International Standard on Auditing (ISA) 560 Efterföljande händelser ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.Denna internationella revisionsstandard (ISA) behandlar revisorns ansvar avseende efterföljande händelser vid revision av finansiella rapporter. Den behandlar inte frågor som rör revisorns ansvar för annan information som inhämtats efter datumet för revisors rapport, vilka behandlas i ISA 720 (omarbetad)1. Men denna andra information kan belysa en efterföljande händelse som faller inom tillämpningsområdet för denna ISA. (Se punkt A 1.)

ISA 720 (omarbetad) Revisorns ansvar avseende annan information.

Efterföljande händelser

2.Finansiella rapporter kan påverkas av vissa händelser som inträffar efter datumet för de finansiella rapporterna. Många ramverk för finansiell rapportering tar särskilt upp sådana händelser.2 Vanligtvis identifieras två typer av händelser i dessa ramverk:

 1. Händelser som utgör bevis på förhållanden som förelåg vid datumet för de finansiella rapporterna.

 2. Händelser som utgör bevis på förhållanden som uppstod efter datumet för de finansiella rapporterna.

I ISA 700 förklaras att datumet för revisors rapport informerar läsaren om att revisorn har beaktat effekten av händelser och transaktioner som revisorn har fått kännedom om och som har inträffat fram till det datumet.3

International Accounting Standard (IAS) 10 Händelser efter rapportperioden, behandlar t.ex. hur man i de finansiella rapporterna ska hantera händelser, både gynnsamma och icke gynnsamma, som inträffar mellan datumet för de finansiella rapporterna (kallas ”rapportperiodens slut” i IAS) och det datum då de finansiella rapporterna godkänns för utfärdande.

ISA 700 (omarbetad) Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter, punkt A 66.

Ikraftträdande

3.Denna standard gäller vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som börjar den 15 december 2009 eller senare.

Mål

4.Revisorns mål är att

 1. inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om huruvida händelser som inträffar mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport, som kräver att de finansiella rapporterna justeras eller att upplysningar lämnas i dessa, avspeglas korrekt i dessa finansiella rapporter enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, och

 2. på lämpligt sätt hantera fakta som revisorn får kännedom om efter datumet för revisors rapport och som, om revisorn hade känt till dessa vid den tidpunkten, skulle ha föranlett honom eller henne att ändra revisors rapport.

Definitioner

5.I ISA har nedanstående termer följande betydelser:

 1. Datum för de finansiella rapporterna – det datum då den senaste perioden som de finansiella rapporterna omfattar slutar.

 2. Datum för godkännande av de finansiella rapporterna – det datum då alla rapporter som utgör de finansiella rapporterna, innefattande de tillhörande noterna, har upprättats och de som har vederbörlig befogenhet har försäkrat att de har tagit ansvar för dessa finansiella rapporter. (Se punkt A 2.)

 3. Datum för revisors rapport – det datum som revisorn daterar revisors rapport enligt ISA 700. (Se punkt A 3.)

 4. Datum då de finansiella rapporterna utfärdas – det datum då revisors rapport och reviderade finansiella rapporter blir tillgängliga för externa parter. (Se punkterna A 4A 5.)

 5. Efterföljande händelser – händelser som inträffar mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport, och fakta som revisorn får kännedom om efter datumet för revisors rapport.

Krav

Händelser som inträffar mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport

6.Revisorn ska utföra granskningsåtgärder som har utformats så att de ger honom eller henne tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att han eller hon har uppmärksammat alla händelser som har inträffat mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport, och som kräver justering av eller upplysning i de finansiella rapporterna. Revisorn förväntas emellertid inte utföra ytterligare granskningsåtgärder avseende förhållanden för vilka tidigare granskningsåtgärder har gett tillfredsställande resultat. (Se punkt A 6.)

7.Revisorn ska utföra de åtgärder som fastställs i punkt 6 så att de täcker perioden från datumet för de finansiella rapporterna till datumet för revisors rapport, eller så nära detta datum som är praktiskt möjligt. Revisorn ska beakta sin riskbedömning när han eller hon avgör karaktären på och omfattningen av dessa granskningsåtgärder, och göra följande: (Se punkterna A 7A 8.)

 1. Skaffa sig en förståelse av de rutiner som företagsledningen har inrättat för att försäkra sig om att efterföljande händelser uppmärksammas.

