International Standard on Auditing (ISA) 510 Förstagångsrevisioner – ingående balanser ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.Denna internationella revisionsstandard (ISA) behandlar revisorns ansvar avseende ingående balanser vid en förstagångsrevision. Utöver beloppen i de finansiella rapporterna innefattar ingående balanser upplysning om förhållanden som förelåg vid räkenskapsperiodens ingång, t.ex. åtaganden och eventuella tillgångar och förpliktelser. När de finansiella rapporterna även innehåller jämförande finansiell information, ska kraven och vägledningen i ISA 7101 också tillämpas. ISA 3002 innehåller ytterligare krav och vägledning avseende aktiviteter innan en förstagångsrevision påbörjas.

ISA 710 Jämförande information – jämförelsetal och jämförande finansiella rapporter.

ISA 300 Planering av revision av finansiella rapporter.

Ikraftträdande

2.Denna standard gäller vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som börjar den 15 december 2009 eller senare.

Mål

3.Vid en förstagångsrevision är revisorns mål, när det gäller de ingående balanserna, att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om huruvida

 1. de ingående balanserna innehåller felaktigheter som väsentligt påverkar de finansiella rapporterna för aktuell period, och

 2. ändamålsenliga redovisningsprinciper avspeglade i de ingående balanserna har tillämpats konsekvent i de finansiella rapporterna för aktuell period eller om byten av redovisningsprinciper har redovisats på ett lämpligt sätt samt om presentationen av dem och upplysningarna om dem är tillfredsställande enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

Definitioner

4.I ISA har nedanstående termer följande betydelser:

 1. Förstagångsrevision – ett uppdrag där de finansiella rapporterna för föregående period antingen

  1. inte har blivit föremål för revision, eller

  2. reviderats av en tidigare revisor.

 2. Ingående balanser – de kontosaldon som fanns vid periodens ingång. Ingående balanser bygger på föregående periods utgående balanser och avspeglar effekterna av transaktioner och händelser under tidigare perioder och de redovisningsprinciper som har använts under föregående period. Ingående balanser innefattar även upplysning om förhållanden som förelåg vid periodens ingång, t.ex. åtaganden och eventuella tillgångar och förpliktelser.

 3. Tidigare revisor – revisorn från ett annat revisionsföretag som reviderade ett företags finansiella rapporter för föregående period och som har ersatts av den nuvarande revisorn.

Krav

Granskningsåtgärder

Ingående balanser

5.Revisorn ska läsa de senaste finansiella rapporterna, om sådana finns, och den tidigare revisorns rapport avseende dem, om sådan finns, för att inhämta information som är relevant för de ingående balanserna, inklusive upplysningar.

6.Revisorn ska inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om huruvida de ingående balanserna innehåller felaktigheter som väsentligt påverkar de finansiella rapporterna för aktuell period genom att (se punkterna A 1A 2)

 1. fastställa om föregående periods utgående balanser har förts över till aktuell period på ett riktigt sätt eller justerats vid behov,

 2. fastställa om ändamålsenliga redovisningsprinciper har använts för de ingående balanserna, och

 3. vidta en eller flera av följande åtgärder (se punkterna A 3A 7)

  1. om föregående års finansiella rapporter har blivit föremål för revision, gå igenom den tidigare revisorns arbetspapper för att inhämta bevis avseende de ingående balanserna,

  2. bedöma om de granskningsåtgärder som har utförts under aktuell period utgör bevis som är relevanta för de ingående balanserna, och

  3. utföra särskilda granskningsåtgärder för att inhämta revisionsbevis om de ingående balanserna.

7.Om revisorn inhämtar revisionsbevis som visar att de ingående balanserna innehåller felaktigheter som väsentligt skulle kunna påverka de finansiella rapporterna för aktuell period, ska han eller hon utföra sådana ytterligare granskningsåtgärder som är lämpliga under rådande omständigheter för att avgöra effekten på de finansiella rapporterna för aktuell period. Om revisorn kommer fram till att det finns sådana felaktigheter i de finansiella rapporterna för aktuell period, ska revisorn kommunicera felaktigheterna med lämplig nivå i företagsledningen och med dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) enligt ISA 4503.

ISA 450 Utvärdering av felaktigheter som identifieras under revisionen, punkterna 8 och 12.

Konsekvens i tillämpningen av redovisningsprinciper

8.Revisorn ska inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om huruvida de redovisningsprinciper som avspeglas i de ingående balanserna har tillämpats konsekvent i de finansiella rapporterna för aktuell period och huruvida byten av redovisningsprinciper har redovisats på ett lämpligt sätt samt om presentationen av dem och upplysningarna om dem är tillfredsställande enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

Relevant information i den tidigare revisorns rapport

9.Om de finansiella rapporterna för den föregående perioden har reviderats av en tidigare revisor och denna har lämnat ett modifierat uttalande, ska revisorn bedöma hur effekten av det förhållande som gav upphov till modifieringen påverkar riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna för aktuell period enligt ISA 3154.

