International Standard on Auditing (ISA) 570 (omarbetad) Fortsatt drift ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.Denna internationella revisionsstandard (ISA) behandlar revisorns ansvar vid revision av finansiella rapporter med avseende på antagandet om fortsatt drift och effekterna på revisors rapport. (Se punkt A 1.)

Antagandet om fortsatt drift

2.Enligt antagandet om fortsatt drift upprättas de finansiella rapporterna utifrån antagandet om att företaget kommer att fortsätta driften under en överskådlig framtid. Generella finansiella rapporter upprättas utifrån antagandet om fortsatt drift, såvida företagsledningen inte har för avsikt att antingen avveckla företaget eller att upphöra med verksamheten eller inte har något annat realistiskt alternativ än att göra något av detta. Finansiella rapporter för särskilt syfte kan upprättas men behöver inte upprättas enligt ett ramverk för finansiell rapportering för vilket antagandet om fortsatt drift är relevant (antagandet om fortsatt drift är t.ex. inte relevant för vissa finansiella rapporter som upprättas utifrån skattemässiga regler i vissa jurisdiktioner). När det är riktigt att använda antagandet om fortsatt drift redovisas tillgångar och skulder med antagandet att företaget kommer att kunna realisera sina tillgångar och betala sina skulder inom ramen för den normala affärsverksamheten. (Se punkt A 2.)

Ansvar för bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten

3.Vissa ramverk för finansiell rapportering innehåller ett uttryckligt krav på att företagsledningen ska göra en särskild bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten och kan även innehålla standarder avseende förhållanden som ska övervägas och upplysningar som ska lämnas i samband med antagandet om fortsatt drift. Exempel: International Accounting Standard (IAS) 1 kräver att företagsledningen gör en bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten.1 Detaljerade krav avseende företagsledningens ansvar för att bedöma företagets förmåga att fortsätta verksamheten och tillhörande upplysningar i de finansiella rapporterna kan också anges i lag, förordning eller annan författning.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, punkterna 25–26.

4.I andra ramverk för finansiell rapportering finns det kanske inget uttryckligt krav på företagsledningen att göra en särskild bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Eftersom antagandet om fortsatt drift är en grundläggande princip när de finansiella rapporterna upprättas, vilket diskuteras i punkt 2, kräver upprättandet av de finansiella rapporterna att företagsledningen ska bedöma företagets förmåga att fortsätta verksamheten, även om det inte finns något uttryckligt krav på detta i ramverket för finansiell rapportering.

5.Företagsledningens bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten innefattar att vid en viss tidpunkt göra en bedömning av framtida utfall av händelser eller förhållanden som till sin natur är osäkra. Följande faktorer har betydelse för denna bedömning:

 • Graden av osäkerhet som är förknippad med utfallet av en händelse eller ett förhållande ökar betydligt ju längre fram en händelse eller ett förhållande eller utfallet inträffar. Därför preciserar de flesta ramverk för finansiell rapportering som kräver en uttrycklig bedömning av företagsledningen vilken period som företagsledningen ska ta hänsyn till all tillgänglig information för.

 • Företagets storlek och komplexitet, verksamhetens karaktär och skick samt i vilken grad företaget påverkas av externa faktorer är sådant som påverkar bedömningen av utfallet av händelser eller förhållanden.

 • Varje bedömning om framtiden bygger på den information som är tillgänglig när bedömningen görs. Efterföljande händelser kan ge utfall som är oförenliga med bedömningar som var rimliga när bedömningarna gjordes.

Revisorns ansvar

6.Revisorns ansvar är att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende, och dra slutsatser om, huruvida det är riktigt av företagsledningen att använda antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av de finansiella rapporterna samt att komma fram till om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor rörande företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Revisorn har detta ansvar även om det ramverk för finansiell rapportering som används vid upprättandet av de finansiella rapporterna inte innefattar något uttryckligt krav på företagsledningen att göra en särskild bedömning av företagets möjlighet att fortsätta verksamheten.

7.Men, vilket behandlas i ISA 200,2 de möjliga effekterna av de inneboende begränsningarna i revisorns möjlighet att upptäcka väsentliga felaktigheter är större när det gäller framtida händelser eller förhållanden som kan förorsaka att ett företag inte längre kan fortsätta verksamheten. Revisorn kan inte förutsäga sådana framtida händelser eller förhållanden. Det faktum att det inte finns någon hänvisning till en osäkerhetsfaktor rörande fortsatt drift i revisionsberättelsen kan därför inte betraktas som en garanti för företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing, punkterna A 53A 54.

Ikraftträdande

8.Denna standard gäller vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som slutar den 15 december 2016 eller senare.

Mål

9.Revisorns mål är att

 1. inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende, och dra en slutsats om, huruvida det är riktigt av företagsledningen att använda antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av de finansiella rapporterna,

 2. med grund i de inhämtade revisionsbevisen komma fram till en slutsats om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, och

 3. rapportera enligt denna ISA.

Krav

Riskbedömning och näraliggande aktiviteter

10.När revisorn utför riskbedömning enligt kraven i ISA 315 (omarbetad),3 ska han eller hon överväga om det finns händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. När revisorn gör detta, ska han eller hon fastställa om företagsledningen redan har gjort en preliminär bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten och, (se punkterna A 3A 6)

 1. om en sådan bedömning har gjorts, diskutera bedömningen med företagsledningen och fastställa om företagsledningen har identifierat händelser eller förhållanden som, enskilt eller tillsammans, kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten och, om så är fallet, företagsledningens planer för hur de ska hanteras, eller

 2. om en sådan bedömning ännu inte har gjorts, diskutera med företagsledningen vilken grund den har för sin avsikt att använda antagandet om fortsatt drift samt fråga företagsledningen om det finns händelser eller förhållanden som, enskilt eller tillsammans, kan innebära betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

ISA 315 (omarbetad) Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö, punkt 5.