 2. Fråga företagsledningen och, i tillämpliga fall, dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) om det har inträffat några efterföljande händelser som kan påverka de finansiella rapporterna. (Se punkt A 9.)

 3. Läsa eventuella protokoll från sammanträden med företagets ägare, företagsledning och styrelse, som har ägt rum efter datumet för de finansiella rapporterna och ställa frågor om förhållanden som har diskuterats vid eventuella sådana sammanträden som det ännu inte finns protokoll från. (Se punkt A 10.)

 4. Läsa företagets senaste delårsrapport för period efter datumet för de finansiella rapporterna, om en sådan finns.

8.Om revisorn, efter att ha utfört granskningsåtgärder enligt punkterna 6 och 7, identifierar händelser som kräver justering av eller upplysning i de finansiella rapporterna, ska revisorn avgöra huruvida en sådan händelse avspeglas korrekt i dessa finansiella rapporter enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

Skriftliga uttalanden

9.Revisorn ska be företagsledningen och, i tillämpliga fall, styrelsen, om ett skriftligt uttalande enligt ISA 5804 om att alla händelser som har inträffat efter datumet för de finansiella rapporterna och för vilka det enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering krävs justeringar eller upplysningar, har justerats eller att upplysningar har lämnats.

ISA 580 Skriftliga uttalanden.

Fakta som revisorn får kännedom om efter datumet för revisors rapport men före det datum då de finansiella rapporterna utfärdas

10.Revisorn är inte skyldig att utföra några granskningsåtgärder avseende de finansiella rapporterna efter datumet för revisors rapport. Men om revisorn får kännedom om fakta efter datumet för revisors rapport men innan de finansiella rapporterna utfärdas, som skulle ha föranlett revisorn att ändra revisors rapport om han eller hon hade känt till dem per datumet för revisors rapport, ska revisorn (se punkterna A 11A 12)

 1. diskutera frågan med företagsledningen och i tillämpliga fall med styrelsen,

 2. avgöra huruvida de finansiella rapporterna måste ändras, och i så fall

 3. fråga företagsledningen hur den avser att hantera förhållandet i de finansiella rapporterna.

11.Om företagsledningen ändrar de finansiella rapporterna ska revisorn

 1. utföra de granskningsåtgärder som är nödvändiga med hänsyn till omständigheterna bakom ändringen eller

 2. om inte förhållandena i punkt 12 är tillämpliga

  1. utsträcka de granskningsåtgärder som behandlas i punkterna 6 och 7 till datumet för den nya revisors rapport, och

  2. lämna en ny revisors rapport som avser de ändrade finansiella rapporterna. Den nya revisors rapport ska inte dateras tidigare än datumet för godkännande av de ändrade finansiella rapporterna.

12.I de fall det enligt lagar och andra författningar, eller ramverket för finansiell rapportering, är tillåtet för företagsledningen att låta ändringen av de finansiella rapporterna endast gälla effekterna av den eller de efterföljande händelser som har gett upphov till ändringen, och de som har ansvar för att godkänna de finansiella rapporterna kan begränsa sitt godkännande till just den ändringen, har revisorn rätt att begränsa de granskningsåtgärder som avser efterföljande händelser och som krävs enligt punkt 11 b (i) till den ändringen. I sådana fall ska revisorn antingen

 1. ändra revisors rapport så att den inbegriper ett ytterligare datum som begränsas till den ändringen och således visar att revisorns granskningsåtgärder som avser efterföljande händelser endast gäller den ändring som beskrivs i den aktuella noten till de finansiella rapporterna, eller (se punkt A 13)

 2. lämna en ny eller ändrad revisors rapport som innefattar ett uttalande i ett stycke med upplysningar av särskild betydelse5 eller ett stycke med övriga upplysningar där det framgår att revisorns granskningsåtgärder avseende efterföljande händelser endast gäller den ändring som beskrivs i den aktuella noten till de finansiella rapporterna.

ISA 706 (omarbetad) Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor.

13.I vissa jurisdiktioner är inte företagsledningen skyldig enligt lagar eller andra författningar, eller ramverket för finansiell rapportering, att utfärda ändrade finansiella rapporter och revisorn behöver då följaktligen inte lämna någon ändrad eller ny revisors rapport. Men om företagsledningen inte ändrar de finansiella rapporterna trots att revisorn anser att de behöver ändras, gäller följande: (Se punkterna A 14A 15.)

