SIC 10 är antagen av EU-kommissionen och är ändrad genom följande förordningar:

  • (EU) 2023/1803 – EU-rättslig konsolidering av tidigare ändringar; ändringen innehåller mindre översättningsändringar men ändrar inte tolkningen i sak (konsolideringen tar bort referenser till tidigare EU-förordningar)

Referenser

IAS 8

Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

IAS 20

Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd

Frågeställning

1.I en del länder kan statliga stöd syfta till att uppmuntra eller långsiktigt stödja näringsverksamhet antingen inom vissa geografiska områden eller inom vissa branscher. Villkoren för att erhålla sådana stöd behöver inte ha något uttryckligt samband med företagets löpande verksamhet. Exempel på sådana stöd är överföringar av resurser från stat till företag som

  1. är verksamma inom en viss bransch,

  2. fortsätter verka inom nyligen privatiserade branscher, eller

  3. startar eller fortsätter att driva sin affärsverksamhet i underutvecklade områden.

2.Frågan gäller huruvida sådana statliga stöd är ”statliga bidrag” enligt IAS 20 och således ska redovisas enligt denna standard.

Beslut

3.Statliga stöd till företag uppfyller definitionen av statliga bidrag i IAS 20 även om det inte finns några andra villkor som uttryckligen hänför sig till företagets löpande verksamhet än kravet på att företaget ska vara verksamt inom vissa geografiska områden eller inom vissa branscher. Sådana bidrag ska därför inte redovisas direkt mot eget kapital.

Ikraftträdande

Denna tolkning träder i kraft den 1 augusti 1998. Byten av redovisningsprinciper ska redovisas i enlighet med IAS 8.