11.Revisorn ska under hela revisionen vara uppmärksam på revisionsbevis avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. (Se punkt A 7.)

Utvärdera företagsledningens bedömning

12.Revisorn ska utvärdera företagsledningens bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten. (Se punkterna A 8A 10, A 12A 13.)

13.Vid utvärderingen av företagsledningens bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten ska revisorn täcka samma period som företagsledningen använt vid sin bedömning enligt vad som krävs i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering eller enligt vad som krävs enligt lag eller annan författning om sådan kräver en längre period. Om företagsledningens bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten täcker en kortare period än tolv månader från datumet för de finansiella rapporterna enligt definitionen i ISA 560,4 ska revisorn begära att företagsledningen utökar perioden för bedömningen till minst tolv månader från detta datum. (Se punkterna A 11A 13.)

ISA 560 Efterföljande händelser, punkt 5 a.

14.Vid utvärdering av företagsledningens bedömning ska revisorn överväga om företagsledningens bedömning innefattar all relevant information som revisorn är medveten om till följd av revisionen.

Perioden efter den period som omfattas av företagsledningens bedömning

15.Revisorn ska fråga företagsledningen om dess kännedom om sådana händelser eller förhållanden bortom den period som företagsledningen bedömt som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. (Se punkterna A 14A 15.)

Ytterligare granskningsåtgärder när händelser eller förhållanden har identifierats

16.Om händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten har identifierats ska revisorn inhämta tillräckliga och ändamålsenliga bevis för att fastställa om det finns eller inte finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som avser händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten (nedan kallad ”väsentlig osäkerhetsfaktor”) genom att utföra ytterligare revisionsåtgärder, vilket innefattar beaktande av motverkande faktorer. Dessa åtgärder ska innefatta att (se punkt A 16)

 1. om företagsledningen ännu inte har gjort en bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten, begära att företagsledningen gör en sådan bedömning,

 2. utvärdera företagsledningens planer på framtida åtgärder avseende dess bedömning av förmågan att fortsätta verksamheten, om utfallet av dessa planer sannolikt kommer att förbättra situationen och om företagsledningens planer är genomförbara med hänsyn till omständigheterna, (se punkt A 17)

 3. i de fall företaget har upprättat en kassaflödesprognos och analysen av prognosen är en betydelsefull faktor vid beaktandet av det framtida utfallet av händelser eller förhållanden vid utvärderingen av företagsledningens planer på framtida åtgärder, (se punkterna A 18A 19)

  1. utvärdera tillförlitligheten i de data som har tagits fram för upprättandet av prognosen, och

  2. bestämma om det finns tillräckligt stöd för de antaganden som prognosen bygger på,

 4. överväga om det finns ytterligare fakta eller information som har blivit tillgängliga efter det datum när företagsledningen gjorde sin bedömning, och

 5. begära skriftliga uttalanden från företagsledningen och, i tillämpliga fall, dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen), avseende deras planer på framtida åtgärder och dessa planers genomförbarhet. (Se punkt A 20.)

Revisorns slutsatser

17.Revisorn ska utvärdera om tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis har inhämtats avseende, och dra en slutsats om, huruvida det är riktigt av företagsledningen att använda antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av de finansiella rapporterna.

18.Med grund i de revisionsbevis som har inhämtats ska revisorn komma fram till en slutsats om huruvida det, enligt hans eller hennes bedömning, finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som har att göra med händelser eller förhållanden som, enskilt eller tillsammans, kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor om dess möjliga påverkan och sannolikheten för att den ska inträffa är så hög att det, enligt revisorns bedömning, krävs att lämplig upplysning lämnas om osäkerhetsfaktorns karaktär och konsekvenser för (se punkterna A 21A 22)

 1. att de finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild, när det är fråga om ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild, eller

 2. att de finansiella rapporterna inte ska vara vilseledande, när det är fråga om ett regelstyrt ramverk.

Tillräckliga upplysningar när händelser eller förhållanden har identifierats och det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor

19.Om revisorn kommer fram till att det med hänsyn till omständigheterna är riktigt att företagsledningen använder antagandet om fortsatt drift men att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, ska revisorn avgöra om de finansiella rapporterna (se punkterna A 22A 23)

 1. på ett lämpligt sätt upplyser om de huvudsakliga händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten och de planer som företagsledningen har för att hantera dessa händelser eller förhållanden, och

 2. klart och tydligt upplyser om att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som har att göra med händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten och att företaget därför kanske inte kan realisera sina tillgångar och betala sina skulder inom ramen för den normala affärsverksamheten.

Tillräckliga upplysningar när händelser eller förhållanden har identifierats men det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor

20.Om händelser eller förhållanden har identifierats som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten men revisorn, baserat på inhämtade revisionsbevis, drar slutsatsen att det inte finns några väsentliga osäkerhetsfaktorer, ska han eller hon mot bakgrund av kraven i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering utvärdera om de finansiella rapporterna innehåller tillräckliga upplysningar om dessa händelser eller förhållanden. (Se punkterna A 24A 25.)

Effekter på revisors rapport

Det bedöms att det inte är riktigt att använda antagandet om fortsatt drift

21.Om de finansiella rapporterna har upprättats med användning av antagandet om fortsatt drift men revisorn gör bedömningen att det är oriktigt av företagsledningen att använda detta antagande vid upprättandet av de finansiella rapporterna, ska revisorn uttala en avvikande mening. (Se punkterna A 26A 27.)