 1. Om revisors rapport ännu inte har lämnats till företaget ska revisorn modifiera uttalandet enligt ISA 705 (omarbetad)6 och sedan lämna revisors rapport.

 2. Om revisors rapport redan har lämnats till företaget ska revisorn informera företagsledningen och styrelsen, såvida inte hela styrelsen deltar i ledningen av företaget, om att de inte ska utfärda de finansiella rapporterna till externa parter innan nödvändiga ändringar har gjorts. Om de finansiella rapporterna därefter ändå utfärdas utan nödvändiga ändringar ska revisorn vidta lämpliga åtgärder för att försöka förhindra att någon förlitar sig på revisors rapport. (Se punkterna A 16A 17.)

ISA 705 (omarbetad) Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor.

Fakta som revisorn får kännedom om efter att de finansiella rapporterna har utfärdats

14.När de finansiella rapporterna har utfärdats har revisorn ingen förpliktelse att utföra granskningsåtgärder avseende dessa finansiella rapporter. Men om revisorn får kännedom om fakta efter att de finansiella rapporterna har utfärdats, som skulle ha föranlett revisorn att ändra revisors rapport om han eller hon hade känt till dem per datumet för revisors rapport, ska revisorn

 1. diskutera frågan med företagsledningen och, i tillämpliga fall, med styrelsen,

 2. avgöra huruvida de finansiella rapporterna måste ändras, och i så fall

 3. fråga företagsledningen hur den avser att hantera förhållandet i de finansiella rapporterna. (Se punkt A 18.)

15.Om företagsledningen ändrar de finansiella rapporterna ska revisorn (se punkt A 19)

 1. utföra de granskningsåtgärder som är nödvändiga med hänsyn till omständigheterna bakom ändringen,

 2. gå igenom de åtgärder som företagsledningen har vidtagit för att försäkra sig om att var och en som har tagit emot de tidigare utfärdade finansiella rapporterna tillsammans med tillhörande revisors rapport informeras om situationen,

 3. om inte förhållandena i punkt 12 är tillämpliga

  1. utsträcka de granskningsåtgärder som behandlas i punkterna 6 och 7 till datumet för den nya revisors rapport och datera den nya revisors rapport tidigast per datumet för godkännande av de ändrade finansiella rapporterna, och

  2. lämna en ny revisors rapport som avser de ändrade finansiella rapporterna, eller

 4. när förhållandena i punkt 12 är tillämpliga, ändra revisors rapport eller lämna en ny revisors rapport enligt kravet i punkt 12.

16.I den nya eller ändrade revisors rapport ska revisorn ta med ett stycke med upplysningar av särskild betydelse eller ett stycke med övriga upplysningar som hänvisar till en not i de finansiella rapporterna med en mer omfattande förklaring av orsaken till ändringen av de tidigare utfärdade finansiella rapporterna och revisorns tidigare revisors rapport.

17.Om företagsledningen inte vidtar nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att var och en som har tagit emot de tidigare utfärdade finansiella rapporterna informeras om situationen och inte ändrar de finansiella rapporterna trots att revisorn anser att de behöver ändras, ska revisorn informera företagsledningen och, såvida inte hela styrelsen deltar i ledningen av företaget,7 styrelsen om att revisorn kommer att försöka förhindra att någon förlitar sig på revisors rapport. Om företagsledningen eller styrelsen trots att de fått denna information ändå inte vidtar nödvändiga åtgärder, ska revisorn vidta lämpliga åtgärder för att försöka förhindra att någon förlitar sig på revisors rapport. (Se punkt A 20.)

ISA 260 (omarbetad) Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning, punkt 13.

Tillämpning och andra förtydliganden

Denna standards tillämpningsområde

(se punkt 1)

A 1.När de reviderade finansiella rapporterna ingår i andra dokument som utfärdas efter de finansiella rapporterna (utöver årsrapporter som faller inom tillämpningsområdet för ISA 720 (omarbetad)) kan revisorn ha ytterligare ansvar som rör efterföljande händelser och som revisorn måste beakta, t.ex. krav i lagar eller andra författningar som behandlar offentligt erbjudande om att teckna aktier eller andra värdepapper i jurisdiktioner där värdepapperen erbjuds. Det kan t.ex. krävas att revisorn utför ytterligare granskningsåtgärder fram till dagen för det slutliga emissionsprospektet. Dessa granskningsåtgärder kan innefatta sådana som beskrivs i punkterna 6 och 7 fram till eller i nära anslutning till dagen för det slutliga emissionsprospektet samt genomläsning av prospektet för att revisorn ska kunna bedöma om den övriga informationen i prospektet är förenlig med den ekonomiska information som revisorn förknippas med.8

ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing, punkt 2.

