

  1. Förstagångstillämparen kan ha klassificerat ett tidigare rörelseförvärv som ett förvärv och som en immateriell tillgång redovisat en post som inte uppfyller kraven för redovisning som tillgång enligt IAS 38 Immateriella tillgångar. Företaget ska omklassificera den posten (och eventuella uppskjutna skatter och innehav utan bestämmande inflytande som är hänförliga till den) till att utgöra en del av goodwill (om det inte redovisade goodwill som en direkt avdragspost från eget kapital enligt tidigare redovisningsprinciper, se leden g i och i nedan).

  2. Förstagångstillämparen ska redovisa alla andra uppkomna förändringar direkt i balanserade vinstmedel.2

 4. Enligt IFRS krävs att efterföljande värdering av vissa tillgångar och skulder ska ske utifrån en grund som inte bygger på anskaffningsvärde, såsom verkligt värde. Förstagångstillämparen ska värdera dessa tillgångar och skulder utifrån den grunden i sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS, även om de anskaffades eller övertogs vid ett tidigare rörelseförvärv. Företaget ska redovisa eventuellt uppkommen förändring i det redovisade värdet genom att justera balanserade vinstmedel (eller, i tillämpliga fall, en annan post under eget kapital), och inte under goodwill.

 5. Omedelbart efter rörelseförvärvet ska det redovisade värdet enligt tidigare redovisningsprinciper för anskaffade tillgångar och övertagna skulder vid det rörelseförvärvet utgöra det antagna anskaffningsvärdet enligt IFRS per denna tidpunkt. Om det enligt IFRS krävs en värdering som bygger på anskaffningsvärde för dessa tillgångar och skulder per en senare tidpunkt, ska detta antagna anskaffningsvärde utgöra grunden för avskrivning som bygger på anskaffningsvärde från och med tidpunkten för rörelseförvärvet.

 6. Om en förvärvad tillgång eller övertagen skuld från ett tidigare rörelseförvärv inte redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper, har den inte ett antaget anskaffningsvärde om noll i rapporten över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS. I stället ska förvärvaren i koncernens rapport över finansiell ställning redovisa och värdera den utifrån vad som enligt IFRS krävs i det förvärvade företagets rapport över finansiell ställning. Detta kan illustreras med följande: Om förvärvaren enligt sina tidigare redovisningsprinciper inte hade aktiverat leasingavtal som förvärvats vid ett tidigare rörelseförvärv i vilket det förvärvade företaget var en leasetagare, ska dessa leasingavtal aktiveras i koncernredovisningen, eftersom det enligt IFRS 16 Leasingavtal krävs att det förvärvade företaget skulle göra detta i sin rapport över finansiell ställning enligt IFRS. På liknande sätt ska förvärvaren, om den inte enligt tidigare redovisningsprinciper redovisat en eventualförpliktelse som finns kvar vid tidpunkten för övergång till IFRS, redovisa eventualförpliktelsen vid denna tidpunkt såvida inte IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar skulle förbjuda denna redovisning i de finansiella rapporterna för det förvärvade företaget. Omvänt gäller att om en tillgång eller skuld innefattades i goodwill enligt tidigare redovisningsprinciper, men skulle ha redovisats separat enligt IFRS 3, ska tillgången eller skulden kvarstå som goodwill, såvida det inte enligt IFRS skulle krävas att den redovisas i det förvärvade företagets finansiella rapporter.

 7. Det redovisade värdet för goodwill i rapporten över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS ska vara goodwillens redovisade värde enligt tidigare redovisningsprinciper vid tidpunkten för övergång till IFRS, efter följande två justeringar:

  1. Om det krävs enligt c i ovan ska förstagångstillämparen öka det redovisade värdet för goodwill när företaget omklassificerar en post som det redovisade som en immateriell tillgång enligt tidigare redovisningsprinciper. På motsvarande sätt, om det krävs enligt f ovan att förstagångstillämparen redovisar en immateriell tillgång som innefattades i redovisad goodwill enligt tidigare redovisningsprinciper, ska förstagångstillämparen minska det redovisade värdet för goodwill enligt detta (och, i tillämpliga fall, justera uppskjuten skatt och innehav utan bestämmande inflytande).

  2. Oavsett om det finns någon indikation på att goodwillen behöver skrivas ned eller ej, ska förstagångstillämparen tillämpa IAS 36 för att pröva om det föreligger ett nedskrivningsbehov vid tidpunkten för övergång till IFRS och för att redovisa eventuell nedskrivning i balanserade vinstmedel (eller i omvärderingsreserven, om detta krävs enligt IAS 36). Prövning av nedskrivningsbehovet ska utgå från förhållandena vid tidpunkten för övergång till IFRS.