Det bedöms vara riktigt att använda antagandet om fortsatt drift men det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor

Tillräckliga upplysningar har lämnats om väsentliga osäkerhetsfaktorer i de finansiella rapporterna

22.Om tillräckliga upplysningar har lämnats om den väsentliga osäkerhetsfaktorn i de finansiella rapporterna ska revisorn lämna ett omodifierat uttalande och i revisors rapport infoga ett separat avsnitt under rubriken Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift för att (se punkterna A 28A 31, A 34)

 1. fästa uppmärksamheten på den not i de finansiella rapporterna som innehåller upplysningar om de förhållanden som anges i punkt 19, och

 2. ange att dessa händelser eller förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten och att revisorns uttalande inte är modifierat med avseende på detta förhållande.

Tillräckliga upplysningar har inte lämnats om väsentliga osäkerhetsfaktorer i de finansiella rapporterna

23.Om tillräckliga upplysningar om en väsentlig osäkerhetsfaktor inte lämnas i de finansiella rapporterna ska revisorn (se punkterna A 32A 34)

 1. lämna ett uttalande med reservation eller med avvikande mening, enligt vad som är tillämpligt, enligt ISA 705 (omarbetad)5, och

 2. I avsnittet Grund för uttalande med reservation (med avvikande mening) i revisors rapport ange att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten och att de finansiella rapporterna inte tillräckligt upplyser om detta.

ISA 705 (omarbetad) Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor.

Företagsledningen är ovillig att göra sin bedömning eller att utvidga den

24.Om företagsledningen är ovillig att på begäran göra sin bedömning eller utvidga den, ska revisorn beakta följderna för revisors rapport. (Se punkt A 35.)

Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen)

25.Såvida inte hela styrelsen deltar i ledningen av företaget,6 ska revisorn kommunicera med styrelsen om händelser eller förhållanden som har identifierats och som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Sådan kommunikation med styrelsen ska innefatta

 1. om händelserna eller förhållandena utgör en väsentlig osäkerhetsfaktor,

 2. om företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift är tillämplig vid upprättandet av de finansiella rapporterna,

 3. om de upplysningar som lämnas i de finansiella rapporterna är tillräckliga, och

 4. i tillämpliga fall, effekterna på revisors rapport.

ISA 260 (omarbetad) Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning, punkt 13.

Betydande dröjsmål med att godkänna de finansiella rapporterna

26.Om det uppstår ett betydande dröjsmål efter datumet för de finansiella rapporterna innan företagsledningen eller styrelsen godkänner de finansiella rapporterna, ska revisorn göra en förfrågan om anledningarna till dröjsmålet. Om revisorn tror att dröjsmålet skulle kunna hänföras till händelser eller förhållanden som har att göra med bedömningen av fortsatt drift, ska revisorn dels utföra de ytterligare granskningsåtgärder som är nödvändiga, enligt beskrivningen i punkt 16, dels beakta effekten på revisorns slutsats om huruvida det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, enligt beskrivningen i punkt 18.

Tillämpning och andra förtydliganden

Denna standards tillämpningsområde

(se punkt 1)

A 1.ISA 7017 behandlar revisorns ansvar att kommunicera särskilt betydelsefulla områden i revisors rapport. Denna ISA bekräftar att, när ISA 701 gäller, kan frågor som rör företagets fortsatta drift vara särskilt betydelsefulla områden, och förklarar att en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten är, till sin karaktär, ett särskilt betydelsefullt område.8

ISA 701 Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor.

Se punkterna 15 och A 41 i ISA 701.

Antagandet om fortsatt drift

(se punkt 2)

Överväganden som särskilt gäller företag inom den offentliga sektorn

A 2.Företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift är också relevant för företag i den offentliga sektorn. Exempel: International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 1 behandlar frågan om förmågan hos företag i den offentliga sektorn att fortsätta verksamheten.9 Risker rörande fortsatt drift kan uppstå vid, men är inte begränsade till, situationer där företag i den offentliga sektorn bedriver vinstdrivande verksamhet, där statligt stöd kan minskas eller dras in, eller vid privatisering. Händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om ett företags förmåga att fortsätta verksamheten i den offentliga sektorn kan innefatta situationer där företaget i den offentliga sektorn saknar finansiering för sin fortsatta överlevnad eller när det fattas politiska beslut som påverkar de tjänster som företaget i den offentliga sektorn tillhandahåller.

IPSAS 1 Presentation of Financial Statements, punkterna 38–41.

Riskbedömning och näraliggande aktiviteter

Händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten

(se punkt 10)

A 3.Nedan följer exempel på händelser eller förhållanden som, enskilt eller tillsammans, kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Uppräkningen är inte heltäckande och förekomsten av en eller flera punkter i denna innebär inte alltid att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor.

Ekonomiska
 • Negativt eget kapital eller negativt rörelsekapital.

 • Lån med fast löptid vars förfallodag närmar sig utan att det finns realistiska utsikter att lånen kommer att förnyas eller återbetalas, eller överdrivet beroende av kortfristig upplåning för finansiering av anläggningstillgångar.

 • Tecken på att kreditgivare drar tillbaka sitt finansiella stöd.

 • Negativt kassaflöde från rörelsen enligt historiska eller framåtblickande finansiella rapporter.

 • Ogynnsamma ekonomiska nyckeltal.

 • Betydande rörelseförluster eller betydande värdenedgång på tillgångar som används för att generera kassaflöden.

 • Företaget betalar inte beslutade eller lämnar inte nya utdelningar.

 • Oförmåga att betala borgenärer på förfallodagen.

 • Oförmåga att uppfylla villkoren i låneavtal.

 • Övergång från att ha kredit till att behöva betala leverantörer kontant vid leverans.

 • Oförmåga att finansiera nödvändig utveckling av nya produkter eller andra viktiga investeringar.