Definitioner

Datum för godkännande av de finansiella rapporterna

(se punkt 5 b)

A 2.I vissa jurisdiktioner identifierar lagar eller andra författningar de personer eller organ (t.ex. företagsledningen eller styrelsen) som ansvarar för att slå fast att alla rapporter som ingår i de finansiella rapporterna, innefattande de tillhörande noterna, har upprättats, och preciserar även processen för godkännande. I andra jurisdiktioner är inte godkännandeprocessen fastställd i lagar eller andra författningar och företaget har egna rutiner för att upprätta och färdigställa sina finansiella rapporter med hänsyn till lednings- och styrstrukturer. I vissa jurisdiktioner är det aktieägarna som slutgiltigt godkänner de finansiella rapporterna. I dessa jurisdiktioner behöver inte revisorn invänta aktieägarnas slutliga godkännande för att dra slutsatsen att tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis, på vilka han eller hon kan grunda sin revisors rapport, har inhämtats. När det gäller ISA är datumet för godkännande av de finansiella rapporterna det tidigare datum då de som har vederbörlig befogenhet har fastställt att alla rapporter som ingår i de finansiella rapporterna, innefattande tillhörande noter, har upprättats, och att de med vederbörlig befogenhet har försäkrat att de har tagit ansvar för dessa finansiella rapporter.

Datum för revisors rapport

(se punkt 5 c)

A 3.Revisors rapport får inte dateras tidigare än det datum då revisorn har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för sitt uttalande om de finansiella rapporterna, vilket innefattar bevis på att alla rapporter som de finansiella rapporterna består av, innefattande de tillhörande noterna, har upprättats och att de som har vederbörlig befogenhet har försäkrat att de har tagit ansvar för dessa finansiella rapporter.9 Datumet för revisors rapport kan således inte föregå datumet för godkännandet av de finansiella rapporterna enligt punkt 5 b. Av administrativa skäl kan tid förlöpa mellan datumet för revisors rapport enligt punkt 5 c och det datum då revisors rapport lämnas till företaget.

ISA 700, punkt 41. I vissa fall fastställer lag eller annan författning också den tidpunkt i processen för finansiell rapportering när revisionen förväntas vara klar.

Datum då de finansiella rapporterna utfärdas

(se punkt 5 d)

A 4.Det datum då de finansiella rapporterna utfärdas beror vanligtvis på företagets rättsliga miljö. I vissa fall kan det datum då de finansiella rapporterna utfärdas vara samma datum som när de registreras hos tillsynsmyndighet. Eftersom de reviderade finansiella rapporterna inte kan utfärdas utan revisors rapport, måste datumet då de reviderade finansiella rapporterna utfärdas inte bara vara detsamma som eller senare än datumet för revisors rapport, utan också detsamma som eller senare än datumet då revisors rapport lämnas till företaget.

Överväganden som särskilt gäller företag inom den offentliga sektorn

A 5.För företag inom den offentliga sektorn kan datumet då de finansiella rapporterna utfärdas vara detsamma som datumet då de reviderade finansiella rapporterna och tillhörande revisors rapport lämnas till lagstiftaren eller på annat sätt offentliggörs.

Händelser som inträffar mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport

(se punkterna 69)

A 6.Beroende på revisorns riskbedömning kan de granskningsåtgärder som fastställs i punkt 6 innefatta åtgärder, som är nödvändiga för att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis, som att gå igenom eller granska räkenskapsmaterial eller transaktioner som har inträffat mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport. De granskningsåtgärder som krävs enligt punkterna 6 och 7 tillkommer utöver de åtgärder som revisorn kan utföra i andra syften men som ändå kan ge bevis om efterföljande händelser (t.ex. inhämta revisionsbevis om konton per datumet för de finansiella rapporterna, såsom avklippsrutiner eller rutiner som rör senare betalningar av kundfordringar).