ISA 315 Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö.

Slutsatser och rapportering

Ingående balanser

10.Om revisorn inte kan få fram tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för de ingående balanserna, ska revisorn uttala sig med reservation eller avstå från att uttala sig, allt efter vad ISA 705 (omarbetad)5 föreskriver. (Se punkt A 8.)

ISA 705 (omarbetad) Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor.

11.Om revisorn kommer fram till slutsatsen att de ingående balanserna innehåller en felaktighet som väsentligt påverkar de finansiella rapporterna för aktuell period och effekten av felaktigheten inte har redovisats på ett lämpligt sätt eller presentationen av eller upplysningarna om effekten inte är tillfredsställande, ska revisorn uttala sig med reservation eller uttala en avvikande mening, allt efter vad ISA 705 föreskriver.

Konsekvens i tillämpningen av redovisningsprinciper

12.Om revisorn kommer fram till att

 1. redovisningsprinciperna för aktuell period inte har tillämpats konsekvent för ingående balanser enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, eller

 2. ett byte av redovisningsprincip inte har redovisats på ett lämpligt sätt eller presentationen av den eller upplysningarna om den inte är tillfredsställande enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering,

ska revisorn uttala sig med reservation eller uttala en avvikande mening, allt efter vad ISA 705 (omarbetad) föreskriver.

Modifiering av uttalandet i den tidigare revisorns rapport

13.Om den tidigare revisorns uttalande om de finansiella rapporterna för föregående period innehöll en modifiering av revisorns uttalande som fortfarande är relevant och väsentlig för de finansiella rapporterna för aktuell period, ska revisorn modifiera sitt uttalande om de finansiella rapporterna för aktuell period enligt ISA 705 (omarbetad) och ISA 710. (Se punkt A 9.)

Tillämpning och andra förtydliganden

Granskningsåtgärder

Överväganden som särskilt gäller företag inom den offentliga sektorn

(se punkt 6)

A 1.Inom den offentliga sektorn kan det finnas lagar eller andra författningar som begränsar den information som den nuvarande revisorn kan få från en tidigare revisor. Exempel: Om ett företag i den offentliga sektorn som tidigare har reviderats av en enligt lag tillsatt revisor (t.ex. en riksrevisor, eller annan person med lämpliga kvalifikationer som tillsätts för riksrevisorns räkning) privatiseras, kan lag eller annan författning om personlig integritet eller sekretess begränsa i vilken utsträckning som den enligt lag tillsatta revisorn kan göra arbetspapper eller annan information åtkomliga för en nyutsedd revisor från den privata sektorn. I situationer där sådan kommunikation är begränsad kan revisionsbevis behöva inhämtas på annat sätt, och om inte tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis kan inhämtas måste revisorn överväga vilken effekt detta får på revisorns uttalande.

A 2.Om den enligt lag tillsatta revisorn lägger ut en revision av ett företag inom den offentliga sektorn på ett privat revisionsföretag, och den enligt lag tillsatta revisorn utser ett annat revisionsföretag än det företag som reviderade det offentliga företagets finansiella rapporter för föregående period, betraktas detta vanligtvis inte som ett byte av revisorer för den enligt lag tillsatta revisorn. Beroende på outsourcingens karaktär kan revisionsuppdraget dock betraktas som en förstagångsrevision sett ur perspektivet för revisorn från den privata sektorn när det gäller att fullgöra sitt ansvar, varför denna ISA ska tillämpas.

Ingående balanser

(se punkt 6 c)

A 3.Karaktären på och omfattningen av de granskningsåtgärder som är nödvändiga för att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om de ingående balanserna beror på sådana omständigheter som

 • de redovisningsprinciper som företaget tillämpar,

 • karaktären på kontona, transaktionsslagen och upplysningarna samt riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna för aktuell period,

 • hur betydelsefulla de ingående balanserna är i förhållande till de finansiella rapporterna för aktuell period, och

 • om de finansiella rapporterna för föregående period blivit föremål för revision och i så fall om den tidigare revisorns uttalande var modifierat.

A 4.Om de finansiella rapporterna för föregående period har reviderats av en tidigare revisor, kan det finnas en möjlighet för revisorn att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om de ingående balanserna genom att gå igenom den tidigare revisorns arbetspapper. Huruvida en sådan genomgång ger tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis påverkas av den tidigare revisorns professionella kompetens och oberoende.

A 5.Relevanta yrkesetiska och yrkesmässiga krav styr den nuvarande revisorns kommunikation med den tidigare revisorn.