Verksamhetsrelaterade
 • Företagsledningens avsikter att likvidera företaget eller upphöra med verksamheten.

 • Förlust av personer i högsta ledningen utan att de ersätts.

 • Förlust av en viktig marknad, viktiga kunder, franchiseavtal, licenser eller någon huvudleverantör.

 • Problem med arbetskraft.

 • Brist på viktiga varor.

 • En mycket framgångsrik konkurrents expansion på marknaden.

Övriga
 • Överträdelser av krav på kapitaltäckning eller någon annan situation där lagstadgade krav eller myndighetskrav inte uppfylls, t.ex. krav på solvens eller likviditet för finansinstitut.

 • Pågående rättsliga åtgärder eller myndighetsåtgärder mot företaget som, om de leder till framgång för motparten, kan resultera i krav som sannolikt inte kan uppfyllas.

 • Ändringar i lag eller annan författning eller regeringspolitik som förväntas få en ogynnsam effekt på företaget.

 • Oförsäkrade eller underförsäkrade katastrofer som inträffar.

Det kan ofta finnas andra motverkande faktorer när det gäller hur betydelsefulla sådana händelser eller förhållanden är. Exempel: Konsekvensen av att ett företag inte kan göra normala amorteringar på skulder kan motverkas av företagsledningens planer på att generera ett tillräckligt kassaflöde genom andra åtgärder, såsom att avyttra tillgångar, ändra avbetalningsplaner för lån eller skaffa ytterligare kapital. På samma sätt kan förlusten av en huvudleverantör motverkas av att en lämplig alternativ inköpskälla finns till hands.

A 4.Den riskbedömning som krävs enligt punkt 10 hjälper revisorn att fastställa om företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift sannolikt blir en viktig fråga samt hur denna inverkar på planeringen av revisionen. Denna bedömning ger också bättre möjlighet till diskussioner i god tid med företagsledningen, däribland en diskussion om företagsledningens planer och beslut med avseende på eventuella identifierade frågor om fortsatt drift.

Överväganden som särskilt rör mindre företag

(se punkt 10)

A 5.Storleken på ett företag kan påverka dess förmåga att motstå ogynnsamma förhållanden. Små företag kan reagera snabbt och utnyttja möjligheter men kan sakna reserver för att upprätthålla verksamheten.

A 6.Förhållanden som har särskild relevans i små företag innefattar dels risken för att banker och andra långivare kan upphöra att stödja företaget, dels risken för förlust av en huvudleverantör, stor kund, nyckelperson eller rätten att verka under en licens, ett franchiseavtal eller något annat avtal.

Under hela revisionen vara uppmärksam på revisionsbevis avseende händelser eller förhållanden

(se punkt 11)

A 7.ISA 315 (omarbetad) kräver att revisorn ändrar sin riskbedömning och ändrar de planerade fortsatta granskningsåtgärderna till följd därav, när ytterligare revisionsbevis som påverkar revisorns riskbedömning inhämtas under revisionens gång.10 Om händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten identifieras efter revisorns riskbedömning kan, utöver att åtgärderna i punkt 16 utförs, revisorns bedömning av riskerna för väsentliga felaktigheter behöva ändras. Förekomsten av sådana händelser eller förhållanden kan också påverka karaktären på, tidpunkten för och omfattningen av revisorns fortsatta åtgärder för att hantera de bedömda riskerna. ISA 33011 fastställer krav och ger vägledning rörande denna fråga.

ISA 315 (omarbetad), punkt 31.

ISA 330 Revisorns hantering av bedömda risker.

Utvärdera företagsledningens bedömning

Företagsledningens bedömning med underliggande analys och revisorns utvärdering

(se punkt 12)

A 8.Företagsledningens bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten är central när revisorn överväger företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift.

A 9.Det är inte revisorns ansvar att gottgöra bristen på analys från företagsledningens sida. Under vissa omständigheter hindrar kanske inte företagsledningens brist på utförlig analys som stöd för bedömningen revisorn från att dra en slutsats om huruvida det med hänsyn till omständigheterna är riktigt av företagsledningen att använda antagandet om fortsatt drift. Om t.ex. företaget historiskt har bedrivit en vinstgivande verksamhet och haft finansiella resurser lätt tillgängliga, kan företagsledningen göra sin bedömning utan någon utförlig analys. I det fallet kan revisorns utvärdering av det riktiga i företagsledningens bedömning göras utan att revisorn utför utförliga utvärderingsåtgärder, om andra granskningsåtgärder är tillräckliga för att revisorn ska kunna komma fram till om det med hänsyn till omständigheterna är riktigt av företagsledningen att använda antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av de finansiella rapporterna.

A 10.Under andra omständigheter kan utvärderingen av företagets bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten, enligt kravet i punkt 12, innefatta en utvärdering av den process företagsledningen har följt när den gjorde bedömningen, de antaganden som bedömningen bygger på och företagsledningens planer på framtida åtgärder samt om företagsledningens planer är genomförbara med hänsyn till omständigheterna.

Perioden för företagsledningens bedömning

(se punkt 13)

A 11.I de flesta ramverk för finansiell rapportering som kräver en uttrycklig bedömning av företagsledningen anges den period för vilken företagsledningen måste beakta all tillgänglig information.12

I t.ex. IAS 1 definieras detta som en period som bör vara minst, men som inte är begränsad till, tolv månader efter rapportperiodens slut.

