International Standard on Auditing (ISA) 706 (omarbetad) Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.Denna internationella revisionsstandard (ISA) behandlar kompletterande upplysningar i revisors rapport i de fall då revisorn anser det vara nödvändigt att

 1. fästa användarens uppmärksamhet på ett eller flera förhållanden som presenteras eller som upplysning lämnas om i de finansiella rapporterna och som är av sådan betydelse att de är grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna, eller

 2. fästa uppmärksamheten på ett annat eller andra förhållanden än dem som presenteras eller som upplysning lämnas om i de finansiella rapporterna och som är relevant för användares förståelse av revisionen, revisorns ansvar eller revisors rapport.

2.ISA 7011 lägger fast krav och ger vägledning när revisorn fastställer särskilt betydelsefulla områden och kommunicerar dem i revisors rapport. När revisorn tar med ett avsnitt med särskilt betydelsefulla områden i revisors rapport behandlar denna ISA förhållandet mellan särskilt betydelsefulla områden och eventuell ytterligare kommunikation i revisors rapport enligt denna ISA. (Se punkterna A 1A 3.)

ISA 701 Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor.

3.ISA 570 (omarbetad)2 och ISA 720 (omarbetad)3 lägger fast krav och ger vägledning om kommunikation i revisors rapport avseende antagandet om fortsatt drift respektive annan information.

ISA 570 (omarbetad) Fortsatt drift.

ISA 720 (omarbetad) Revisorns ansvar avseende annan information.

4.Bilagorna 1 och 2 identifierar ISA som innehåller särskilda krav på revisorn att infoga stycken med upplysningar av särskild betydelse eller stycken med övriga upplysningar i revisors rapport. I dessa fall ska kraven i denna ISA tillämpas vad gäller formen för sådana stycken. (Se punkt A 4.)

Ikraftträdande

5.Denna standard gäller vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som slutar den 15 december 2016 eller senare.

Mål

6.Revisorns mål är att, efter att ha bildat sig en uppfattning om de finansiella rapporterna, genom klar och tydlig kompletterande information i revisors rapport, när det bedöms nödvändigt, fästa användares uppmärksamhet på

 1. ett förhållande som, även om det presenteras eller upplyses om på ett riktigt sätt i de finansiella rapporterna, har sådan betydelse att det är grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna, eller

 2. eventuella andra förhållanden som är relevanta för användares förståelse av revisionen, revisorns ansvar eller revisors rapport.

Definitioner

7.I ISA har nedanstående termer följande betydelser:

 1. Stycke med upplysningar av särskild betydelse – ett stycke i revisors rapport som rör ett förhållande som är presenterat eller upplysning lämnats om på ett riktigt sätt i de finansiella rapporterna och som enligt revisorn är så viktigt att det är grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna.

 2. Stycke med övriga upplysningar – ett stycke i revisors rapport som rör ett annat förhållande än dem som är presenterade eller som upplysning har lämnats om i de finansiella rapporterna och som enligt revisorn är relevant för användares förståelse av revisionen, revisorns ansvar eller revisors rapport.

Krav

Stycken med upplysningar av särskild betydelse i revisors rapport

8.Om revisorn anser att det är nödvändigt att fästa användares uppmärksamhet på ett förhållande som är presenterat eller om vilket upplysning har lämnats, som revisorn anser är så viktigt att det är grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna, ska revisorn ta med ett stycke med upplysningar av särskild betydelse, förutsatt att (se punkterna A 5A 6)

 1. det inte finns något krav på att revisorn ska modifiera uttalandet enligt ISA 705 (omarbetad)4 till följd av förhållandet, och

 2. när ISA 701 är tillämplig, förhållandet inte har fastställts vara ett särskilt betydelsefullt område som ska kommuniceras i revisors rapport. (Se punkterna A 1A 3.)

ISA 705 (omarbetad) Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor.