 8. Inga andra justeringar ska göras av goodwillens redovisade värde vid tidpunkten för övergång till IFRS. Exempelvis ska en förstagångstillämpare inte räkna om det redovisade värdet av goodwill för att

  1. undanta pågående forskning och utveckling som förvärvats i rörelseförvärvet i fråga (om inte den hänförliga immateriella tillgången skulle uppfylla kraven för redovisning enligt IAS 38 i det förvärvade företagets rapport över finansiell ställning),

  2. justera tidigare avskrivning av goodwill,

  3. återföra justeringar av goodwill som inte skulle tillåtas enligt IFRS 3, men som gjordes enligt tidigare redovisningsprinciper, på grund av justeringar av tillgångar och skulder mellan tidpunkten för rörelseförvärvet och tidpunkten för övergång till IFRS.

 9. Om förstagångstillämparen redovisade goodwill som en minskning av eget kapital enligt tidigare redovisningsprinciper

  1. ska den inte redovisa den goodwillen i sin rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS, och inte heller omklassificera goodwillen till resultatet om den avyttrar dotterföretaget eller om innehavet i dotterföretaget skrivs ned,

  2. ska justeringar som är hänförliga till ett efterföljande utfall av en eventualförpliktelse eller eventualtillgång som påverkar köpeskillingen redovisas i balanserade vinstmedel.

 10. Enligt förstagångstillämparens tidigare redovisningsprinciper kanske ett dotterföretag som förvärvades i ett tidigare rörelseförvärv inte omfattades av företagets koncernredovisning (exempelvis eftersom moderföretaget inte betraktade det som ett dotterföretag enligt tidigare redovisningsprinciper eller inte upprättade någon koncernredovisning). Förstagångstillämparen ska justera det redovisade värdet för dotterföretagets tillgångar och skulder till det värde som skulle krävas enligt IFRS i dotterföretagets rapport över finansiell ställning. Det antagna anskaffningsvärdet för goodwill är lika med skillnaden, vid tidpunkten för övergång till IFRS, mellan

  1. moderföretagets andel av dessa justerade redovisade värden, och

  2. anskaffningsvärdet för moderföretagets innehav i dotterföretaget, i moderföretagets separata finansiella rapporter.

 11. Värderingen av innehav utan bestämmande inflytande och uppskjuten skatt är en följd av värderingen av andra tillgångar och skulder. Därför påverkar ovanstående justeringar av redovisade tillgångar och skulder innehav utan bestämmande inflytande och uppskjuten skatt.

Sådana förändringar innefattar omklassificeringar från eller till immateriella tillgångar om goodwill enligt tidigare redovisningsprinciper inte redovisades som en tillgång. Detta blir fallet om företaget, enligt tidigare redovisningsprinciper, a) drog av goodwill direkt från eget kapital eller b) inte redovisade rörelseförvärvet som ett förvärv.

C5.Undantaget för tidigare rörelseförvärv gäller även för tidigare förvärv av innehav i intresseföretag, andelar i joint ventures och andelar i gemensamma verksamheter vars aktivitet utgör en verksamhet/rörelse enligt definitionen i IFRS 3. Vidare gäller den tidpunkt som valts för punkt C1 för alla sådana förvärv.

Bilaga D Undantag från andra standarder

Denna bilaga är en del av standarden.

D1.Ett företag kan välja att utnyttja ett eller flera av följande undantag:

 1. aktierelaterade ersättningar (punkterna D2 och D3),

 2. [utgått]

 3. antaget anskaffningsvärde (punkterna D5–D8B),

 4. leasingavtal (punkterna D9 och D9B–D9E),

 5. [utgått]

 6. ackumulerade omräkningsdifferenser (punkterna D12–D13A),

 7. innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag (punkterna D14 och D15A),

 8. tillgångar och skulder i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures (punkterna D16 och D17),

 9. sammansatta finansiella instrument (punkt D18),

 10. identifiering av tidigare redovisade finansiella instrument (punkterna D19–D19C),

 11. värdering till verkligt värde av finansiella tillgångar eller finansiella skulder vid det första redovisningstillfället (punkt D20),

 12. skyldigheter avseende nedläggning som innefattas i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar (punkterna D21 och D21A),

 13. finansiella tillgångar eller immateriella tillgångar som redovisas enligt IFRIC 12 Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster (punkt D22),

 14. låneutgifter (punkt D23),

 15. [utgått]

 16. utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument (punkt D25),

 17. kraftig höginflation (punkterna D26–D30),

 18. samarbetsarrangemang (punkt D31),

 19. avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas (punkt D32),

 20. identifiering av avtal om att köpa eller sälja en icke-finansiell post (punkt D33),

 21. intäkter (punkterna D34 och D35), och

 22. transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning (punkt D36).

Ett företag ska inte tillämpa dessa undantag på motsvarande sätt på andra poster.

Aktierelaterade ersättningar

D2.En förstagångstillämpare uppmuntras att, men måste inte, tillämpa IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar på egetkapitalinstrument som tilldelades den 7 november 2002 eller tidigare. En förstagångstillämpare uppmuntras också att, men måste inte, tillämpa IFRS 2 på egetkapitalinstrument som tilldelades efter den 7 november 2002 och som blivit intjänade före den senare av

 1. tidpunkten för övergång till IFRS och

 2. den 1 januari 2005.