A 6.För omsättningstillgångar och kortfristiga skulder kan revisorn inhämta vissa revisionsbevis om ingående balanser som en del av granskningsåtgärderna för aktuell period. Exempel: Inbetalningar (utbetalningar) under aktuell period av ingående kundfordringar (leverantörsskulder) ger t.ex. vissa revisionsbevis för att dessa existerade, innebar rättigheter respektive förpliktelser samt var fullständiga och riktigt värderade vid periodens ingång. Men när det gäller varulager ger granskningsåtgärderna under innevarande period avseende utgående varulager föga revisionsbevis om det varulager som fanns vid periodens början. Ytterligare granskningsåtgärder kan därför behövas, och en eller flera av följande åtgärder kan ge tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis:

 • Observera en aktuell lagerinventering och stämma av den mot de ingående kvantiteterna.

 • Granska värderingen av posterna i det ingående varulagret.

 • Granska bruttoresultat och avklipp.

A 7.För anläggningstillgångar och långfristiga skulder, t.ex. materiella anläggningstillgångar, långfristiga placeringar och långfristig upplåning, kan revisorn inhämta vissa revisionsbevis genom att granska det räkenskapsmaterial och annan information som de ingående balanserna grundas på. I vissa fall kan revisorn inhämta vissa revisionsbevis om de ingående balanserna genom bekräftelse från externa parter, t.ex. avseende långfristig upplåning och placeringar. I andra fall kan revisorn behöva vidta ytterligare granskningsåtgärder.

Slutsatser och rapportering

Ingående balanser

(se punkt 10)

A 8.ISA 705 (omarbetad) ställer krav och ger vägledning avseende omständigheter som kan leda till en modifiering av revisorns uttalande om de finansiella rapporterna, vilken typ av uttalande som är lämpligt under rådande omständigheter och innehållet i revisors rapport när revisorns uttalande är modifierat. Om revisorn inte kan inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om ingående balanser, kan detta resultera i en av följande modifieringar av uttalandet i revisors rapport:

 1. revisorn uttalar sig med reservation eller avstår från att uttala sig, beroende på omständigheterna, eller

 2. om detta inte är förbjudet enligt lagar eller andra författningar, uttalar sig revisorn med reservation eller avstår från att uttala sig, beroende på vad som är mest lämpligt, om resultatet av verksamheten och kassaflödet, där det är relevant, och lämnar ett omodifierat uttalande om företagets ekonomiska ställning.

I bilagan finns exempel på revisors rapporter.

Modifiering av uttalandet i den tidigare revisorns rapport

(se punkt 13)

A 9.I vissa situationer är ett modifierat uttalande av den tidigare revisorn inte relevant och väsentligt för uttalandet om de finansiella rapporterna för aktuell period. Detta kan t.ex. vara fallet om det under föregående period fanns en begränsning i revisionens inriktning och omfattning men den fråga som gav upphov till denna begränsning har lösts under aktuell period.

Bilaga Exempel på revisors rapporter med modifierade uttalanden

(se punkt A 8)

Kommentar: I dessa exempel på revisors rapporter har avsnittet Uttalande placerats först i enlighet med ISA 700 (omarbetad) och avsnittet Grund för uttalande är placerat direkt efter avsnittet Uttalande. Även den första och sista meningen som var inkluderat i det kvarvarande avsnittet Revisorns ansvar är nu inordnat som en del av det nya avsnittet Grund för uttalande.

Exempel 1

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat och som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad)6 är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.7

 • Revisorn var inte närvarande vid lagerinventeringen vid ingången av aktuell räkenskapsperiod och har inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om det ingående varulagret.

 • De möjliga effekterna på företagets finansiella resultat och kassaflöden av att revisorn inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om ingående varulager bedöms vara väsentliga men inte genomgripande.8

 • Den finansiella ställningen vid årets utgång ger en rättvisande bild.

 • I denna särskilda jurisdiktion får revisorn enligt gällande lagar och andra författningar inte uttala sig med reservation om det finansiella resultatet och kassaflödet och omodifierat om den ekonomiska ställningen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).9

 • Det finns inget krav på att revisorn ska, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.10

 • Revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och har inte identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen.

 • Jämförelsetal presenteras och den föregående periodens finansiella rapporter reviderades av en tidigare revisor. Revisorn är inte förbjuden i lag eller annan författning att hänvisa till den tidigare revisorns rapport rörande jämförelsetalen och har beslutat att göra det.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

ISA 600 (omarbetad) Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar (däribland arbete som utförs av enhetsrevisorer).

ISA 210 Avtala revisionsuppdragets villkor.

Om revisorn bedömt att de möjliga effekterna på företagets finansiella resultat och kassaflöden är väsentliga och avgörande, skulle han eller hon avstå från att uttala sig om det finansiella resultatet och kassaflödena.

ISA 570 (omarbetad) Fortsatt drift.