9.Om revisorn infogar ett stycke med upplysningar av särskild betydelse i revisors rapport, ska han eller hon

 1. infoga stycket i ett separat avsnitt i revisors rapport med en lämplig rubrik som innehåller formuleringen ”upplysningar av särskild betydelse”,

 2. i stycket klart och tydligt hänvisa till det förhållande som har särskild betydelse och till var i de finansiella rapporterna man kan hitta relevanta upplysningar med en fullständig beskrivning av förhållandet, och stycket ska endast avse information som är presenterad eller om vilken upplysning har lämnats i de finansiella rapporterna, och

 3. markera att revisorns uttalande i revisors rapport inte är modifierat med avseende på det förhållande som har särskild betydelse. (Se punkterna A 7A 8, A 16A 17.)

Stycken med övriga upplysningar i revisors rapport

10.Om revisorn anser att det är nödvändigt att upplysa om ett annat förhållande än dem som är presenterade eller som upplysning har lämnats om i de finansiella rapporterna och som enligt revisorn är relevant för användares förståelse av revisionen, revisorns ansvar eller revisors rapport, ska han eller hon infoga ett stycke med övriga upplysningar i revisors rapport, förutsatt att

 1. detta inte är förbjudet enligt lag eller annan författning, och

 2. när ISA 701 är tillämplig, förhållandet inte har fastställts vara ett särskilt betydelsefullt område som ska kommuniceras i revisors rapport. (Se punkterna A 9A 14.)

11.När revisorn infogar ett stycke med övriga upplysningar i revisors rapport, ska revisorn infoga stycket i ett separat avsnitt med rubriken ”Övriga upplysningar” eller annan lämplig rubrik. (Se punkterna A 15A 17.)

Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen)

12.Om revisorn räknar med att infoga ett stycke med upplysningar av särskild betydelse eller ett stycke med övriga upplysningar i revisors rapport, ska han eller hon meddela styrelsen detta samt ordalydelsen. (Se punkt A 18.)

Tillämpning och andra förtydliganden

Förhållandet mellan stycken med upplysningar av särskild betydelse och särskilt betydelsefulla områden i revisors rapport

(se punkterna 28 b)

A 1.Särskilt betydelsefulla områden definieras i ISA 701 som de områden som enligt revisorns professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Särskilt betydelsefulla områden väljs bland frågor som kommunicerats med styrelsen, vilket innefattar betydelsefulla iakttagelser från revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden.5 Att kommunicera särskilt betydelsefulla områden bidrar med mer information till de avsedda användarna av de finansiella rapporterna för att hjälpa dem att förstå de frågor som, enligt revisorns professionella bedömning, var de mest betydelsefulla under revisionen och kan också hjälpa dem att förstå företaget och områden som krävt betydande bedömningar av företagsledningen i de reviderade finansiella rapporterna. När ISA 701 är tillämplig är användningen av stycken med upplysningar av särskild betydelse inte en ersättning för en beskrivning av enskilda särskilt betydelsefulla områden.

ISA 260 (omarbetad) Kommunikation med företagsledningen och dem som har ansvar för företagets styrning, punkt 16.

A 2.Frågor som fastställs vara särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701 kan också, enligt revisorns bedömning, vara grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna. I sådana fall, om revisorn kommunicerar frågan som ett särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701, kan han eller hon vilja belysa eller fästa uppmärksamheten ytterligare på dess relativa vikt. Detta kan revisorn göra genom att presentera frågan tydligare än andra frågor i avsnittet med de särskilt betydelsefulla områdena (t.ex. som den första frågan) eller genom att ta med ytterligare information i beskrivningen av det särskilt betydelsefulla området för att visa på frågans vikt för användares förståelse av de finansiella rapporterna.

A 3.Det kan finnas en fråga som inte har fastställts vara ett särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701 (t.ex. därför att den inte kräver betydande uppmärksamhet av revisorn) men som enligt revisorns bedömning är grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna (t.ex. en efterföljande händelse). Om revisorn bedömer det som nödvändigt att fästa användares uppmärksamhet på en sådan fråga, tas frågan upp i ett stycke med upplysningar av särskild betydelse enligt denna ISA.