A 7.I punkt 7 fastställs vissa granskningsåtgärder i detta avseende som revisorn måste utföra enligt punkt 6. De granskningar av efterföljande händelser som revisorn utför kan dock vara beroende av tillgänglig information, i synnerhet i vilken utsträckning redovisning har skett efter datumet för de finansiella rapporterna. I det fall inte räkenskapsmaterialet är uppdaterat, och följaktligen ingen delårsrapport (oavsett om den är för internt eller externt bruk) har upprättats, eller om inga protokoll från företagsledningens eller styrelsens möten har förts, kan relevanta granskningsåtgärder utföras i form av inspektion av tillgängliga redovisningsunderlag, vilket innefattar kontoutdrag från banken. Punkt A 8 innehåller exempel på en del ytterligare förhållanden som revisorn kan beakta under dessa förfrågningar.

A 8.Utöver de granskningsåtgärder som krävs enligt punkt 7 kan revisorn anse det nödvändigt och ändamålsenligt att

 • läsa företagets senast tillgängliga budgetar, kassaflödesprognoser och andra likartade rapporter från företagsledningen för perioder efter datumet för de finansiella rapporterna,

 • göra förfrågningar, eller utvidga tidigare gjorda muntliga eller skriftliga förfrågningar, till företagets juridiska ombud om rättstvister och krav, och

 • överväga huruvida skriftliga uttalanden om särskilda efterföljande händelser kan behövas som stöd för andra revisionsbevis och därigenom inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis.

Förfrågningar

(se punkt 7 b)

A 9.Vid en förfrågan till företagsledningen och, i tillämpliga fall, till styrelsen om huruvida eventuella efterföljande händelser har inträffat som kan påverka de finansiella rapporterna, kan revisorn fråga om det aktuella läget beträffande poster som tidigare har redovisats med grund i preliminära eller ofullständiga uppgifter och kan göra särskilda förfrågningar om följande frågor:

 • Om företaget har åtagit sig några nya förpliktelser, lån eller garantier.

 • Om några försäljningar eller förvärv av tillgångar har genomförts eller planeras.

 • Om någon ökning av kapital har skett eller skuldinstrument utfärdats, t.ex. emission av nya aktier eller skuldebrev, eller om avtal om fusion eller likvidation har träffats eller planeras.

 • Om några tillgångar har blivit beslagtagna av staten eller har blivit förstörda på grund av t.ex. brand eller översvämning.

 • Om det har skett någon utveckling som påverkar eventualförpliktelser eller eventualtillgångar.

 • Om man har gjort eller har övervägt att göra några justeringar av ovanligt slag i räkenskaperna.

 • Om det har inträffat, eller förväntas inträffa, några händelser efter räkenskapsperiodens slut som gör att lämpligheten i de redovisningsprinciper som har tillämpats i de finansiella rapporterna kan ifrågasättas, t.ex. giltigheten i antagandet om fortsatt drift.

 • Om händelser har inträffat som är relevanta vid bestämning av uppskattningar eller avsättningar i de finansiella rapporterna.

 • Om händelser som är relevanta för möjligheten att realisera tillgångar har inträffat.

Läsning av protokoll

(se punkt 7 c)

Överväganden som särskilt gäller företag inom den offentliga sektorn

A 10.Inom den offentliga sektorn kan revisorn läsa protokoll, från relevanta förhandlingar i den lagstiftande församlingen, som är offentliga handlingar och ställa frågor om vad som har behandlats i förhandlingar för vilka handlingar ännu inte är offentliga.

Fakta som revisorn får kännedom om efter datumet för revisors rapport men före det datum då de finansiella rapporterna utfärdas

Effekter av annan information som inhämtats efter datumet för revisors rapport

(se punkt 10)

A 11.Revisorn har visserligen inte någon förpliktelse att utföra granskningsåtgärder avseende de finansiella rapporterna efter datumet för revisors rapport men före datumet för de finansiella rapporternas utfärdande, men ISA 720 (omarbetad) innehåller krav och vägledning med avseende på annan information som inhämtats efter datumet för revisors rapport, som kan innefatta annan information som inhämtats efter datumet för revisors rapport men före datumet för de finansiella rapporternas utfärdande.

Företagsledningens ansvar gentemot revisorn

(se punkt 10)

A 12.Som förklaras i ISA 210 innefattar villkoren för revisionsuppdraget företagsledningens medgivande att informera revisorn om sådana fakta som kan påverka de finansiella rapporterna och som företagsledningen kan komma att upptäcka under perioden från datum för revisors rapport till det datum då de finansiella rapporterna utfärdas.10

ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag, punkt A 24.