ISA 701 Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i oberoende revisors rapport.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna11

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande med reservation

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna, förutom de möjliga effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalande med reservation, en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller ”en sann och rättvisande bild”) av ABC-företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande med reservation

Vi utsågs till företagets revisorer den 30 juni 20X1 och har därför inte kunnat observera inventeringen av varulagret vid årets ingång. Det har inte varit möjligt för oss att på något annat sätt verifiera kvantiteterna i varulagret per den 31 december 20X0. Eftersom ingående varulager ingår i fastställandet av det finansiella resultatet och kassaflödena, har vi inte kunnat avgöra om det hade varit nödvändigt med ändringar när det gäller årets resultat, så som det redovisas i rapporten över totalresultat, och det nettokassaflöde från den löpande verksamheten som redovisas i kassaflödesanalysen.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med reservation.

Övriga upplysningar

Företagets finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20X0 reviderades av en annan revisor som i sin revisors rapport daterad den 31 mars 20X1 lämnade ett omodifierat uttalande om dessa rapporter.

Övrig information [eller annan lämplig rubrik, t.ex. ”Annan information än de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

[Rapportering enligt rapporteringskraven i ISA 720 (omarbetad) – se Exempel 1 i bilaga 2 till ISA 720 (omarbetad).]

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna12

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad)13– se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

I dessa exempel på revisors rapporter kan termerna ”företagsledning” och ”de som har ansvar för företagets styrning” behöva ersättas av andra termer som är lämpliga inom ramen för det juridiska ramverket i den särskilda jurisdiktionen.

ISA 700 (omarbetad) Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Exempel 2

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat och som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn var inte närvarande vid lagerinventeringen vid ingången av aktuell räkenskapsperiod och har inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om det ingående varulagret.

 • De möjliga effekterna på företagets finansiella resultat och kassaflöden av att revisorn inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om ingående varulager bedöms vara väsentliga men inte genomgripande.14

 • Den finansiella ställningen vid årets utgång ger en rättvisande bild.

 • Ett uttalande med reservation om det finansiella resultatet och kassaflödena och ett omodifierat uttalande om den finansiella ställningen anses lämpligt under rådande omständigheter.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Det finns inget krav på att revisorn ska, och han eller hon har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.

 • Revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och har inte identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen.

 • Jämförelsetal presenteras och den föregående periodens finansiella rapporter reviderades av en tidigare revisor. Revisorn är inte förbjuden i lag eller annan författning att hänvisa till den tidigare revisorns rapport rörande jämförelsetalen och har beslutat att göra det.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn andra rapporteringsskyldigheter enligt lagen i jurisdiktionen.

Om revisorn bedömt att de möjliga effekterna på företagets finansiella resultat och kassaflöden är väsentliga och avgörande, skulle han eller hon avstå från att uttala sig om det finansiella resultatet och kassaflödena.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna15

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalanden

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Uttalande med reservation om det finansiella resultatet och kassaflödena

Enligt vår uppfattning ger rapporten över totalresultat och kassaflödesanalysen, förutom de möjliga effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalande med reservation, en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller sann och rättvisande bild) av ABC-företagets finansiella resultat och kassaflöden för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20X1 enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Uttalande om den finansiella ställningen

Enligt vår uppfattning ger den bifogade rapporten över finansiell ställning en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller sann och rättvisande bild) av ABC-företagets finansiella ställning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20X1 enligt IFRS.

Grund för uttalanden, däribland grund för uttalande med reservation om det finansiella resultatet och kassaflödena

Vi utsågs till företagets revisorer den 30 juni 20X1 och har därför inte kunnat observera inventeringen av varulagret vid årets ingång. Det har inte varit möjligt för oss att på något annat sätt verifiera kvantiteterna i varulagret per den 31 december 20X0. Eftersom ingående varulager ingår i fastställandet av det finansiella resultatet och kassaflödena, har vi inte kunnat avgöra om det hade varit nödvändigt med ändringar när det gäller årets resultat, så som det redovisas i rapporten över totalresultat, och det nettokassaflöde från den löpande verksamheten som redovisas i kassaflödesanalysen.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis som vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt omodifierade uttalande om den ekonomiska ställningen och vårt uttalande med reservation om det finansiella resultatet och kassaflödena.

Övriga upplysningar

Företagets finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20X0 reviderades av en annan revisor som i sin revisors rapport daterad den 31 mars 20X1 lämnade ett omodifierat uttalande om dessa rapporter.

Övrig information [eller annan lämplig rubrik, t.ex. ”Annan information än de finansiella rapporter och revisors rapport avseende dem”]

[Rapportering enligt rapporteringskraven i ISA 720 (omarbetad) – se Exempel 1 i bilaga 2 till ISA 720 (omarbetad).]

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna16

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]