Omständigheter under vilka det kan bli nödvändigt med ett stycke med upplysningar av särskild betydelse

(se punkterna 48)

A 4.I bilaga 1 finns en förteckning över de ISA som innehåller särskilda krav på revisorn att, under vissa omständigheter, infoga ett stycke med upplysningar av särskild betydelse i revisors rapport. Dessa omständigheter innefattar:

 • När ett ramverk för finansiell rapportering som föreskrivs enligt lag eller annan författning inte är godtagbart förutom därför att det krävs enligt lag eller annan författning.

 • För att uppmärksamma användare på att de finansiella rapporterna är upprättade enligt ett ramverk för särskilt syfte.

 • När revisorn får kännedom om fakta efter datumet för revisors rapport och revisorn lämnar en ny eller ändrad revisors rapport (dvs. efterföljande händelser).6

ISA 560 Efterföljande händelser, punkterna 12 b och 16.

A 5.Exempel på omständigheter då revisorn kan anse det nödvändigt att infoga ett stycke med upplysningar av särskild betydelse:

 • Osäkerhet rörande det framtida utfallet av en speciell rättstvist eller myndighetsåtgärd.

 • En betydelsefull efterföljande händelse som inträffar mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport.7

 • Tidigare tillämpning (där detta är tillåtet) av en ny redovisningsstandard som har en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna.

 • En allvarlig katastrof som har haft eller fortsätter att ha en betydande inverkan på företagets finansiella ställning.

ISA 560, punkt 6.

A 6.En omfattande användning av stycken med upplysningar av särskild betydelse kan dock minska effektiviteten i revisorns kommunikation om sådana upplysningar.

Infoga ett stycke med upplysningar av särskild betydelse i revisors rapport

(se punkt 9)

A 7.Att infoga ett stycke med upplysningar av särskild betydelse i revisors rapport påverkar inte revisorns uttalande. Ett stycke med upplysningar av särskild betydelse ersätter inte

 1. ett modifierat uttalande enligt ISA 705 (omarbetad) när detta krävs enligt omständigheterna för ett visst revisionsuppdrag,

 2. upplysningar i de finansiella rapporterna som det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering kräver att företagsledningen lämnar, eller som på annat sätt är nödvändiga för att uppnå en rättvisande bild, eller

 3. rapportering enligt ISA 570 (omarbetad)8 när det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om ett företags förmåga att fortsätta verksamheten.

ISA 570 (omarbetad), punkterna 2223.

A 8.Punkterna A 16A 17 innehåller ytterligare vägledning om placeringen av stycken med upplysningar av särskild betydelse i särskilda fall.

Stycken med övriga upplysningar i revisors rapport

(se punkterna 1011)

Omständigheter under vilka det kan bli nödvändigt med ett stycke med övriga upplysningar

Relevant för användares förståelse av revisionen

A 9.ISA 260 (omarbetad) kräver att revisorn med styrelsen kommunicerar revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkt, vilket innefattar att informera om de betydande risker som revisorn identifierat.9 Även om frågor som avser betydelsefulla risker kan fastställas vara särskilt betydelsefulla områden, är andra frågor som rör planering eller omfattning och inriktning (t.ex. revisionens planerade omfattning, eller tillämpningen av väsentlighet inom ramen för revisionen) sannolikt inte särskilt betydelsefulla områden på grund av hur betydelsefulla områden i revisionen definieras i ISA 701. Men lag eller annan författning kan kräva att revisorn informerar om frågor som rör planering samt inriktning och omfattning i revisors rapport, eller också kan revisorn anse det vara nödvändigt att informera om sådana frågor i ett stycke med övriga upplysningar.

ISA 260 (omarbetad), punkt 15.

A 10.I de sällsynta fall då revisorn inte har möjlighet att avgå från ett uppdrag, trots att de möjliga effekterna av att det inte går att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis på grund av en begränsning i revisionens inriktning och omfattning som har införts av företagsledningen är av avgörande betydelse,10 kan revisorn anse det vara nödvändigt att infoga ett stycke med övriga upplysningar i revisors rapport för att förklara varför han eller hon inte kan avgå från uppdraget.

I punkt 13 b ii i ISA 705 (omarbetad) finns en diskussion om denna omständighet.