  Om en förstagångstillämpare väljer att tillämpa IFRS 2 på sådana egetkapitalinstrument, kan förstagångstillämparen emellertid endast göra detta om företaget offentliggjort det verkliga värdet för dessa egetkapitalinstrument, fastställt per värderingstidpunkten och enligt definitioner i IFRS 2. Företaget ska dock även lämna upplysningar, enligt kraven i punkterna 44 och 45 i IFRS 2, om alla tilldelningar av egetkapitalinstrument på vilka IFRS 2 inte har tillämpats (såsom egetkapitalinstrument som tilldelats den 7 november 2002 eller tidigare). Om en förstagångstillämpare ändrar villkoren eller bestämmelserna för en tilldelning av egetkapitalinstrument på vilka IFRS 2 inte har tillämpats, behöver företaget inte tillämpa punkterna 26–29 i IFRS 2 om ändringen skedde före tidpunkten för övergång till IFRS.

D3.En förstagångstillämpare uppmuntras att, men måste inte, tillämpa IFRS 2 på skulder som uppkommer vid aktierelaterade ersättningar som reglerades före tidpunkten för övergång till IFRS. En förstagångstillämpare uppmuntras också att, men måste inte, tillämpa IFRS 2 på skulder som reglerades före den 1 januari 2005. För skulder på vilka IFRS 2 tillämpas behöver en förstagångstillämpare inte räkna om jämförande information till den del den informationen är hänförlig till en period eller ett datum före den 7 november 2002.

D4.har upphävts.

Antaget anskaffningsvärde

D5.Ett företag kan vid tidpunkten för övergång till IFRS välja att värdera en materiell anläggningstillgång till dess verkliga värde och använda detta verkliga värde som antaget anskaffningsvärde per denna tidpunkt.

D6.En förstagångstillämpare kan välja att använda en omvärdering av en materiell anläggningstillgång enligt tidigare redovisningsprinciper per, eller före, tidpunkten för övergång till IFRS, som antaget anskaffningsvärde vid omvärderingstidpunkten, om det omvärderade värdet vid tidpunkten för omvärderingen i stort sett motsvarade

 1. verkligt värde, eller

 2. anskaffningsvärde eller avskrivet anskaffningsvärde enligt IFRS, justerat för att exempelvis återspegla förändringar i ett allmänt eller särskilt prisindex.

D7.Valen i punkterna D5 och D6 finns också för

a.

förvaltningsfastigheter, om ett företag väljer att använda metoden som bygger på anskaffningsvärde enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter,

aa.

nyttjanderättstillgångar (IFRS 16 Leasingavtal), och

b.

immateriella tillgångar som uppfyller

 1. kriterierna för att redovisas som tillgångar enligt IAS 38 (inklusive tillförlitlig värdering av ursprungligt anskaffningsvärde), och

 2. kriterierna i IAS 38 för omvärdering (inklusive förekomst av en aktiv marknad).

Ett företag ska inte använda dessa val för andra tillgångar eller för skulder.

D8.En förstagångstillämpare kan ha fastställt ett antaget anskaffningsvärde enligt tidigare redovisningsprinciper för vissa eller samtliga tillgångar och skulder genom att värdera dem till verkligt värde vid en viss tidpunkt på grund av händelser som t.ex. en privatisering eller börsintroduktion.

 1. Om värderingstidpunkten sammanfaller med eller infaller före tidpunkten för övergång till IFRS får företaget som antaget anskaffningsvärde använda en sådan händelsestyrd beräkning av verkligt värde för IFRS per denna värderingstidpunkt.

 2. Om värderingstidpunkten infaller efter tidpunkten för övergång till IFRS men under den period som omfattas av de första finansiella rapporterna enligt IFRS, får den händelsestyrda beräkningen av verkligt värde användas som antaget anskaffningsvärde när händelsen inträffar. Ett företag ska redovisa de därav uppkomna justeringarna direkt i balanserade vinstmedel (eller, i tillämpliga fall, i en annan post under eget kapital) vid värderingstidpunkten. Vid tidpunkten för övergång till IFRS ska företaget antingen fastställa antaget anskaffningsvärde genom att tillämpa kriterierna i punkterna D5–D7 eller värdera tillgångar och skulder enligt de övriga kraven i denna standard.

D8A.Enligt vissa nationella redovisningskrav ska kostnader för utvinning och utveckling av olje- och gastillgångar i utvecklings- eller produktionsfaserna redovisas i kostnadscenter som inkluderar samtliga anläggningar inom ett stort geografiskt område. En förstagångstillämpare som använder en sådan redovisning enligt tidigare redovisningsprinciper kan välja att värdera olje- och gastillgångar vid tidpunkten för övergång till IFRS på följande grund:

 1. prospekterings- och utvärderingstillgångar till det belopp som fastställts enligt företagets tidigare redovisningsprinciper, och

 2. tillgångar i utvecklings- eller produktionsfaserna till de belopp som fastställts för kostnadscentret enligt de tidigare redovisningsprinciperna. Företaget ska fördela detta belopp proportionellt på kostnadscentrets underliggande tillgångar genom att använda reservvolymer eller reservvärden per det datumet.

