INSTITUTIONELLA ÄGARES FÖRENING

Information till aktieägare avseende incitamentsprogram

(2020-12-07)

Institutionella Ägares Förening har sexton medlemmar, Alecta, AFA, AMF, Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Didner & Gerge Fonder, Folksam Sak, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar, Nordea Fonder, SEB Fonder, Swedbank Robur Fonder och Skandia Liv Kapitalförvaltning.

Den ökade komplexiteten i svenska aktiemarknadsbolags incitamentsprogram medför att bolagens aktieägare får allt svårare att bedöma om de föreslagna och befintliga programmen är rimligt utformade. Svårigheterna förstärks av att programmen ofta föreslås med kort varsel och med knapphändigt informationsunderlag.

I syfte att förbättra aktieägarnas möjlighet att på ett välgrundat sätt utvärdera bolagens incitamentsprogram har IÄF1 enats om följande riktlinjer inför bolagsstämmobeslut avseende incitamentsprogram i svenska aktiemarknadsbolag.

Ersättningar till ledande befattningshavare och andra anställda

Styrelsen har ansvaret för utformningen av bolagets ersättningssystem. Utformningen inkluderar aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare och andra anställda, samt andra incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman.

Inför stämman ska styrelsen förklara och motivera syftet med incitamentsprogrammet och hur det passar in i bolagets ersättningsstruktur. Styrelsen ska också beskriva hur programmet bidrar till bolagets affärsmodell, strategiska inriktning och bolagets finansiella och icke-finansiella mål, exempelvis hållbarhetsmål.

Styrelsen ska utforma ersättningarna, både till struktur och nivå, så att bolagets värde långsiktigt optimeras. Styrelsen ska inte överlåta väsentliga delar av incitamentsprogrammets utformning till bolagsledningen.

Ersättningarna ska vara skäliga och marknadsmässiga för att säkerställa den kompetens bolaget behöver till för bolaget anpassade kostnader. Ersättningen ska också kunna motiveras och försvaras.

Incitamentsprogram ska vara prestationsbaserade och utformas så att de främjar ett långsiktigt ägande av bolagets aktier i syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagande befattningshavare och bolagets aktieägare.

Styrelsen ska i god tid (minst fyra arbetsveckor) före kallelse till bolagsstämma förankra förslaget hos större aktieägare och avsätta tillräckligt med tid för att inhämta ägarnas synpunkter. Dialog och förankring bör ske utan bolagets anställda eller externa konsulter.

Grundläggande krav på information angående incitamentsprogram från bolaget

Utöver vad som följer av Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska följande information presenteras i en sådan förankringsprocess med ägarna.

  • Beskriv och motivera tydligt vad syftet är med programmet i bolaget.

  • Beskriv hur programmet är utformat, struktur och vilka effekter det får.

  • Motivera varför programmet är lämpligt.

  • Redogör för den generella ersättningsstrukturen i relation till programmet.

  • Redovisa tydligt kostnaden för aktieägarna avseende utspädning samt redovisningsmässig kostnad för bolaget vid olika scenarios och utfall (målnivå och maxutfall).

  • Redovisa även information om ackumulerad utspädning och kostnader för tidigare beslutade pågående program.

  • Redovisa exempel med nominellt värdemässigt utfall (målnivå och maxutfall) för olika kategorier och totalt, exempel för deltagare med högsta möjliga utfall ska alltid redovisas.

  • Beskriv de skatteeffekter som programmet medför, för bolaget och för deltagarna.

  • Beskriv tydligt hur mätning och uppföljning ska ske.

  • Redogör för förekomsten av och utfallet av tidigare avslutade och pågående program.

Appendix Exempelfrågor

Nedan frågor är exempel på den typ av frågeställningar som kan komma upp i dialog avseende incitamentsprogram. Listan är på intet sätt uttömmande och svar på frågorna nedan bör rymmas i de generella frågeställningar som listats ovan.

Struktur och konstruktion

Är programmet av engångskaraktär eller återkommande?

Vilka instrument avser programmet?

Innebär programmet ett monetärt risktagande för deltagarna?

Vilka prestationskriterier används i programmet och hur hänger dessa ihop med bolagets finansiella och icke-finansiella mål?

Vilka gränsvärden har valts för kriterierna?

Vilka kategorier av deltagare omfattas av programmet och varför har dessa valts?

Vad händer när deltagare av olika skäl lämnar?

Vad händer vid strukturaffärer?

Kostnader

Finns det ett tak och hur är det i så fall är konstruerat?

Hur ska framtida utbetalningar hanteras/begränsas?

Vilka antaganden baseras IFRS-kostnaden på för bolaget?

Hur stort är programmet i relation till bolagets totala personalkostnader respektive i relation till personalkostnaderna för deltagarna?

Historik och uppföljning

Hur har tidigare program bidragit till bolagets utveckling?

Har tidigare program ökat aktievärdet?

Hur förhåller sig det nya förslaget till tidigare program?

Vilka är skillnaderna?

Uppnåddes syftet med programmet ur de anställdas respektive styrelsens synvinkel?

Var strukturen rätt och bästa möjliga ur de anställdas respektive styrelsens synvinkel?

Blev kostnaden som förväntat?

Förankring

Hur ser tidsplanen för förankringsprocessen ut?

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...