Relevant för användares förståelse av revisorns ansvar eller revisors rapport

A 11.Lagar eller andra författningar eller allmänt accepterad praxis i en jurisdiktion kan kräva eller medge att revisorn utvecklar förhållanden som närmare förklarar revisorns ansvar vid revisionen av de finansiella rapporterna eller tillhörande revisors rapport. När avsnittet med övriga upplysningar innehåller flera frågor som enligt revisorns bedömning är relevanta för användares förståelse av revisionen, revisorns ansvar eller revisors rapport kan det vara till hjälp att använda olika underrubriker för varje fråga.

A 12.Ett stycke med övriga upplysningar avser inte situationen där revisorn har annat rapporteringsansvar utöver revisorns ansvar enligt ISA (se avsnittet ”Annat rapporteringsansvar” i ISA 700 (omarbetad)11) eller där revisorn har ombetts att utföra och rapportera om kompletterande särskilda åtgärder, eller att uttala sig om särskilda förhållanden.

ISA 700 (omarbetad) Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter, punkterna 4344.

Rapportering om flera uppsättningar finansiella rapporter

A 13.Ett företag kan upprätta finansiella rapporter enligt ett generellt ramverk (t.ex. det nationella ramverket) och andra finansiella rapporter enligt ett annat generellt ramverk (t.ex. International Financial Reporting Standards) och uppdra åt revisorn att rapportera om båda uppsättningarna finansiella rapporter. Om revisorn har fastställt att ramverken är godtagbara under respektive rådande omständigheter, kan revisorn infoga ett stycke med övriga upplysningar i revisors rapport och hänvisa till att ytterligare en uppsättning finansiella rapporter har upprättats av samma företag enligt ett annat generellt ramverk och att revisorn har lämnat en revisors rapport avseende dessa finansiella rapporter.

Begränsningar rörande distribution eller användning av revisors rapport

A 14.Finansiella rapporter som har upprättats för ett särskilt syfte kan upprättas enligt ett generellt ramverk, därför att de avsedda användarna har bestämt att sådana generella finansiella rapporter uppfyller deras behov av finansiell information. Eftersom revisors rapport är avsedd för särskilda användare, kan revisorn under sådana omständigheter anse det som nödvändigt att infoga ett stycke med övriga upplysningar som anger att revisors rapport endast är avsedd för de tilltänkta användarna och inte bör distribueras till eller användas av andra parter.

Infoga ett stycke med övriga upplysningar i revisors rapport

A 15.Innehållet i ett stycke med övriga upplysningar avspeglar klart och tydligt att ett förhållande som beskrivs i ett sådant stycke inte kräver presentation eller upplysning i de finansiella rapporterna. Ett stycke med övriga upplysningar innehåller inte information som revisorn är förhindrad att lämna enligt lagar och andra författningar eller andra standarder för yrkesutövningen, t.ex. yrkesetiska standarder som rör tystnadsplikt. Ett stycke med övriga upplysningar innehåller inte heller information som det finns krav på att företagsledningen ska lämna.

Placering av stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i revisors rapport

(se punkterna 911)

A 16.Placeringen av ett stycke med upplysningar av särskilda upplysningar eller ett stycke med övriga upplysningar i revisors rapport beror på karaktären på den information som ska lämnas, och revisorns bedömning av den relativa betydelsen av sådan information för avsedda användare jämfört med annat som måste rapporteras enligt ISA 700 (omarbetad). Exempel:

Stycken med upplysningar av särskild betydelse
 • När stycket med upplysningar av särskild betydelse avser det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, däribland omständigheter där revisorn bestämmer att det ramverk för finansiell rapportering som föreskrivs enligt lag eller annan författning annars inte skulle vara godtagbart,12 kan revisorn bedöma det som nödvändigt att placera stycket direkt efter avsnittet Grund för uttalande för att ge lämpligt sammanhang för revisorns uttalande.

 • När ett avsnitt om särskilt betydelsefulla områden ingår i revisors rapport kan ett stycke med upplysningar av särskild betydelse presenteras antingen direkt före eller efter avsnittet med särskilt betydelsefulla områden, baserat på revisorns bedömning av den relativa vikten för den information som ingår i stycket med upplysningar av särskild betydelse. Revisorn kan också lägga till ytterligare information i rubriken ”Upplysningar av särskild betydelse”, t.ex. ”Upplysningar av särskild betydelse – efterföljande händelse”, för att skilja ut stycket med upplysningar av särskild betydelse från de enskilda frågor som beskrivs i avsnittet med särskilt betydelsefulla områden.