Ett företag ska pröva nedskrivningsbehovet för prospekterings- och utvärderingstillgångar samt för tillgångar i utvecklings- eller produktionsfaserna vid tidpunkten för övergång till IFRS i enlighet med IFRS 6 Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar respektive IAS 36 och, vid behov, minska det belopp som fastställts enligt a eller b ovan. Vid tillämpning av denna punkt inbegriper olje- och gastillgångar enbart de tillgångar som används i prospektering, utvärdering, utveckling eller produktion av olja och gas.

D8B.Vissa företag innehar materiella anläggningstillgångar, nyttjanderättstillgångar eller immateriella tillgångar som används, eller tidigare användes, i verksamheter som omfattas av prisreglering. Det redovisade värdet för sådana poster kan inbegripa värden som fastställts enligt tidigare redovisningsprinciper men som inte uppfyller kraven för aktivering enligt IFRS. Om så är fallet kan en förstagångstillämpare välja att som antaget anskaffningsvärde för objektet använda det redovisade beloppet för objektet enligt tidigare redovisningsprinciper vid tidpunkten för övergång till IFRS. Ett företag som utnyttjar detta undantag för ett objekt behöver inte tillämpa det för alla objekt. Vid tidpunkten för övergång till IFRS ska företaget i enlighet med IAS 36 för varje objekt för vilket undantaget utnyttjas pröva nedskrivningsbehovet. Vid tillämpning av denna punkt omfattas verksamheter av prisreglering om de styrs av en ram för att fastställa de priser som kan tas ut av kunder för varor eller tjänster och om denna ram är föremål för tillsyn och/eller godkännande av en prisreglerare (enligt definitionen i IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts).

Leasingavtal

D9.En förstagångstillämpare får bedöma om ett avtal, som är befintligt vid tidpunkten för övergång till IFRS, innehåller ett leasingavtal genom att tillämpa punkterna 9–11 i IFRS 16 på dessa avtal baserat på de fakta och omständigheter som råder vid denna tidpunkt.

D9A.har upphävts.

D9B.När en förstagångstillämpare som är leasetagare redovisar leasingskulder och nyttjanderättstillgångar kan den tillämpa följande tillvägagångssätt på alla sina leasingavtal (med de lättnadsregler som beskrivs i punkt D9D):

 1. Värdera en leasingskuld vid tidpunkten för övergång till IFRS. En leasetagare som tillämpar detta tillvägagångssätt ska värdera leasingskulden till nuvärdet av återstående leasingbetalningar (se punkt D9E), diskonterat med leasetagarens marginella upplåningsränta (se punkt D9E) vid tidpunkten för övergång till IFRS.

 2. Värdera en nyttjanderättstillgång vid tidpunkten för övergång till IFRS. Leasetagaren ska välja, för varje enskilt avtal, att värdera nyttjanderättstillgången till antingen

  1. dess redovisade värde som om IFRS 16 hade tillämpats sedan inledningsdatumet för leasingavtalet (se punkt D9E), men diskonterat med leasetagarens marginella upplåningsränta vid tidpunkten för övergång till IFRS, eller

  2. ett belopp som motsvarar leasingskulden, justerat för eventuella förutbetalda eller upplupna leasingbetalningar relaterade till leasingavtalet i fråga och redovisade i rapporten över finansiell ställning omedelbart före tidpunkten för övergång till IFRS.

 3. Tillämpa IAS 36 på nyttjanderättstillgångar vid tidpunkten för övergång till IFRS.

D9C.Utan hinder av bestämmelserna i punkt D9B ska en förstagångstillämpare som är leasetagare värdera nyttjanderättstillgången till verkligt värde vid tidpunkten för övergång till IFRS för leasingavtal som motsvarar definitionen av förvaltningsfastigheter i IAS 40 och som värderas till verkligt värde enligt IAS 40 från tidpunkten för övergång till IFRS.

D9D.Vid tidpunkten för övergång till IFRS kan en förstagångstillämpare som är leasetagare från avtal till avtal utföra en eller flera av följande åtgärder:

 1. Tillämpa en enda diskonteringsränta på en portfölj av leasingavtal med någorlunda liknande egenskaper (till exempel leasingavtal vars återstående leasingperiod är liknande och omfattar en liknande klass av underliggande tillgångar i en liknande ekonomisk miljö).

 2. Välja att inte tillämpa bestämmelserna i punkt D9B på leasingavtal för vilka leasingperioden (se punkt D9E) avslutas inom tolv månader räknat från tidpunkten för övergång till IFRS. I stället ska företaget redovisa dessa leasingavtal (inklusive upplysningar om dem) som om de vore korttidsleasingavtal redovisade i enlighet med punkt 6 i IFRS 16.