Överväganden som särskilt rör mindre företag

(se punkterna 1213)

A 12.I många fall har kanske företagsledningen i mindre företag inte upprättat en utförlig bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten, utan den förlitar sig kanske i stället på djupgående kunskap om verksamheten och förväntade framtidsutsikter. Trots detta behöver revisorn enligt kraven i denna ISA utvärdera företagsledningens bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten. För mindre företag kan det vara ändamålsenligt att diskutera medel- och långsiktig finansiering av företaget med företagsledningen, förutsatt att företagsledningens påståenden kan styrkas av tillräckliga bevis i form av dokumentation och inte är oförenliga med revisorns förståelse av företaget. Därför kan kravet i punkt 13 på att revisorn ska begära att företagsledningen utvidgar sin bedömning tillfredsställas t.ex. genom diskussion, förfrågan och inspektion av underlag, t.ex. mottagna beställningar på framtida leveranser, utvärderade i fråga om genomförbarhet eller bestyrkta på andra sätt.

A 13.Fortsatt stöd av ägare/företagsledare är ofta viktigt för mindre företags förmåga att fortsätta verksamheten. När ett litet företag till största delen finansieras med lån från ägaren/företagsledaren, kan det vara viktigt att dessa medel inte dras tillbaka. Exempel: Den fortsatta driften av ett litet företag med ekonomiska svårigheter kan vara beroende av att ägaren/företagsledaren efterställer ett lån till företaget till förmån för banker och andra kreditgivare, eller att ägaren/företagsledaren möjliggör ett lån till företaget genom att tillhandahålla en garanti med sina personliga tillgångar som säkerhet. Under sådana omständigheter kan revisorn inhämta lämpliga dokumenterade bevis på att ägaren/företagsledaren efterställt sitt lån eller på garantin. När ett företag är beroende av ytterligare stöd från ägaren/företagsledaren, kan revisorn utvärdera ägarens/företagsledarens förmåga att uppfylla dessa stödförpliktelser. Dessutom kan revisorn begära skriftlig bekräftelse av villkoren för sådant stöd och ägarens/företagsledarens avsikt eller förståelse.

Perioden efter den period som omfattas av företagsledningens bedömning

(se punkt 15)

A 14.Enligt kraven i punkt 11 ska revisorn ständigt vara uppmärksam på möjligheten att det kan finnas kända planerade eller oplanerade händelser eller förhållanden som kommer att inträffa efter den period som företagsledningen har bedömt och som kan innebära ett ifrågasättande av det riktiga i att företagsledningen använt antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av de finansiella rapporterna. Eftersom graden av osäkerhet som är förknippad med utfallet för en händelse eller ett förhållande ökar när händelsen eller förhållandet ligger längre fram i tiden, behöver indikationerna på problem med den fortsatta driften som revisorn får när han eller hon överväger händelser eller förhållanden längre fram i tiden vara betydande, innan han eller hon överväger att vidta fortsatta åtgärder. Om sådana händelser eller förhållanden identifieras, kan revisorn behöva begära att företagsledningen utvärderar händelsens eller förhållandets möjliga betydelse för sin bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten. I så fall tillämpas åtgärderna i punkt 16.

A 15.Utöver att ställa frågor till företagsledningen har revisorn inte ansvar för att utföra andra granskningsåtgärder för att identifiera händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten som inträffar efter den period som företagsledningen har bedömt, som enligt punkt 13 ska vara minst tolv månader från datumet för de finansiella rapporterna.

Ytterligare granskningsåtgärder när händelser eller förhållanden har identifierats

(se punkt 16)

A 16.Granskningsåtgärder som har betydelse för kravet i punkt 16 kan innefatta att

 • analysera och diskutera prognoser för kassaflödet, resultatet och andra relevanta förhållanden med företagsledningen,

 • analysera och diskutera företagets senaste tillgängliga delårsrapporter,

 • läsa villkoren i skuldebrev och låneavtal för att fastställa om företaget har brutit mot några sådana villkor,

 • läsa protokoll från bolagsstämmor, styrelsesammanträden och sammanträden med relevanta utskott för att se om de behandlar finansieringsproblem,

 • ställa frågor till företagets juridiska rådgivare om rättstvister och krav och rimligheten i företagsledningens bedömningar om deras utgång och uppskattningen av deras ekonomiska konsekvenser,

 • få bekräftat att uppgörelser med närstående eller externa parter om ekonomiskt stöd eller fortsatt ekonomiskt stöd verkligen existerar, har rättslig verkan och kan sättas i verket samt bedöma den ekonomiska förmågan hos dessa parter att tillhandahålla ytterligare medel,

 • utvärdera företagets planer när det gäller att hantera icke levererade kundorder,

 • utföra granskningsåtgärder avseende efterföljande händelser för att identifiera sådana som försämrar eller på annat sätt påverkar företagets förmåga att fortsätta verksamheten,

 • få bekräftat förekomsten av, villkoren för och tillräckligheten i kreditfaciliteter,

 • inhämta och gå igenom rapporter om åtgärder från tillsynsmyndigheter, och

 • bestämma om det finns tillräckliga underlag för eventuella planerade avyttringar av tillgångar.

Utvärdera företagsledningens planer på framtida åtgärder

(se punkt 16 b)

A 17.Utvärdering av företagsledningens planer på framtida åtgärder kan innefatta förfrågningar hos företagsledningen om dess planer på framtida åtgärder, däribland t.ex. dess planer på att avyttra tillgångar, ta upp eller lägga om lån, minska eller senarelägga utgifter eller öka kapitalet.

Perioden för företagsledningens bedömning

(se punkt 16 c)

A 18.Utöver de åtgärder som krävs i punkt 16 c kan revisorn jämföra

 • budgetar eller prognoser för de senaste perioderna med det historiska utfallet, och

 • budget eller prognos för den aktuella perioden med utfallet till dags dato.

A 19.Om företagsledningens antaganden innefattar fortsatt stöd av externa parter, vare sig detta sker genom att lån efterställs eller genom åtaganden att upprätthålla eller tillhandahålla ytterligare finansiering, eller garantier, och sådant stöd är viktigt för ett företags förmåga att fortsätta verksamheten, kan revisorn behöva överväga att begära skriftlig bekräftelse (inklusive om villkor) från dessa externa parter och att inhämta bevis om deras möjlighet att tillhandahålla sådant stöd.