T.ex. enligt vad som krävs i ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag, punkt 19 och ISA 800 (omarbetad) Särskilda överväganden – revisioner av finansiella rapporter upprättade enligt ramverk för särskilt syfte, punkt 14.

Stycken med övriga upplysningar
 • När ett avsnitt med särskilt betydelsefulla områden ingår i revisors rapport och ett stycke med övriga upplysningar också bedöms vara nödvändigt, kan revisorn lägga till ytterligare information till rubriken ”Övriga upplysningar”, t.ex. ”Övriga upplysningar – revisionens omfattning och inriktning” för att skilja ut stycket med övriga upplysningar från de enskilda frågor som beskrivs i avsnittet med särskilt betydelsefulla områden.

 • Om ett stycke med övriga upplysningar infogas i syfte att fästa användares uppmärksamhet på ett förhållande som rör annat rapporteringsansvar som behandlas i revisors rapport, kan stycket infogas i avsnittet Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar.

 • Stycket med övriga upplysningar kan, om det är relevant för revisorns samtliga ansvarsområden eller användares förståelse av revisors rapport, infogas som ett separat avsnitt efter Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna och Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar.

A 17.Bilaga 3 är ett exempel på samspelet mellan avsnittet med särskilt betydelsefulla områden, ett stycke med upplysningar av särskild betydelse och ett stycke med övriga upplysningar, när samtliga dessa ingår i en revisors rapport. Exemplet i bilaga 4 innehåller ett stycke med upplysningar av särskild betydelse i en revisors rapport för ett företag som inte är börsnoterat, som innehåller ett uttalande med reservation och för vilken inga särskilt betydelsefulla områden har kommunicerats.

Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen)

(se punkt 12)

A 18.Den kommunikation med styrelsen som krävs enligt punkt 12 är ett sätt att informera styrelsen om karaktären på alla särskilda förhållanden som revisorn avser att belysa i revisors rapport, och det ger styrelsen möjlighet att inhämta ytterligare klargöranden från revisorn, där så är nödvändigt. Om det i varje påföljande uppdrag upprepas att ett stycke med övriga upplysningar om ett särskilt förhållande infogas i revisors rapport, kan revisorn bestämma sig för att det inte är nödvändigt att upprepa kommunikationen vid varje uppdrag, såvida det inte krävs i lag eller annan författning.

Bilaga 1 Förteckning över ISA som innehåller krav på stycken med upplysningar av särskild betydelse

(se punkterna 4A 4)

Denna bilaga identifierar punkter i andra ISA som kräver att revisorn under vissa omständigheter infogar ett stycke med upplysningar av särskild betydelse i revisors rapport. Kraven och tillhörande tillämpningsunderlag och andra förtydliganden i ISA måste dock ändå beaktas.

 • ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag – punkt 19 b.

 • ISA 560 Efterföljande händelser – punkterna 12 b och 16.

 • ISA 800 (omarbetad) Särskilda överväganden – revisioner av finansiella rapporter upprättade enligt ramverk för särskilt syfte – punkt 14.

Bilaga 2 Förteckning över ISA som innehåller krav på stycken med övriga upplysningar

(se punkt 4)

Denna bilaga identifierar punkter i andra ISA som kräver att revisorn under vissa omständigheter infogar ett stycke med övriga upplysningar i revisors rapport. Kraven och tillhörande tillämpningsunderlag och andra förtydliganden i ISA måste dock ändå beaktas.

 • ISA 560 Efterföljande händelser – punkterna 12 b och 16.

 • ISA 710 Jämförande information – jämförelsetal och jämförande finansiella rapporter – punkterna 1314, 1617 och 19.