 3. Välja att inte tillämpa bestämmelserna i punkt D9B på leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde (vilket beskrivs i punkterna B3–B8 i IFRS 16). I stället ska företaget redovisa dessa leasingavtal (inklusive upplysningar om dem) enligt punkt 6 i IFRS 16.

 4. Utesluta initiala direkta utgifter (se punkt D9E) från värderingen av nyttjanderättstillgången vid tidpunkten för övergång till IFRS.

 5. Använda i efterhand erhållen information, vid exempelvis fastställandet av leasingperioden om avtalet innehåller optioner att förlänga eller säga upp leasingavtalet.

D9E.Leasingbetalningar, leasetagare, leasetagarens marginella upplåningsränta, inledningsdatum för leasingavtalet, initiala direkta utgifter och leasingperiod är begrepp som definieras i IFRS 16 och används i denna standard med samma betydelse.

D10–D11.har upphävts.

Ackumulerade omräkningsdifferenser

D12.IAS 21 kräver att ett företag

 1. redovisar vissa omräkningsdifferenser i övrigt totalresultat och ackumulerar dessa i en separat komponent i eget kapital, och

 2. vid avyttring av en utlandsverksamhet, omklassificerar den ackumulerade omräkningsdifferensen för den utlandsverksamheten (inklusive, i tillämpliga fall, vinster och förluster från säkringar som är hänförliga till den) från eget kapital till resultatet, som en del av vinsten eller förlusten vid den avyttringen.

D13.En förstagångstillämpare behöver dock inte följa dessa krav för ackumulerade omräkningsdifferenser som förelåg vid tidpunkten för övergång till IFRS. Om en förstagångstillämpare använder detta undantag

 1. bedöms de ackumulerade omräkningsdifferenserna för all utlandsverksamhet uppgå till noll vid tidpunkten för övergång till IFRS, och

 2. ska vinsten eller förlusten vid en efterföljande avyttring av en utlandsverksamhet inte innefatta omräkningsdifferenser som uppkom före tidpunkten för övergång till IFRS och ska innefatta omräkningsdifferenser som uppkommer senare.

D13A.I stället för att tillämpa punkt D12 eller punkt D13 kan ett dotterföretag som använder undantaget i punkt D16 a i sina finansiella rapporter välja att värdera ackumulerade omräkningsdifferenser för all utlandsverksamhet till det redovisade värde som skulle ha tagits upp i moderföretagets koncernredovisning, baserat på tidpunkten för moderföretagets övergång till IFRS, om inga justeringar hade gjorts för att upprätta koncernredovisning och beakta effekterna av det rörelseförvärv där moderföretaget förvärvade dotterföretaget. Ett liknande val kan göras av ett intresseföretag eller joint venture som utnyttjar undantaget i punkt D16 a.

Innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

D14.När ett företag upprättar separata finansiella rapporter krävs enligt IAS 27 att det ska redovisa sina innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag antingen

 1. till anskaffningsvärde,

 2. i enlighet med IFRS 9, eller

 3. enligt kapitalandelsmetoden såsom beskriven i IAS 28.

D15.Om en förstagångstillämpare värderar ett sådant innehav till anskaffningsvärde enligt IAS 27 ska det värdera detta innehav till ett av följande belopp i sin separata rapport över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS:

 1. anskaffningsvärde fastställt enligt IAS 27, eller

 2. antaget anskaffningsvärde. Det antagna anskaffningsvärdet för ett sådant innehav ska vara dess

  1. verkliga värde per företagets tidpunkt för övergång till IFRS i dess separata finansiella rapporter, eller

  2. redovisade värde enligt tidigare redovisningsprinciper per den tidpunkten.

En förstagångstillämpare kan välja antingen i eller ii ovan för att värdera sitt innehav i varje dotterföretag, joint venture eller intresseföretag som det väljer att värdera till antaget anskaffningsvärde.

D15A.Om en förstagångstillämpare redovisar ett sådant innehav med tillämpning av kapitalandelsmetoden såsom beskriven i IAS 28

 1. tillämpar förstagångstillämparen undantaget för tidigare rörelseförvärv (bilaga C) vid förvärvet av innehavet,

 2. om företaget blir förstagångstillämpare med avseende på sina separata finansiella rapporter tidigare än avseende på dess koncernredovisning, och

  1. senare än dess moderföretag, ska företaget tillämpa punkt D16 i sina separata finansiella rapporter,

  2. senare än dess dotterföretag, ska företaget tillämpa punkt D17 i sina separata finansiella rapporter.

Tillgångar och skulder i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures

D16.Om ett dotterföretag blir förstagångstillämpare senare än sitt moderföretag, ska dotterföretaget i sina finansiella rapporter värdera sina tillgångar och skulder till antingen

 1. det redovisade värde som skulle ha tagits upp i moderföretagets koncernredovisning, baserat på tidpunkten för moderföretagets övergång till IFRS, om inga justeringar hade gjorts för att upprätta koncernredovisning och beakta effekterna av det rörelseförvärv där moderföretaget förvärvade dotterföretaget (detta val är inte tillgängligt för ett dotterföretag till ett investmentföretag, enligt definitionen i IFRS 10, som måste värderas till verkligt värde via resultatet), eller

 2. de redovisade värden som krävs i övrigt i denna standard, baserat på dotterföretagets tidpunkt för övergång till IFRS. Dessa redovisade värden kan skilja sig från dem som beskrivs i a

  1. när undantagen i denna standard leder till värderingar som är beroende av tidpunkten för övergång till IFRS.