Skriftliga uttalanden

(se punkt 16 e)

A 20.Revisorn kan, utöver dem som krävs i punkt 16, bedöma det som lämpligt att inhämta särskilda skriftliga uttalanden som stöd för de revisionsbevis som inhämtats avseende företagsledningens planer på framtida åtgärder som avser bedömningen av antagandet om fortsatt drift och dessa planers genomförbarhet.

Revisorns slutsatser

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten

(se punkt 18)

A 21.Uttrycket ”väsentlig osäkerhetsfaktor” används i IAS 1 vid diskussion om sådana osäkerhetsfaktorer som rör händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten och om vilka upplysning ska lämnas i de finansiella rapporterna. I vissa andra ramverk för finansiell rapportering används uttrycket ”betydelsefull osäkerhetsfaktor” i liknande fall.

Tillräckliga upplysningar när händelser eller förhållanden har identifierats och det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor

A 22.Punkt 18 förklarar att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor när storleken på den möjliga påverkan av händelser eller förhållanden och sannolikheten för dess inträffande är så hög att det krävs att lämplig upplysning lämnas för att uppnå en rättvisande bild (för ramverk avsedda att ge en rättvisande bild) eller för att de finansiella rapporterna inte ska vara vilseledande (för regelstyrda ramverk). Enligt punkt 18 måste revisorn dra slutsatsen om huruvida det finns en sådan väsentlig osäkerhetsfaktor oavsett om eller hur det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering definierar en väsentlig osäkerhetsfaktor.

A 23.Punkt 19 kräver att revisorn fastställer om upplysningarna i den finansiella rapporten behandlar de förhållanden som anges i punkten. Detta görs utöver att revisorn fastställer om upplysningarna om en väsentlig osäkerhetsfaktor är tillräckliga, vilket krävs enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Upplysningar som krävs enligt vissa ramverk för finansiell rapportering som gäller utöver de förhållanden som behandlas i punkt 19 kan inbegripa upplysningar om

 • företagsledningens utvärdering av betydelsen av de händelser eller förhållanden som avser företagets förmåga att uppfylla sina förpliktelser, eller

 • betydande bedömningar av företagsledningen som del av dess utvärdering av företagets förmåga att fortsätta att bedriva verksamheten.

Vissa ramverk för finansiell rapportering kan ge ytterligare vägledning avseende företagsledningens övervägande av upplysningar om storleken på den möjliga effekten av de huvudsakliga händelserna eller förhållandena, och sannolikheten och tidpunkten för deras inträffande.

Tillräckliga upplysningar när händelser eller förhållanden har identifierats men det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor

(se punkt 20)

A 24.Även när det inte finns några väsentliga osäkerhetsfaktorer kräver punkt 20 att revisorn utvärderar om, mot bakgrund av kraven i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, de finansiella rapporterna innehåller tillräckliga upplysningar om händelser eller förhållanden som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta att bedriva verksamheten. Vissa ramverk för finansiell rapportering kan behandla upplysningar om

 • viktiga händelser eller förhållanden,

 • företagsledningens utvärdering av betydelsen av de händelser eller förhållanden som avser företagets förmåga att uppfylla sina förpliktelser,

 • företagsledningens planer för att minska effekten av dessa händelser eller förhållanden, eller

 • betydande bedömningar av företagsledningen som del av dess utvärdering av företagets förmåga att fortsätta att bedriva verksamheten.

A 25.När de finansiella rapporterna upprättas enligt ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild innefattar revisorns utvärdering av om de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild övervägande av den övergripande presentationen, struktur och innehåll i de finansiella rapporterna samt om de finansiella rapporterna med tillhörande noter återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.13 Beroende på fakta och omständigheter kan revisorn komma att fastställa att ytterligare upplysningar är nödvändiga för att uppnå en rättvisande bild. Detta kan t.ex. vara fallet när händelser eller förhållanden som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten har identifierats men, baserat på de inhämtade revisionsbevisen, revisorn drar slutsatsen att det inte finns några väsentliga osäkerhetsfaktorer och det inte uttryckligen krävs upplysningar enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering avseende dessa omständigheter.

ISA 700 (omarbetad) Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter, punkt 14.

Effekter på revisors rapport

Det är inte lämpligt att använda antagandet om fortsatt drift

(se punkt 21)

A 26.Om de finansiella rapporterna har upprättats med användning av antagandet om fortsatt drift men det, enligt revisorns bedömning, är oriktigt av företagsledningen att använda detta antagande i de finansiella rapporterna, gäller kravet i punkt 21 att revisorn ska uttala en avvikande mening oavsett om de finansiella rapporterna innehåller upplysningar om det oriktiga i företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift.

A 27.När användningen av antagandet om fortsatt drift inte är lämplig med hänsyn till omständigheterna kan det finnas krav på att företagsledningen upprättar, eller företagsledningen kan välja att upprätta, de finansiella rapporterna utifrån en annan grund (t.ex. utifrån antagandet om likvidation). Revisorn kan utföra en revision av dessa finansiella rapporter förutsatt att han eller hon fastställer att den andra grunden är godtagbar med hänsyn till omständigheterna. Revisorn kan lämna ett omodifierat uttalande avseende dessa finansiella rapporter, förutsatt att det finns tillräckliga upplysningar i dem om den redovisningsgrund enligt vilken de finansiella rapporterna upprättats, men kan anse det lämpligt eller nödvändigt att ta med ett stycke med upplysningar av särskild betydelse enligt ISA 706 (omarbetad)14 i revisors rapport för att fästa användarens uppmärksamhet på den alternativa grunden och skälen till att den används.