Dubbla datum

(se punkt 12 a)

A 13.När revisorn, i sådana omständigheter som beskrivs i punkt 12 a, ändrar revisors rapport och inför ytterligare ett datum som endast gäller ändringen, förblir datumet för revisors rapport i de finansiella rapporterna innan de ändrades av företagsledningen oförändrat, eftersom det datumet ger läsaren information om när revisionsarbetet avseende de finansiella rapporterna slutfördes. Revisors rapport kommer dock att innehålla ytterligare ett datum som informerar läsaren om att revisorns granskningsåtgärder efter det första datumet endast gäller den efterföljande ändringen av de finansiella rapporterna. Ett exempel på ett sådant tilläggsdatum:

(Datum för revisors rapport), med undantag för not Y som gäller per den (datum för slutförande av granskningsåtgärderna som endast gäller ändringen som beskrivs i not Y).

Företagsledningen gör ingen ändring av de finansiella rapporterna

(se punkt 13)

A 14.I vissa jurisdiktioner är inte företagsledningen skyldig enligt lagar eller andra författningar, eller ramverket för finansiell rapportering, att utfärda ändrade finansiella rapporter. Detta är ofta fallet när de finansiella rapporterna för nästa period ska utfärdas inom kort, förutsatt att lämpliga upplysningar lämnas i dessa rapporter.

Överväganden som särskilt gäller företag inom den offentliga sektorn

A 15.Inom den offentliga sektorn kan de åtgärder som vidtas enligt punkt 13 när företagsledningen inte ändrar de finansiella rapporterna även innefatta särskild rapportering till lagstiftaren, eller annat relevant organ i rapporteringsstrukturen, om effekterna av den efterföljande händelsen för de finansiella rapporterna och revisors rapport.

Revisorns åtgärd för att försöka förhindra att någon förlitar sig på revisors rapport

(se punkt 13 b)

A 16.Revisorn kan behöva uppfylla ytterligare rättsliga förpliktelser även om han eller hon har informerat företagsledningen om att den inte ska utfärda de finansiella rapporterna och företagsledningen har godkänt denna begäran.

A 17.I det fall företagsledningen har utfärdat de finansiella rapporterna trots att revisorn har meddelat att de finansiella rapporterna inte ska utfärdas till externa parter, beror de åtgärder som revisorn kan vidta för att förhindra att någon förlitar sig på revisors rapport i de finansiella rapporterna på vilka rättigheter och förpliktelser revisorn har. Följaktligen kan revisorn anse att det är lämpligt att rådfråga juridisk expertis.

Fakta som revisorn får kännedom om efter att de finansiella rapporterna har utfärdats

Effekter av annan information som inhämtas efter de finansiella rapporternas utfärdande

(se punkt 14)

A 18.Revisorns förpliktelser med avseende på annan information som inhämtas efter datumet för revisors rapport behandlas i ISA 720 (omarbetad). Revisorn har visserligen ingen förpliktelse att utföra granskningsåtgärder med avseende på de finansiella rapporterna efter att de har utfärdats, men ISA 720 (omarbetad) innehåller krav och vägledning när det gäller annan information som har inhämtats efter datumet för revisors rapport.

Företagsledningen gör ingen ändring av de finansiella rapporterna

(se punkt 15)

Överväganden som särskilt gäller företag inom den offentliga sektorn

A 19.I vissa jurisdiktioner kan företag inom den offentliga sektorn enligt lagar eller andra författningar vara förbjudna att utfärda ändrade finansiella rapporter. I dessa fall kan korrekt tillvägagångssätt för revisorn vara att rapportera till vederbörligt lagstadgat organ.

Revisorns åtgärd för att försöka förhindra att någon förlitar sig på revisors rapport

(se punkt 17)

A 20.Om revisorn tror att företagsledningen, eller styrelsen, inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra att någon förlitar sig på revisors rapport avseende de finansiella rapporter som företaget tidigare har utfärdat, trots att revisorn tidigare har meddelat att han eller hon kommer att vidta åtgärder för att förhindra att någon förlitar sig på den, beror revisorns handlingssätt på vilka rättigheter och förpliktelser han eller hon har. Följaktligen kan revisorn anse att det är lämpligt att rådfråga juridisk expertis.