  2. När de redovisningsprinciper som använts i dotterföretagets finansiella rapporter skiljer sig från dem som använts i koncernredovisningen. Exempelvis kanske dotterföretaget använder metoden som bygger på anskaffningsvärde, enligt IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, medan koncernen använder omvärderingsmetoden.

Ett intresseföretag eller joint venture som blir förstagångstillämpare senare än ett företag som har ett betydande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande över det kan göra ett likartat val.

D17.Om ett företag blir förstagångstillämpare senare än sitt dotterföretag (eller intresseföretag eller joint venture), ska dock detta företag i koncernredovisningen värdera dotterföretagets (eller intresseföretagets eller joint venture-företagets) tillgångar och skulder till samma redovisade värden som i dotterföretagets (eller intresseföretagets eller joint venture-företagets) finansiella rapporter, efter justeringar på grund av konsolidering och justeringar på grund av att kapitalandelsmetoden tillämpas samt justeringar på grund av effekterna av det rörelseförvärv där företaget förvärvade dotterföretaget. Oaktat detta krav ska ett moderföretag som inte är ett investmentföretag inte tillämpa det undantag från konsolidering som används för investmentföretags dotterföretag. Om ett moderföretag blir förstagångstillämpare i sina separata finansiella rapporter före eller efter koncernredovisningen, ska det värdera sina tillgångar och skulder till samma belopp i båda de finansiella rapporterna, med undantag för justeringar i konsolideringssyfte.

Sammansatta finansiella instrument

D18.Enligt IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering måste ett företag dela upp sammansatta finansiella instrument vid avtalets ingående i separata skuld- och egetkapitaldelar. Om skulddelen inte längre är utestående, skulle retroaktiv tillämpning av IAS 32 innebära uppdelning av två delar av eget kapital. Den första delen finns i balanserade vinstmedel och utgör den ackumulerade räntan för skulddelen. Den andra delen utgör den ursprungliga egetkapitaldelen. Enligt denna standard behöver dock inte en förstagångstillämpare särredovisa dessa två delar om skulddelen inte längre är utestående vid tidpunkten för övergång till IFRS.

Identifiering av tidigare redovisade finansiella instrument

D19.IFRS 9 tillåter att en finansiell skuld (såvida den uppfyller vissa kriterier) får identifieras som en finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultatet. Trots detta krav tillåts ett företag att identifiera, per tidpunkten för övergång till IFRS, vilken finansiell skuld som helst som värderad till verkligt värde via resultatet förutsatt att skulden uppfyller kriterierna i punkt 4.2.2 i IFRS 9 vid denna tidpunkt.

D19A.Ett företag får identifiera en finansiell tillgång som värderad till verkligt värde via resultatet i enlighet med punkt 4.1.5 i IFRS 9 på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger vid tidpunkten för övergång till IFRS.

D19B.Ett företag får identifiera en investering i ett egetkapitalinstrument till verkligt värde via övrigt totalresultat i enlighet med punkt 5.7.5 i IFRS 9 på grundval av de fakta och omständigheter som föreligger vid tidpunkten för övergång till IFRS.

D19C.För en finansiell skuld som identifieras som en finansiell skuld värderad till verkligt värde via resultatet ska ett företag fastställa huruvida den behandling som anges i punkt 5.7.7 i IFRS 9 skulle medföra en bristande överensstämmelse i resultatet, baserat på de fakta och omständigheter som råder vid tidpunkten för övergång till IFRS.

Värdering till verkligt värde av finansiella tillgångar eller finansiella skulder vid det första redovisningstillfället

D20.Oaktat kraven i punkterna 7 och 9 kan ett företag tillämpa kraven i punkt B5.1.2A b i IFRS 9 framåtriktat för transaktioner som ingås vid eller efter tidpunkten för övergång till IFRS.

Skyldigheter avseende nedläggning, som innefattas i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar

D21.IFRIC 1 Förändringar i befintliga skyldigheter avseende nedläggning, återställande och liknande åtgärder kräver att preciserade förändringar i en skyldighet avseende nedläggning, återställande och liknande åtgärder läggs till eller dras av från anskaffningsvärdet för den tillgång till vilken den är hänförlig, och att det justerade avskrivningsbara beloppet för tillgången därefter skrivs av framåtriktat över dess återstående nyttjandeperiod. En förstagångstillämpare behöver inte följa dessa krav för förändringar i sådana skyldigheter som uppkom före tidpunkten för övergång till IFRS. Om en förstagångstillämpare använder detta undantag ska förstagångstillämparen