ISA 706 (omarbetad) Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor.

Det bedöms vara riktigt att använda antagandet om fortsatt drift men det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor

(se punkterna 2223)

A 28.Att identifiera en väsentlig osäkerhetsfaktor är en fråga som är viktig för användares förståelse av de finansiella rapporterna. Användningen av ett separat avsnitt med en rubrik som innehåller en hänvisning till det faktum att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift uppmärksammar användare på denna omständighet.

A 29.I bilagan till denna ISA finns exempel på utsagor som måste infogas i revisors rapport avseende de finansiella rapporterna när International Financial Reporting Standards (IFRS) är det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Om ett annat tillämpligt ramverk för finansiell rapportering än IFRS används kan exemplen på utsagor i bilagan till denna ISA behöva anpassas för att avspegla tillämpningen av dessa andra ramverk med hänsyn till omständigheterna.

A 30.Punkt 22 fastställer det minimum av information som måste finnas med i revisors rapport i var och en av de omständigheter som beskrivs. Revisorn kan lämna ytterligare information för att komplettera de förklaringar som krävs, t.ex. för att förklara

 • att förekomsten av en väsentlig osäkerhetsfaktor är grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna,15 eller

 • hur frågan behandlades under revisionen. (Se punkt A 1.)

ISA 706 (omarbetad), punkt A 2.

Tillräckliga upplysningar har lämnats om väsentliga osäkerhetsfaktorer i de finansiella rapporterna

(se punkt 22)

A 31.Exempel 1 i bilagan till denna ISA är ett exempel på en revisors rapport där revisorn har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis avseende lämpligheten i företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift men det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor och upplysningarna i de finansiella rapporterna är tillräckliga. Bilagan till ISA 700 (omarbetad) innehåller också exempel på formulering som kan infogas i revisors rapport för alla företag avseende antagandet om fortsatt drift, för att beskriva de respektive ansvarsområdena för dem som har ansvar för de finansiella rapporterna och revisorn när det gäller antagandet om fortsatt drift.

Tillräckliga upplysningar har inte lämnats om väsentliga osäkerhetsfaktorer i de finansiella rapporterna

(se punkt 23)

A 32.Exempel 2 och 3 i bilagan till denna ISA är exempel på revisors rapporter med uttalanden med reservation och uttalande med avvikande mening, när revisorn har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende lämpligheten i företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift men tillräckliga upplysningar om en väsentlig osäkerhetsfaktor inte har lämnats i de finansiella rapporterna.

A 33.I situationer med flera osäkerhetsfaktorer som är betydelsefulla för de finansiella rapporterna som helhet kan revisorn, i ytterst sällsynta fall, bedöma det som lämpligt att avstå från att uttala sig i stället för att infoga de utsagor som krävs enligt punkt 22. ISA 705 (omarbetad) innehåller vägledning i denna fråga.16

ISA 705 (omarbetad), punkt 10.

Kommunikation med tillsynsmyndigheter

(se punkterna 2223)

A 34.När revisorn i ett företag under tillsyn bedömer att det kan vara nödvändigt att infoga en hänvisning till frågor som rör antagandet om fortsatt drift i revisors rapport kan han eller hon vara skyldig att informera tillämpliga tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

Företagsledningen är ovillig att göra sin bedömning eller att utvidga den

(se punkt 24)

A 35.Under vissa omständigheter kan revisorn anta att det är nödvändigt att begära att företagsledningen gör sin bedömning eller utvidgar den. Om företagsledningen är ovillig att göra detta, kan det krävas att revisorn uttalar sig med reservation eller avstår från att uttala sig i revisors rapport, eftersom det kanske inte är möjligt för honom eller henne att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis rörande företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av de finansiella rapporterna, t.ex. revisionsbevis för att det finns planer som företagsledningen har satt i verket eller andra motverkande faktorer.

Bilaga Exempel på revisors rapporter avseende antagandet om fortsatt drift

(se punkterna A 29A 31A 32)

 • Exempel 1: En revisors rapport med ett omodifierat uttalande när revisorn har dragit slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor och upplysningarna i de finansiella rapporterna är tillräckliga.

 • Exempel 2: En revisors rapport med ett uttalande med reservation när revisorn har dragit slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor och att de finansiella rapporterna innehåller en väsentlig felaktighet på grund av otillräckliga upplysningar.

 • Exempel 3: En revisors rapport med ett uttalande med avvikande mening när revisorn har dragit slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor och att de finansiella rapporterna utelämnar de upplysningar som krävs avseende en väsentlig osäkerhetsfaktor.

Exempel 1 – Omodifierat uttalande när det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor och upplysningarna i de finansiella rapporterna är tillräckliga

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett börsnoterat företag som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad)17 är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 21018.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Upplysningarna i de finansiella rapporterna om den väsentliga osäkerhetsfaktorn är tillräckliga.

 • Särskilt betydelsefulla områden har kommunicerats enligt ISA 701.

 • Revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och har inte identifierat någon väsentlig felaktighet i informationen.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lag i jurisdiktionen.

ISA 600 (omarbetad) Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar (däribland arbete som utförs av enhetsrevisorer).

ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna19

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt andra yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på not 6 i de finansiella rapporterna, som anger att företaget redovisar en förlust på ZZZ för räkenskapsåret fram till den 31 december 20X1 och att företagets kortfristiga skulder per detta datum översteg dess totala tillgångar med YYY. Enligt vad som anges i not 6, tyder dessa händelser och förhållanden, tillsammans med andra frågor som anges i not 6, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden är sådana områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av de finansiella rapporterna som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om dessa, men vi lämnar inte ett separat uttalande om dessa områden. Utöver det förhållande som beskrivs i avsnittet Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift har vi fastställt att de förhållanden vi beskriver nedan är de särskilt betydelsefulla områden som ska kommuniceras i denna rapport.

[Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.]

Övrig information [eller annan lämplig rubrik, t.ex. ”Annan information än de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

[Rapportering enligt rapporteringskraven i ISA 720 (omarbetad) – se Exempel 1 i bilaga 2 till ISA 720 (omarbetad).]

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna20

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).21]

I dessa exempel på revisors rapporter kan termerna ”företagsledning” och ”de som har ansvar för företagets styrning” behöva ersättas av andra termer som är lämpliga inom ramen för det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Punkterna 34 och 39 i ISA 700 (omarbetad) kräver formulering att infogas i revisors rapport för alla företag avseende antagandet om fortsatt drift, för att beskriva de respektive ansvarsområdena för dem som har ansvar för de finansiella rapporterna och revisorn avseende antagandet om fortsatt drift.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad). ]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Exempel 2 – Uttalande med reservation när det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor och de finansiella rapporterna innehåller en väsentlig felaktighet till följd av otillräckliga upplysningar

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett börsnoterat företag som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Not YY till de finansiella rapporterna diskuterar storleken på finansieringsavtal, löptid och de totala finansieringsavtalen, men de finansiella rapporterna innehåller inte någon diskussion om effekten av tillgänglighet på refinansiering eller beskriver situationen som en väsentlig osäkerhetsfaktor.

 • De finansiella rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter på grund av otillräckliga upplysningar om de väsentliga osäkerhetsfaktorerna. Ett uttalande med reservation görs eftersom revisorn har dragit slutsatsen att effekterna på de finansiella rapporterna av dessa otillräckliga upplysningar är väsentliga men är inte av avgörande betydelse för de finansiella rapporterna.

 • Särskilt betydelsefulla områden har kommunicerats enligt ISA 701.

 • Revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och frågan som ger upphov till uttalandet med reservation om de finansiella rapporterna påverkar också den andra informationen.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lag i jurisdiktionen.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna22

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande med reservation

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna, förutom de ofullständiga upplysningarna om den information som hänvisning görs till i avsnittet Grund för uttalande med reservation i vår rapport, en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande med reservation

Enligt vad som diskuteras i not YY löper företagets finansieringsavtal ut och utestående belopp förfaller till betalning den 19 mars 20X2. Företaget har inte kunnat slutföra omförhandlingar eller skaffa ny finansiering. Situationen tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. De finansiella rapporterna upplyser inte tillräckligt om detta förhållande.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med reservation.

Övrig information [eller annan lämplig rubrik, t.ex. ”Annan information än de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

[Rapportering enligt rapporteringskraven i ISA 720 (omarbetad) – se Exempel 6 i bilaga 2 till ISA 720 (omarbetad).

Den sista punkten i avsnittet med övriga upplysningar i Exempel 6 anpassas för att beskriva den särskilda fråga som ger upphov till uttalandet med reservation och som också påverkar den andra informationen.]

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden är sådana områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av de finansiella rapporterna som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om dessa, men vi lämnar inte ett separat uttalande om dessa områden. Utöver det förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalande med reservation har vi fastställt att det förhållande vi beskriver nedan är de särskilt betydelsefulla områden som ska kommuniceras i denna rapport. [Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.]

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna23

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]24

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Punkterna 34 och 39 i ISA 700 (omarbetad) kräver formulering att infogas i revisors rapport för alla företag avseende antagandet om fortsatt drift, för att beskriva de respektive ansvarsområdena för dem som har ansvar för de finansiella rapporterna och revisorn avseende antagandet om fortsatt drift.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Exempel 3 – Uttalande med avvikande mening när det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor och de finansiella rapporterna inte innehåller upplysningar om den

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är börsnoterat och som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, och företaget överväger konkurs. I de finansiella rapporterna ingår inte de upplysningar som krävs avseende den väsentliga osäkerhetsfaktorn. Revisorn lämnar ett uttalande med avvikande mening eftersom effekterna på de finansiella rapporterna är väsentliga och av avgörande betydelse.

 • Det finns inget krav på att revisorn ska kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701, och han eller hon har inte heller beslutat att ändå göra det.

 • Revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och frågan som ger upphov till uttalandet med reservation/uttalande med avvikande mening om de finansiella rapporterna påverkar också den andra informationen.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna25

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Avvikande mening

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna, på grund av utelämnandet av informationen som beskrivs i avsnittet Grund för uttalande med avvikande mening, inte en rättvisande bild (eller inte en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 eller av företagets finansiella resultat eller kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande med avvikande mening

Företagets finansieringsavtal har löpt ut och utestående belopp förföll till betalning den 31 december 20X0. Företaget har inte kunnat genomföra omförhandlingar eller skaffa ny finansiering och överväger en konkursansökan. Situationen tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. De finansiella rapporterna upplyser inte tillräckligt om detta förhållande.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med avvikande mening.

Övrig information [eller annan lämplig rubrik, t.ex. ”Annan information än de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

[Rapportering enligt rapporteringskraven i ISA 720 (omarbetad) – se Exempel 7 i bilaga 2 till ISA 720 (omarbetad). Den sista punkten i avsnittet om annan information i Exempel 7 anpassas för att beskriva den särskilda fråga som ger upphov till uttalandet med reservation och som också påverkar den andra informationen.]

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna26

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]27

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Punkterna 34 och 39 i ISA 700 (omarbetad) kräver formulering att infogas i revisors rapport för alla företag avseende antagandet om fortsatt drift, för att beskriva de respektive ansvarsområdena för dem som har ansvar för de finansiella rapporterna och revisorn avseende antagandet om fortsatt drift.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]