Bilaga 3 Exempel på en revisors rapport som innehåller ett avsnitt med särskilt betydelsefulla områden, ett stycke med upplysningar av särskild betydelse och ett stycke med övriga upplysningar

(se punkt A 17)

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett börsnoterat företag som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad)13 är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport inträffade en brand i företagets produktionsanläggning, vilket företaget upplyste om som efterföljande händelse. Enligt revisorns bedömning är frågan av sådan vikt att den är grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna. Frågan krävde inte betydande uppmärksamhet av revisorn vid revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden.

 • Särskilt betydelsefulla områden har kommunicerats enligt ISA 701.

 • Revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och har inte identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen.

 • Jämförelsetal redovisas och den föregående periodens finansiella rapporter reviderades av en tidigare revisor. Revisorn är inte förbjuden i lag eller annan författning att hänvisa till den tidigare revisorns rapport rörande jämförelsetalen och har beslutat sig för att göra det.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

ISA 600 (omarbetad) Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar (däribland arbete som utförs av enhetsrevisorer).

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna14

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Upplysning av särskild betydelse15

Vi vill fästa uppmärksamheten på not X i de finansiella rapporterna som beskriver effekterna av en brand i företagets produktionsanläggning. Vi har inte modifierat vårt uttalande i detta avseende.

Enligt vad som anges i punkt A 16 kan ett stycke med upplysningar av särskild betydelse presenteras antingen direkt före eller efter avsnittet med särskilt betydelsefulla områden, baserat på revisorns bedömning av den relativa vikten för den information som ingår i stycket med upplysningar av särskild betydelse.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av de finansiella rapporterna som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om dessa, men vi lämnar inte ett separat uttalande om dessa områden.

[Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.]

Övrig upplysning

Företagets finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20X0 reviderades av en annan revisor som i sin revisors rapport daterad 31 mars 20X1 lämnade ett omodifierat uttalande om dessa rapporter.

Övrig information [eller annan lämplig rubrik, t.ex. ”Annan information än de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

[Rapportering enligt rapporteringskraven i ISA 720 (omarbetad) – se Exempel 1 i bilaga 2 till ISA 720 (omarbetad).]

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna16

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

I dessa exempel på revisors rapporter kan termerna ”företagsledning” och ”de som har ansvar för företagets styrning” behöva ersättas av andra termer som är lämpliga inom ramen för det juridiska ramverket i den särskilda jurisdiktionen.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Bilaga 4 Exempel på en revisors rapport med uttalande med reservation på grund av ett avsteg från det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering och som innehåller ett stycke med upplysningar av särskild betydelse

(se punkt A 8)

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är börsnoterat och som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Ett avsteg från det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering har resulterat i ett uttalande med reservation.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport inträffade en brand i företagets produktionsanläggning, vilket företaget upplyste om som efterföljande händelse. Enligt revisorns bedömning är frågan av sådan vikt att den är grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna. Frågan krävde inte betydande uppmärksamhet av revisorn vid revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden.

 • Det finns inget krav på att revisorn ska, och revisorn har inte heller bestämt att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.

 • Revisorn har inte inhämtat någon annan information före datumet för revisors rapport.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna17

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande med reservation

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna, förutom effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalande med reservation, en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller ”en sann och rättvisande bild”) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande med reservation

Företagets kortfristiga placeringar redovisas i rapporten över finansiell ställning till xxx. Företagsledningen har inte omvärderat dessa värdepapper till aktuellt marknadsvärde utan har redovisat dem till anskaffningsvärde, vilket är ett avsteg från IFRS. Enligt företagets underlag skulle företaget, om värdepapperen omvärderats till aktuellt marknadsvärde, ha redovisat en orealiserad förlust på xxx i årets rapport över totalresultat. Det redovisade värdet för placeringarna i rapporten över finansiell ställning skulle ha minskats med samma belopp per den 31 december 20X1 och skatten, nettoresultatet och eget kapital skulle ha minskats med xxx, xxx respektive xxx.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med reservation.

Upplysningar av särskild betydelse – Effekter av en brand

Vi vill fästa uppmärksamheten på not X i de finansiella rapporterna som beskriver effekterna av en brand i företagets produktionsanläggning. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna18

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är lämpliga inom ramen för det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]