 1. värdera skyldigheten per tidpunkten för övergång till IFRS enligt IAS 37,

 2. till den del skyldigheten ingår i tillämpningsområdet för IFRIC 1, uppskatta det belopp som skulle ha innefattats i anskaffningsvärdet för den hänförliga tillgången när skyldigheten först uppkom, genom att diskontera skyldigheten till denna tidpunkt med användande av företagets bästa uppskattning av den eller de historiska riskjusterade diskonteringsräntor som skulle ha tillämpats för den skyldigheten under den mellanliggande perioden, och

 3. beräkna den ackumulerade avskrivningen på detta belopp, per tidpunkten för övergång till IFRS, med utgångspunkt i den aktuella uppskattningen av tillgångens nyttjandeperiod, genom att använda de regler för avskrivning som företaget antagit enligt IFRS.

D21A.Ett företag som utnyttjar undantaget i punkt D8A b (för olje- och gastillgångar i utvecklings- eller produktionsfaserna som redovisas i kostnadscenter som inkluderar samtliga anläggningar inom ett stort geografiskt område enligt tidigare redovisningsprinciper) ska i stället för att tillämpa punkt D21 eller IFRIC 1 göra följande:

 1. värdera befintliga skyldigheter avseende nedläggning, återställande och liknande åtgärder per tidpunkten för övergång till IFRS enligt IAS 37, och

 2. redovisa direkt i balanserade vinstmedel en eventuell differens mellan det beloppet och det redovisade värde av skyldigheterna vid tidpunkten för övergången till IFRS som fastställts enligt tidigare redovisningsprinciper.

Finansiella tillgångar eller immateriella tillgångar som redovisas enligt IFRIC 12

D22.En förstagångstillämpare får tillämpa övergångsbestämmelserna i IFRIC 12.

Låneutgifter

D23.En förstagångstillämpare kan välja att tillämpa kraven i IAS 23 från och med dagen för övergången eller från ett tidigare datum enligt vad som tillåts i punkt 28 i IAS 23. Från och med den dag då ett företag som tillämpar detta undantag börjar att tillämpa IAS 23 ska företaget

 1. inte omräkna den låneutgiftskomponent som aktiverades enligt tidigare redovisningsprinciper och som inkluderades i det redovisade värdet för tillgångar vid den tidpunkten, och

 2. redovisa låneutgifter som uppkommit på eller efter den tidpunkten i enlighet med IAS 23, inklusive de låneutgifter som uppkommit på eller efter den tidpunkten för kvalificerade tillgångar som redan är under uppförande.

D24.har upphävts.

Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument

D25.En förstagångstillämpare får tillämpa övergångsbestämmelserna i IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument.

Kraftig höginflation

D26.Om ett företag har en funktionell valuta som var, eller är, valutan i ett höginflationsland, ska företaget fastställa huruvida det utsatts för kraftig höginflation före tidpunkten för övergång till IFRS. Detta gäller för företag som tillämpar IFRS för första gången, samt för företag som tidigare har tillämpat IFRS.

D27.Valutan i ett höginflationsland lider av kraftig höginflation om den kännetecknas av båda av följande egenskaper:

 1. Ett tillförlitligt allmänt prisindex är inte tillgängligt för alla företag som har transaktioner och saldon i den valutan.

 2. Möjlighet att växla valutan mot en relativt stabil utländsk valuta finns inte.

D28.Ett företags funktionella valuta upphör att vara en valuta som lider av kraftig höginflation den dag den funktionella valutan normaliseras. Detta är den dag då den funktionella valutan inte längre har antingen en eller båda av de egenskaper som anges i punkt D27, eller när företagets funktionella valuta ändras till en valuta som inte lider av kraftig höginflation.

D29.När ett företags tidpunkt för övergång till IFRS infaller på den dag som, eller efter det att, den funktionella valutan normaliseras, får företaget välja att värdera alla tillgångar och skulder som innehades före den dag den funktionella valutan normaliserades till verkligt värde vid tidpunkten för övergång till IFRS. Företaget får använda detta verkliga värde som det antagna anskaffningsvärdet för dessa tillgångar och skulder i rapporten över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS.

D30.När tidpunkten för den funktionella valutans normalisering infaller inom en tolvmånaders jämförelseperiod, får jämförelseperioden vara kortare än tolv månader, under förutsättning att fullständiga finansiella rapporter (i enlighet med kraven i punkt 10 i IAS 1) läggs fram för den kortare perioden.

Samarbetsarrangemang

D31.En förstagångstillämpare får tillämpa övergångsbestämmelserna i IFRS 11 med följande undantag:

 1. Vid tillämpning av övergångsbestämmelserna i IFRS 11 ska en förstagångstillämpare tillämpa dessa bestämmelser vid tidpunkten för övergång till IFRS.

 2. Vid övergång från klyvningsmetoden till kapitalandelsmetoden ska en förstagångstillämpare pröva om nedskrivning av innehavet i enlighet med IAS 36 behövs per tidpunkten för övergång till IFRS, oavsett om det finns någon indikation på ett nedskrivningsbehov eller inte. Eventuell nedskrivning ska redovisas som justering av balanserade vinstmedel vid tidpunkten för övergång till IFRS.

Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas

D32.En förstagångstillämpare får tillämpa övergångsbestämmelserna i punkterna A1–A4 i IFRIC 20 Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas. I de punkterna ska hänvisning till ikraftträdandedatum tolkas som den 1 januari 2013 eller inledningen av den första rapportperioden enligt IFRS, beroende på vilken tidpunkt som inträffar sist.

Identifiering av avtal om att köpa eller sälja en icke-finansiell post

D33.IFRS 9 medger att vissa avtal om att köpa eller sälja icke-finansiella poster får identifieras vid avtalets ingående som värderade till verkligt värde via resultatet (se punkt 2.5 i IFRS 9). Trots detta krav tillåts ett företag att identifiera, per tidpunkten för övergång till IFRS, avtal som redan finns vid denna tidpunkt som värderade till verkligt värde via resultatet, men endast om de uppfyller kraven i punkt 2.5 i IFRS 9 vid den tidpunkten och företaget identifierar alla liknande avtal.

Intäkter

D34.En förstagångstillämpare får tillämpa övergångsbestämmelserna i punkt C5 i IFRS 15. I dessa punkter ska hänvisningar till ”den första tillämpningsdagen” tolkas som inledningen av den första rapportperioden enligt IFRS. Om en förstagångstillämpare väljer att tillämpa dessa övergångsbestämmelser ska även punkt C6 i IFRS 15 tillämpas.

D35.En förstagångstillämpare måste inte räkna om avtal som avslutats före den tidigaste period som redovisas. Ett avslutat avtal är ett avtal för vilket företaget har överfört samtliga varor eller tjänster som identifierats enligt tidigare redovisningsprinciper.

Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning

D36.En förstagångstillämpare behöver inte tillämpa IFRIC 22 Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning på tillgångar, utgifter och inkomster inom ramen för den tolkningen som redovisats för första gången före tidpunkten för övergång till IFRS.

Bilaga E Kortfristiga undantag från IFRS

Denna bilaga är en del av standarden.

Undantag från kravet att räkna om jämförande information för IFRS 9

E1.Om företagets första rapportperiod enligt IFRS börjar före den 1 januari 2019 och företaget tillämpar den fullständiga versionen av IFRS 9 (som utfärdades 2014) behöver den jämförande informationen i företagets första finansiella rapporter enligt IFRS inte uppfylla kraven i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar eller den fullständiga versionen av IFRS 9 (som utfärdades 2014), i den mån som de upplysningar som krävs enligt IFRS 7 hänför sig till poster inom tillämpningsområdet för IFRS 9. För sådana företag ska hänvisningar till ”tidpunkten för övergång till IFRS” i fråga om IFRS 7 och IFRS 9 (2014) endast innebära inledningen av den första rapportperioden enligt IFRS.

E2.Ett företag som väljer att presentera jämförande information som inte uppfyller kraven i IFRS 7 och den fullständiga versionen av IFRS 9 (som utfärdades 2014) under sitt första år efter övergången ska

 1. tillämpa kraven i sina tidigare redovisningsprinciper i stället för kraven i IFRS 9 på jämförande information i fråga om poster som ingår i tillämpningsområdet för IFRS 9,

 2. upplysa om detta samt den grund som använts för att upprätta informationen,

 3. behandla varje justering mellan rapporten över finansiell ställning per jämförelseperiodens rapportdatum (dvs. den rapport över finansiell ställning som innehåller jämförande information enligt tidigare redovisningsprinciper) och rapporten över finansiell ställning vid inledningen av den första rapportperioden enligt IFRS (dvs. den första period som innehåller information som uppfyller kraven i IFRS 7 och den fullständiga versionen av IFRS 9 (som utfärdades 2014)) som en följd av ett byte av redovisningsprincip och lämna de upplysningar som krävs enligt punkt 28 a–e och 28 f i) i IAS 8; punkt 28 f i är bara tillämplig på belopp som lämnas i rapporten över finansiell ställning per jämförelseperiodens rapportdatum,

 4. tillämpa punkt 17 c i IAS 1 för att lämna ytterligare upplysningar när tillämpning av de särskilda kraven i IFRS inte är tillräcklig för att göra det möjligt för användarna att förstå inverkan av vissa transaktioner, andra händelser och förhållanden på företagets finansiella ställning och finansiella resultat.

E3–E7.har upphävts.

Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling

E8.En förstagångstillämpare vars tidpunkt för övergång till IFRS infaller före den 1 juli 2017 får välja att inte låta tillämpningen av IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling återspeglas i den jämförande informationen i sina första finansiella rapporter enligt IFRS. Ett företag som gör det valet ska redovisa de ackumulerade effekterna av att tillämpa IFRIC 23 som en justering av ingående balans för balanserade vinstmedel (eller, i tillämpliga fall, annan komponent i eget kapital) vid inledningen av sin första rapportperiod enligt IFRS.